{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT027 - Chuyn tt nghip M U 1 Tnh cp thit Trong nn kinh t th...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp M Đ U 1. TÝnh cÊp thiÕt: Trong n n kinh t th tr ng hi n nay, vi c c nh tranh gi a các doanh ế ườ nghi p v i nhau nh m t o th đ ng cho doanh nghi p mình đang ngày càng ế tr nên gay g t, kh c li t. Đ có th đ ng v ng trong môi tr ng đó, doanh ườ nghi p c n ph i t o ra đ c nh ng u th riêng có c a mình nh : Ch t l ng ượ ư ế ư ượ s n ph m, giá c , m u mã, tính hi n đ i ti n d ng... Đ có đ c nh ng u th trên, ngoài y u t khoa h c kĩ thu t, công ngh ượ ư ế ế trình đ qu n lý kinh doanh thì đi u ki n t i c n thi t đ doanh nghi p đ ng ế v ng và có uy tín trên th tr ng chính là vi c qu n lý nguyên v t li u hi u ườ qu . Đ m b o qu n lý nguyên v t li u cho s n xu t là m t yêu c u khách quan, th ng xuyên c a m i đ n v s n xu t và nó có tác đ ng r t l n t i k t ườ ơ ế qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Vi c s d ng h p lý và ti t ki m nguyên v t li u nh h ng tr c ti p đ n hi u qu s d ng v n kinh ế ưở ế ế ả ử doanh trong doanh nghi p. Nguyên v t li u đ c đ m b o đ y đ , đ ng b , ượ đúng ch t l ng là đi u ki n quy t đ nh kh năng tái s n xu t m r ng và góp ượ ế ở ộ ph n đ m b o ti n đ s n xu t trong doanh nghi p. Trong quá trình s n xu t, ế nguyên v t li u là b ph n tr c ti p t o nên s n ph m, nó chi m 60-70% ế ế trong c c u giá thành s n ph m. Do đó, nguyên v t li u có vai trò quan tr ng ơ trong vi c gi m chi phí s n xu t kinh doanh và giá thành s n ph m. Xu t phát t vai trò và t m quan tr ng c a nguyên v t li u cũng nh công ư tác qu n lý nguyên v t li u nh đã nêu trên, tôi ch n đ tài: “M t s ph ng ư ươ h ng và bi n pháp c b n nh m tăng c ng công tác qu n lý nguyên v t li u ướ ơ ườ trong doanh nghi p” và th c hi n t i công ty V t Li u Xây D ng B u Đi n ư Hà N i v i mong mu n m r ng t m nhìn th c t và hi u bi t thêm v ế ế SV: Ph¹m ThÞ Kim Th - Q8T2 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp hình qu n lý c a doanh nghi p này, t đó có th đ a ra m t s gi i pháp hi u ư qu đ i v i doanh nghi p. Ngoài ph n m đ u và ph n k t lu n, n i dung c a đ án đ c trình bày qua ế
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 61

QT027 - Chuyn tt nghip M U 1 Tnh cp thit Trong nn kinh t th...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online