{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT028 - Lêi nãi ®Çu NÒn kinh tÕ ViÖt Nam sau h¬n 15...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lêi nãi ®Çu NÒn kinh tÕ ViÖt Nam sau h¬n 15 n¨m thùc hiÖn ®êng lèi ®aei míi do §¶ng khëi xíng vμ l·nh ®¹o, ®Êt níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thμnh tùu quan träng trªn mäi lÜnh vùc kinh tÕ, x· héi, ®èi ngo¹i, an ninh quèc phßng... ®AEc biÖt lμ ®· chuyÓn nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhμ níc. Tõ chç c¸c doanh nghiÖp nhμ níc gi÷ vÞ trÝ ®éc t«n trong s¶n xuÊt kinh doanh, theo mÖnh lÖnh hμnh chÝnh, kh«ng cã c¹nh tranh vμ h¹ch to¸n kinh tÕ chØ lμ h×nh thøc, sang ph¸t triÓn mäi lo¹i h×nh doanh nghiÖp thuéc mäi thμnh phÇn kinh tÕ vËn hμnh theo c¬ chÕ thÞ tr - êng c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù h¹ch to¸n, ph¶i tù lo mäi kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ tr êng. Ngμy nay m«i tr êng kinh doanh cã sù ¶nh hëng rÊt lín tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty, nã lu«n thay ®aei, ph¸ vì sù cøng nh¾c cña c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. VÊn ®Ò ®AEt ra lμ ph¶i ho¹ch ®Þnh vμ triÓn khai mét c«ng cô kÕ ho¹ch ho¸ h÷u hiÖu ®ñ linh ho¹t øng phã víi nh÷ng thay ®aei cña m«i tr êng kinh doanh, ®ã lμ chiÕn lîc kinh doanh. §AEc biÖt trong xu híng héi nhËp kinh tÕ khu vùc vμ thÕ giíi th× muèn tån t¹i vμ ph¸t triÓn, c¸c doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng ph¶i ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr êng néi ®Þa mμ ph¶i cã kh¶ n¨ng v¬n ra thÞ tr êng quèc tÕ. VËy lμm thÕ nμo ®Ó cã u thÕ c¹nh tranh h¬n ®èi thñ c¹nh tranh vμ c¹nh tranh ®îc víi c¸c ®èi thñ khi hä cã lîi thÕ c¹nh tranh dμi h¹n mμ m×nh kh«ng cã? Kh«ng chØ víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam mμ c¶ ®èi víi c¸c C«ng ty lín trªn thÕ giíi trong suèt qu¸ tr×nh ®AEt t×nh huèng vμ t×m gi¶i ph¸p, cã mét c©u hái lu«n ®AEt ra lμ: lμm sao doanh nghiÖp cã thÓ gi¶i quyÕt ®îc m©u thuÉn gi÷a mét bªn lμ kh¶ n¨ng cã h¹n cña m×nh vμ ®ßi hái v« h¹n cña thÞ tr êng kh«ng chØ b©y giê mμ c¶ cho t ¬ng lai. Gi¶i quyÕt ®îc m©u thuÉn Êy lμ môc tiªu cña ho¹ch ®Þnh chiÕn l îc kinh doanh. Trong chiÕn lîc chung cña toμn doanh nghiÖp, chiÕn lîc s¶n phÈm cã vÞ trÝ, vai trß v« cïng quan träng, nã lμ c¬ së ®Ó x©y dùng vμ thùc hiÖn c¸c chiÕn lîc vμ kÕ ho¹ch kh¸c nhau nh: chiÕn lîc ®Çu t ph¸t triÓn, chiÕn lîc gi¸, chiÕn lîc ph©n phèi vμ c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn hçn hîp... C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hμ lμ mét trong c¸c doanh nghiÖp nhμ n- íc chuyªn s¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i b¸nh kÑo. Trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty ®· biÕt ch¨m lo ph¸t huy c¸c nh©n tè néi lùc ®Ó vît qua c¸c thö th¸ch cña thêi kú chuyÓn ®aei, ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh ngμy cμng cã hiÖu qu¶. Víi môc tiªu trë thμnh mét trong nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt b¸nh kÑo lín nhÊt t¹i ViÖt Nam th×...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 51

QT028 - Lêi nãi ®Çu NÒn kinh tÕ ViÖt Nam sau h¬n 15...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online