{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT029 - Chuyn thc tp tt nghip Nguyn Th H p Q TKD K5TX m u 1...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Hîp – QTKD – K5TX më ®Çu 1. Sù cÇn thiÕt ph¶i nghiªn cøu ®Ò tμi Trong bèi c¶nh cña nÒn kinh tÕ c¹nh tranh khèc liÖt nh hiÖn nay mét doanh nghiÖp muèn thμnh c«ng kh«ng thÓ bÞ ®éng tr íc nh÷ng thay ®æi cña m«i tr êng. Mét doanh nghiÖp muèn thμnh c«ng ch¾c ch¾n ph¶i biÕt m×nh ®ang lμm g× ?, m×nh sÏ lμm g× ? vμ nÕu lμm nh vËy th× kÕt qu¶ sÏ lμ g× ?. §Ó tr¶ lêi ®îc nh÷ng c©u hái trªn ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng kiÕn thøc nhÊt ®Þnh chø kh«ng ph¶i b»ng c¶m tÝnh mét c¸ch chñ quan. §· tõ l©u c¸c doanh nghiÖp níc ngoμi ®· cã ®îc tÇm nh×n xa vμ réng trong kinh doanh vμ hä ®· chøng tá sù thμnh c«ng cña hä b»ng viÖc chiÕm lÜnh ®îc phÇn lín c¸c thÞ tr êng “bÐo bë” t¹i c¸c níc së t¹i. Tuy nhiªn, ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam, vÊn ®Ò bÞ ®éng tr íc biÕn ®éng cña m«i tr êng, chËm biÕn ®æi, kh«ng cã tÇm nh×n xa vÉn lu«n tån t¹i ë nhiÒu doanh nghiÖp. T¹i sao c¸c doanh nghiÖp níc ngoμi l¹i cã ®îc mét sù linh ho¹t trong kinh doanh ®Õn nh vËy? C©u tr¶ lêi ®ã lμ hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp níc ngoμi khi bíc ch©n vμo mét thÞ tr êng míi ®Òu ®îc trang bÞ nh÷ng chiÕn lîc kinh doanh nhÊt ®Þnh. ChÝnh v× nh÷ng lý do trªn, cho nªn viÖc tiÕp xóc víi nh÷ng kiÕn thøc vÒ chiÕn lîc kinh doanh lμ v« cïng cÇn thiÕt ®èi víi c¸c - 1 -
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Hîp – QTKD – K5TX doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi chung vμ c¸c doanh nghiÖp thuéc ngμnh th¬ng m¹i nãi riªng. 2. Môc ®Ých nghiªn cøu §Ò tμi ®îc nghiªn cøu víi môc ®Ých mang l¹i mét kiÕn thøc kh¸i qu¸t vÒ viÖc x©y dùng mét chiÕn lîc kinh doanh ë mét doanh nghiÖp võa vμ nhá. Qua ®ã, bíc ®Çu ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p nh»m x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh ®Õn n¨m 2010 t¹i C «ng ty TNHH DÞch vô Hç trî Doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh cña C«ng ty TNHH DÞch vô Hç trî Doanh nghiÖp 1μ kinh doanh vÒ mÆt th¬ng m¹i lªn viÖc x©y dùng mét chiÕn lîc kinh doanh ®Ó ph¸t triÓn 1©u dμi lμ rÊt cÇn thiÕt vμ 1μ yÕu tè quan träng ®èi víi C«ng ty gióp C«ng ty tån t¹i vμ ph¸t triÓn 1©u dμi. 3. Ph¹m vi vμ ®èi t îng nghiªn cøu . §Ò tμi tËp trung vμo “Mét sè gi¶i ph¸p gãp phÇn x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh t¹i C«ng ty TNHH DÞch vô Hç trî Doanh nghiÖp” ChÝnh v× vËy vÒ tÝnh chi tiÕt trong ph¹m vi cña bμi viÕt kh«ng thÓ bao gåm ®ñ. §èi tîng nghiªn cøu lμ C«ng ty TNHH DÞch vô Hç trî Doanh nghiÖp. - 2 -
Image of page 2
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Hîp – QTKD – K5TX Thêi gian kh¶o s¸t tõ ngμy 17 th¸ng 2 cho tíi nay.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}