QT029 - Chuyn thc tp tt nghip Nguyn Th Hp QTKD K5TX m u 1....

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chuyn thc tp tt nghip Nguyn Th Hp QTKD K5TX m u 1. S cn thit phi nghin cu ti Trong bi cnh ca nn kinh t cnh tranh khc lit nh hin nay mt doanh nghip mun thnh cng khng th b ng tr c nhng thay aei ca mi tr ng. Mt doanh nghip mun thnh cng chc chn phi bit mnh ang lm g ?, mnh s lm g ? v nu lm nh vy th kt qu s l g ?. tr li c nhng cu hi trn i hi phi c nhng kin thc nht nh ch khng phi bng cm tnh mt cch ch quan. t lu cc doanh nghip nc ngoi c c tm nhn xa v rng trong kinh doanh v h chng t s thnh cng ca h bng vic chim lnh c phn ln cc th tr ng bo b ti cc nc s ti. Tuy nhin, i vi cc doanh nghip Vit Nam, vn b ng tr c bin ng ca mi tr ng, chm bin aei, khng c tm nhn xa vn lun tn ti nhiu doanh nghip. Ti sao cc doanh nghip nc ngoi li c c mt s linh hot trong kinh doanh n nh vy? Cu tr li l hu ht cc doanh nghip nc ngoi khi bc chn vo mt th tr ng mi u c trang b nhng chin lc kinh doanh nht nh. Chnh v nhng l do trn, cho nn vic tip xc vi nhng kin thc v chin lc kinh doanh l v cng cn thit i vi cc - 1 - Chuyn thc tp tt nghip Nguyn Th Hp QTKD K5TX doanh nghip Vit Nam ni chung v cc doanh nghip thuc ngnh th ng mi ni ring. 2. Mc ch nghin cu ti c nghin cu vi mc ch mang li mt kin thc khi qut v vic xy dng mt chin lc kinh doanh mt doanh nghip va v nh. Qua , bc u xut mt s bin php nhm xy dng chin lc kinh doanh n nm 2010 ti C ng ty TNHH Dch v H tr Doanh nghip. Hot ng kinh doanh chnh ca Cng ty TNHH Dch v H tr Doanh nghip 1 kinh doanh v mAEt th ng mi ln vic xy dng mt chin lc kinh doanh pht trin 1u di l rt cn thit v 1 yu t quan trng i vi Cng ty gip Cng ty tn ti v pht trin 1u di. 3. Phm vi v i t ng nghin cu . ti tp trung vo Mt s gii php gp phn xy dng chin lc kinh doanh ti Cng ty TNHH Dch v H tr Doanh nghip Chnh v vy v tnh chi tit trong phm vi ca bi vit khng th bao gm . i tng nghin cu l Cng ty TNHH Dch v H tr Doanh nghip....
View Full Document

Page1 / 92

QT029 - Chuyn thc tp tt nghip Nguyn Th Hp QTKD K5TX m u 1....

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online