QT030 - Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lêi m ®Çu Thùc tÕ...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lêi më ®Çu Thùc tÕ cho thÊy, c«ng t¸c gi¶i phãng mAEt b»ng (GPMB) lμ vÊn ®Ò hÕt søc nh¹y c¶m vμ phøc t¹p t¸c ®éng tíi mäi mAEt ®êi sèng kinh tÕ, x· héi, tíi mçi ngêi d©n vμ céng ®ång d©n c. Gi¶i quyÕt kh«ng tèt, kh«ng tho¶ ®¸ng quyÒn cña ngêi cã ®Êt thu håi (hoAEc ¶nh hëng khi thu håi) dÔ dμng nae ra nh÷ng khiÕu kiÖn, ®AEc biÖt nh÷ng khiÕu kiÖn tËp thÓ, g©y mÊt aen ®Þnh, x· héi… §iÒu ®ã còng ¶nh hëng nghiªm träng ®Õn tiÕn ®é thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. NhiÒu c«ng tr×nh ph¶i “treo” d¨m b¶y n¨m thËm chÝ hμng chôc n¨m v× kh«ng gi¶i phãng ®îc mAEt b»ng. Còng tõ c¸c tiªu cùc x· héi n¶y sinh, chÊt lîng c«ng tr×nh gi¶m sót, gi¸ thμnh ®éi lªn, c¸c kho¶n tiÒn ®Òn bï ®Õn ngêi d©n kh«ng cßn nguyªn vÑn…Cuèi cïng, chÞu thiÖt h¹i nhiÒu nhÊt lμ Nhμ níc. VËy nguyªn nh©n do ®©u? c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc nh thÕ nμo? XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ®ã, trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty §Çu t ph¸t triÓn nhμ sè 2, víi sù gióp ®ì cña c« gi¸o NguyÔn Ngäc §iÖp vμ c¸c c¸n bé Phßng Qu¶n lý dù ¸n cña C«ng ty. Em chän ®Ò tμi “Nh÷ng biÖn ph¸p nh»m ®Èy nhanh tiÕn ®é gi¶i phãng mAEt b»ng ë mét sè dù ¸n trªn ®Þa bμn Hμ Néi t¹i C«ng ty §Çu t ph¸t triÓn nhμ sè 2” lμm chuyªn ®Ò thùc tËp. SV: Mai §øc ThÞnh - C«ng nghiÖp 42A Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò gåm ba ch¬ng: Ch¬ng I: Taeng quan vÒ C«ng ty §Çu t ph¸t triÓn nhμ sè 2 Ch ¬ng 2: Thùc tr¹ng C«ng t¸c gi¶i phãng mAEt b»ng t¹i C«ng ty §Çu t ph¸t triÓn nhμ sè 2 Ch¬ng III: Mét sè BiÖn ph¸p nh»m ®Èy nhanh tiÕn ®é gpmb t¹i C«ng ty §Çu t ph¸t triÓn nhμ sè 2. Víi lîng kiÕn thøc cßn nhiÒu h¹n chÕ, mAEc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng nhng bμi viÕt nμy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong cã sù chØ b¶o, gãp ý cña c¸c ThÇy, C« gi¸o. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n sù híng dÉn tËn t×nh cña C« gi¸o: NguyÔn Ngäc §iÖp cïng c¸c anh trong C«ng ty §Çu t ph¸t triÓn nhμ sè 2, còng nh sù ®ãng gãp ý kiÕn cña b¹n bÌ ®Ó hoμn thμnh bμi viÕt nμy. Hμ Néi, Ngμy 23 th¸ng 5 n¨m 2004 Sinh viªn: Mai §øc ThÞnh SV: Mai §øc ThÞnh - C«ng nghiÖp 42A Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ch¬ng I: Taeng quan vÒ c«ng ty ®Çu t ph¸t triÓn nhμ sè 2 SV: Mai §øc ThÞnh - C«ng nghiÖp 42A Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 1.1 Sù ra ®êi vμ ph¸t triÓn cña C«ng ty:- C«ng ty §Çu t ph¸t triÓn nhμ sè 2 ®îc thμnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 821- Bé X©y dùng ngμy 19 th¸ng 6 n¨m 2000, trªn c¬ së s¾p xÕp tae chøc l¹i XÝ nghiÖp kinh doanh ph¸t triÓn nhμ cña C«ng ty ph¸t triÓn nhμ vμ ®« thÞ, trô së chÝnh ®AEt t¹i sè nhμ 168 ®êng Gi¶i Phãng - Ph¬ng LiÖt - quËn Thanh Xu©n - Hμ Néi....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 86

QT030 - Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lêi m ®Çu Thùc tÕ...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online