QT030 - Chuyn tt nghip Li m u Thc t cho thy, cng tc gii...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chuyn tt nghip Li m u Thc t cho thy, cng tc gii phng mAEt bng (GPMB) l vn ht sc nhy cm v phc tp tc ng ti mi mAEt i sng kinh t, x hi, ti mi ngi dn v cng ng dn c. Gii quyt khng tt, khng tho ng quyn ca ngi c t thu hi (hoAEc nh hng khi thu hi) d dng nae ra nhng khiu kin, AEc bit nhng khiu kin tp th, gy mt aen nh, x hi iu cng nh hng nghim trng n tin thi cng cc cng trnh xy dng. Nhiu cng trnh phi treo dm by nm thm ch hng chc nm v khng gii phng c mAEt bng. Cng t cc tiu cc x hi ny sinh, cht lng cng trnh gim st, gi thnh i ln, cc khon tin n b n ngi dn khng cn nguyn vnCui cng, chu thit hi nhiu nht l Nh nc. Vy nguyn nhn do u? cc bin php khc phc nh th no? Xut pht t thc t , trong qu trnh thc tp ti Cng ty u t pht trin nh s 2, vi s gip ca c gio Nguyn Ngc ip v cc cn b Phng Qun l d n ca Cng ty. Em chn ti Nhng bin php nhm y nhanh tin gii phng mAEt bng mt s d n trn a bn H Ni ti Cng ty u t pht trin nh s 2 lm chuyn thc tp. SV: Mai c Thnh - Cng nghip 42A Chuyn tt nghip Kt cu ca chuyn gm ba chng: Chng I: Taeng quan v Cng ty u t pht trin nh s 2 Ch ng 2: Thc trng Cng tc gii phng mAEt bng ti Cng ty u t pht trin nh s 2 Chng III: Mt s Bin php nhm y nhanh tin gpmb ti Cng ty u t pht trin nh s 2. Vi lng kin thc cn nhiu hn ch, mAEc d c nhiu c gng nhng bi vit ny khng th trnh khi nhng thiu st. Em rt mong c s ch bo, gp ca cc Thy, C gio. Em xin chn thnh cm n s hng dn tn tnh ca C gio: Nguyn Ngc ip cng cc anh trong Cng ty u t pht trin nh s 2, cng nh s ng gp kin ca bn b hon thnh bi vit ny. H Ni, Ngy 23 thng 5 nm 2004 Sinh vin: Mai c Thnh SV: Mai c Thnh - Cng nghip 42A Chuyn tt nghip Chng I: Taeng quan v cng ty u t pht trin nh s 2 SV: Mai c Thnh - Cng nghip 42A Chuyn tt nghip 1.1 S ra i v pht trin ca Cng ty:- Cng ty u t pht trin nh s 2 c thnh lp theo quyt nh s 821- B Xy dng ngy 19 thng 6 nm 2000, trn c s sp xp tae chc li X nghip kinh doanh pht trin nh ca Cng ty pht trin nh v th, tr s chnh AEt ti s nh 168 ng Gii Phng - Phng Lit - qun Thanh Xun - H Ni....
View Full Document

Page1 / 86

QT030 - Chuyn tt nghip Li m u Thc t cho thy, cng tc gii...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online