QT031 - B¸o c¸o thùc tËp qu¶n lý vμ cung øng NVL...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: B¸o c¸o thùc tËp qu¶n lý vμ cung øng NVL Lêi më ®Çu. §Ó bÊt cø mét ho¹t ®éng tËp thÓ nμo ®îc tiÕn hμnh vμ ®¹t kÕt qu¶ mong muèn, cÇn ph¶i cã sù ®iÒu hμnh qu¶n lý. Lªnin ®· tõng nãi ®Ó ®éc tÊu vÜ cÇm ngêi ch¬i chØ cÇn ®iÒu chØnh chÝnh m×nh nhng trong mét dμn nh¹c th× ph¶i cã nh¹c tr ëng. Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng vËy, ®Ó ®em l¹i lîi nhuËn vμ t¨ng tr ëng vÒ quy m« cho doanh nghiÖp rÊt cÇn sù l·nh ®¹o qu¶n lý chAEt chÏ, khoa häc. §ã lμ trong doanh nghiÖp nãi chung nhng ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ còng cßn ®ßi hái ë mçi bé phËn ®Òu ph¶i cã kÕ ho¹ch ho¹t ®éng riªng cè nhiªn kh«ng xa rêi môc tiªu cña doanh nghiÖp. Cung øng vμ qu¶n lý vËt t lμ mét bé phËn nh vËy, c«ng t¸c nμy gãp mét phÇn rÊt quan träng vμo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp vμ cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh. Nguyªn vËt liÖu lμ mét trong nh÷ng yÕu tè cÊu thμnh nªn gi¸ thμnh s¶n phÈm, trong c¬ cÊu gi¸ thμnh s¶n phÈm chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng lín (50%-60%). ChÊt lîng cña nguyªn vËt liÖu ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm, ®Õn viÖc qu¶n lý vμ sö dông tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu. Mμ qu¶n lý vμ sö dông tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu (NVL) lμ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p quan träng gãp phÇn h¹ gi¸ thμnh, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm. NguyÔn ThÞ BÝch H¹nh c«ng nghiÖp 42a 1 B¸o c¸o thùc tËp qu¶n lý vμ cung øng NVL Qu¶n lý vμ sö dông tèt NVL lμ mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vμ Nhμ Níc. H¬n n÷a trong bÊt kú doanh nghiÖp nμo viÖc qu¶n lý vμ sö dông hîp lý NVL ®Òu rÊt cÇn thiÕt vμ mang l¹i nhiÒu lîi Ých cho c¸c doanh nghiÖp. Trong c«ng cuéc ph¸t triÓn ngμy nay, XÝ nghiÖp X55 còng rÊt chó träng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý vμ cung øng NVL nh»m h¹ gi¸ thμnh, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, n©ng cao uy tÝn cña XÝ nghiÖp trªn thÞ tr êng. XÝ nghiÖp ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p gãp phÇn vμo viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý vμ cung øng NVL, song do nh÷ng nguyªn nh©n chñ quan còng nh kh¸ch quan nªn c«ng t¸c trªn cßn gAEp nhiÒu trë ng¹i . Qua thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ t¹i XÝ nghiÖp X55, t«i quyÕt ®Þnh chän ®Ò tμi “Hoμn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý vμ cung øng nguyªn vËt liÖu t¹i XÝ nghiÖp s¶n xuÊt ®å dïng häc cô huÊn luyÖn X55” B¸o c¸o gåm 3 phÇn: PhÇn I: Taeng quan vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn cña XÝ nghiÖp X55. PhÇn II: Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vμ cung øng nguyªn vËt liÖu ë XÝ nghiÖp X55....
View Full Document

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course ECON 410 taught by Professor Magen during the Spring '11 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 99

QT031 - B¸o c¸o thùc tËp qu¶n lý vμ cung øng NVL...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online