QT032 - Lêi m ®Çu Ngμnh th¬ng m¹i vμ kinh doanh...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lêi më ®Çu Ngμnh th¬ng m¹i vμ kinh doanh th¬ng m¹i cã tÇm quan träng ®AEc biÖt trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi quèc gia. §Êt níc ViÖt Nam chóng ta kÓ tõ khi giμnh ®îc ®éc lËp ®Õn nay, th¬ng m¹i lu«n lμ cÇu nèi cho c«ng cuéc ph¸t triÓn ®Êt níc, ®a ®Êt níc ta tiÕn vμo con ®êng héi nhËp víi c¸c níc trªn thÕ giíi, lμ mét bíc trong nh÷ng bíc dμi nèi tiÕp c¸c bíc ®a ®Êt níc tiÕn nªn c«ng cuéc C«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®Êt níc th× ngμnh th¬ng m¹i lμ ®Çu tÇu quyÕt ®Þnh møc t¨ng tr ëng kinh tÕ cña ®Êt níc, lμ kim chØ nam cho c¸c doanh nghiÖp, c¸c nhμ s¶n xuÊt, lμ th«ng ®iÖp cña §¶ng vμ nhμ níc göi tíi ngêi d©n, vμ th¬ng m¹i chÝnh lμ gióp cho ngêi d©n ngμy cμng cã ®îc mét cuéc sèng Êm lo h¹nh phóc h¬n. Lμ mét doanh nghiÖp nhμ níc ®îc thμnh lËp tõ n¨m 1956 tr¶i qua gÇn 50 n¨m ho¹t ®éng C«ng ty thiÕt bÞ - Machinco ®· cã nhiÒu ®ãng gãp cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nãi chung còng nh c¸c C«ng ty kh¸c trong ngμnh th¬ng m¹i nãi riªng. C«ng ty thiÕt bÞ - Machinco ®· vît qua n¨m 2001 ®Çy thö th¸ch vμ khã kh¨n. C«ng ty ®· chÊm døt ®îc møc ®é suy gi¶m, t¹o tiÒn ®Ò c¬ b¶n ®Ó ®- a tèc ®é t¨ng tr ëng trë l¹i 21% - 33% vμo n¨m 2003. Nhng quy luËt c¹nh tranh l¹i rÊt khèc liÖt. Trong quy luËt c¹nh tranh ®ã C«ng ty võa ph¶i ®¸p øng ®îc nhu cÇu rÊt cao vÒ s¶n phÈm thÐp, c«ng cô, m¸y mãc thiÕt bÞ trong níc, võa ph¶i hoμn thμnh tèt nhiÖm vô cña nhμ níc giao cho, ®ång thêi kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng, chuyªn m«n vμ nghiÖp vô ®Ó cã thÓ c¹nh tranh vμ tù kh¼ng ®Þnh m×nh trªn thÞ tr êng. Sau qu¸ tr×nh häc tËp t¹i Tr êng §¹i Häc Th¬ng M¹i t«i ®· ®îc tiÕp nhËn thùc tËp t¹i Phßng kinh doanh 2 cña C«ng ty thiÕt bÞ - Machinco. Víi kiÕn thøc ®· häc ë tr êng vμ qua thêi gian thùc tËp ®îc nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tÕ cña C«ng ty t«i chän ®Ò tμi “ N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty thiÕt bÞ - Machinco ” lμm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh. Bè côc cña chuyªn ®Ò ngoμi phÇn më ®Çu vμ kÕt luËn gåm 3 ch¬ng: 1 Ch¬ng I : C¬ së lý luËn vÒ c¹nh tranh vμ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp Ch¬ng II : §¸nh gi¸ thùc tr¹ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty thiÕt - tïng Machinco. Ch¬ng III : Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty thiÕt bÞ - Machinco 2- Ch¬ng I - C¬ së lý luËn vÒ c¹nh tranh vμ c¹nh tranh trong doanh nghiÖp th - ¬ng m¹i 1.1 C¹nh tranh vμ vai trß cña c¹nh tranh trong doanh nghiÖp 1.1.1 Kh¸i niÖm vÒ c¹nh tranh C¹nh tranh lμ yÕu tè lu«n g¾n liÒn víi nÒn kinh tÕ thÞ tr - êng, tuú tõng c¸ch hiÓu vμ c¸ch tiÕp cËn mμ cã nhiÒu quan ®iÓm vÒ c¹nh tranh.vÒ c¹nh tranh....
View Full Document

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course ECON 410 taught by Professor Magen during the Spring '11 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 94

QT032 - Lêi m ®Çu Ngμnh th¬ng m¹i vμ kinh doanh...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online