{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT032 - Li m u Ngnh th ng mi v kinh doanh th ng mi c tm...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu Ngμnh th¬ng m¹i vμ kinh doanh th¬ng m¹i cã tÇm quan träng ®Æc biÖt trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi quèc gia. §Êt níc ViÖt Nam chóng ta kÓ tõ khi giμnh ®îc ®éc lËp ®Õn nay, th¬ng m¹i lu«n lμ cÇu nèi cho c«ng cuéc ph¸t triÓn ®Êt níc, ®a ®Êt níc ta tiÕn vμo con ®êng héi nhËp víi c¸c níc trªn thÕ giíi, lμ mét bíc trong nh÷ng bíc dμi nèi tiÕp c¸c bíc ®a ®Êt níc tiÕn nªn c«ng cuéc C«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®Êt níc th× ngμnh th¬ng m¹i lμ ®Çu tÇu quyÕt ®Þnh møc t¨ng trëng kinh tÕ cña ®Êt níc, lμ kim chØ nam cho c¸c doanh nghiÖp, c¸c nhμ s¶n xuÊt, lμ th«ng ®iÖp cña §¶ng vμ nhμ níc göi tíi ngêi d©n, vμ th¬ng m¹i chÝnh lμ gióp cho ngêi d©n ngμy cμng cã ®îc mét cuéc sèng Êm lo h¹nh phóc h¬n. Lμ mét doanh nghiÖp nhμ níc ®îc thμnh lËp tõ n¨m 1956 tr¶i qua gÇn 50 n¨m ho¹t ®éng C«ng ty thiÕt bÞ - Machinco ®· cã nhiÒu ®ãng gãp cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nãi chung còng nh c¸c C«ng ty kh¸c trong ngμnh th¬ng m¹i nãi riªng. C«ng ty thiÕt bÞ - Machinco ®· vît qua n¨m 2001 ®Çy thö th¸ch vμ khã kh¨n. C«ng ty ®· chÊm døt ®îc møc ®é suy gi¶m, t¹o tiÒn ®Ò c¬ b¶n ®Ó ®- a tèc ®é t¨ng trëng trë l¹i 21% - 33% vμo n¨m 2003. Nhng quy luËt c¹nh tranh l¹i rÊt khèc liÖt. Trong quy luËt c¹nh tranh ®ã C«ng ty võa ph¶i ®¸p øng ®îc nhu cÇu rÊt cao vÒ s¶n phÈm thÐp, c«ng cô, m¸y mãc thiÕt bÞ trong níc, võa ph¶i hoμn thμnh tèt nhiÖm vô cña nhμ níc giao cho, ®ång thêi kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng, chuyªn m«n vμ nghiÖp vô ®Ó cã thÓ c¹nh tranh vμ tù kh¼ng ®Þnh m×nh trªn thÞ trêng. Sau qu¸ tr×nh häc tËp t¹i Trêng §¹i Häc Th¬ng M¹i t«i ®· ®îc tiÕp nhËn thùc tËp t¹i Phßng kinh doanh 2 cña C«ng ty thiÕt bÞ - Machinco. Víi kiÕn thøc ®· häc ë trêng vμ qua thêi gian thùc tËp ®îc nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tÕ cña C«ng ty t«i chän ®Ò tμi “ N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty thiÕt bÞ - Machinco ” lμm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh. Bè côc cña chuyªn ®Ò ngoμi phÇn më ®Çu vμ kÕt luËn gåm 3 ch¬ng: 1
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch¬ng I : C¬ së lý luËn vÒ c¹nh tranh vμ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp Ch¬ng II : §¸nh gi¸ thùc tr¹ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty thiÕt - tïng Machinco. Ch¬ng III : Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty thiÕt bÞ - Machinco 2
Image of page 2
- Ch¬ng I - C¬ së lý luËn vÒ c¹nh tranh vμ c¹nh tranh trong doanh nghiÖp th- ¬ng m¹i 1.1 C¹nh tranh vμ vai trß cña c¹nh tranh trong doanh nghiÖp 1.1.1 Kh¸i niÖm vÒ c¹nh tranh C¹nh tranh lμ yÕu tè lu«n g¾n liÒn víi nÒn kinh tÕ thÞ tr - êng, tuú tõng c¸ch hiÓu vμ c¸ch tiÕp cËn mμ cã nhiÒu quan ®iÓm vÒ c¹nh tranh.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern