QT032 - Li m u Ngnh thng mi v kinh doanh thng mi c tm quan...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Li m u Ngnh thng mi v kinh doanh thng mi c tm quan trng AEc bit trong s pht trin kinh t ca mi quc gia. t nc Vit Nam chng ta k t khi ginh c c lp n nay, thng mi lun l cu ni cho cng cuc pht trin t nc, a t nc ta tin vo con ng hi nhp vi cc nc trn th gii, l mt bc trong nhng bc di ni tip cc bc a t nc tin nn cng cuc Cng nghip ho - hin i ho t nc. Trong qu trnh pht trin t nc th ngnh thng mi l u tu quyt nh mc tng tr ng kinh t ca t nc, l kim ch nam cho cc doanh nghip, cc nh sn xut, l thng ip ca ng v nh nc gi ti ngi dn, v thng mi chnh l gip cho ngi dn ngy cng c c mt cuc sng m lo hnh phc hn. L mt doanh nghip nh nc c thnh lp t nm 1956 tri qua gn 50 nm hot ng Cng ty thit b - Machinco c nhiu ng gp cho nn kinh t Vit Nam ni chung cng nh cc Cng ty khc trong ngnh thng mi ni ring. Cng ty thit b - Machinco vt qua nm 2001 y th thch v kh khn. Cng ty chm dt c mc suy gim, to tin c bn - a tc tng tr ng tr li 21% - 33% vo nm 2003. Nhng quy lut cnh tranh li rt khc lit. Trong quy lut cnh tranh Cng ty va phi p ng c nhu cu rt cao v sn phm thp, cng c, my mc thit b trong nc, va phi hon thnh tt nhim v ca nh nc giao cho, ng thi khng ngng nng cao cht lng, chuyn mn v nghip v c th cnh tranh v t khng nh mnh trn th tr ng. Sau qu trnh hc tp ti Tr ng i Hc Thng Mi ti c tip nhn thc tp ti Phng kinh doanh 2 ca Cng ty thit b - Machinco. Vi kin thc hc tr ng v qua thi gian thc tp c nghin cu tnh hnh thc t ca Cng ty ti chn ti Nng cao kh nng cnh tranh ca Cng ty thit b - Machinco lm chuyn tt nghip ca mnh. B cc ca chuyn ngoi phn m u v kt lun gm 3 chng: 1 Chng I : C s l lun v cnh tranh v nng cao kh nng cnh tranh ca doanh nghip Chng II : nh gi thc trng kh nng cnh tranh ca Cng ty thit - tng Machinco. Chng III : Mt s bin php nhm nng cao kh nng cnh tranh ca Cng ty thit b - Machinco 2- Chng I - C s l lun v cnh tranh v cnh tranh trong doanh nghip th - ng mi 1.1 Cnh tranh v vai tr ca cnh tranh trong doanh nghip 1.1.1 Khi nim v cnh tranh Cnh tranh l yu t lun gn lin vi nn kinh t th tr - ng, tu tng cch hiu v cch tip cn m c nhiu quan im v cnh tranh.v cnh tranh....
View Full Document

Page1 / 94

QT032 - Li m u Ngnh thng mi v kinh doanh thng mi c tm quan...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online