QT033 - Nguyn Cnh Hip - Q8T1 1 Kho lun tt nghip Mc lc li m...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
NguyÔn C¶nh HiÖp - Q8T1 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Môc lôc lêi më ®Çu. Ch ¬ng 1 : Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ ho¹t ®éng nhËp khÈu t¹i c¸c doanh nghiÖp. 1. Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ nhËp khÈu. 1.1. Kh¸i niÖm ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu. 1.2. §AEc ®iÓm cña ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu. 1.3. Ph©n lo¹i nhËp khÈu. 1.4. Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu 1.5.Vai trß cña kinh doanh nhËp khÈu. 2. C¸c bíc tiÕn hμnh nhËp khÈu t¹i doanh nghiÖp. 2.1. Nghiªn cøu thÞ trêng. 2.2. LËp ph¬ng ¸n kinh doanh. 2.3. Giao dÞch, ®μm ph¸n vμ ký kÕt hîp ®ång. 2.4. Tae chøc thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu. 3.c¸c kh¸i niÖm n©ng cao hiÖu qu¶. 3.1C¸c quan ®IÓm hiÖu qu¶. 3.2Sù cÇn thiÕt n©ng cao hiÖu qu¶. 3.3N©ng cao hiÖu qu¶. Ch ¬ng 2 : t×nh h×nh ho¹t ®éng nhËp khÈu t¹i C«ng ty VËt t kü thuËt Ng©n hμng. 1. Mét sè ®AEc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cã ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng nhËp khÈu t¹i c«ng ty. 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña c«ng ty. 1.2. §AEc ®iÓm tae chøc bé m¸y ®iÒu hμnh cña c«ng ty. 1.3. Chøc n¨ng vμ nhiÖm vô cña C«ng ty. 1.4. §AEc ®iÓm vÒ thÞ trêng vμ kh¸ch hμng cña C«ng ty. 1.5. §AEc ®iÓm vÒ s¶n phÈm cña C«ng ty. 2. thùc tr¹ng ho¹t ®éng nhËp khÈu t¹i c«ng ty vËt t kü thuËt ng©n hμng. 2.1. Tae chøc giao dÞch ký kÕt hîp ®ång 2.2. Tae chøc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång. 2.3. ThÞ trêng nhËp khÈu cña C«ng ty. 2.4. KÕt qu¶ ho¹t ®éng nhËp khÈu cña C«ng ty. 2.5. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. 2.6. §¸nh gi¸ chung vÒ ho¹t ®éng nhËp khÈu cña C«ng ty. ch ¬ng 3 : Nh÷ng gi¶i ph¸p vμ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu t¹i C«ng ty VËt t kü thuËt Ng©n Hμng. 1. Nh÷ng quan ®iÓm vμ ®Þnh híng kinh doanh cña C«ng ty VËt t kü thuËt Ng©n hμng. 2. Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu cña C«ng ty VËt t thuËt Ng©n hμng 3. KiÕn nghÞ. kÕt luËn Khoa QTKD 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
NguyÔn C¶nh HiÖp - Q8T1 Kho¸ luËn tèt nghiÖp lêi më ®Çu Trong nh÷ng n¨m võa qua, c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i cña ViÖt Nam ®· ®¹t ®îc nh÷ng thμnh c«ng ®¸ng kÓ. Víi nh÷ng chñ tr¬ng ®óng ®¾n cña §¶ng vμ Nhμ níc lμ x©y dùng mét nÒn kinh tÕ më, ®a ph¬ng ho¸ ®a d¹ng ho¸ quan hÖ ®èi ngo¹i mμ chñ yÕu lμ c¸c quan hÖ th¬ng m¹i ®AEc biÖt lμ trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu. ViÖc ph¸t triÓn quan hÖ ngo¹i th¬ng ®îc xem lμ mòi nhän chiÕn lîc chñ ®¹o trong ch- Khoa QTKD 2
Background image of page 2
NguyÔn C¶nh HiÖp - Q8T1 Kho¸ luËn tèt nghiÖp ¬ng tr×nh ph¸t triÓn dμi h¹n vμ toμn diÖn cña ®Êt níc. Nh÷ng ®Þnh h- íng c¬ b¶n hoμn toμn phï hîp víi xu híng ph¸t triÓn chung trªn b×nh diÖn quèc gia vμ quèc tÕ, nã ®· nhanh chãng ®a nÒn kinh tÕ níc ta
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course ECON 410 taught by Professor Magen during the Spring '11 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 82

QT033 - Nguyn Cnh Hip - Q8T1 1 Kho lun tt nghip Mc lc li m...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online