{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT034 - Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Träng H¶i Líp Q7T1 T...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng Hµ PhÇn I ******* * C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y doanh nghiÖp lµ tæng hîp c¸c bé phËn kh¸c nhau cã mèi liªn hÖ vµ quan hÖ phô thuéc lÉn nhau, ® îc chuyªn m«n ho¸ nhau ®îc giao nh÷ng tr¸ch nhiÖm quyÒn h¹n nhÊt ®Þnh vµ ®îc s¾p xÕp theo tõng cÊp tõng kh©u nh»m thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý doanh nghiÖp tõng C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý lµ h×nh thøc ph©n c«ng lao ®éng trong lÜnh vùc qu¶n trÞ,cã t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña hÖ thèng qu¶n vùc trÞ.C¬ cÊu tæ chøc mét mÆt ph¶n ¸nh c¬ cÊu s¶n xuÊt, mÆt kh¸c nã t¸c t rÞ.C¬ ®éng tÝch cùc trë l¹i ®Õn qu¸ tr×nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt. ®éng I/ MéT Sè KH¸I NIÖm vÒ qu¶n lý I/ MéT Theo quan ®iÓm cña Taylo th× : “ Qu¶n lý lµ biÕt ®îc chÝnh x¸c ®iÒu b¹n muèn ng êi kh¸c lµm vµ sau ®ã hiÓu ®îc r»ng hä ®· hoµn thµnh ®iÒu c«ng viÖc mét c¸ch tèt nhÊt vµ rÎ nhÊt”. c«ng Theo quan ®iÓm kh¸c th× : “Qu¶n lý lµ mét sù t¸c ®éng cã môc ®Ých ®Õn mét hÖ thèng nµo ®ã nh»m biÕn ®æi tõ mét tr¹ng th¸i nµy sang mét ®Õn tr¹ng th¸i kh¸c”. t r¹ng Qu¶n lý doanh nghiÖp lµ mét qu¸ tr×nh vËn ®éng quy luËt kinh tÕ, quy luËt tù nhiªn trong viÖc lùa chän vµ x¸c ®Þnh nh÷ng biÖn ph¸p ( kinh quy tÕ, x· héi, tµi chÝnh kÕ to¸n...) ®Ó t¸c ®éng ®Õn mét tËp thÓ ng êi lao tÕ, 1 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng ®éng vµ th«ng qua hä ®Ó t¸c ®éng ®Õn c¸c yÕu tè vËt chÊt cña s¶n xuÊt kinh doanh. k inh Môc ®Ých cña qu¶n lý doanh nghiÖp lµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt vÒ sè l îng vµ chÊt l îng víi chi phÝ thÊp nhÊt vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt,®ång thêi kh«ng ngõng c¶i thiÖn t×nh h×nh lao ®éng vµ n©ng cao nhÊt,®ång ®êi sèng cho mçi thµnh viªn trong doanh nghiÖp. ®êi Thùc chÊt qu¶n lý doanh nghiÖp lµ qu¶n lý con ngêi, lµ yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.Quy m« doanh nghiÖp vµ më réng vai trß b¶n qu¶n lý ngµy cµng n©ng cao vµ trë thµnh mét nh©n tè hÕt søc quan träng qu¶n ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ cña s¶n xuÊt kinh ®Ó doanh. doanh. I I/ Vai trß chøc N¡NG CñA Bé M¸Y QU¶N Lý §èI VíI C¸C ho¹t II/ Vai ®éng qu¶n lý cña doanh nghiÖp ®éng 1/ Vai trß cña bé m¸y qu¶n lý ®èi víi c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp 1/ XuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm qu¶n lý ta thÊy râ vai trß hÕt søc XuÊt quan träng cña bé m¸y qu¶n lý mµ nhiÒu khi quyÕt ®Þnh c¶ sù sèng cßn quan cña doanh nghiÖp. NÕu doanh nghiÖp bè trÝ mét bé m¸y qu¶n lý phï hîp th× s¶n xuÊt NÕu sÏ ®¹t hiÖu qu¶ cao tiÕt kiÖm ®îc thêi gian vµ nguyªn liÖu. MÆt kh¸c mét sÏ bé m¸y nhÑ sÏ tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ vµ cã nh÷ng quyÕt ®Þnh nhanh, bé ®óng ®¾n.Ngoµi ra trong c«ng t¸c qu¶n lý biÕt bè trÝ ®óng ngêi ®óng ®óng 2 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng viÖc th× sÏ ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng tiÒm tµng cña c¸ nh©n vµ tËp thÓ ng êi lao ®éng, ng îc l¹i sÏ g©y ra hËu qu¶ khã l êng, thËm chÝ dÉn tíi sù ph¸ s¶n lao cña doanh nghiÖp . cña 2/ Chøc n¨ng qu¶n trÞ kinh doanh: Lµ h×nh thøc biÓu hiÖn sù t¸c ®éng cã chñ ®Ých cña doanh nghiÖp lªn kh¸ch thÓ kinh doanh, lµ tËp hîp nh÷ng nhiÖm vô kh¸c nhau mµ chñ lªn doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh trong qu¸ tr×nh kinh doanh.Nh vËy thùc doanh chÊt cña c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ kinh doanh chÝnh lµ lý do cña sù tån t¹i chÊt c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ kinh doanh. c¸c ViÖc nghiªn cøu vµ ph©n lo¹i chøc n¨ng qu¶n lý cña doanh nghiÖp cã V iÖc ý nghÜa quan träng vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn .Tr íc hÕt, viÖc x¸c ®Þnh nghÜa ®óng ®¾n c¸c chøc n¨ng qu¶n lý lµ tiÒn ®Ò cÇn thiÕt vµ kh¸ch quan ®Ó ®óng cã thÓ qu¶n lý doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶ h¬n .H¬n n÷a muèn tæ chøc bé cã m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp theo h íng chuyªn, tinh, gän, nhÑ vµ cã hiÖu lùc m¸y th× kh«ng thÓ kh«ng ph©n tÝch sù phï hîp gi÷a c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý víi t h× chøc n¨ng qu¶n lý. Sau ®©y lµ ph©n lo¹i c¸c chøc n¨ng qu¶n lý: 2.1 - Chøc n¨ng ®Þnh h íng 2.1 §Þnh h íng lµ qu¸ tr×nh Ên ®Þnh nh÷ng nhiÖm vô, môc tiªu vµ c¸c ph ¬ng ph¸p tèt nhÊt ®Ó thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô vµ môc tiªu ®ã. ph ViÖc ®Þnh h íng ph¶i nh»m thiÕt lËp mét m«i tr êng tèt nhÊt ®Ó c¸c 3 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng c¸ nh©n ®ang lµm viÖc víi nhau trong doanh nghiÖp thùc hiÖn nhiÖm vô cã hiÖu qu¶ .§Þnh h íng lµ viÖc lùa chän mét trong nh÷ng ph ¬ng ¸n hµnh cã ®éng t ¬ng lai cho doanh nghiÖp vµ nh÷ng bé phËn trong doanh ®éng nghiÖp.Nã bao gåm sù lùa chän vµ c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp vµ cña nghiÖp.Nã tõng bé phËn x¸c ®Þnh c¸c ph ¬ng thøc ®Ó ®¹t ®îc c¸c môc tiªu. tõng îc 2.2 - Chøc n¨ng tæ chøc vµ phèi hîp 2.2 §Ó ®¹t ®îc mét môc ®Ých nµo ®ã trong s¶n xuÊt kinh doanh khi cã nhiÒu ng êi cïng lµm viÖc víi nhau trong mét nhãm th× mçi thµnh viªn nhiÒu trong nhãm ph¶i ®ãng nh÷ng vai trß nhÊt ®Þnh .Mçi mét vai trß cho biÕt t rong c«ng viÖc mµ mçi ng êi ®ang thùc hiÖn ®Òu cã môc ®Ých vµ môc tiªu c«ng nhÊt ®Þnh.Sù ho¹t ®éng cña hä n»m trong mét ph¹m vi mµ ë ®ã hä biÕt nhÊt râ môc tiªu c«ng viÖc cña hä ¨n khíp nh t hÕ nµo víi ho¹t ®éng nç lùc cña râ nhãm ,t¹i ®ã hä cã nhiÖm vô quyÒn h¹n cÇn thiÕt vµ cã nh÷ng c«ng cô nhãm th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô .ChÝnh th«ng qua c¸c ho¹t t h«ng ®éng riªng biÖt ®ã ®· n¶y sinh sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc vµ phèi hîp c¸c ®éng ho¹t ®éng cña tõng c¸ nh©n l¹i víi nhau qua ®ã h×nh thµnh nªn mét c¬ cÊu ho¹t tæ chøc bé m¸y qu¶n lý phï hîp vµ mét quy chÕ lµm viÖc cã hiÖu qña tæ thÝch nghi víi mäi biÕn ®éng cña m«i tr êng c¹nh tranh bªn ngoµi. t hÝch 2.3 - Chøc n¨ng ®iÒu khiÓn §iÒu khiÓn lµ mét trong c¸c chøc n¨ng qu¶n lý, ®ã lµ qu¸ tr×nh t¸c ®éng lªn con nguêi trong doanh nghiÖp mét c¸ch cã chñ ®Þnh ®Ó hä tù ®éng 4 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng nguyÖn vµ nhiÖt t×nh phÊn ®Êu ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu ®· ®Ò ra cña doanh nghiÖp.Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chøc n¨ng ®iÒu khiÓn th× chñ doanh doanh nghiÖp ph¶i ®a ra ®îc c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý vµ tæ chøc thùc doanh hiÖn nã mét c¸ch tèt nhÊt. h iÖn 2.4 - Chøc n¨ng kiÓm tra Lµ mét chøc n¨ng c¬ b¶n trong chøc tr¸ch cña chñ doanh nghiÖp.KiÓm tra lµ ®o l êng chÊn chØnh viÖc thùc hiÖn nh»m ®¶m b¶o nghiÖp.KiÓm c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp vµ c¸c kÕ ho¹ch v¹ch ra ®Ó ®¹t tèt môc tiªu c¸c nµy ®· vµ ®ang ®îc hoµn thµnh.Thùc chÊt cña viÖc kiÓm tra trong c¸c nµy doanh nghiÖp lµ nh»m söa ch÷a nh÷ng sai lÇm ®· ph¸t sinh trong qu¸ doanh tr×nh qu¶n lý. t r×nh 2.5 - Chøc n¨ng ®iÒu chØnh §iÒu chØnh lµ th êng xuyªn theo dâi sù vËn ®éng cña hÖ thèng ®Ó kÞp thêi ph¸t hiÖn mäi sù rèi lo¹n trong tæ chøc vµ lu«n lu«n cè g¾ng duy kÞp tr× c¸c mèi quan hÖ b×nh th ßng gi÷a c¸c bé phËn ®iÒu khiÓn vµ bé phËn t r× chÊp hµnh.Muèn sù ®iÒu chØnh ®¹t hiÖu qu¶ th× ph¶i th êng xuyªn thu chÊp thËp tµi liÖu vÒ sù chªnh lÖch cña hÖ thèng vµ nh÷ng th«ng sè ®· cho t hËp th«ng qua sù kiÓm tra. t h«ng 2.6 - Chøc n¨ng qu¶n trÞ s¶n xuÊt Lµ viÖc sö dông c¸c nguån nh©n lùc nh»m t¸c ®éng ®Ó chÕ biÕn c¸c yÕu tè ®Çu vµo kh¸c (vËt chÊt, tµi chÝnh, th«ng tin...) thµnh c¸c s¶n yÕu 5 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng phÈm hµng ho¸ dÞch vô... phï hîp víi nhu cÇu mµ doanh nghiÖp ph¸t hiÖn trªn thÞ tr êng.§©y lµ qu¸ tr×nh tèn kÐm thêi gian cña chuçi c¸c ho¹t ®éng t rªn kinh doanh vµ v× thÕ sÏ dÔ trë thµnh l¹c hËu kh«ng theo kÞp víi biÕn k inh ®éng trªn thÞ tr êng. ®éng 2.7 - Chøc n¨ng qu¶n trÞ nh©n sù Qu¶n trÞ nh©n sù lµ viÖc bè trÝ hîp lý nh÷ng ng êi lao ®éng cïng c¸c m¸y mãc m¸y thiÕt bÞ, nh÷ng ph ong ph¸p trong c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ nguyªn vËt liÖu mét c¸ch cã hiÖu qu¶.Qu¶n trÞ nh©n sù gåm hai viÖc: nguyªn Qu¶n lý con ngêi - ®ã lµ nh÷ng c«ng viÖc hµng ngµy ®èi víi mét c¸ nh©n tËp thÓ nh÷ng ngêi lao ®éng lµ c«ng viÖc x©y dùng nh÷ng kÝp ®îc nh©n ®iÒu ®éng, ®îc ®iÒu phèi ph¶n øng t¹o ra do doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng ®iÒu ph¸t hiÖn ra c¸c sai sãt vÒ mÆt kinh tÕ kü thuËt. ph¸t 2.8 - Chøc n¨ng qu¶n trÞ tµi chÝnh 2.8 Tæ chøc s¶n xuÊt tèt, qu¶n trÞ nh©n sù ®óng cha ph¶i ®· ®ñ, c¸c Tæ doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®èi phã víi nh÷ng biÕn ®éng th êng xuyªn x¶y ra doanh trªn thÞ tr êng ®Ó ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn.Qu¶n trÞ tµi chÝnh sÏ gióp cho t rªn chñ doanh nghiÖp biÕt ®îc m×nh ®ang cã bao nhiªu tiÒn, ®· thu ®îc c¸c chñ mãn tiÒn g× , ®· tiªu hao bao nhiªu tiÒn vµ tiªu nh t hÕ nµo, cã thÓ huy mãn ®éng ®îc c¸c nguån vèn tõ ®©u, khi nµo ph¶i dõng kinh doanh l¹i? Nãi c¸ch ®éng kh¸c, qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ viÖc qu¶n trÞ c¸c mèi quan hÖ k h¸c, tµi chÝnh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nh t hu, t µi 6 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng chi, lç, l·i...vµ c¸c mèi quan hÖ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp víi thÞ tr êng tµi chÝnh bªn ngoµi nh æn ®Þnh ,t¨ng tr ëng, ph¸t triÓn, l¹m ph¸t, khñng t µi ho¶ng, suy tho¸i... ho¶ng, III Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý: 1- Ph¶i b¶o ®¶m tÝnh tèi u 1Gi÷a c¸c kh©u vµ c¸c cÊp qu¶n trÞ ®Òu thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ hîp lý thiÕt kÕ sao cho sè l îng cÊp qu¶n lý lµ Ýt nhÊt kh«ng thõa, thiÕu hîp bé phËn nµo,kh«ng chång chÐo nhiÖm vô gi÷a c¸c phßng ban sao cho bé nhiÖm vô quyÒn h¹n ph¶i t ¬ng øng.CÊp qu¶n trÞ xö lý qu¸ nhiÒu, th«ng nhiÖm tin sÏ bÞ sai lÖch cång kÒnh nªn yªu cÇu bé m¸y qu¶n lý ph¶i linh ho¹t, cã t in kh¶ n¨ng thÝch øng víi thÞ tr êng vµ víi doanh nghiÖp.Trong kinh doanh ai k h¶ ®ii tr íc lµ th¾ng.Khi thÞ tr êng biÕn ®éng th× nhiÖm vô cña doanh nghiÖp ® còng thay ®æi theo.NÕu ng êi qu¶n lý kh«ng linh ho¹t, khi cÇu v ît qu¸ cung còng mµ doanh nghiÖp míi s¶n xuÊt th× tÊt yÕu sÏ thua lç. mµ 2 - §¶m b¶o linh ho¹t C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ph¶i ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c cña tÊt c¶ c¸c th«ng tin ®îc sö dông trong doanh nghiÖp nhê ®ã ®¶m b¶o ®îc sù phèi hîp t h«ng tèt c¸c ho¹t ®éng vµ nhiÖm vô cña tÊt c¶ c¸c bé phËn cña doanh nghiÖp. 3 - §¶m b¶o tÝnh kinh tÕ §¶m C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ph¶i sö dông chi phÝ qu¶n lý ®¹t hiÖu qu¶ nhÊt.Tiªu chuÈn xem xÐt yªu cÇu nµy lµ mèi t ¬ng quan gi÷a chi h iÖu 7 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng phÝ dù ®Þnh bá ra vµ kÕt qu¶ thu vÒ. Hµ 4 - ThiÕt kÕ bé m¸y qu¶n lý ph¶i b¶o ®¶m nguyªn t¾c chÕ ®é mét thñ tr ëng QuyÒn quyÕt ®Þnh vÒ kinh tÕ kü thuËt, tæ chøc hµnh chÝnh ®êi sèng trong ph¹m vi toµn doanh nghiÖp vµ tõng bé phËn ph¶i ®îc giao cho sèng mét ngêi - Thñ tr ëng.Ng êi ®ã cã nhiÖm vô qu¶n lý toµn bé c¸c ho¹t ®éng mét cña ®¬n vÞ m×nh, ®îc trao nh÷ng tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n nhÊt ®Þnh. cña Thñ tr ëng cã thÓ sö dông bé m¸y cè vÊn gióp viÖc tranh thñ ý kiÕn ®ãng gãp cña cÊp díi, nh ng ng êi quyÕt ®Þnh cuèi cïng vÉn lµ gi¸m ®ãng ®èc(Thñ tr ëng) Mäi gi¸m ®èc cã thÓ uû quyÒn cho cÊp díi nh ng ph¶i chÞu ®èc(Thñ tr¸ch nhiÖm liªn ®íi.Mäi ngêi trong doanh nghiÖp vµ tõng bé phËn ph¶i t r¸ch phôc tïng nghiªm chØnh mÖnh lÖnh cña thñ tr ëng . phôc TÝnh tÊt yÕu ph¶i tiÕn hµnh chÕ ®é mét thñ tr ëng lµ xuÊt ph¸t tõ nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ trong qu¶n lý kinh tÕ xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu nguyªn ®êi sèng ph¶i chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ xuÊt ph¸t tõ chuyªn m«n ho¸ lao ®éng ®êi cµng s©u s¸t th× hîp t¸c lao ®éng sÏ x¶y ra.Yªu cÇu bÊt cø sù hîp t¸c nµo cµng còng ph¶i cã sù chØ huy thèng nhÊt. còng Trong tr êng hîp doanh nghiÖp lín th× thñ tr ëng cÊp díi ph¶i phôc tïng nghiªm chØnh thñ tr ëng cÊp trªn tr íc hÕt lµ thñ tr ëng cÊp trªn trùc tïng tiÕp, thñ tr ëng tõng bé phËn cã quyÒn quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò trong t iÕp, bé phËn cña m×nh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc thñ tr ëng cÊp trªn. bé 8 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng C¸c cÊp phã lµ ng êi gióp viÖc thñ tr ëng.§Ó lµm râ thªm vÒ nguyªn t¾c nµy ta cã b¶ng sau: t¾c B¶ng 1 : Chøc danh vÞ trÝ thñ tr ëng vµ mèi quan hÖ gi÷a chóng trong C«ng ty C«ng Chøc danh t hñ t r -ëngVÞ t r Ý t õng chøc danhPh¹m vi ph¸t huy t ¸c dôngGióp Chøc viÖc t hñ t r -ëngNg-êi d-íi quyÒn Gi¸m ®ècT hñ t r -ëng cÊp cao nhÊt t r ong Thñ v iÖc doanh nghiÖpToµn doanh nghiÖpC¸c phã gi¸m ®ècM äi ng-êi t r ong doanh nghiÖpQu¶n ®ècThñ t r -ëng cÊp cao nhÊt t r ong ph©n x-ëngToµn ph©n xn ghiÖp ëngC¸c phã qu¶n ®ècM äi ng-êi t r ong ph©n x-ëng§èc c«ngT hñ t r -ëng cÊp cao Thñ nhÊt t r ong ca lµm viÖcToµn ca lµm viÖcM äi ng-êi t r ong caT æ t r -ëng c«ng n hÊt Tæ t ¸cThñ t r -ëng cÊp cao nhÊt t r ong t æToµn t æTæ phãM äi ng-êi t r ong t æC¸c t r ëng phßng ban chøc n¨ngT hñ t r -ëng cÊp cao nhÊt t r ong phßng banToµn Thñ phßng banPhã phßng banM äi ng-êi t r ong phßng ban phßng I V/ Nh÷ng n«i dung c¬ b¶n cña c«ng t¸c tæ chøc bé m¸y qu¶n lý IV/ N h÷ng trong doanh nghiÖp t rong 1 - C¸c kiÓu c¬ cÊu tæ chøc trong doanh nghiÖp 9 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng Cïng víi sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt ®· h×nh thµnh nh÷ng kiÓu tæ chøc qu¶n lý kh¸c nhau.Mçi kiÓu chøa ®ùng nh÷ng ®Æc ®iÓm, u ®iÓm, ®iÓm, nh îc ®iÓm vµ ®îc ¸p dông trong nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ nhÊt ®Þnh.Sau nh ®©y lµ mét sè kiÓu c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý th êng gÆp: ®©y 1.1 C¬ cÊu chøc n¨ng N g-êi l·nh ®¹o doanh Ng-êi nghiÖp n ghiÖp Ng-êi l·nh ®¹o chøc n¨ng A 1 2 Ng-êi l·nh ®¹o chøc n¨ng B 3 n ................... §Æc ®iÓm: N hiÖm vô qu¶n lý ®îc ph©n chia cho c¸c ®¬n vÞ qu¶n lý riªng biÖt theo c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ h×nh thµnh nªn nh÷ng ng êi l·nh ®¹o r iªng ®îc chuyªn m«n ho¸ chØ ®¶m nhËn thùc hiÖn mét chøc n¨ng nhÊt ®Þnh. 10 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng Mèi liªn hÖ gi÷a c¸c nh©n viªn trong tæ chøc rÊt phøc t¹p. Nh÷ng ng êi thõa hµnh nhiÖm vô ë cÊp díi nhËn mÖnh lÖnh ch¼ng nh÷ng tõ mét ngêi l·nh ®¹o cña doanh nghiÖp mµ c¶ nh÷ng ng êi l·nh ®¹o c¸c chøc n¨ng ng kh¸c h¼n nhau. k h¸c ¦u ®iÓm : + Chuyªn m«n ho¸ qu¶n lý theo c¸c chøc n¨ng mét c¸ch s©u s¾c + Gi¶m bít g¸nh nÆng qu¶n lý cho ngêi l·nh ®¹o +TËn dông ®îc tµi n¨ng cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng Nh îc ®iÓm : + Mét cÊp díi ph¶i chÞu sù chØ ®¹o cña qu¸ nhiÒu c¸ N h îc Mét nh©n cÊp trªn trùc tiÕp nh©n + Hay x¶y ra c¸c quyÕt ®Þnh kh¸c nhau gi÷a ng êi l·nh ®¹o qu¶n lý chung vµ ngêi l·nh ®¹o chøc n¨ng qu¶n 1.2 - C¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn (® êng th¼ng) Ng-êi l·nh ®¹o doanh nghiÖp Ng-êi l·nh ®¹o t r ùc t uyÕn 1 1 2 Ng-êi l·nh ®¹o t r ùc t uyÕn 2 3 B1 11 11 B2 B3 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng Hµ §Æc ®iÓm: Mét ng êi l·nh ®¹o thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng qu¶n lý vµ chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn vÒ hÖ thèng cña m×nh phô tr¸ch, mäi vµ vÊn ®Ò ®Òu ®îc gi¶i quyÕt theo kªnh ®êng th¼ng.Ng êi thõa hµnh mÖnh vÊn lÖnh chØ nhËn mÖnh lÖnh qua cÊp trªn trùc tiÕp vµ chØ thi hµnh mÖnh lÖnh lÖnh cña ngêi ®ã mµ th«i. lÖnh ¦u ®iÓm : MÖnh lÖnh ®îc thi hµnh nhanh, dÔ thùc hiÖn chÕ ®é mét thñ tr ëng.Mçi cÊp díi chØ thùc hiÖn mÖnh lÖnh cña mét cÊp trªn mét trùc tiÕp. t rùc Nh îc ®iÓm: îc + Ng êi l·nh ®¹o ph¶i thùc hiÖn tèt chøc n¨ng qu¶n lý do ®ã ng êi l·nh Ng ®¹o ph¶i cã kiÕn thøc toµn diÖn vµ kh«ng cã sè ®¬n vÞ trùc thuéc lín. ®¹o + Ch a tËn dông ®îc tµi n¨ng ®ãng gãp cña c¸c chuyªn gia v× thÕ c¬ cÊu trùc tuyÕn (®êng th¼ng) chØ sö dông cho tæ s¶n xuÊt. cÊu L ·nh ®¹o 1.3 - C¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng doanh nghiÖp n ghiÖp L ·nh ®¹o chøc n¨ng L ·nh ®¹o chøc n¨ng A L ·nh ®¹o T 1 B L ·nh ®¹o T 2 12 1 2 A B Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng Hµ §©y lµ c¬ cÊu th êng ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp mµ nhiÖm vô qu¶n lý ®îc ph©n thµnh c¸c chøc n¨ng chuyªn m«n.C¸c bé phËn nµy lµm qu¶n nhiÖm vô t vÊn gióp viÖc tham m u cho gi¸m ®èc vµ theo dâi vÒ mÆt nhiÖm chuyªn m«n hÑp ®èi víi c¸c bé phËn s¶n xuÊt nh ng kh«ng ®îc quyÒn ra chuyªn lÖnh trùc tiÕp. lÖnh §©y lµ c¬ cÊu cã nhiÒu u ®iÓm vµ ®îc ¸p dông réng r·i. ®iÓm 1.4 - C¬ cÊu trùc tuyÕn tham m u: L ·nh ®¹o t r ùc t uyÕn L ·nh ®¹o tr ùc T ham m-u Tham m-u T ham T ham m-u L ·nh ®¹o tr ùc tuyÕn tuyÕn 2 t uyÕn 1 2 2 A 3 13 B C Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng Hµ §Æc ®iÓm : VÉn lµ c¬ cÊu trùc tuyÕn nh ng l·nh ®¹o cã thªm bé phËn tham m u gióp viÖc.C¬ quan tham m u cã thÓ lµ mét ®¬n vÞ hoÆc phËn mét nhãm c¸c chuyªn gia hoÆc chØ lµ mét c¸n bé qu¶n lý mét ¦u ®iÓm : + DÔ dµng thùc hiÖn chÕ ®é mét thñ tr ëng + B íc ®Çu biÕt khai th¸c kh¶ n¨ng cña c¸c chuyªn gia Nh îc ®iÓm + MÊt nhiÒu thêi gian lµm viÖc víi tham m u nªn Ýt cã thêi Nh M Êt gian víi c¸n bé qu¶n lý + Tèc ®é ra quyÕt dÞnh qu¶n lý chËm 1.5 - C¬ cÊu chÝnh thøc vµ kh«ng chÝnh thøc 1.5.1 - C¬ cÊu chÝnh thøc 1.5.1 C¬ C¬ cÊu chÝnh thøc g¾n liÒn víi c¬ cÊu vai trß nhiÖm vô ®Þnh h íng trong mét doanh nghiÖp ®îc tæ chøc mét c¸ch chÝnh x¸c.Khi nãi r»ng mét t rong tæ chøc lµ chÝnh thøc hoµn toµn ch¼ng cã g× lµ cøng nh¾c hay qu¸ h¹n tæ chÕ trong c¸ch diÔn ®¹t nµy.NÕu mét ngêi qu¶n lý cã ý ®Þnh tæ chøc thËt chÕ tèt c¬ cÊu ®ã th× ph¶i t¹o ra mét m«i tr êng mµ ë ®ã viÖc thùc hiÖn cña tèt tõng c¸ nh©n trong hiÖn t¹i vµ t ¬ng lai ph¶i ®ãng gãp hiÖu qu¶ vµo c¸c tõng môc tiªu trªn cña tËp thÓ chø kh«ng ph¶i lµ hä chØ giµnh phÇn nhá trÝ ãc môc vµ søc lùc cho doanh nghiÖp cßn phÇn lín ®Ó dµnh cho doanh nghiÖp vµ 14 14 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng kh¸c. Hµ 1.5.2 - C¬ cÊu kh«ng chÝnh thøc Sù t¸c ®éng qua l¹i cña c¸c c¸ nh©n còng cã sù t¸c ®éng theo nhãm c¸n bé c«ng nh©n viªn ngoµi ph¹m vi c¬ cÊu ®· ®îc phª duyÖt cña doanh bé nghiÖp. C¬ cÊu kh«ng chÝnh thøc cã mét vai trß to lín trong qu¶n trÞ.Nã nghiÖp. kh«ng ®Þnh h×nh hay thay ®æi, lu«n tån t¹i song song víi c¬ cÊu chÝnh k h«ng thøc,cã t¸c ®éng nhÊt ®Þnh vµ ®«i khi rÊt ®¸ng kÓ ®Õn ho¹t ®éng kinh t høc,cã doanh v× c¸ nh©n c¸c chñ doanh nghiÖp cã nhiÒu c¸c mèi quan hÖ hä doanh kh«ng chØ lµ ngêi thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc, cÇn mÉn nhiÖm vô cña k h«ng m×nh do quy chÕ tæ chøc nhiÖm vô theo chøc danh quy ®Þnh mµ hä chØ m×nh c¶m thÊy liªn quan ¶nh h ëng ®Õn th¸i ®é ®èi víi c¸ nh©n, ®èi víi con ng êi c¶m tõ nh÷ng ®ång nghiÖp, nh÷ng ng êi cÊp díi.Sù tån t¹i kh¸ch quan cña c¬ tõ cÊu kh«ng chÝnh thøc cßn lµ dÊu hiÖu chØ ra chç yÕu vµ tr×nh ®é ch a cÊu C chÝnh thøc. C¬ toµn diÖn cña c¬ cÊu ¬ quan qu¶ n lý cao cÊp toµn nhÊt n hÊt C¬ cÊu chÝnh thøc lµ mét trong nh÷ng yÕu tè ®ßi hái ng êi l·nh ®¹o doanh nghiÖp ph¶i cã mét nghÖ thuËt ®Æc biÖt.Ng êi l·nh ®¹o cÇn ph¶i doanh C¬ quan qu¶ n lý cÊp tr ung C¬ quan qu¶ n lý cÊp tr ung th êng xuyªn nghiªn cøu c¬ cÊu kh«ng chÝnh thøc, thóc ®Èy sù ph¸t triÓn th nh÷ng xu h íng hç trî ®Ó ®¹t nh÷ng môc ®Ých cña doanh nghiÖp nh÷ng C ¬ quan liªn k Õt c¸c mèi liªn hÖ C¬ 1.6 C¬ cÊu tæ chøc ch ¬ng tr×nh môc tiªu ngang n gang C ¬ quan C¬ q u¶ n lý q u¶ n lý cÊp thÊp cÊp cÊp thÊp cÊp C ¬ quan C¬ C ¬ quan C¬ 15 C ¬ quan C¬ q u¶ n lý q u¶ n lý cÊp thÊp cÊp cÊp thÊp cÊp Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng Hµ §Æc ®iÓm: Cã bé phËn chuyªn ®iÒu phèi vµ tæ chøc c¸c mèi quan hÖ ngang gi÷a c¸c bé phËn cïng cÊp cao nhÊt ®Õn cÊp thÊp nhÊt ®Ó hÖ thùc hiÖn ch¬ng tr×nh môc tiªu t hùc ¦u ®iÓm : ®îc thÓ hiÖn ë sù kÕt hîp tÝnh môc tiªu vµ tÝnh n¨ng ®éng sö dông c¬ cÊu qu¶n lý theo ch¬ng tr×nh môc tiªu ®· lµm cho tÝnh ®éng chÊt mÒm dÎo c¬ cÊu qu¶n lý lªn rÊt nhiÒu. chÊt 1.7 - C¬ cÊu tæ chøc ma trËn 16 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng §Æc diÓm : Ngoµi l·nh ®¹o theo tuyÕn vµ c¸c bé phËn chøc n¨ng cßn cã nh÷ng ngêi l·nh ®¹o theo ®Ò ¸n hay s¶n phÈm phèi hîp hµnh ®éng cña cã c¸c bé phËn ®Ó thùc hiÖn mét dù th¶o nµo ®ã .Trong c¬ cÊu nµy mçi mét c¸c nh©n viªn (hoÆc mét bé phËn)cña bé phËn trùc tuyÕn ®îc g¾n víi viÖc nh©n thùc hiÖn mét ®å ¸n hoÆc mét s¶n phÈm nhÊt ®Þnh sau khi hoµn thµnh t hùc ®Ò ¸n nh÷ng nh©n viªn trong c¸c bé phËn thùc hiÖn ®Ò ¸n hay s¶n phÈm ®Ò nµy kh«ng chÞu sù l·nh ®¹o cña ngêi l·nh ®¹o ®Ò ¸n mµ trë vÒ ®¬n vÞ trùc nµy tuyÕn hay chøc n¨ng cò cña m×nh . t uyÕn L ·nh ®¹o t æ chøc N g-êi l·nh ®¹o N g-êi l·nh ®¹o N g-êi l·nh N g-êi l·nh tuyÕn 1 tuyÕn 2 ®¹o ®¹o ®¹o chøc §å ¸n 1 §å ¸n 2 *** *** 17 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng Ghi chó: Hµ Nh÷ng ngêi thùc hiÖn trong c¸c bé phËn s¶n xuÊt êi Nh÷ng ngêi thùc hiÖn trong c¸c bé phËn chøc n¨ng N h÷ng Nh÷ng ngêi thùc hiÖn trong c¸c bé phËn ®å ¸n nh»m t¹o ra s¶n phÈm hay c«ng nghÖ míi s¶n C¬ cÊu ma trËn cã thÓ ph©n chia thµnh hai d¹ng sau C¬ cÊu ®å ¸n ma trËn : §Æc ®iÓm cña c¬ cÊu nµy lµ ng êi lao ®éng lËp ra c¸c nhãm ®Æc biÖt chÞu sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña m×nh ®Ó thùc hiÖn ch¬ng tr×nh cña biÖt ®Ò ¸n ®· ®îc phª duyÖt Ng êi thùc hiÖn bªn ngoµi ph¶i tham gia vµo c«ng ®Ò viÖc theo nh÷ng giao kÌo hay nghÜa vô kÕ ho¹ch. viÖc Nhãm ®Ò ¸n ®îc b¶o ®¶m vÒ nh©n viªn, nh÷ng nguån tµi chÝnh vµ vËt chÊt cÇn thiÕt.Sau khi thùc hiÖn xong ®Ò ¸n nhãm nµy gi¶i t¸n. L·nh vËt ®¹o ®Ò ¸n chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn tõ khi b¾t ®Çu ®Õn khi kÕt thóc. ®¹o Trong c¬ chÕ qu¶n lý cã thÓ thµnh lËp vµi nhãm qu¶n lý theo ®Ò ¸n .Qu¶n lý theo ®Ò ¸n th êng ®îc ¸p dông trong nh÷ng ®iÒu kiÖn cã sù thay .Qu¶n ®æi nhanh chãng vµ s©u s¾c vÒ kü thuËt vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt. ®æi 18 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng C¬ cÊu chøc n¨ng ma trËn : Hµ Trong c¬ cÊu nµy b« phËn míi ®îc t¹o thµnh cã vai trß kiÓm tra vµ T rong thóc ®Èy c¸c bé phËn cho s¶n xuÊt s¶n phÈm cña mnh chÞu tr¸ch nhiÖm t hóc vÒ chÊt l îng cña s¶n phÈm hay c«ng tr×nh . vÒ §Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm míi ng êi ta thµnh lËp bé phËn s¶n xuÊt míi .Bé phËn nµy ®îc cung cÊp c¸c nguån tµi chÝnh ,vËt t . míi ¦u ®iÓm: Cã tÝnh n¨ng ®éng cao dÔ dµng chuyÓn c¸c nh©n viªn tõ viÖc thùc hiÖn mét dù th¶o nµy sang viÖc thùc hiÖn mét dù th¶o kh¸c viÖc nh»m sö dông nh©n viªn cã hiÖu qu¶ h¬n. nh»m Nh îc ®iÓm: C¬ cÊu nµy th êng dÔ phßng dông cho c¸c môc tiªu trung îc h¹n vµ ng¾n h¹n. h¹n 2 - §Þnh biÖn trong doanh nghiÖp 2.1 - Kh¸i niÖm : Lµ viÖc s¾p xÕp c¸c c¬ng vÞ trong tæ chøc qua viÖc x¸c ®Þnh nh÷ng Lµ ®ßi hái vÒ nh©n sù, dù trï nh©n lùc tuyÓn mé tuyÓn chän s¾p xÕp, ®Ò ®ßi b¹t ®¸nh gi¸ ®µo t¹o con ngêi trong doanh nghiÖp. b¹t 2.2 - Lùa chän c¸n bé qu¶n lý ChÊt l îng cña ng êi c¸n bé qu¶n lý lµ quan träng bËc nhÊt cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi viÖc duy tr× sù thµnh ®¹t cña tæ chøc.V× vËy nghÜa cÇn ph¶i coi viÖc lùa chän ng êi qu¶n lý nh l µ mét bíc cã ý nghÜa v« cïng cÇn quan träng trong toµn bé qu¸ tr×nh qu¶n lý cña doanh nghiÖp .§©y lµ c«ng quan 19 19 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng viÖc cùc kú khã kh¨n viÖc lùa chän ë cÊp cao cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng sai lÇm nghiªm träng h¬n nªn ngêi ta cÇn ph¶i mÊt hµng tr¨m ngêi th× míi cã lÇm thÓ biÕt ch¾c r»ng ng êi qu¶n trÞ cÊp cao vµ cao nh©t cã thÓ lµm tèt h¬n t hÓ vµ khi ®ã ph¶i biÕt tèn kh«ng ph¶i lµ kho¶n tiÒn tr¶ l ¬ng cho hä mµ lµ vµ sù l·ng phÝ vÒ thêi gian ®Ó t¹o ra sù tiÕn bé ®¸ng ra cã thÓ ®îc nÕu chän sù ®îc nh÷ng ngêi qu¶n trÞ giái ngay tõ ®Çu. §Ó lùa chän ®óng ,c¸n bé qu¶n lý cÇn ph¶i biÕt chó ý lµ ph¶i x¸c ®Þnh râ yªu cÇu ®èi víi c«ng viÖc cho mçi chøc tr¸ch c¸n bé.Ph¬ng ph¸p lùa ®Þnh chän c¸n bé qu¶n trÞ th«ng th êng sö dông lµ sau khi x¸c ®Þnh râ yªu cÇu chän cña ®¬n vÞ c«ng viÖc ph¶i sö dông kü thuËt quen thuéc cña x· héi häc ®Ó cña tuyÓn chän (Pháng vÊn, tuyÓn chän....) t uyÓn 2.3 - S¾p xÕp sö dông ViÖc sö dông c¸n bé qu¶n trÞ ph¶i ®¶m b¶o cho viÖc vËn hµnh doanh nghiÖp c¶ hiÖn t¹i vµ t ¬ng lai.Ng êi ®îc sö dông ph¶i ®îc nhËn c¶ doanh quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm, lîi Ých t ¬ng xøng.Hä ph¶i cã ®éng c¬ lµm viÖc t quyÒn ¬ng xøng vµ ph¶i biÕt r»ng nÕu kh«ng biÕt c¸ch ph¶i lu«n lu«n v ¬n lªn t h× hä sÏ bÞ ®µo th¶i. 2.4 - Nguån tuyÓn chän 2.4 Th«ng th êng kÕt hîp c¶ ë trong doanh nghiÖp vµ lµ nh÷ng ng êi cã triÓn väng trung thµnh víi lîi Ých cña doanh nghiÖp cã giíi h¹n tuæi t riÓn thÝch hîp cÇn ®îc lùa ra ®Ó ®µo t¹o hoÆc ®µo t¹o t¹i chç b»ng c¸ch t¹o ra t hÝch 20 20 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng m«i tr êng v ¬n tíi cho hä.Cßn ë ngoµi doanh nghiÖp ®ã lµ sè ng êi ®Õn xin viÖc lµm vµ sè häc sinh sinh viªn ë c¸c tr êng phæ th«ng, ®¹i häc cao viÖc ®¼ng .... cã tµi n¨ng nÕu cã nguyÖn väng trë thµnh c¸c chuyªn gia qu¶n ®¼ng trÞ hoÆc kü thuËt ë doanh nghiÖp . t rÞ 4 - C¸c cÊp qu¶n trÞ doanh nghiÖp C¸c 4.1- C¸n bé qu¶n lý cao cÊp Bao gåm gi¸m ®èc c¸c phã gi¸m ®èc phô tr¸ch tõng phÇn viÖc chÞu Bao tr¸ch nhiÖm vÒ ®êng lèi chiÕn l îc c«ng t¸c tæ chøc hµnh chÝnh tæng hîp t r¸ch cña doanh nghiÖp. N hiÖm vu chñ yÕu: + X¸c ®Þnh môc tiªu doanh nghiÖp tõng thêi kú - phu¬ng h íng biÖn X¸c ph¸p. ph¸p. + T¹o dùng bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp.Phª duyÖt vÒ c¬ cÊu tá chøc ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng vµ c¸c vÊn ®Ò nh©n sù nh t uyÓn dông lùa chøc chän qu¶n lý cÊp díi, giao tr¸ch nhiÖm uû quyÒn th¨ng cÊp, quyÕt ®Þnh chän møc l ¬ng th ëng..... møc + Phèi hîp ho¹t ®éng c¸c bªn liªn quan + X¸c ®Þnh nguån lùc vµ ®Çu t k inh phÝ cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp k inh + QuyÕt ®Þnh c¸c biÖn ph¸p kiÓm tra kiÓm so¸t nh chÕ ®é b¸o c¸o, kiÓm tra thanh tra, ®¸nh gi¸ kh¾c phôc hËu qu¶. k iÓm 21 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng + ChÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn vÒ mçi quy dÞnh ¶nh h ëng tèt, xÊu ®Õn doanh nghiÖp + B¸o c¸o tr íc héi ®ång qu¶n trÞ vµ ®¹i héi c«ng nh©n viªn chøc hµng B¸o n¨m n¨m 4.2 - C¸n bé qu¶n lý trung gian Bao gåm qu¶n ®èc ph©n x ëng, tr ëng phßng ban chøc n¨ng. Hä lµ Bao nh÷ng ngêi ®øng ®Çu mét nghµnh, mét bé phËn.Lµ ng êi chÞu tr¸ch nh÷ng nhiÖm duy nhÊt tr íc c¸n bé qu¶n lý cao cÊp. nhiÖm N hiÖm vô NhiÖm + Nghiªn cøu n¾m v÷ng nh÷ng quyÕt ®Þnh cña c¸n bé qu¶n lý c¸o Nghiªn cÊp vÒ nhiÖm vô cña ngµnh, bé phËn trong tõng thêi kú môc ®Ých yªu cÊp cÇu ph¹m vi quan hÖ víi c¸c bé phËn c¸c ngµnh. cÇu + §Ò nghÞ ch¬ng tr×nh kÕ ho¹ch ho¹t ®éng ®a ra m« h×nh tæ chøc thÝch hîp lùa chän ®Ò b¹t nh÷ng ng êi cã kh¶ n¨ng vµo nh÷ng c«ng viÖc t hÝch phï hîp chän nh©n viªn kiÓm tra kiÓm so¸t. phï + Giao viÖc cô thÓ cho tõng nh©n viªn, tr¸nh bè trÝ mét ng êi ®¶m nhËn nhiÒu c«ng viÖc kh«ng cã liªn quan g× tíi nhau. nhËn + Dù trï kinh phÝ cÊp trªn phª duyÖt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc sö dông kinh phÝ Êy.Th êng xuyªn rµ so¸t kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ tõng c«ng sö viÖc viÖc + B¸o c¸o kÞp thêi víi c¸n bé qu¶n lý cao cÊp vÒ kÕt qu¶, v íng m¾c 22 22 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng theo sù uû quyÒn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn vÒ mäi c«ng viÖc cña ®¬n vÞ vµ viÖc lµm cña nh©n viªn cÊp díi ®¬n + C¸n bé qu¶n lý trung gian ph¶i n¾m v÷ng môc ®Ých ý ®Þnh cña cÊp trªn.B¸o c¸o kÞp thêi cho cÊp trªn vÒ c¸c ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ m×nh. cÊp + T×m hiÓu x¸c ®Þnh mèi quan hÖ cña ®¬n vÞ m×nh víi ®¬n vÞ kh¸c vµ t×m c¸ch phèi hîp nhiÖt t×nh chÆt chÏ víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c cã liªn k h¸c quan. quan. + Ph¶i n¾m v÷ng lý lÞch tõng ngêi trong ®¬n vÞ.H íng dÉn c«ng viÖc cho mäi ngêi vµ ®¸nh gi¸ ®óng kÕt qu¶ cña tõng ng êi, ®éng viªn khÝch lÖ cho hä lµm viÖc. hä 4.3 - C¸n bé qu¶n lý c¬ së Bao gåm nh÷ng qu¶n trÞ viªn thùc thi nh÷ng c«ng viÖc rÊt cô thÓ NhiÖm vô: + HiÓu râ c«ng viÖc m×nh phô tr¸ch phÊn ®Êu hoµn thµnh nhiÖm vô ®óng kÕ ho¹ch lÞch tr×nh tiªu chuÈn quy ®Þnh vÒ sè l îng vµ chÊt l îng vô + Lu«n c¶i tiÕn ph ¬ng ph¸p lµm viÖc tù gi¸c ®Ó trë thµnh nh©n viªn ®¸ng tin cËy cña ®¬n vÞ gi÷ g×n n¬i lµm viÖc gän gµng ng¨n n¾p s¹ch sÏ ®¸ng + RÌn luyÖn thãi quen lao ®éng theo t¸c phong c«ng nghiÖp +B¸o c¸o xin ý kiÕn chØ ®¹o kÞp thêi cña thñ tr ëng ®¬n vÞ, cã tinh thÇn tËp thÓ quan hÖ mËt thiÕt víi ®ång nghiÖp t hÇn 4.4 - Mèi quan hÖ gi÷a ba cÊp qu¶n lý 23 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng Trong thùc tÕ cã thÓ cã t×nh tr¹ng mét sè c«ng viÖc bÞ bè trÝ s¾p xÕp nhÇm lÉn gi÷a c¸c cÊp qu¶n lý nh c«ng viÖc cña cÊp trªn l¹i giao cho xÕp cÊp díi vµ ng îc l¹i.Nh vËy gi÷a 3 cÊp qu¶n lý kh«ng cã ranh giíi tuyÖt ®èi cÊp nh ng cÇn ®¶m b¶o ®îc tÝnh chÝnh x¸c khi ph©n ®Þnh c«ng viÖc gi÷a c¸c nh cÊp qu¶n lý . cÊp 5 - Tæ chøc c¸c phßng ban chøc n¨ng tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp Tæ 5.1 - Tæ chøc c¸c phßng ban chøc n¨ng: 5.1 Ph©n tÝch sù phï hîp gi÷a c¸c chøc n¨ng vµ bé phËn qu¶n lý tr êng hîp tèt nhÊt lµ mçi chøc n¨ng qu¶n lý nªn do mét phßng phô tr¸ch trän hîp vÑn. Song do sè l îng c¸c phßng ban chøc n¨ng phô thuéc vµo quy m« ®Æc vÑn. ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña tõng doanh nghiÖp nªn cã tr êng hîp ph¶i ®im ghÐp vµi ba chøc n¨ng liªn quan mËt thiÕt víi nhau thuéc mét lÜnh vùc ghÐp vµo mét phßng.Nh vËy cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc bè trÝ c¸n bé phô vµo tr¸ch. t r¸ch. TiÕn hµnh lËp hå s¬ tæ chøc nh»m m« h×nh ho¸ mèi quan hÖ gi÷a c¸c phßng ban chøc n¨ng víi gi¸m ®èc vµ c¸c phã gi¸m ®èc. §ång thêi ph¶i c¸c chØ râ chøc n¨ng mçi phßng phô tr¸ch nh»m kh¾c phôc t×nh tr¹ng chång chØ chÐo lªn nhau hoÆc ng îc l¹i cã phßng chøc n¨ng kh«ng cã bé phËn nµo chÐo chÞu tr¸ch nhiÖm.C¨n cø vµo hå s¬ tõng phßng chøc n¨ng x©y dùng néi quy chÞu c«ng t¸c cña phßng m×nh nh»m x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm quyÒn h¹n cña c«ng phßng chung còng nh r iªng tuú tõng c¸ nh©n. phßng 24 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng TÝnh to¸n x¸c ®Þnh sè l îng c¸n bé nh©n viªn mçi phßng chøc n¨ng mét c¸ch chÝnh x¸c cã c¨n cø khoa häc nh»m ®¶m b¶o hoµn thµnh nhiÖm mét vô võa gi¶m bít tû lÖ nh©n viªn qu¶n lý võa gi¶m chi phÝ qu¶n lý 5.2 - Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp Doanh nghiÖp hiÖn ®¹i ®ßi hái mét sù chØ huy s¶n xuÊt vµ qu¶n Doanh trÞ kinh doanh theo mét ý chÝ thèng nhÊt tuyÖt ®èi ®ßi hái sù phôc tïng t rÞ kû luËt hÕt søc nghiªm ngÆt sù ®iÒu khiÓn c¶ bé m¸y theo nh÷ng nguyªn kû t¾c thèng nhÊt tõ trªn xuèng. t¾c Gi¸m ®èc doanh nghiÖp lµ ng êi ®îc giao tr¸ch nhiÖm qu¶n lý doanh nghiÖp lµ ngêi chØ huy cao nhÊt trong doanh nghiÖp cã nhiÖm vô qu¶n nghiÖp lý toµn diÖn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh lý doanh vµ ®êi sèng doanh nghiÖp. Phã gi¸m ®èc chØ huy s¶n xuÊt vµ kü thuËt cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc Phã vµ chØ huy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng ngµy tõ kh©u chuÈn bÞ s¶n xuÊt vµ ®Õn kh©u bè trÝ ®iÒu khiÓn lao ®éng tæ chøc cÊp ph¸t vËt t . ®Õn Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh chñ yÕu lµ m¶ng ®èi ngo¹i cña doanh nghiÖp tõ viÖc hîp t¸c s¶n xuÊt liªn doanh ®Õn c«ng t¸c thu mua doanh vËt t tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm hay ho¹t ®éng marketing cña doanh vËt nghiÖp KÕ to¸n tr ëng cã vÞ trÝ nh mét phã gi¸m ®èc theo quy ®Þnh ®îc KÕ n¾m toµn bé ho¹t ®éng tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty n¾m 25 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng Tãm l¹i tïy theo ®Æc ®iÓm vµ quy m« cña doanh nghiÖp mµ bè trÝ nhiÒu hay Ýt sao cho hîp lý c¸c phã gi¸m ®èc nh ng kh«ng thÓ thiÕu ®îc nhiÒu ngêi chuyªn tr¸ch ®Ó tham m u cho gi¸m ®«c chØ huy vµ ®iÒu hµnh ho¹t ng ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. ®éng Gi¸m ®èc Gi¸m Phã gi¸m ®èc Phßng Phßng k Õ t o¸n – t µi Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt s¶n Phßng kinh Phßng doanh doanh Phßng néi Phßng chÝnh chÝnh Phßng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt x uÊt Phßng h µnh chÝnh - ®êi hµnh sèng sèng Phßng t æng hîp Phßng vµ Phßng kü t huËt c«ng M« h×nh bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp quy m« võa 6 - Nh÷ng nh©n tè ¶nh h ëng ®Õn c¬ cÊu qu¶n lý ëng Cã hai lo¹i nh©n tè ¶nh h ëng ®Õn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ëng 26 26 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng Hµ 6.1- Nhãm nh©n tè thuéc ®èi t î ng qu¶n lý îng + T×nh tr¹ng vµ t×nh h×nh ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp + TÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt chñng lo¹i s¶n phÈm quy m« lo¹i h×nh s¶n xuÊt TÊt c¶ nh÷ng nh©n tè ®Òu ¶nh h ëng ®Õn thµnh phÇn vµ néi dung nh÷ng chøc n¨ng qu¶n lý vµ th«ng qua chóng mµ ¶nh h ëng trùc tiÕp ®Õn nh÷ng c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c¬ 6.2 - Nhãm nh©n tè thuéc lÜnh vùc qu¶n lý 6.2 + Quan hÖ së h÷u tån t¹i trong doanh nghiÖp + Møc ®é chuyªn m«n ho¸ vµ tËp trung c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý + Tr×nh ®é s¬ giíi ho¸ vµ tù ®éng ho¸ c¸c qu¶n lý, tr×nh ®é kiÕn thøc T r×nh tay nghÒ cña c¸c c¸n bé qu¶n lý, hiÖu suÊt lao ®éng cña hä tay + Quan hÖ phô thuéc gi÷a sè l îng ng êi lµm viÖc l·nh ®¹o, kh¶ n¨ng kiÓm tra cña ngêi l·nh ®¹o ®èi víi ho¹t ®éng cña nh÷ng ng êi cÊp díi k iÓm íi + ChÝnh s¸ch ®·i ngé cña doanh nghiÖp ®èi víi ®éi ngò c¸n bé qu¶n ChÝnh lý V/ Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý V/ t rong c¸c doanh nghiÖp 1 - Thùc tr¹ng vµ c«ng t¸c tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong c¸c doanh nghiÖp ë Thùc n íc ta hiÖn nay 27 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng Tõ ®¹i héi §¶ng VI, §¶ng ta ®· chñ tr ¬ng ®æi míi nÒn kinh tÕ, chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ tr chuyÓn êng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ n íc.Sau h¬n 20 n¨m thùc hiÖn cã rÊt nhiÒu c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n ngµy cµng ph¸t triÓn nh ng còng cã c¸c doanh c¸c nghiÖp lµm ¨n thua lç dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ph¸ s¶n hoÆc gi¶i thÓ.Sù nghiÖp thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña c¸c doanh nghiÖp cã phÇn ®ãng gãp kh«ng t hµnh nhá vÒ vÊn ®Ò t¹o lËp tæ chøc bé m¸y doanh nghiÖp .Tr íc ®©y bé m¸y nhá qu¶n lý th êng rÊt cång kÒnh tr×nh ®é qu¶n lý kÐm .Ngµy nay c¸c doanh qu¶n nghiÖp nãi chung ®· biÕt ®æi míi hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n nghiÖp lý cña m×nh cho phï hîp víi xu h íng ph¸t triÓn cña thêi ®¹i.Tû lÖ lao ®éng lý gi¸n tiÕp so víi lao ®éng toµn doanh nghiÖp tr íc ®©y lµ 20% nh ng hiÖn gi¸n nay kÓ c¶ doanh nghiÖp nhµ n íc tû lÖ nµy cßn kho¶ng 8-15% ngoµi ra nay cßn cã doanh nghiÖp tû lÖ nµy lµ 6 % cßn Tõ khi ®Êt n íc më cöa nÒn kinh tÕ, tiÕp nhËn sù ®Çu t n íc ngoµi th× h×nh thøc qu¶n lý vµ ph ¬ng ph¸p qu¶n lý còng ®îc du nhËp vµo ®Ó t h× b¾t kÞp thêi ®¹i.C¸c doanh nghiÖp ®· t×m tßi häc hái ¸p dông c¸c c¸ch b¾t qu¶n lý ®ã.C¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp xuÊt hiÖn kÐo theo c¸c h×nh thøc qu¶n tæ chøc bé m¸y qu¶n lý víi quy m« lín nhá kh¸c nhau. tæ Thùc tÕ cho thÊy vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý hiÖn nay ë c¸c doanh nghiÖp n íc ta cßn qóa cång kÒnh, tØ lÖ c¸n bé qu¶n lý cßn kh¸ cao doanh so víi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt.Bªn c¹nh ®ã vÒ tuæi ®êi cßn cao ®a sè so 28 28 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng trªn 45 tuæi trë lªn tuy cã kinh nghiÖm thùc tÕ nhiÒu nh ng sù tiÕp thu khoa häc kü thuËt vµ sù ®æi míi cña nÒn kinh tÕ thÞ tr êng cßn h¹n chÕ k hoa dÉn ®Õn viÖc thay ®æi c¬ chÕ qu¶n lý theo sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh dÉn tÕ thÞ tr êng cßn cha cao.V× vËy cÇn cã mét líp c¸n bé trÎ cã n¨ng lùc. tÕ Bªn c¹nh sù thµnh c«ng cña c¸c doanh nghiÖp còng cã rÊt nhiÒu sù Bªn thÊt b¹i cña c¸c doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ doanh nghiÖp nhµ n íc v× vÉn t hÊt cßn mang tÝnh chÊt b¶o thñ cña nÒn kinh tÕ bao cÊp nªn ®· dÉn ®Õn cßn thÊt b¹i.Nh×n chung bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp ë ViÖt Nam ®· cã t hÊt nh÷ng tiÕn bé ®¸ng kÓ nh ng cÇn ph¶i häc hái ®Ó dÇn b¾t kÞp thêi ®¹i. nh÷ng 2 - Ph ¬ng h íng hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp ë n íc ta hiÖn nay 2.1 - Hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý 2.1 Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr êng c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y T rong qu¶n lý lu«n ph¶i ®îc hoµn thiÖn theo h íng ngµy cµng thÝch hîp víi môc qu¶n tiªu vµ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý ph¶i ®¶m t iªu b¶o mèi quan hÖ hîp lý víi sè l îng, sè kh©u qu¶n lý Ýt nhÊt gän nhÑ b¶o nhÊt. Cã nh vËy c¬ cÊu qu¶n lý míi n¨ng ®éng ®i s©u vµo phôc vô s¶n nhÊt. xuÊt kinh doanh. 2.2 - Sö dông c¸n bé qu¶n lý hîp lý §Ó lµm bÊt cø c«ng viÖc nµo mµ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt cÇn bè §Ó trÝ hîp lý vÒ chuyªn m«n n¨ng lùc cña c¸n bé.Cã nh vËy th× qu¸ tr×nh s¶n t rÝ xuÊt kinh doanh míi diÔn ra thuËn lîi nhanh chãng vµ ®¹t hiÖu qu¶ xuÊt 29 29 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng cao.CÇn tr¸nh bè trÝ lao ®éng kh«ng phï hîp víi kh¶ n¨ng víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh dÉn ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kh«ng cao , cã khi cßn s¶n x¶y ra thua lç thÊt b¹i . x¶y 2.3 - X©y dùng tiªu chuÈn nghiÖp vô cho c¸n bé qu¶n lý 2.3 Ng êi qu¶n lý ph¶i thùc sù cã tµi tæ chøc s¨p xÕp c«ng viÖc cã ãc s¸ng Ng t¹o vµ kh¶ n¨ng n¾m b¾t thùc tiÔn .Trong tæ chøc ph¶i cã kh¶ n¨ng ®oµn t¹o kÕt vµ tËp hîp quÇn chóng d íi quyÒn t¹o m«i tr êng lµm viÖc vµ kÝch kÕt thÝch sù s¸ng t¹o còng nh lßng nhiÖt t×nh. §Æc biÖt c¸n bé qu¶n lý ph¶i t hÝch cã n¨ng lùc chuyªn m«n tr×nh ®é, cã kh¶ n¨ng ®óc rót kinh nghiÖm vËn cã dông thùc tiÔn kiÕn thøc vÒ qu¶n lý. 2.4 - T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ bÇu kh«ng khÝ tèt: 2.4 C«ng t¸c tæ chøc n¬i lµm viÖc rÊt cÇn thiÕt cã t¸c ®éng ®Õn qóa tr×nh lao ®éng vµ chÊt l îng lao ®éng qu¶n lý. §iÒu kiÖn lµm viÖc ph¶i t r×nh ®Çy ®ñ thuËn lîi bÇu kh«ng khÝ tho¶i m¸i ®oµn kÕt .§ång thêi ph¶i cã ®Çy chÕ ®é th ëng ph¹t c«ng minh cho c¸n bé c¸ nh©n vµ tËp thÓ ngêi lao ®éng. chÕ 2.5 - §µo t¹o båi d ì ng n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé qu¶n lý ìng §Ó s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ sö dông tèt nh©n tµi th× ng êi §Ó c¸n bé ph¶i cã ®Çy ®ñ kiÕn thøc vµ am hiÓu s©u s¾c vÒ s¶n xuÊt kü c¸n thuËt c«ng nghÖ vµ kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh.Bëi vËy c«ng t¸c n©ng t huËt cao vµ båi dìng tr×nh ®é cho c¸n bé c«ng nh©n viªn c¸c phßng ban lµ v« cao cïng cÇn thiÕt ®Ó hä lu«n b¾t kÞp víi tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt, cïng 30 30 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng c«ng nghÖ cïng víi sù biÕn ®æi kh«ng ngõng cña x· héi vµ nÒn kinh tÕ c«ng 31 31 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng Hµ PHÇN II I./ Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty cæ phÇn DÖt 10/10 Qu¸ C«ng ty Cæ phÇn DÖt 10/10 tr íc ®©y lµ XÝ nghiÖp DÖt 10/10 ®îc thµnh lËp chÝnh thøc vµo ngµy 10/10/1974 theo quyÕt ®Þnh sè 262 ngµy t hµnh 23/12/1973 cña Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ néi. 23/12/1973 N hiÖm vô chñ yÕu cña xÝ nghiÖp lµ dÖt v¶i tuyn, v¶i Valide, mµn tuyn trªn m¸y dÖt kim ®an däc tõ c¸c lo¹i sîi tæng hîp nh : poliete, petex, t uyn polyamit, b©y giê chñ yÕu lµ petex75D. polyamit, Tuy lµ mét xÝ nghiÖp nhá nh ng lµ xÝ nghiÖp ®Çu tiªn cña miÒn b¾c sö dông m¸y dÖt kim ®an däc ®Ó dÖt c¸c sîi tæng hîp, dÖt mµn tuyn. b¾c Qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp tõ n¨m 1974 cho ®Õn nay ®îc chia thµnh 4 giai ®o¹n chÝnh: ®Õn G iai ®o¹n 1: Giai ®o¹n tõ ®Çu n¨m 1973 ®Õn th¸ng 6/1975 gäi lµ “Ban nghiªn cøu Giai 32 32 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng m¸y dÖt KOKETT ”. Hµ Cuèi n¨m 1974 xÝ nghiÖp ®· hoµn thµnh phÇn lín c¸c c«ng tr×nh vÒ x©y dùng mÆt b»ng s¶n xuÊt. §Þa ®iÓm s¶n xuÊt ®îc chia thµnh 3 khu x©y vùc: vùc: + Khu vùc 1: Sè 6 phè Ng« v¨n Së : V¨n phßng vµ ph©n xëng may + Khu vùc 2: Sè 203 phè Minh Khai: Chøa nguyªn vËt liÖu (sîi), ph©n x ëng m¾c dÖt. + Khu vùc 3: Sè 26 phè TrÇn quý C¸p: Ph©n x ëng V¨ng sÊy (xö lý nhiÖt) nhiÖt) G iai ®o¹n 2: Giai Tõ th¸ng 7/1975 ®Õn cuèi n¨m 1982 xÝ nghiÖp bíc sang giai ®o¹n s¶n Tõ xuÊt kinh doanh thùc hiÖn kÕ ho¹ch nhµ n íc giao vµ xÝ nghiÖp lu«n hoµn xuÊt thµnh kÕ ho¹ch. Giai ®o¹n nµy kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô lu«n æn t hµnh ®Þnh. ®Þnh. G iai ®o¹n 3: Giai Lµ giai ®o¹n chuyÓn tõ c¬ chÕ bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr êng, ho¹t Lµ ®éng theo nguyªn t¾c tù trang tr¶i, tù ph¸t triÓn. Tuy b íc ®Çu cã gÆp ®éng nhiÒu khã kh¨n (kh«ng nhËp ®îc sîi, ho¸ chÊt... ) nh ng s¶n phÈm cña xÝ nhiÒu nghiÖp s¶n xuÊt ra vÉn ®¹t chÊt l îng tèt, xÝ nghiÖp vÉn thùc hiÖn ®Çy nghiÖp ®ñ nghÜa vô víi ng©n s¸ch nhµ n íc. XÝ nghiÖp còng dïng h×nh thøc gia ®ñ 33 33 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng c«ng chÕ biÕn liªn doanh liªn kÕt, mua b¸n nguyªn vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm, x©y dùng gi¸, tù t×m kh¸ch hµng, ®¶m b¶o cã hiÖu qu¶, cã l·i ®Ó phÈm, c¹nh tranh víi thÞ tr êng trong vµ ngoµi n íc. c¹nh Ngµy 10/11/1982 XÝ nghiÖp ®îc thµnh lËp doanh nghiÖp nhµ n íc theo quyÕt ®Þnh sè 2768 Q§/UB víi sè vèn ®îc giao nh sau: t heo Vèn kinh doanh : 4.294.760.000 ®ång Vèn cè ®Þnh Vèn Vèn l u ®éng : 2.073.530.000 ®ång : 2.044.900.000 ®ång Vèn kh¸c : 86.320.000 ®ång Trong ®ã: Vèn ng©n s¸ch : 2.778.540.000 ®ång Bæ xung : 1.339.880.000 ®ång Vèn kh¸c : 86.320.000 ®ång G iai ®o¹n 4: Ngµy 29/12/1999 XÝ nghiÖp DÖt 10/10 chuyÓn thµnh C«ng ty Cæ Ngµy phÇnDÖt 10/10 theo quyÕt ®Þnh sè 5784/ Q§-UB cña UBND thµnh phè phÇnDÖt Hµ néi víi sè vèn ®iÒu lÖ lµ 8.000.000.000 ®ång ®îc ph©n bæ nh sau: Hµ Vèn cè ®Þnh cña C«ng ty Vèn l u ®éng : : 34 4.300.000.000 ®ång 3.700.000.000 ®ång Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng Trong ®ã: Hµ Vèn nhµ n íc (m¸y mãc thiÕt bÞ) : 2.400.000.000 ®ång chiÕm Vèn cña c¸c cæ ®«ng (lµ CBCNV) : 5.600.000.000 ®ång chiÕm 30% 30% 70% 70% C«ng ty cã ®éi ngò c«ng nh©n viªn lµnh nghÒ ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña s¶n xuÊt. Tõ ngµy thµnh lËp chØ cã 71 c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Õn nay ®· s¶n lªn tíi 502 ngêi (kÓ c¶ c«ng nh©n hîp ®ång). lªn Cã thÓ nãi r»ng h¬n 27 n¨m qua C«ng ty DÖt 10/10 ®· tr ëng thµnh vµ lín m¹nh b»ng sù cè g¾ng nç lùc cña b¶n th©n còng nh sù quan t©m cña lín §¶ng vµ nhµ n íc. C«ng ty ®· chó träng ph¸t triÓn c¶ vÒ chiÒu réng lÉn §¶ng chiÒu s©u, ®ång thêi cïng c¸c nhµ m¸y dÖt kh¸c C«ng ty ®· ®¸p øng nhu chiÒu cÇu cña s¶n xuÊt gãp phÇn vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ cÇu ®Êt n íc vµ C«ng ty ®· nhËn ®îc nhiÒu hu©n, huy ch¬ng vµ b»ng khen do ®Êt chÝnh phñ vµ nhµ n íc trao tÆng. chÝnh Mét sè chØ tiªu nh÷ng n¨m gÇn ®©y còng phÇn nµo cho thÊy sù quan t©m cña nhµ n íc vµ sù cè g¾ng cña ban l·nh ®¹o vµ toµn thÓ C«ng ty DÖt t©m 10/10 ®Ó C«ng ty ®øng v÷ng trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t cña thÞ 10/10 tr êng. tr 2 - Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña C«ng ty ¶nh h ëng ®Õn c«ng 35 35 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng t¸c tæ chøc c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý Hµ 1 - §Æc ®iÓm nhiÖm vô s¶n xuÊt vµ tÝnh chÊt s¶n phÈm L µ mét xÝ nghiÖp chuyªn m«n ho¸ cao, cã nhiÖm vô s¶n xuÊt æn ®Þnh, tõ ngµy thµnh lËp ®Õn nay, xÝ nghiÖp chuyªn dÖt c¸c lo¹i sîi tæng ®Þnh, hîp nh : polyamit, polyeste ,pª e, petex...ra mÆt hµng lµ v¶i tuyn.§Æc hîp ®iÓm vÒ s¶n phÈm vµ kÕt cÊu s¶n phÈm ®· ¶nh h ëng trùc tiÕp ®Õn tæ ®iÓm chøc s¶n xuÊt, tæ chøc lao ®éng cña C«ng ty.S¶n phÈm chñ yÕu cña xÝ chøc nghiÖp gåm cã v¶i tuyn vµ mµn tuyn c¸c lo¹i nh m µn ®«i, mµn c¸ nh©n, nghiÖp mµn chôp trÎ em....cã kÕt cÊu ®¬n gi¶n gän nhÑ . mµn 2 - §Æc ®iÓm c«ng nghÖ chÕ t¹o s¶n phÈm D©y chuyÒn s¶n xuÊt cña C«ng ty lµ mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt khÐp kÝn.C¸c ph©n x ëng tõ ®Çu ®Õn cuèi d©y chuyÒn cã liªn quan chÆt chÏ víi kÝn.C¸c nhau .Quy tr×nh s¶n xuÊt nh sau: nhau - C«ng ®o¹n m¾c sîi: Sîi ®îc ®¸nh thµnh c¸c b«bin, c¸c b«bin m¾c xong C«ng chuyÓn sang bé phËn dÖt. chuyÓn - C«ng ®o¹n dÖt: Sîi ®îc dÖt thµnh v¶i tuyn khæ 1,8m sau ®ã v¶i ®îc chuyÓn sang bé phËn tÈy tr¾ng hoÆc nhuém mµu vµ v¨ng sÊy. chuyÓn - C«ng ®o¹n v¨ng sÊy: v¶i tuyn ®îc ®a vµo, v¨ng sÊy cã nhiÖm vô ®Þnh h×nh vµ kÐo khæ v¶i tõ 1,6m sang 1,8m . S¶n phÈm cña giai ®o¹n ®Þnh nµy lµ v¶i tuyn vµ chuyÓn sang c«ng ®o¹n c¾t may. nµy 36 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng - C«ng ®o¹n c¾t may: thùc hiÖn hoµn chØnh ra thµnh phÈm. Mµn thµnh phÈm ®îc chuyÓn sang bé phËn KCS vµ ®ãng gãi. t hµnh S¬ ®å c«ng nghÖ chÕ t¹o s¶n phÈm D Öt DÖt v¶i v ¶i M ¾c sîi sîi Sîi Sîi pet ex NhËp kho N hËp T Èy TÈy t r ¾ng V ¨ng V¨ng sÊy sÊy K iÓm t r a chÊt lîng §ãng gãi C¾t M ay 3 - §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng: Lao ®éng lµ mét trong ba yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt .L îng lao Lao ®éng cña xÝ nghiÖp trong tõng kú cã thay ®æi.§Çu n¨m 2003,tæng sè c¸n ®éng bé c«ng nh©n viªn chøc cña xÝ nghiÖp cã 502 ngêi trong ®ã bé êi T rùc tiÕp s¶n xuÊt 437 ngêi C¸n bé qu¶n lý kü thuËt 41 ngêi C¸n bé qu¶n lý hµnh chÝnh 24 ngêi Tû lÖ gi¸n tiÕp cña xÝ nghiÖp lµ 13 %.V× xÝ nghiÖp ph©n t¸n thµnh ba ®Þa ®iÓm, kh«ng cã ®iÒu kiÖn tËp trung ®Ó gi¶m bít ®Çu mèi t hµnh cho nªn l·ng phÝ lao ®éng gi¸n tiÕp .Toµn xÝ nghiÖp cã 41 ng êi cã tr×nh cho ®é ®¹i häc, 30 ng êi cã tr×nh ®é trung cÊp .BËc thî b×nh qu©n cña xÝ ®é 37 37 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng nghiÖp lµ 3,5/5.Tuæi b×nh qu©n lµ 32.N÷ chiÕm 64,5%.Lùc l îng lao ®éng ë tuæi thanh niªn chiÕm 3/4 tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn trong xÝ t uæi nghiÖp nghiÖp 4 - §Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu M¸y mãc thiÕt bÞ : D©y chuyÒn s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp lµ mét M ¸y d©y chuyÒn s¶n xuÊt hoµn chØnh tõ m¾c sîi ®Õn v¶i thµnh phÈm, ®ãng d©y thµnh kiÖn hoÆc may thµnh mµn ®ãng gãi ®Ó xuÊt cho c¸c ®¬n ®Æt t hµnh hµng.ThiÕt bÞ ®îc trang bÞ hiÖn ®¹i, ®ång bé, tr×nh ®é c¬ giíi ho¸ cao hµng.ThiÕt chiÕm 90%, cßn l¹i 10% do mÆt b»ng xÝ nghiÖp chËt hÑp, kh«ng l¾p chiÕm ®Æt ®îc vµ mét sè h háng chê söa ch÷a hoÆc thanh lý.Sè thiÕt bÞ cña xÝ ®Æt nghiÖp ®îc chia lµm hai lo¹i : nghiÖp M¸y mãc thiÕt bÞ c«ng t¸c bao gåm 48 m¸y dÖt KOKETT ,30 m¸y m¾c FAVORIT,230 m¸y kh©u chuyªn dông m¾c M¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô bao gåm c¸c thiÕt bÞ phôc vô vËn chuyÓn, c¸c thiÕt bÞ vËn hµnh hÖ thèng th«ng tho¸ng, hÖ thèng m¸y chuyÓn, phun mï.Do ®Æc ®iÓm cña xÝ nghiÖp, sè m¸y mãc thiÕt bÞ ®Òu ph¶i phun nhËp ngo¹i (trõ m¸y may).Do ®ã nhiÒu khi kh«ng chñ ®éng ® îc kh©u söa nhËp ch÷a v× thiÕu phô tïng thay thÕ (nhiÒu chi tiÕt quan träng cha cã kh¶ ch÷a n¨ng s¶n xuÊt trong n íc) n¨ng íc) VËt t kü thuËt : Do ®Æc ®iÓm vÒ mÆt hµng s¶n xuÊt, nguyªn liÖu VËt Do chñ yÕu ®Ó dÖt v¶i tuyn cña xÝ ngiÖp lµ sîi tæng hîp.C¸c lo¹i sîi nµy chñ 38 38 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng phÇn lín ph¶i nhËp tõ §øc .Ngoµi ra cßn cã c¸c lo¹i sîi cña NhËt, Hång K«ng, Hµ Lan......Phô tïng thay thÕ m¸y mãc thiÕt bÞ lµ c¸c lo¹i kim r·nh, K«ng, kim lç, kim Ðp, flatin, c¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng cña m¸y dÖt, m¸y mãc, m¸y k im v¨ng sÊy ®Òu nhËp tõ §øc.Khã kh¨n cña xÝ nghiÖp lµ nhµ x ëng chËt hÑp, v¨ng cung øng sîi ph¶i qua nhiÒu kh©u trung chuyÓn.H×nh thøc cÊp ph¸t vËt cung t cña xÝ nghiÖp lµ cÊp ph¸t ®Þnh kú kÕt hîp víi viÖc cÊp ph¸t ®ét xuÊt theo yªu cÇu dùa trªn c¸c ®Þnh møc tiªu hao vËt t k ü thuËt. t heo 3 - C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty C¬ 3.1 - C¬ cÊu qu¶n lý ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn DÖt 10/10 nh sau: Cæ s¬ ®å bé m¸y qu¶n lÝ vµ tæ chøc s¶n xuÊt C«ng ty Cæ phÇndÖt 10/10 §¹i héi cæ ®«ng H éi ®ång qu¶n trÞ Ban kiÓm so¸t Gi¸m ®èc C«ng t y Phã gi¸m ®èc kinh Phã tÕ Phã gi¸m ®èc s¶n Phã xuÊt x uÊt P hßng Phßng kü t huËt P hßng P hßng P hßng 39 ®¶ m kÕ k inh b¶ o h o¹ch doanh d oanh P hßng Phßng tµi vô t µi P hßng Phßng P hßng tæ h µnh chøc chÝnh Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng Hµ P hßng Phßng tµi vô t µi Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty Cæ phÇn DÖt 10-10 bao gåm c¸c bé phËn sau: phËn 3.1.1 - Héi ®ång qu¶n trÞ 3.1.1 H éi Héi ®ång qu¶n trÞ lµ c¬ quan qu¶n trÞ cao nhÊt cña C«ng ty gi÷a Héi hai k× §¹i héi cæ ®«ng. Héi ®ång qu¶n trÞ cã 5 thµnh viªn do §¹i héi cæ hai ®«ng bÇu hoÆc miÔn nhiÖm. Thµnh viªn cña Héi ®ång qu¶n trÞ ® îc ®«ng tróng cö víi ®a sè phiÕu tÝnh theo sè cæ phÇn b»ng h×nh thøc trùc tiÕp t róng bá phiÕu kÝn.Thµnh viªn cña Héi ®ång qu¶n trÞ ph¶i lµ cæ ®«ng hoÆc bá lµ ngêi ®¹i diÖn hîp ph¸p cho cæ ®«ng ph¸p nh©n, së h÷u hoÆc ®¹i diÖn lµ cho quyÒn së h÷u sè cæ phÇn tõ 2% vèn ®iÒu lÖ trë lªn. §ång thêi, thµnh cho viªn Héi ®ång qu¶n trÞ cña C«ng ty kh«ng ®îc lµ thµnh viªn Héi ®ång v iªn qu¶n trÞ cña c¸c tæ chøc kinh doanh kh¸c.Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ qu¶n cã thÓ kiªm nhiÖm c¸c chøc vô ®iÒu hµnh trùc tiÕp s¶n xuÊt cña C«ng ty cã (§iÒu 3- §iÒu lÖ C«ng ty Cæ phÇnDÖt 10 - 10). (§iÒu C¬ quan th êng trùc cña Héi ®ång qu¶n trÞ gåm Chñ tÞch vµ hai U û viªn Héi ®ång qu¶n trÞ cã nhiÖm vô gi¶i quyÕt c«ng viÖc hµng ngµy. 40 40 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng + Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ lµ ng êi ®¹i diÖn cho C«ng ty tr íc ph¸p luËt, cã tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n nh sau: l uËt, - TriÖu tËp c¸c phiªn häp cña Héi ®ång qu¶n trÞ. - ChuÈn bÞ néi dung, ch¬ng tr×nh vµ ®iÒu khiÓn c¸c buæi häp ®Ó th¶o luËn vµ biÓu quyÕt c¸c vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña Héi ®ång t h¶o qu¶n trÞ. qu¶n - LËp ch¬ng tr×nh c«ng t¸c vµ ph©n c«ng c¸c thµnh viªn thùc hiÖn viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña C«ng ty. viÖc - §îc uû quyÒn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù uû quyÒn cña m×nh. - Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ cã thÓ kiªm Gi¸m ®èc C«ng ty (§iÒu 31 - §iÒu lÖ C«ng ty). 31 + Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ trùc tiÕp thùc thi nhiÖm vô ®· ® îc Héi ®ång qu¶n trÞ ph©n c«ng, kh«ng uû quyÒn cho ng êi kh¸c. NhiÖm vô Héi vµ quyÒn h¹n cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ nh sau: vµ + Nghiªn cøu ®¸nh gi¸ t×nh h×nh, kÕt qu¶ ho¹t ®éng vµ ®ãng gãp vµo viÖc x©y dùng ph ¬ng h íng ph¸t triÓn, kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña viÖc C«ng ty trong tõng thêi k×. C«ng - §îc quyÒn yªu cÇu c¸c c¸n bé chøc danh trong C«ng ty cung cÊp ®Çy ®ñ mäi tµi liÖu cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cu¶ C«ng ty ®Ó thùc hiÖn ®ñ nhiÖm vô cña m×nh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o mËt vÒ tµi liÖu tr íc chñ nhiÖm 41 41 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ. Hµ - Tham dù phiªn häp cña Héi ®ång qu¶n trÞ, th¶o luËn vµ biÓu quyÕt c¸c vÊn ®Ò thuéc néi dung phiªn häp, chÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n tr quyÕt íc ph¸p luËt, tr íc §¹i héi cæ ®«ng vµ tr íc Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ nh÷ng hµnh vi cña m×nh. - Thùc hiÖn §iÒu lÖ cña C«ng ty vµ NghÞ quyÕt cña §¹i héi cæ Thùc ®«ng, NghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ cã liªn quan ®Õn tõng thµnh ®«ng, viªn theo sù ph©n c«ng cña Héi ®ång qu¶n trÞ. C¶ 5 thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ ®Òu ®· tèt nghiÖp ®¹i häc hÖ chÝnh qui. Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ng êi ®¹i diÖn cho nhµ n íc n¾m gi÷ sè cæ chÝnh phÇn cña nhµ n íc(m¸y mãc thiÕt bÞ) . Tuy nhiªn, trong c¬ chÕ hiÖn nay, phÇn ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ l·nh ®¹o th× ®ßi hái Héi ®ång qu¶n trÞ ph¶i th êng ®Ó xuyªn trau dåi, n©ng cao kiÕn thøc ®Ó qu¶n trÞ C«ng ty ®îc tèt h¬n xuyªn n÷a.Héi ®ång qu¶n trÞ lµ c¬ quan qu¶n trÞ cao nhÊt cña C«ng ty gi÷a hai n÷a.Héi k× §¹i héi cæ ®«ng. k× + §Õn k× theo qui ®Þnh §¹i héi cæ ®«ng triÖu tËp vµ häp bµn bÇu ra ban kiÓm so¸t vµ héi ®ång qu¶n trÞ. ra Ban gi¸m ®èc: §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®a ra c¸c Ban biÖn ph¸p qu¶n trÞ thÝch hîp. biÖn Héi ®ång qu¶n trÞ häp nhÊt trÝ bÇu ra ban gi¸m ®èc gåm: 42 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng Hµ + Gi¸m ®èc: Gi¸m ®èc C«ng ty do Héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm, G i¸m mét mÆt lµ ng êi qu¶n lý ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mét cña C«ng ty, ®ång thêi lµ ng êi ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty trong mäi cña giao dÞch. lµ ng êi chÞu toµn bé tr¸ch nhiÖm l·nh ®¹o bé m¸y qu¶n lÝ. §îc giao sù gióp viÖc cña 2 phã gi¸m ®èc, gi¸m ®èc ®a ra ph ¬ng ¸n kinh doanh sù xuèng phßng kinh doanh. xuèng Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc cã c¸c Phã gi¸m ®èc do Héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm vµ miÔm nhiÖm theo ®Ò nghÞ cña gi¸m ®èc. C¸c chøc danh bæ kh¸c trong bé m¸y qu¶n lý do gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh. k h¸c + Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt : phèi hîp cïng víi phßng kÕ ho¹ch ®a ra P hã kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®Ó cè vÊn cho gi¸m ®èc vµ héi ®ång qu¶n trÞ. kÕ + Phã gi¸m ®èc kinh doanh : chÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o vÒ c¸c bé P hã phËn gi¸m ®èc uû quyÒn vµ cïng phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt gióp viÖc cho phËn gi¸m ®èc gi¸m + Bé phËn qu¶n lý lao ®éng - tiÒn l ¬ng vµ c«ng t¸c v¨n phßng. + Bé phËn qu¶n lý tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kinh doanh. + Bé phËn qu¶n lý vËt t t µi s¶n, thiÕt bÞ. + Bé phËn qu¶n lý kÕ ho¹ch vµ marketing. + Bé phËn qu¶n lý kÜ thuËt, c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ qu¶n lý chÊt l - 43 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng îng s¶n phÈm. Hµ Trong ®ã: Nguyªn t¾c tæ chøc vµ qu¶n lý, ®iÒu hµnh C«ng ty ®îc qui ®Þnh râ t¹i ®iÒu 6- §iÒu lÖ C«ng ty Cæ phÇn dÖt 10 - 10: t¹i ...“C«ng ty ho¹t ®éng trªn nguyªn t¾c tù nguyÖn, b×nh ®¼ng, d©n chñ vµ t«n träng ph¸p luËt".... chñ C¬ quan quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña C«ng ty lµ §¹i héi cæ ®«ng. Nh vËy, víi bé m¸y qu¶n lý tæ chøc theo m« h×nh trªn, hiÖu qu¶ lao ®éng cña C«ng ty ngµy cµng cao, thÓ hiÖn qua møc thu nhËp cña ng êi lao ®éng ®éng ngµy cµng t¨ng. §iÒu ®ã ®· t¹o cho ng êi lao ®éng niÒm say mª víi ®éng c«ng viÖc, ®oµn kÕt trong lao ®éng, v× môc tiªu chung cña toµn C«ng ty. c«ng 3.1.2 Ban gi¸m ®èc Stt Chøc danhChuyªn m«nT r ×nh ®é1Gi¸m ®ècCö nh©n Cö Stt k inh t Õ§¹i häc2Phã gi¸m ®èc kinh t ÕCö nh©n kinh t Õ§¹i Ch häc3Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt K Ü s- c¬ khÝ - chÕ t ¹o§¹i häc h äc3Phã øc 1 da da nh 44 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng Gi¸m ®èc Hµ Gi¸m ®èc lµ ngêi ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty trong mäi giao dÞch.Gi¸m dÞch.Gi¸m ®èc lµ ng êi qu¶n lý ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Gi¸m ®èc do Héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm vµ miÔn nhiÖm, kh«ng nhÊt Gi¸m thiÕt lµ cæ ®«ng vµ cã thÓ lµ thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ. Lµm trung t hiÕt t©m liªn hÖ th«ng tin qua l¹i ®ång thêi víi sù hîp t¸c cña c¸c thµnh viªn th× t©m tiÕn hµnh phèi hîp ®Ó thùc hiÖn môc tiªu chung cña C«ng ty. t iÕn * Gi¸m ®èc C«ng ty trùc tiÕp chØ ®¹o ®iÒu hµnh c«ng t¸c tæ chøc bé m¸y, c¸n bé, tiÒn l ¬ng - thi ®ua khen th ëng, c«ng t¸c tµi chÝnh vµ thùc m¸y, hiÖn c«ng t¸c d©n chñ trong doanh nghiÖp vµ ®èi ngo¹i. h iÖn * P hã gi¸m ®èc kinh tÕ : chØ ®¹o chØ + C«ng t¸c kÕ ho¹ch, vËt t phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh. + C«ng t¸c th tr êng vµ c¸c x ëng liªn doanh liªn kÕt s¶n xuÊt. + C«ng t¸c v¨n phßng, nh : B¶o vÖ trËt tù trÞ an an ninh, d©n qu©n tù vÖ, ch¨m sãc søc khoÎ ngêi lao ®éng. tù Phã gi¸m ®èc nµy trùc tiÕp chØ ®¹o theo dâi, ®«n ®èc c¸c c«ng t¸c kÕ ho¹ch- vËt t - t hÞ tr êng, v¨n phßng vµ tËp thÓ c¸ nh©n cã liªn quan. kÕ êng, 45 45 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng Hµ * Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt : chØ ®¹o P hã + C«ng t¸c kÕ ho¹ch, kÜ thuËt, c«ng nghÖ s¶n xuÊt. + C«ng t¸c qu¶n lý, sö dông lao ®éng khèi s¶n xuÊt vµ ®µo t¹o n©ng bËc. n©ng + C«ng t¸c an toµn lao ®éng vµ m«i r êng. Trùc tiÕp chØ ®¹o, theo dâi ®«n ®èc bé phËn kÜ thuËt c«ng nghÖ s¶n xuÊt, trung t©m qu¶n lý chÊt l îng, c¸c ca, tæ s¶n xuÊt. Ngµnh ®µo s¶n t¹o cña phã gi¸m ®èc nµy cha phï hîp víi c«ng viÖc. Do vËy cÇn ph¶i ®îc t¹o båi dìng, n©ng cao c¸c kiÕn thøc vÒ qu¶n lý kinh tÕ, kinh tÕ thÞ tr êng... båi C¶ ba thµnh viªn cña Ban gi¸m ®èc ®Òu lµ thµnh viªn th êng trùc cña Héi ®ång qu¶n trÞ. Do vËy viÖc ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty dï Héi víi t c¸ch cña Héi ®ång qu¶n trÞ hay Ban gi¸m ®èc ®Òu t ¬ng ®èi s¸t víi víi t×nh h×nh C«ng ty. Tuy nhiªn ®iÒu nµy ®ßi hái mçi ng êi ph¶i nhËn thøc t×nh vµ ph©n ®Þnh râ trong tr êng hîp nµo cÇn sö dông t c¸ch thµnh viªn Héi vµ ®ång qu¶n trÞ, tr êng hîp nµo lµ thµnh viªn cña Ban gi¸m ®èc ®Ó gi¶i ®ång quyÕt c«ng viÖc.Cã nh vËy th× mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh míi quyÕt diÔn ra su«n sÎ ®îc. diÔn 3.1.3 Ban kiÓm so¸t. Lµ tæ chøc thay mÆt cæ ®«ng ®Ó kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng kinh doanh, qu¶n trÞ vµ ®iÒu hµnh C«ng ty. Ban kiÓm so¸t cã ba ng êi do §¹i doanh, 46 46 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng héi cæ ®«ng bÇu vµ b·i miÔn víi ®a sè phiÕu b»ng thÓ thøc trùc tiÕp vµ bá phiÕu kÝn. bá Do ®Æc ®iÓm c«ng viÖc nªn KiÓm so¸t viªn ph¶i lµ cæ ®«ng, cã tr×nh ®é, am hiÓu kü thuËt vµ nghiÖp vô kinh doanh cña C«ng ty, trong t r×nh ®ã cã Ýt nhÊt mét KiÓm so¸t viªn ph¶i cã nghiÖp vô vÒ tµi chÝnh kÕ ®ã to¸n. to¸n. ST Chøc danh Ngµnh ®µo t¹o Tr×nh ®é T Cö nh©n kinh 1 KiÓm so¸t viªn tr ëng §¹i häc tÕ tÕ 2 KiÓm so¸t viªn 3 KÕ to¸n KiÓm so¸t viªn §¹i häc t¹i chøc Cö nh©n kinh §¹i häc tÕ tÕ §Ó ®¶m b¶o tÝnh trung thùc, kh¸ch quan trong ho¹t ®éng kiÓm so¸t, §iÒu 47, Kho¶n 2- §iÒu lÖ C«ng ty quy ®Þnh “KiÓm so¸t viªn kh«ng ®îc lµ §iÒu thµnh viªn cña Héi ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc, KÕ to¸n tr ëng cña C«ng ty, t hµnh kh«ng thÓ lµ vî, chång hoÆc ngêi th©n thuéc trùc hÖ 3 ®êi cña nh÷ng ngk h«ng êi nªu trªn” . êi Ban kiÓm so¸t chØ chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc §¹i héi cæ ®«ng vÒ mäi Ban ho¹t ®éng cña m×nh. Do vËy, nh÷ng ng êi trong Ban kiÓm so¸t lµm viÖc ho¹t rÊt cã tr¸ch nhiÖm vµ ®îc sù tÝn nhiÖm tuyÖt ®èi cña toµn bé cæ ®«ng r Êt t rong C«ng ty. 47 47 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng Hµ 3.2 - C¬ cÊu tæ chøc c¸c phßng ban a / Phßng Tæ chøc b¶o vÖ : + Mét ®ång chÝ tr ëng phßng phu tr¸ch chung, ®ång thêi trùc tiÕp phô tr¸ch c«ng t¸c c¸n bé, thi ®ua khen th ëng kû luËt n©ng l ¬ng, lªn bËc, phô t r¸ch tr¸ch c«ng t¸c x©y dùng quy chÕ trong C«ng ty. t r¸ch + Mét ®ång chÝ phã phßng phô tr¸ch c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng.LËp kÕ ho¹ch trang bÞ b¶o hé lao ®éng vµ gi¶i quyÕt chÕ ®é trang bÞ b¶o hé lao ho¹ch ®éng cho CBCNV.§ång thêi còng gióp tr ëng phßng trong mäi c«ng t¸c cña ®éng phßng vµ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ®ét xuÊt kh¸c. phßng 3 c¸n bé dÞnh møc lµm nhiÖm vô : + X©y dùng vµ triÓn khai c¸c ®Þnh møc lao ®éng trong toµn C«ng ty + LËp kÕ ho¹ch vµ c©n ®èi kÕ ho¹ch vÒ lao ®éng vµ tiÒn l ¬ng nh»m ®¸p øng kÞp thêi yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®¸p + Tæ chøc nghiªn cøu vµ thùc hiÖn c¸c h×nh thøc ph ong ph¸p tæ chøc lao ®éng khoa häc.Nghiªn cøu x©y dùng hoÆc söa ®æi bæ sung c¸c ®Þnh lao møc, ®Þnh biªn lao ®éng møc, + Nghiªn cøu sö dông qu¶n lý qòy l ¬ng, gi¶i quyÕt thanh to¸n l ¬ng hµng th¸ng cho CBCNV theo chÕ ®é + Nghiªn cøu triÓn khai c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch quy ®Þnh vÒ tiÒn l Nghiªn ¬ng tiÒn th ëng, phô cÊp, BHXH, BHL§ 48 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng + §Ò xuÊt ph©n c«ng ph©n cÊp cho c¸c ®¬n vÞ liªn quan chuÈn bÞ néi dung ,tµi liÖu båi dìng, huÊn luyÖn thi n©ng bËc c«ng nh©n kü thuËt néi + TuyÓn chän c«ng nh©n viªn ®i häc lý luËn chÝnh trÞ chuyªn m«n TuyÓn nghiÖp vô...t¹i tr êng §¶ng, c¸c tr êng §¹i häc, Cao ®¼ng .... chÞu tr¸ch nghiÖp nhiÖm gi¶i quyÕt thñ tôc cho tËp thÓ vµ c¸ nh©n ®i ®µo t¹o, båi d ìng, nhiÖm tham quan, thùc tËp c«ng t¸c t ham + Tham gia chØ ®¹o c«ng t¸c tuyªn truyÒn cña C«ng ty, cung cÊp tin bµi cho c¸c c¬ quan tuyªn truyÒn cña C«ng ty vµ bªn ngoµi theo quy ®Þnh bµi cña C«ng ty, tæ chøc x©y dùng vµ b¶o qu¶n tµi liÖu tranh ¶nh, cê th ëng, cña c¸c trang bÞ hiÖn vËt thi ®ua, truyÒn thèng cña C«ng ty. c¸c + Ngoµi ra phßng cßn kÕt hîp víi bé phËn thanh tra b¶o vÖ (gåm 23 ngêi) do mét ®ång chÝ phã phßng theo dâi, phô tr¸ch chung c«ng t¸c an ng ninh, thanh tra b¶o vÖ....c¸c nh©n viªn th êng trùc, gi÷ xe, canh g¸c. n inh, b/ Phßng kÜ thuËt c¬ ®iÖn : b/ P hßng + Th êng xuyªn kiÓm tra gi¸m s¸t ®Ó thùc hiÖn c¸c qui tr×nh c«ng Th nghÖ ,ph¸t hiÖn v íng m¾c sai sãt ®Ó gi¶i quyÕt nghÖ + Qu¶n lÝ b¶o dìng vµ cã tr¸ch nhiÖm söa ch÷a toµn bé trang thiÕt bÞ m¸y mãc khi x¶y ra háng hãc. bÞ + Cã tr¸ch nhiÖm c©n ®èi thiÕt bÞ vµ sö dông mÆt b»ng cho hîp lý + Cã quyÒn dõng m¸y hoÆc c¸c ho¹t ®éng ®ang lµm nÕu cã nguy c¬ 49 49 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng g©y tai n¹n lao ®éng.ChÞu tr¸ch nhiÖm tr íc nh÷ng sai sãt, sai háng s¶n phÈm do viÖc lËp c¸c tiÕn tr×nh c«ng nghÖ kh«ng hîp lý. phÈm + H íng dÉn theo dâi gi¸m s¸t viÖc ¸p dông c¸c kü thuËt thiÕt kÕ míi ë tõng ph©n x ëng ®Ó n©ng cao mÉu m· chÊt l îng s¶n phÈm, x©y dùng tõng ®Þnh møc vËt t nguyªn liÖu. ®Þnh + Nghiªn cøu ®Ó n©ng cao hÖ sè sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ cho hîp lý.TËn dông vËt liÖu thõa ®Ó thiÕt kÕ c¸c s¶n phÈm míi. lý.TËn c/ Phßng ®¶m b¶o chÊt l îng c/ P hßng î ng + ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l îng cña c¸c s¶n phÈm lµm trªn d©y ChÞu truyÒn s¶n xuÊt. t ruyÒn + Kh«ng chøng nhËn hoÆc ®×nh chØ viÖc giao nhËn nh÷ng s¶n phÈm kh«ng ®¹t ch¸t l îng quy ®Þnh phÈm + B¸o c¸o ngay víi gi¸m ®èc C«ng ty khi ph¸t hiÖn nh÷ng thiÕt bÞ dông cô, nh÷ng n¬i lµ viÖc hay nh÷ng ®¬n vÞ s¶n xuÊt kh«ng ®¶m b¶o chÊt l cô, îng vµ kiÕn nghÞ biÖn ph¸p kÞp thêi ng¨n chÆn nh÷ng thiÖt h¹i vÒ chÊt l îng s¶n phÈm îng + Lo¹i ra khái s¶n xuÊt nh÷ng nguyªn vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm hay Lo¹i s¶n phÈm kh«ng ®¹t chÊt l îng. s¶n + Yªu cÇu c¸n bé kü thuËt, nghiÖp vô cña C«ng ty cung cÊp tµi liÖu ®Ó nghiÖm thu s¶n phÈm ®Ó 50 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng Hµ d/ Phßng Tµi Vô Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng t¸c tµi chÝnh-kÕ to¸n trong C«ng ty bao Chøc gåm: gåm: +Qu¶n lý vµ sö dông vèn, tµi s¶n. + Qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ doanh thu b¸n hµng. + Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô cña C«ng ty víi Nhµ n íc vµ ng êi lao ®éng. + Ph©n phèi lîi nhuËn vµ trÝch lËp c¸c quü trùc tiÕp lµm c«ng t¸c v¨n th l u t r÷ th tr÷ + Më sæ s¸ch, theo dâi chÝnh x¸c toµn bé tµi s¶n, tiÒn vèn cña doanh nghiÖp qu¶n lý vµ sö dông theo quy ®Þnh cña chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n nghiÖp thèng kª hiÖn hµnh. t hèng + Ph¶n ¸nh kÞp thêi t×nh h×nh sö dông biÕn ®æi tµi s¶n vèn. + Th êng xuyªn kiÓm tra, ®èi chiÕu c«ng nî tån ®äng, ph©n tÝch kh¶ n¨ng thu håi vèn, phèi hîp víi bé phËn kÕ ho¹ch thÞ tr êng ®Ó cã biÖn ph¸p n¨ng xö lý thÝch hîp. xö + H¹ch to¸n ®Çy ®ñ c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh trong n¨m tµi chÝnh. chÝnh. + X©y dùng quy ®Þnh qu¶n lý tµi chÝnh trong C«ng ty. 51 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng + X©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng n¨m phï hîp víi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. LËp b¸o c¸o tµi chÝnh vµ b¸o c¸o thèng kª xuÊt theo c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n íc hiÖn hµnh. t heo e/ Phßng kinh doanh e/ P hßng +Tham m u cho phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt vÒ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, +Tham rµ so¸t c¸c kÕ ho¹ch theo ph¸p lÖnh nhµ n íc. rµ + X©y dùng quy chÕ b¸n hµng phï hîp víi tõng mïa, vô vµ ®Þa ®iÓm tiªu thô, nh»m më réng khai th¸c thÞ tr êng tiªu thô, c¹nh tranh kh¸ch ®iÓm hµng. hµng. + §Ò xuÊt víi Gi¸m ®èc gi¸ b¸n c¸c lo¹i s¶n phÈm cho phï hîp. + Thùc hiÖn, kiÓm tra, ®«n ®èc c«ng t¸c tiªu thô. §ång thêi phèi hîp víi bé phËn qu¶n lý tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kinh doanh ®Ó thu håi c«ng nî. víi C«ng t¸c kÕ ho¹ch vµ kinh doanh cßn cã nhiÖm vô qu¶n lý tµi s¶n, vËt t , thiÕt bÞ trong C«ng ty. Tµi s¶n cè ®Þnh lµ m¸y mãc, thiÕt bÞ, nhµ vËt x ëng C«ng ty ®Çu t vµo s¶n xuÊt kinh doanh. TÊt c¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn, cæ ®«ng trong C«ng ty ph¶i cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ. C¸c vËt t , nguyªn viªn, liÖu, thµnh phÈm cña C«ng ty ®îc Gi¸m ®èc giao cho bé phËn kÕ ho¹ch l iÖu, thÞ tr êng qu¶n lý. Ng êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh lµ thñ kho. §Ó lµm tèt t hÞ c«ng viÖc nµy, Gi¸m ®èc chØ ®¹o cho bé phËn kÕ ho¹ch thÞ tr êng kÕt hîp c«ng víi bé phËn c«ng nghÖ s¶n xuÊt cã tr¸ch nhiÖm: 52 52 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng f/ Phßng kÕ ho¹ch: f/ Hµ + Tæ chøc lËp kÕ ho¹ch tæng hîp ,lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ,tiªu thô Tæ s¶n phÈm dµi h¹n vµ ng¾n h¹n cña c«ng ty .LËp kÕ ho¹ch vËt t vµ ®¬n s¶n hµng ,vËt t nhËp.Tham gia viÖc ph©n tÝch hîp ®ång kinh tÕ. hµng + LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cho c¸c ph©n x ëng. + §iÒu ®é tæng hîp, ®ång bé s¶n phÈm vµ kÕ ho¹ch + Th«ng tin s¶n xuÊt ®Þnh kú + Phô tr¸ch c¸c ph©n x ëng s¶n xuÊt ëng +Dù th¶o hîp ®ång kinh tÕ t¹i c«ng ty víi t c¸ch lµ ng êi b¸n (ngêi s¶n +Dù xuÊt ) theo dâi viÖc thùc hiÖn .Gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc nhËn hµng,xuÊt xuÊt hµng,b¸o gi¸ ,giao dÞch thùc hiÖn hîp ®ång.... hµng,b¸o g/ Phßng hµnh chÝnh y tÕ: g/ + ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c v¨n th ,so¹n th¶o hå s¬, c«ng ChÞu v¨n,quyÕt ®Þnh..... trong c«ng ty. v¨n,quyÕt + ChuÈn bÞ c¸c c«ng viÖc ®Ó phôc vô cho c¸c cuéc häp ,héi th¶o, c¸c cuéc häp cæ ®«ng trong c«ng ty. cuéc + ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c t¹p vô + Cã tr¸ch nhiÖm ch¨m lo ®Õn ®êi sèng, t×nh h×nh søc khoÎ cho toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty toµn 53 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng Hµ II / Ph©n tÝch thùc tr¹ng c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty Cæ phÇn dÖt 10-10 1/ C¬ cÊu tæ chøc c¸c phßng ban a - C¬ cÊu tæ chøc phßng Tæ chøc - b¶o vÖ C¬ Phßng Tæ chøc - B¶o vÖ gåm 28 ngêi ®îc tæ chøc nh sau: Phßng STT ST T Chøc danhSè l-îngChuyªn m«nT r ×nh ®éT h©m niªn ( n¨m )1Tr -ëng phßng1K inh t Õ§¹i häc> 30 n¨m 2Phã phßng2K inh n ¨m 1 2Phã t Õ§¹i häc> 30 n¨m 3TiÒn l-¬ng- ®Þnh møc1K inh t Õ§¹i häc> 25 3TiÒn 1 n ¨m4 5 2 n¨m 4B¶o hé lao ®éng1BH L §§¹i häc> 20 n¨m 5B¶o vÖ23 3 C éng28 Céng28 4 §ång chÝ tr ëng phßng chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu ®é lao ®éng, trùc tiÕp phô tr¸ch c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, thi ®ua khen th ëng, kû luËt lao t iÕp ®éng.Phô tr¸ch c«ng t¸c néi dung quy chÕ cña C«ng ty. ®éng.Phô §ång chÝ phã phßng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c b¶o vÖ an ninh, c«ng t¸c phßng chèng ch¸y næ vµ c«ng t¸c qu©n sù . c«ng Mét c¸n bé chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng, tæng hîp c«ng t¸c thi ®ua, qu¶n lý hå s¬ nh©n sù,hå s¬ b¶o hiÓm x· héi vµ qu¶n lý c«ng 54 54 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng hå s¬ cæ ®«ng . Hµ Víi khèi l îng c«ng viÖc lín do vËy c¬ cÊu tæ chøc cña phßng nh vËy lµ t ¬ng ®èi hîp lý.Tr ëng phã phßng cïng c¸c chuyªn viªn lµm viÖc theo chøc lµ n¨ng vµ nhiÖm vô cña m×nh trong ngµy lµ 470 phót - t ¬ng ®èi cao vµ ®Òu n¨ng lµ nh÷ng ngêi cã tr×nh ®é ®¹i häc.C«ng viÖc trong phßng ®îc giao theo lµ ®óng chuyªn m«n ®µo t¹o cña tõng ng êi .Tr ëng, phã phßng ®Òu lµ nh÷ng ®óng c« chó cã kinh nghiÖm l©u n¨m lµm c«ng t¸c qu¶n lý do vËy cã kh¶ n¨ng c« ®¶m nhiÖm tèt c¸c c«ng viÖc ®îc giao, ë ®©y ®· cã sù kÕt hîp gi÷a phßng ®¶m tæ chøc vµ ban b¶o vÖ thùc hiÖn ®îc tèt vÊn ®Ò tinh gi¶m bé m¸y qu¶n tæ lý, phèi hîp linh ho¹t trong c«ng t¸c b¶o vÖ an ninh cho C«ng ty.Song bªn lý, c¹nh ®ã vÊn ®Ò vÒ an toµn lao ®éng trong C«ng ty cÇn ®îc l u t©m c¹nh h¬n.Toµn C«ng ty cã rÊt nhiÒu c«ng nh©n viªn nh ng chØ cã mét ®ång chÝ h¬n.Toµn c¸n bé kiªm nhiÖm c«ng t¸c BHL§ .MÆc dï trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y m¸y c¸n mãc thiÕt bÞ cã hiÖn ®¹i h¬n nh ng chØ cã mét c¸n bé ®¶m nhiÖm c«ng mãc viÖc ®ã th× cã lÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n b - C¬ cÊu phßng Kü thuËt c¬ ®iÖn C¬ Phßng Kü thuËt c¬ ®iÖn gåm 10 ngêi ®îc tæ chøc nh sau: ST T Chøc danhSè ng-êiChuyªn m«nT r ×nh ®éT h©m niªn ( N ¨m ) 1Tr -ëng phßng1K ü s- ho¸§¹i häc> 20 n¨m2Phã phßng2K ü s1Tr Sè Chuyªn h o¸§¹i häc> 20danh n¨m3Tæ t r -ëng t æ ®iÖn1Tr ungTr×nh ®é n¨m4Tæ cÊp > 15 Chøc T ng êi m«n m«n t r uëng t æ c¬1Tr ung cÊp>ng n¨m5Tæ t r -ëng t æ b¶o d-ìng1Tr ung 15 1 Tr ëng phßng 1 Kü s ho¸ §¹i häc ung ho¸ cÊp> phßng 7C«ng §¹i häc 2 cÊp> 15 n¨m6T¹o mÉu2§¹i häc-TrKü scÊp7C«ng nghÖ m¸y2K ü sPhã 2 ST ®iÖn§¹i häc 55 Céng10 ®iÖn§¹i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng 3 Tæ tr ëng tæ ®iÖn 4 5 Tæ truëng tæ c¬ Tæ tr ëng tæ b¶o d- Hµ 1 1 Trung Trung Trung cÊp cÊp cÊp 1 6 ìng T¹o mÉu §¹i häc-Trung 2 cÊp cÊp 7 C«ng nghÖ m¸y Kü s §¹i häc 2 ®iÖn ®iÖn Céng 10 §ång chÝ Tr ëng phßng qu¶n lý m¶ng c¬, chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc §ång chÕ thö s¶n phÈm míi, thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh c¶i tiÕn kü thuËt míi, chÕ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o m«i tr êng, x©y dùng c¸c ch¬ng tr×nh t hùc tiÕn bé kü thuËt hµng n¨m. t iÕn Mét ®ång chÝ phã phßng ®iÒu hµnh phßng khi tr ëng phßng ®i Mét v¾ng, chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý m¶ng ®iÖn, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ v¾ng, nhuém, sÊy, tÈm.Liªn hÖ víi c¸c chi nh¸nh ®iÖn nép tiÒn ®iÖn, theo dâi nhuém, tiªu hao ®iÖn.Qu¶n lý phßng thÝ nghiÖm.Biªn so¹n gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y t iªu vÒ m¸y v¨ng sÊy, nåi h¬i, m¸y nhuém. vÒ Mét ®ång chÝ phã phßng qu¶n lý c¸c c«ng viÖc c¬ ®iÖn ë ®Þa ®iÓm Minh Khai,chÞu tr¸ch nhiÖm söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ, b¶o d ìng phô M inh tïng ë kho vËt t , qu¶n lý tr¹m ®iÖn n íc cña C«ng ty tïng §ång chÝ tæ tr ëng tæ ®iÖn chÞu tr¸ch nhiÖm chÊm c«ng ®iÒu hµnh 56 56 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng tæ, phôc vô söa ch÷a cung cÊp ®iÖn n íc cho toµn C«ng ty Hµ §ång chÝ tæ tr ëng tæ c¬ chÞu tr¸ch nhiÖm chÊm c«ng ®iÒu hµnh tæ, phôc vô nhu cÇu söa ch÷a thiÕt bÞ , söa ch÷a c¬. tæ, Tæ tr ëng tæ b¶o dìng chÞu tr¸ch nhiÖm chÊm c«ng ®iÒu hµnh tæ phôc vô b¶o duìng phôc Hai ®ång chÝ chÞu tr¸ch nhiÖm x©y dùng quy tr×nh c«ng nghÖ, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn quy tr×nh tõ m¾c sîi, dÖt, v¨ng, sÊy.X©y dùng k iÓm ®Þnh møc tiªu hao vËt t phÇn c«ng nghÖ, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p tiÕt ®Þnh kiÖm vËt t .B¸o c¸o quyÕt to¸n vËt t , lªn kÕ ho¹ch söa ch÷a thiÕt bÞ, theo k iÖm dâi trung, tiÓu tu thiÕt bÞ.§Þnh møc vËt t t hiÕt bÞ, ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p dâi tiÕt kiÖm vËt t .Gia c«ng phô tïng chi tiÕt, kiÓm ®Þnh c¸c dông cô ®o c¸c t iÕt thiÕt bÞ ¸p lùc.Biªn so¹n c¸c gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y. t hiÕt Mét c¸n bé chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi vµ thùc hiÖn c«ng t¸c lµm mÉu, thiÕt kÕ nh·n m¸c, theo dâi c¾t may, th ßng xuyªn cËp nhËt quy mÉu, tr×nh míi, th êng trùc c«ng t¸c s¸ng kiÕn. t r×nh Víi chøc n¨ng nhiÖm vô quyÒn h¹n cña m×nh phßng kü thuËt lu«n hoµn thµnh nhiÖm vô.C¸n bé chñ chèt cña phßng hÇu hÕt cã tr×nh ®é nh hoµn ng phßng cßn cã nhiÒu c¸n bé cã tr×nh ®é trung cÊp nªn phßng cÇn cã kÕ ho¹ch cho nh©n viªn trong phßng cã ®iÒu kiÖn båi d ìng thªm vÒ chuyªn ho¹ch m«n vµ nghiÖp vô cña m×nh ®Ó b¾t nhÞp víi khoa häc kü thuËt.NhiÖm m«n vô cña phßng gåm c¶ kü thuËt mÉu vµ kü thuËt s¶n xuÊt nªn nhiÒu lóc vô 57 57 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng c«ng viÖc cña phßng mÉu cha ®îc ®îc thùc hiÖn mét c¸ch kh¸ch quan.V× vËy phßng nªn cã kÕ ho¹ch s¾p xÕp l¹i c¬ cÊu cña m×nh ®Ó ®¸p øng nhu vËy cÇu vÒ chÊt l îng s¶n phÈm ngµy cµng cao. cÇu c - C¬ cÊu tæ chøc phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt : Phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt gåm 9 ng êi ®îc tæ chøc nh sau: Ch SttChøc danhSè ng-êiChuyªn m«nT r ×nh ®éT h©m niªn uyª ( n¨m ) 1Tr -ëng phßng1K inh t Õ §¹i H äc> 25 n¨m2Phã n 1Tr m« phßng1K inh t Õ§¹i H äc > 20 n¨m3Theo dâi XNK 1> 20 m« n n ¨m4Thèng kª kÕ ho¹ch1K inh t Õ§¹i H äc> 15 n¨m5K Õ ho¹ch Kin §¹i Häc §¹i m Éu16Thñ kho + phô kho27Nh©n viªn t heo dâi h kho18XDCB1Tr ung cÊp Céng9 k ho18XDCB1Tr tÕ Kin §¹i Häc §¹i h tÕ tÕ 58 58 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng Kin §¹i Häc Hµ h tÕ tÕ Tr ëng phßng chÞu tr¸ch nhiÖm lËp kÕ ho¹ch ng¾n h¹n dµi h¹n, chuÈn bÞ chiÕn l îc ®Çu t , tiÕp nhËn tÝnh to¸n tr¶ lêi gi¸y tê ®Êu thÇu, chuÈn cã quyÒn ®Ò nghÞ víi gi¸m ®èc t¨ng cêng bæ sung c¸n bé hoÆc thay thÕ cã c¸n bé cho phï hîp vãi nhiÖm vô.Khen th ëng kû luËt n©ng bËc ®èi víi c¸n CBCNV trong phßng ®ång thêi tham gia c¸c ®oµn kiÓm tra c¸c ®éi s¶n CBCNV xuÊt theo quyÕt ®Þnh cña gi¸m ®èc. xuÊt §ång chÝ phã phßng triÓn khai tiÕn ®é thùc hiÖn kÕ ho¹ch, lËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp.§iÒu ®é s¶n xuÊt vËn chuyÓn. ho¹ch Tæ ®iÒu ®é s¶n xuÊt lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cho c¸c tæ ®éi ®iÒu ®é tæng hîp ®ång bé s¶n phÈm vµ kÕ ho¹ch,th«ng tin s¶n xuÊt ®Þnh tæng kú.Theo dâi tiÕn ®é gia c«ng, kÕ ho¹ch gia c«ng cña c¸c tæ ®éi s¶n xuÊt. k ú.Theo Bé phËn thèng kª kÕ ho¹ch kiÓm tra sè liÖu tiÕn ®é tån kho tiªu thô, tiÕn hµnh kiÓm kª th¸ng quý n¨m.LËp c¸c b¸o c¸o thèng kª, theo dâi t hô, viÖc b¶o dìng söa ch÷a viÖc Cã thÓ nãi phßng kÐ ho¹ch cã vai trß quan träng bëi v× nã chÝnh lµ n¬i tiÕp nhËn thÇu c¸c c«ng tr×nh vµ bµn giao cho c¸c ph©n x ëng tè s¶n n¬i xuÊt ®em l¹i c«ng viÖc cho c«ng nh©n vµ CBCNV toµn C«ng ty xuÊt 59 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng Qua ph©n tÝch ë trªn cho thÊy phßng ®· cã sù ph©n c«ng vµ kiªm nhiÖm c«ng viÖc do vËy phßng lu«n hoµn thµnh nhiÖm vô ®Ò ra.Tuy nhiÖm nhiªn ta thÊy vÉn cã sù bÊt hîp lý.C«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n lµ mét c«ng nhiªn t¸c quan träng vµ phøc t¹p mµ l¹i giao cho mét ®ång chÝ cã tr×nh ®é trung t¸c cÊp ®¶m nhiÖm.Do vËy nªn t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ®ång chÝ nµy ®i häc n©ng cÊp cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô.Tãm l¹i ®Ó hoµn thiÖn th× biªn chÕ cao vµ nhiÖm vô cña phßng kÕ ho¹ch ph¶i cã sù thay ®æi sao cho ®¹t hiÖu vµ qu¶ nhÊt. d - C¬ cÊu phßng §¶m b¶o chÊt l î ng C¬ Phßng §¶m b¶o chÊt l îng gåm 10 ng êi ®îc tæ chøc nh sau : Phßng Stt St t Chøc danhSè ng-êiChuyªn m«nTr ×nh ®éTh©m niªn ( n ¨m )1Tr -ëng phßng1K inh t Õ§¹i häc> 15 n¨m2Phã phßng1QL CL §¹i n¨m häc> 10 n¨m3ChÊt l-îng v¨ng - xÊy1QL CL §¹i häc> 10 n¨m4ChÊt lh äc> î ng c¾t îng 1Thî bËc cao> 20 n¨m5ChÊt l-îng dÖt 2QL CL §¹i häc> 10 n ¨m6ChÊt l-îng t hµnh phÈm3Thî bËc cao> 15 n¨m7Phô t r ¸ch m¹ng m¸y t Ýnh1§¹i häc m ¸y Céng10 60 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng Hµ Tr ëng phßng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c ISO, lËp kÕ ho¹ch chÊt l îng, liªn hÖ víi c¸c c¬ quan bªn ngoµi vÒ chÊt l äng, kiÓm tra thiÕt bÞ c¬ khÝ, thi ®ua khen th ëng cña phßng. k hÝ, Phã phßng chÞu tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o tæng hîp chÊt l îng tuÇn, th¸ng, quÝ n¨m, phô tr¸ch nhãm kiÓm tra chÊt l îng quÝ Mét ®ång chÝ phô tr¸ch m¹ng m¸y tÝnh cña C«ng ty, tæng hîp, ®¸nh Mét m¸y, l u tr÷ v¨n b¶n ISO kiÓm tra nguyªn liÖu ®iÖn, chuÈn bÞ hå s¬ tµi m¸y, liÖu cho kiÓm tra INTERTEX, SGS. l iÖu Mét dång chÝ chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra theo dâi tæng hîp chÊt l îng t¹i ph©n x ëng v¨ng xÊy ëng Hai ®ång chÝ kiÓm tra theo dâi chÊt l îng khu vùc dÖt kiÓm tra Hai nguyªn liÖu ®Çu vµo cña sîi dÖt, tæng hîp ph©n tÝch t×nh h×nh chÊt l îng nguyªn cña c¸c m¸y dÖt cña Mét ®ång chÝ kiÓm tra theo dâi chÊt l îng t¹i ph©n x ëng c¾t theo dâi diÔn biÕn träng l îng g/ m , mµu cña v¶i thµnh phÈm, kiÓm tra kiÖn xuÊt diÔn khÈu k hÈu Ba ®ång chÝ kiÓm tra theo dâi chÊt l îng thµnh phÈm sau khi hoµn thµnh ®Ó nhËp kho t hµnh e - C¬ cÊu tæ chøc phßng Kinh doanh Phßng Kinh doanh gåm 30 ngêi ®îc tæ chøc nh sau 61 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng Hµ Sè St Chuyªn Chøc danh Th©m Tr×nh ®é t ng êi m«n niªn ng m«n n iªn St t Chøc danhSè ng-êiChuyªnKinh tÕr ×nh §¹i häc m«nT ®éT h©m >niªn 1Tr 1 Tr ëng phßng 1 15 n¨m 2 Phã phßng 1 Kinh tÕ §¹i häc > 15 n¨m ëng phßng1K inh t Õ§¹i häc> 15 n¨m2Phã phßng1K inh t Õ§¹i häc> ëng 3 KÕ to¸n b¸n hµng 1 KÕ to¸n §¹i häc > 10 n¨m 15 n¨m3K Õ t o¸n b¸n hµng1K Õ t o¸n§¹i häc> 10 n¨m4Thñ kho5Tr ung 4 Thñ kho 5 Trung cÊp 5 Thu mua vËt Trung cÊp cÊp5Thumua vËt t t -2Tr2 ung cÊp6Nh©n viªn b¸n hµng137VËn 6 Nh©n viªn b¸n 13 chuyÓn hµng68K ü t huËt vËt t -1 Céng30 chuyÓn hµng hµng 7 VËn chuyÓn 6 hµng hµng Kü thuËt vËt t Céng 8 1 30 Tr áng phßng chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý mua b¸n vËt t , tiÕp cËn víi thÞ tr êng ,theo dâi gia c«ng phô tïng, ®«n ®èc c«ng nî trong vµ ngoµi n íc t hÞ Phã phßng chÞu tr¸ch nhiÖm ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm, qu¶n lý c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm, lo c¸c thñ tôc XNK qu¶n lý kho thµnh c¸c phÈm phÈm KÕ to¸n b¸n hµng chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi b¸n hµng, viÕt ho¸ ®¬n, qu¶n lý ho¸ ®¬n b¸n hµng, ho¸ ®¬n tµi chÝnh, theo dâi doanh thu, lËp qu¶n chøng tõ b¸n hµng ban ®Çu. chøng Hai c¸n bé qu¶n lý kho chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm kª kho, tæng hîp sè 62 62 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng liÖu - c©n ®èi vËt t cho s¶n xuÊt, qu¶n lý c¸c hîp dång mua hµng.LËp chøng tõ ban ®Çu chøng Ngoµi ra cßn cã c¸c thñ kho t¹i c¸c chi nh¸nh cña C«ng ty ë Minh Khai, Ng« V¨n Së,TrÇn Quý C¸p. Bé m¸y nh©n viªn b¸n hµng t¹i c¸c cöa hµng b¸n Ng« vµ giíi thiÖu s¶n phÈm cña C«ng ty. Hai nh©n viªn chÞu tr¸ch nhiÖm mua vµ vËt t vµ mét sè nh©n viªn chÞu tr¸ch nhiÖm vËn chuyÓn hµng tõ kho vËt ®Õn c¸c siªu thÞ cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm vµ chi nh¸nh ®Õn f – C¬ cÊu phßng Hµnh chÝnh - Y tÕ: Phßng Hµnh chÝnh - Y tÕ gåm 12 ngêi ®îc tæ chøc nh sau: S St t Chøc danhSè ng-êiChuyªn m«nTr ×nh ®éTh©m niªn1Tr -ëng St t phßng1K inh t Õ§¹i häc> 15 n¨m2Phã phßng1K inh t Õ§¹i häc> 10 t n ¨m3C¸n bé y t Õ4 §¹i häc–Tr ung cÊp> 20 n¨m4C¸n bé v¨n t h--t ¹p vô35L ¸i xe3 v ô35L Céng12 §ång chÝ tr ëng phßng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh©n sù, kÕ ho¹ch cña phßng, qu¶n lý tµi s¶n c¬ së vËt chÊt hµnh chÝnh, thi ®ua khen th ëng phßng, 63 63 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng cña phßng Hµ §ång chÝ phã phßng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ thiÕt bÞ th«ng tin, chuÈn bÞ cho c¸c cuéc häp héi th¶o, theo dâi söa ch÷a hµnh chÝnh bÞ Ba c¸n bé v¨n th lo viÖc v¨n th , trùc ®iÖn tho¹i fax, qu¶n lý con dÊu vµ c¸c viÖc kh¸c vµ Bèn c¸n bé y tÕ bao gåm mét tr¹m tr ëng y tÕ phô tr¸ch c«ng t¸c kh¸m ch÷a bÖnh, c«ng t¸c y tÕ cña toµn C«ng ty, hai y t¸ vµ mét b¸c sü chÞu ch÷a tr¸ch nhiÖm kh¸m ch÷a bÖnh trùc tiÕp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. t r¸ch Ngoµi ra cßn cã mét nh©n viªn l¸i xe cho ban gi¸m ®èc vµ hai l¸i xe phôc vô. phôc Nh vËy qua ph©n tÝch ë trªn th× thÊy phßng bè trÝ c«ng viÖc phï hîp víi chuyªn m«n ngiÖp vô .C«ng t¸c l¸i xe qua t×m hiÓu cho thÊy chØ hîp cÇn hai ®ång chÝ l¸i xe con lµ ®ñ vµ c«ng t¸c t¹p vô chØ lµm vµo mét thêi cÇn gian nhÊt ®Þnh(s¸ng - tèi) nªn còng chØ cÇn 2 ®ång chÝ .Nh vËy so víi gian hiÖn t¹i phßng sÏ gi¶m biªn ®îc hai ng êi, nh÷ng ngßi nµy cã thÓ ®iÒu h iÖn xuèng lµm trùc tiÕp t¹i c¸c ®éi s¶n xuÊt hoÆc C«ng ty t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó xuèng cho hä chuyÓn c«ng t¸c. cho g - C¬ cÊu tæ chøc phßng tµi vô St t Chøc danhSè ng-êiChuyªn m«nTr ×nh ®éTh©m niªn1Tr -ëng St Phßng Tµi Vô gåm 6 ngêi ®îc bè trÝ nh sau: phßng1K Õ t o¸n§¹i häc> 25 n¨m2K Õ t o¸n t hu chi1K Õ t o¸n§¹i häc> 20 n¨m3K Õ t o¸n t iÒn lu¬ng1K Õ t o¸n§¹i häc> 20 n¨m4K Õ t o¸n 1 N VL 1K Õ t o¸n§¹i häc> 15 n¨m5K Õ t o¸n TSC§1K Õ t o¸n§¹i häc> 15 64 n¨m6Thñ quü1K inh t Õ§¹i häc> 20 n¨m Céng6 n ¨m6Thñ Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng Hµ Tr ëng phßng chØ ®¹o ®«n ®èc gi¸m s¸t tÊt c¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty.Qu¶n lý vµ kiÓm tra toµn bé c«ng viÖc h¹ch to¸n cña nh©n cña viªn trong phßng, lµ tham m u ®¾c lùc cho gi¸m ®èc trong viÖc sö dông viªn ®ång vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ®ång t¸c ®èi ngo¹i.Tr ëng phßng ®ång thêi còng lµ kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n t¸c gi¸ thµnh. gi¸ KÕ to¸n thu chi khi cã chøng tõ xin thu chi tתn mÆt, kÕ to¸n tiÕn hµnh kiÓm tra chøng tõ sau ®ã viÕt phiÕu thu chi.Hµng ngµy ph¶i lËp hµnh kÕ ho¹ch thu chi tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, c¨n cø vµo b¸o c¸o chi sÐc kÕ cña nh©n viªn tiÕp liÖu chuyÓn tíi nÕu thÊy hîp lÖ th× tiÕn hµnh ph¸t cña sÐc.Cuèi th¸ng tiÕn hµnh b¸o c¸o vµ lËp cho kÕ to¸n tæng hîp (tr áng sÐc.Cuèi phßng) nhËt ký chøng tõ sè 1,2 phßng) KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m TSC§ cña 65 65 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng C«ng ty trªn c¸c tµi kho¶n 211,241,411.Cuèi th¸ng lËp nhËt ký chøng tõ vµ b¶ng ph©n bæ TSC§. b¶ng KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu theo dâi TK 152, 153 h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu c«ng cô dông cô theo ph ¬ng ph¸p ghi thÎ song song.Cuèi nguyªn th¸ng tËp hîp sè liÖu vµ c¨n cø liªn quan lËp b¶ng kª sæ, b¶ng ph©n bæ sè t h¸ng 2.ChuyÓn tÊt c¶ phiÕu xuÊt kho cho bé phËn kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ 2.ChuyÓn s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh. s¶n KÕ to¸n tæng hîp CFSX vµ tÝnh gi¸ thµnh cuèi th¸ng c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ sè1, 2 b¶ng ph©n bæ kÕ ho¹ch vµ c¸c b¶ng kª, c¸c nhËt ký chøng ph©n tõ cã liªn quan ®Ó lËp b¶ng kª sè 4 nhËt ký chøng tõ sè 7, ®ång thêi c¨n cø tõ vµo phiÕu xuÊt kho chi tiÕt ®Ó vµo sæ chi tiÕt 154 cïng víi c¸c chi phÝ vµo s¶n xuÊt kh¸c ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. s¶n Thñ quü lµm nhiÖm vô thu chi tiÒn mÆt tiÕn hµnh ghi sæ cuèi ngµy ®èi chiÕu sæ cña thñ quü víi sæ thu chi tiÒn mÆt cña kÕ to¸n thu ngµy chi. chi. N h×n chung mçi ®ång chÝ lµm mét nhiÖm vô kÕ to¸n tõng m¶ng riªng cho nªn c«ng viÖc lu«n ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c vµ tiÕn ®é lµm r iªng viÖc.C¬ cÊu c¸n bé cña phßng nh vËy lµ t ¬ng ®èi hîp lý.§éi ngò nh©n viªn viÖc.C¬ cña phßng ®Òu lµ nh÷ng c¸n bé trÎ ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña C«ng ty.Toµn cña bé phßng ®Òu lµ nh÷ng cö nh©n kinh tÕ, kÕ to¸n vµ hä ®Òu ®îc lµm bé ®óng víi chuyªn m«n ®îc ®µo t¹o. ®óng 66 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng h / C¬ cÊu tæ chøc c¸c ph©n xëng tæ ®éi s¶n xuÊt: ëng Hµ Dùa vµo chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty, C«ng ty cæ phÇn DÖt 10-10 Dùa cã 6 ph©n x ëng s¶n xuÊt, bao gåm: cã - Ph©n x ëng c¾t - Ph©n x ëng v¨ng sÊy - Ph©n x ëng may 1 vµ ph©n x ëng may 2 - Ph©n x ëng dÖt 1 vµ ph©n x ëng dÖt 2 C¸c ph©n x ëng s¶n xuÊt nµy cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô nh sau: - C¸c ph©n x ëng s¶n xuÊt ph¶i ch¨m lo ®êi sèng vµ thu nhËp cho CBCNV ®¬n vÞ, phèi hîp víi phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt tham gia ®Êu thÇu CBCNV c«ng tr×nh, quan hÖ víi c¸c chñ ®Çu t . c«ng - Tæ chøc triÓn khai viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô, thùc hiÖn c«ng viÖc ®îc giao. LËp kÕ ho¹ch tiÕn ®é s¶n xuÊt, biÖn ph¸p an toµn lao ®éng, b¶o hé lao ®éng, kÕ ho¹ch vÒ vèn, vËt t , lao ®éng, trang thiÕt bÞ, tiÒn l ¬ng hé ®Ó tr×nh C«ng ty xÐt duyÖt, chØ ®¹o, qu¶n lý thùc hiÖn. ®Ó - Thùc hiÖn quy chÕ vÒ qu¶n lý kinh tÕ, kÕ ho¹ch, kü thuËt, vËt t , tµi chÝnh... do C«ng ty ban hµnh, ®¶m b¶o quyÒn lîi cña ngêi lao ®éng. t µi - Thùc hiÖn s¶n xuÊt ®óng quy tr×nh, quy ph¹m kü thuËt, ®¶m b¶o ®¹t chÊt l îng tèt, ®ång thêi cã hiÖu qu¶ kinh tÕ. Qu¶n lý tµi s¶n vËt t , ®¹t 67 67 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng m¸y mãc thiÕt bÞ, tiÒn vèn C«ng ty giao cho ®¬n vÞ vµ qu¶n lý tµi chÝnh sö dông theo quy chÕ qu¶n lý cña Nhµ n íc vµ cña C«ng ty. sö - Qu¶n lý lùc l îng lao ®éng, thùc hiÖn giao viÖc cho tæ s¶n xuÊt, thùc hiÖn viÖc ph©n phèi tiÒn l ¬ng c«ng b»ng, thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é h iÖn quy ®Þnh ®èi víi ngêi lao ®éng do C«ng ty h íng dÉn, tæ chøc c¸c phong quy trµo thi ®ua trong ®¬n vÞ nh»m x©y dùng ®¬n vÞ v÷ng m¹nh vÒ mäi m¨t. t rµo - C¸c qu¶n ®èc ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc Gi¸m ®èc C«ng ty vµ ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng nh c¸c mÆt qu¶n lý kh¸c cña l uËt ®¬n vÞ m×nh. ®¬n C¸c ph©n x ëng s¶n xuÊt ®Òu cã chøc n¨ng, nhiÖm vô t ¬ng tù nhau. C¸c ph©n x ëng ®Òu cã m« h×nh tæ chøc nh sau: C¸c Qu¶n ®èc Phã qu¶n ®èc 68 T æ s¶n Tæ T æ s¶n T æ s¶n Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng Hµ ................ 2 - Mèi quan hÖ c«ng t¸c trong c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý Mèi quan hÖ c«ng t¸c trong c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty bao gåm quan hÖ chØ ®¹o vµ quan hÖ chøc n¨ng gåm Quan hÖ chØ ®¹o: lµ quan hÖ gi÷a gi¸m ®èc víi c¸c phã gi¸m ®èc, c¸c tr ëng phßng ban chøc n¨ng, c¸c qu¶n ®èc, tæ tr ëng vµ toµn thÓ tr CBCNV.Mäi mÖnh lÖnh chØ thÞ c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh cña tæng CBCNV.Mäi gi¸m ®èc ®Òu ph¶i ®îc c¸c tr ëng c¸c phßng ban, còng nh toµn thÓ c¸n bé gi¸m c«ng nh©n viªn trong C«ng ty nghiªm chØnh chÊp hµnh.§¶m b¶o thùc c«ng hiÖn nghiªm tóc chÕ ®é mét thñ tr ëng.Ngoµi ra mèi quan hÖ gi÷a tr ëng h iÖn c¸c phßng ban ®èi víi c¸c nh©n viªn trong phßng, gi÷a gi¸m ®èc C«ng ty, c¸c gi÷a qu¶n ®èc ph©n x ëng víi CBCNV trong x ëng còng lµ mèi quan hÖ chØ gi÷a ®¹o.Mäi mÖnh lÖnh cña tr ëng phßng, cña qu¶n ®èc ph¶i ®îc toµn bé ®¹o.Mäi CBCNV trong phßng trong ph©n x ëng nghiªm chØnh chÊp hµnh. CBCNV Mèi quan hÖ chøc n¨ng: Lµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c phßng chøc n¨ng víi Mèi Lµ nhau vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c phßng chøc n¨ng víi c¸c ®¬n vÞ trùc nhau thuéc.Trong toµn C«ng ty tr¸ch nhiÖm chung cña c¸c phßng chøc n¨ng vµ t huéc.Trong 69 69 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc lµ ph¶i hoµn thµnh tèt c¸c nhiÖm vô ® îc giao võa ph¶i phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c phßng ban ph©n x ëng kh¸c nh»m ®¶m b¶o ph¶i cho tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc c«ng t¸c trong C«ng ty ®îc tiÕn hµnh ®ång bé cho îc a/ Mèi quan hÖ cña phßng Tµi Vô a/ Mèi Cïng víi phßng kÕ ho¹ch vµ phßng kinh doanh x©y dùng gi¸ thµnh vËt t nguyªn liÖu trong vµ ngoµi n íc ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt.KÕt hîp víi vËt phßng tæ chøc b¶o vÖ lËp kÕ ho¹ch lao ®éng, tiÒn l ¬ng vµ b¸o c¸o t×nh phßng h×nh thùc hiÖn vÒ vÊn ®Ò thanh to¸n tiÒn l ¬ng vµ quü l ¬ng, kho¸n khèi h×nh l îng s¶n phÈm tíi c¸c ®¬n vÞ, quyÕt to¸n c¸c hîp ®ång kho¸n,quan hÖ víi phßng kü thuËt vÒ ®Þnh møc kü thuËt phßng Sè l-îng vèn cÇn cho kinh cÇn Phßng Phßng K Õ ho¹ch Phßng Tæ Chøc K Õ ho¹ch s¶n xuÊt kinh s¶n Phßng Phßng Tµi Vô K Õ ho¹ch t iÒn l-¬ng ®µo t ¹o mua s¾m t hiÕt bÞ Phßng K inh b/ Mèi quan hÖ c«ng t¸c cña phßng tæ chøc b¶o vÖ: 70 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng Tham gia cïng c¸c tæ chøc §¶ng,®oµn thÓ trong C«ng ty vÒ viÖc tæ chøc häc tËp gi¸o dôc chÝnh trÞ t t ëng cho CBCNV cña C«ng ty.Quan hÖ chøc víi c¸c phßng ban trong viÖc bè trÝ, s¾p xÕp ®Ò b¹t, n©ng l ¬ng khen th víi ëng kû luËt C¸c phßng kü thuËt, kÕ ho¹ch kinh doanh tµi vô tham gia cïng phßng tæ chøc b¶o vÖ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn c«ng t¸c qui ho¹ch, kÕ phßng ho¹ch, tµi liÖu ®µo t¹o båi dìng CBCNV, ®Þnh møc lao ®éng kho¸n s¶n ho¹ch, phÈm . phÈm KÕ x uÊt ¶ nh v iÖc Phßng Tæ Chøc ho¹ch s¶n kinh doanh h-ëng ®Õn sö dông lao K Õ ho¹ch t iÒn l¬ng ®µo t ¹o mua ¬ng §iÒu phèi s¾m t hiÕt bÞ lao ®éng BH L §, BH KÕ x uÊt ¶ nh KÕ ho¹ch v iÖc t iÒn l ¬ng ho¹ch s¶n kinh doanh h-ëng ®Õn sö dông lao 71 Bè t r Ý ®Ò b¹t vµ Bè sö dông c¸n bé Phßng Phßng K inh Phßng C¸c KÕ ho¹ch SXKD Tµi Vô ph©n xn¨m,quý,th¸ng K h¶ n¨ng T iÒn mÆt Phßng K Õ H o¹ch Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng Hµ §iÒu chØnh §iÒu KÕ ho¹ch SXKD lao ®éng n¨m ,quý ,th¸ng c/ Phßng kü thuËt c/ P hßng KÕt hîp víi phßng tæ chøc x©y dùng ®Þnh møc nh©n c«ng kü thuËt vµ ®iÒu chØnh ®Þnh kú cho hîp lý phèi hîp vÒ mÆt thêi gian vµ néi dung vµ ®µo t¹o n©ng bËc c«ng nh©n, phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan trong ®µo vÖc xö lý s¶n phÈm kh«ng phï hîp vÖc d / Mèi quan hÖ cña phßng hµnh chÝnh: Mèi Trong ho¹t ®éng chung mèi quan hÖ cña phßng hµnh chÝnh víi c¸c phßng kh¸c lµ tæng hîp truyÒn ®¹t vµ ®«n ®èc thùc hiÖn c¸c chñ tr ¬ng phßng chÝnh s¸ch, chØ thÞ nghÞ quyÕt kÕ ho¹ch ch¬ng tr×nh c«ng t¸c cña nhµ n chÝnh íc, c¬ quan cÊp trªn vµ C«ng ty ®Õn c¸c ®¬n vÞ íc, 72 72 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng C¸c v¨n b¶n do ®¬n vÞ chuÈn bÞ thiÕt lËp vµ ban hµnh ®Òu ph¶i qua phßng Hµnh chÝnh.C¸c ®¬n vÞ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung qua v¨n b¶n ®ã. v¨n Duy tr× vµ phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ ®Ó thùc hiÖn c¸c néi quy, quy ®Þnh vÒ lÒ lèi lµm viÖc, vÒ hµnh chÝnh, qu¶n trÞ, ®êi sèng cña nh©n ®Þnh viªn trong ph¹m vi C«ng ty viªn e/ Phßng kÕ ho¹ch e/ P hßng X©y dùng kÕ ho¹ch ph©n c«ng s¶n xuÊt cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®îc nhÞp nhµng ¨n khíp x©y dùng kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p nhÞp hîp lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt nh»m thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ nhiÖm vô s¶n hîp xuÊt kinh doanh.§Ó thùc hiÖn tèt c«ng viÖc cña m×nh phßng kÕ ho¹ch xuÊt s¶n xuÊt ph¶i liªn hÖ víi c¸c phßng ban kh¸c trong C«ng ty s¶n K Õ ho¹ch s¶n xuÊt k inh doanh (n¾m v ÷ng t hêi gian b¾t ®Çu vµ kÕt t hóc Phßng K Õ ho¹ch s¶n xuÊt §Þnh møc kinh t Õ §Þnh kü t huËt K Õ ho¹ch sè l-îng v Ët t - hµng ho¸ vµ kÕ ho¹ch mua s¾m kÕ Theo dâi t iÕn ®é 73 s¶n xuÊt Phßng K inh Phßng Phßng K ü ThuËt Tæng kho C¸c Ph©n x- Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng Hµ Qua viÖc ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a c¸c phßng ban xÝ nghiÖp trong C«ng ty cho ta thÊy nh÷ng bÊt hîp lý trong mèi liªn hÖ sÏ lµm ¶nh t rong h ëng ®Õn chÊt l îng th«ng tin.ViÖc v©y dùng vµ hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý hay lµ mèi quan hÖ gi÷a ng êi víi ngêi trong qu¶n lý.Mèi liªn hÖ gi÷a c¸ lý thµnh viªn trong C«ng ty lµ ®Ó thùc hiÖn nghiªm c¸c nhiÖm vô ®· ®îc t hµnh ph©n c«ng cho tõng ng êi vµ ®Ó tæ chøc mét tËp thÓ lao ®éng qu¶n lý tèt ph©n cã ®ñ kh¶ n¨ng hoµn thµnh c«ng viÖc mét c¸ch ®ång bé vµ n¨ng suÊt chÊt cã l îng cao, cã bÇu kh«ng khÝ hoµ hîp.C¸c phßng ban c¸c ®¬n vÞ cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau th êng xuyªn ®îc sù theo dâi cña ban gi¸m ®èc.§éi hÖ ngò c¸n bé qu¶n lý lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh ngò doanh .Mèi quan hÖ cña tõng c¸c nh©n víi tËp thÓ vµ gi÷a c¸c c¸ nh©n víi doanh nhau trªn c¬ së ®ã gióp ®ì vµ hç trî lÉn nhau trong c«ng viÖc.T¹i C«ng ty nhau díi sù chØ ®¹o cña ban gi¸m ®èc ®· h×nh thµnh mèi quan hÖ gi÷a c¸c phßng ban. Tuy nhiªn trong C«ng ty bªn c¹nh nh÷ng tËp thÓ vµ c¸ nh©n cã phßng tinh thÇn lao ®éng tèt cßn cã mét sè c¸ nh©n cã tÝnh û l¹i kh«ng nhiÖt t inh t×nh trong c«ng t¸c tõ dã kh«ng ®¶m b¶o chÊt l îng c«ng viÖc g©y khã kh¨n t×nh trong tæ chøc lao ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. V× vËy C«ng ty t rong 74 74 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng cÇn cã biªn ph¸p kiªn quyÕt cô thÓ chÊn chØnh tæ chøc l¹i viÖc bè trÝ s¾p xÕp sö dông c¸n bé kiªn quyÕt g¹t bá nh÷ng phÇn tö cã ý thøc kÐm nh»m xÕp thùc hiÖn c«ng t¸c hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty. t hùc Tãm l¹i tÊt c¶ c¸c phßng ban trong C«ng ty ®Òu cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau t¹o ®iÒu kiÖn gióp nhau hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao vµ t hiÕt kÕt hîp h íng dÉn c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ho¹t ®éng ®óng quy chÕ, chÕ ®é kÕt cña nhµ n íc vµ C«ng ty sao cho hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t ® îc lµ cña cao nhÊt.Qua viÖc ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn trong c¬ cÊu cao tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty ta thÊy ®îc viÖc bè trÝ sö dông vµ t×nh h×nh tæ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô ë mét sè phßng ban cha tèt.§Ó kh¾c t hùc phôc t×nh tr¹ng nµy C«ng ty cÇn tæ chøc bè trÝ l¹i lao ®éng cho phï hîp, phôc gi¶m bít sè l îng c«ng nh©n viªn qu¶n lý sao cho phï hîp víi yªu cÇu nhiÖm gi¶m vô .Thùc hiÖn tèt nh÷ng vÊn ®Ò trªn nghÜa lµ C«ng ty ®· hoµn thµnh vô mét bíc c«ng t¸c x©y dùng vµ hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý . mét II I/ §¸nh gi¸ chung vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty C«ng u ®iÓm : VÒ bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ta thÊy m« h×nh qu¶n lý theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng ®· thùc sù ph¸t huy ®îc hiÖu qña trong c¬ t heo cÊu tæ chøc cña doanh nghiÖp mang l¹i hiÖu qu¶ vµ n¨ng suÊt lao ®éng cÊu cao trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cao C«ng ty ®· thùc hiÖn nghiªm ngÆt chÕ ®é mét thñ tr ëng nh vËy lµ 75 75 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng phï hîp víi m« h×nh vµ lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty.ViÖc ph©n cÊp cña C«ng ty còng tiÕn hµnh hîp lý víi ®Çy ®ñ chøc n¨ng ®· t¹o ph©n ®iÒu kiÖn cho c¸c c¬ quan cÊp díi ph¸t huy ®îc tiÒm n¨ng s¸ng t¹o cña ®iÒu m×nh m×nh C«ng ty ®· cã sù chó träng ®Õn viÖc hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y,c¸c phßng ban ®îc s¾p xÕp l¹i phï m¸y hîp vãi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh t¹o hiÖu qu¶ cao, t¹o sù phèi hîp hîp nhÞp nhµng h¬n trong c«ng viÖc.ViÖc bè trÝ c¸n bé qu¶n lý ®· cã sù ®æi nhÞp míi, ®a sè c¸n bé qu¶n lý ®Òu cã tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn.§©y qu¶ lµ sù míi, phÊn ®Êu nç lùc cña C«ng ty trong viÖc tinh chÕ ®éi ngò c¸n bé. C«ng ty ®· ¸p dông c¸c h×nh thøc ph©n c«ng vµ hîp t¸c lao ®éng qu¶n C«ng lý, ph©n c«ng lao ®éng theo chøc n¨ng t¹o ra c¬ cÊu lao ®éng t ¬ng ®èi phï lý, hîp víi ®Æc ®iÓm cña C«ng ty.Trong c¸c bé phËn cã sù ph©n cÊp cô thÓ hîp cña tõng nh©n viªn, dÔ g¾n tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao ®èi víi c«ng viÖc cña Nh îc ®iÓm : Tho¸t ra tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp îc Tho¸t chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng lµ mét vÊn ®Ò kh«ng ph¶i dÔ, bëi chuyÓn tËp tôc lµm viÖc, lÒ lèi lµm viÖc víi hiÖu qu¶ thÊp, viÖc chÊp hµnh vÒ t Ëp thêi gian lµm viÖc cña mét sè c¸n bé qu¶n lý ®«i khi cha ®îc nghiªm tóc. t hêi C¸n bé qu¶n lý lµ nh÷ng ngêi cã nhiÒu kinh nghiÖm trong c«ng t¸c qu¶n lý nh ng cã nh÷ng h¹n chÕ vÒ mÆt ngo¹i ng÷ tin häc qu¶n Ch a cã nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu t¹o ®éng lùc m¹nh ®Ó c¸n bé c«ng 76 76 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng nh©n viªn ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng, n¨ng lùc cña m×nh Hµ VÊn ®Ò tiÒn th ëng cßn cha ®îc hîp lý bëi ë nhiÒu bé phËn khèi l îng c«ng viÖc Ýt hä dÔ dµng hoµn thµnh kÕ ho¹ch cßn ë nh÷ng bé phËn kh¸c c«ng do tÝnh chÊt c«ng viÖc hay do sè l îng c«ng viÖc lín do vËy viÖc hoµn do thµnh kÕ ho¹ch lµ khã v× vËy t¹o sù chªnh lÖch tiÒn th ëng cña c¸n bé c«ng t hµnh nh©n viªn gi÷a c¸c phßng ban nh©n Trong c«ng t¸c kÕ ho¹ch chuÈn bÞ vËt t nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt cã lóc cha kÞp thêi cha ®ång bé cã khi x¶y ra t×nh tr¹ng ®ang s¶n xuÊt ®¬n lóc hµng nµy l¹i ph¶i dõng l¹i ®Ó chuyÓn sang s¶n xuÊt ®¬n hµng mÆt hµng hµng kh¸c, ¶nh h ëng ®Õn tiÕn ®é s¶n xuÊt n¨ng suÊt lao ®éng k h¸c, C«ng t¸c cËp nhËt thèng kª b¸o c¸o c¸c sè liÖu chøng tõ sæ s¸ch cña c¸c phßng ban nghiÖp vô cha ®îc th êng xuyªn, cã khi thiÕu chÝnh x¸c.V× thÕ phßng viÖc gióp cho l·nh ®¹o n¾m b¾t t×nh h×nh ®Ó chØ ®¹o kÞp thêi trong s¶n viÖc xuÊt kinh doanh vµ c¸c mÆt ho¹t ®éng kh¸c cha cao. xuÊt Ngoµi ra viÖc tiªu chuÈn ho¸ c¸n bé qu¶n lý vµ s¾p xÕp nh©n sù theo chøc danh thùc hiÖn cha ®Çy ®ñ vµ triÖt ®Ó dÉn ®Õn cã nhiÒu c¸n t heo bé phßng ban «m ®åm nhiÒu c«ng viÖc trong cïng mét lóc. bé KiÓu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng chØ phï hîp víi doanh nghiÖp cã qui m« s¶n xuÊt nhá. Nh ng C«ng ty Cæ phÇn phï DÖt 10-10 ®ang lµm ¨n ngµy cµng ph¸t ®¹t, qui m« s¶n xuÊt ®ang cã xu h DÖt 77 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng íng më réng. Do vËy ®ßi hái bé m¸y qu¶n lý còng ph¶i ph¸t triÓn ®Ó ®iÒu hµnh, qu¶n lý ®îc C«ng ty. hµnh, Tõ nh÷ng vÊn ®Ò trªn, chóng ta thÊy r»ng C«ng ty cßn cÇn ph¶i hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, gi¶m thiÓu chi phÝ hoµn vµ lµm cho bé m¸y qu¶n lý chuyªn, tinh, gän nhÑ, phï hîp víi qui m« s¶n vµ xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, ph¸t huy ®îc nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc xuÊt îc ®iÓm dÇn nh÷ng nh îc ®iÓm, t¹o ra ®îc thÕ m¹nh ®Ó ®øng v÷ng vµ ®i lªn. dÇn §èi víi phßng Tæ chøc – B¶o vÖ, cÇn quan t©m h¬n n÷a tíi c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty.HiÖn nay c«ng ty b¶o cæ phÇn DÖt 10-10 cã rÊt nhiÒu c«ng nh©n, viÖc s¶n xuÊt buéc c«ng cæ nh©n ph¶i g¾n liÒn víi m¸y mãc thiÕt bÞ,tõ ®ã ®ßi hái viÖc trang bÞ c¸c nh©n ph ¬ng tiÖn, thiÕt bÞ b¶o hé lao ®éng lµ rÊt cÇn thiÕt .ViÖc qu¶n lý ph trang bÞ b¶o hé lao ®éng cho c«ng nh©n chØ cã mét ®ång chÝ chÞu tr¸ch t rang nhiÖm.Víi khèi l îng c«ng viÖc lín nh vËy, C«ng ty nªn bæ sung thªm c¸n bé nhiÖm.Víi vµo vÞ trÝ nµy ®Ó cã thÓ ch¨m lo tèt h¬n c«ng t¸c trang bÞ b¶o hé cho vµo c«ng nh©n. c«ng §èi víi phßng Kü thuËt c¬ ®iÖn, c«ng t¸c t¹o mÉu do c¸c ®ång chÝ cã tr×nh ®é §¹i häc vµ trung cÊp ®¶m nhiÖm.Ngµy nay, do c¹nh tranh trªn t r×nh thÞ tr êng rÊt khèc liÖt v× vËy viÖc thay ®æi mÉu m· th ßng xuyªn còng lµ t hÞ mét c«ng cô s¾c bÐn ®Ó t¹o lîi thÕ trong c¹nh tranh.C«ng ty cÇn t¹o ®iÒu mét kiÖn ®Ó c¸c ®ång chÝ cã tr×nh ®é trung cÊp ® îc ®i häc thªm, n©ng cao k iÖn 78 78 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng tr×nh ®é tay nghÒ lÉn chuyªn m«n, cã thÓ vËn dông ®îc c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt míi vµo viÖc t¹o mÉu, t¹o d¸ng cho s¶n phÈm cña doanh häc nghiÖp. nghiÖp. §èi víi phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt, ®©y lµ phßng rÊt quan träng trong c«ng ty.HÇu hÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ, c¸c ®¬n hµng cña C«ng ty t rong ®Òu do phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt liªn hÖ vµ ký kÕt.Ngµy nay víi xu thÕ ®Òu héi nhËp kinh tÕ toµn cÇu, viÖc giao dÞch, ký kÕt hîp ®ång víi c¸c ®èi t¸c héi n íc ngoµi ®ßi hái mäi ng êi ph¶i cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷ nhÊt ®Þnh.HÇu hÕt c¸n bé cña phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt l¹i lµ ng êi c«ng t¸c l©u n¨m, tr íc hÕt kia cha cã ®iÒu kiÖn häc ngo¹i ng÷.V× thÕ, c«ng ty nªn tæ chøc cho c¸c c¸n k ia bé nµy ®i häc thªm ngo¹i ng÷ .Cã thÓ cö c¸n bé ®i häc t¹i chøc hoÆc më líp bé båi dìng, häc thªm ( nÕu cÇn) cho c¸n bé c«ng nh©n viªn t¹i c«ng ty vµo båi c¸c ngµy nghØ trong tuÇn hoÆc vµo c¸c buæi tèi .Tõ ®ã cã thÓ n©ng cao c¸c vÒ tr×nh ®é ngo¹i ng÷ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty nãi chung vÒ vµ cho ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý nãi riªng. vµ §èi víi c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n, hiÖn nay c«ng t¸c nµy ®ang do mét ®ång chÝ ®¶m nhiÖm nh ng do tr×nh ®é cña ®ång chÝ nµy lµ trung cÊp ®ång nªn vÉn cßn gÆp nhiÒu h¹n chÕ khi thùc hiÖn c«ng viÖc.HiÖn nay, c«ng nªn ty ®ang trong giai ®o¹n hoµn thiÖn c¬ së vËt chÊt t¹i Minh Khai, v× thÕ ty c«ng viÖc nµy hiÖn ®ang rÊt phøc t¹p.§Ó kh¾c phôc ®iÒu nµy, c«ng ty cã c«ng 79 79 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng thÓ t¹o ®iÒu kiÖn cho ®ång chÝ nµy ®i häc thªm ®Ó n©ng cao tr×nh ®é hoÆc tuyÓn míi thªm nh©n viªn cho bé phËn nµy. hoÆc §èi víi phßng Tµi Vô, khèi l îng lµm viÖc ngµy cµng lín, do ®Æc thï cña c«ng viÖc kÕ to¸n rÊt phøc t¹p,HiÖn nay trong phßng chØ cã 3 chiÕc cña m¸y vi tÝnh v× thÕ c«ng ty cÇn ph¶i trang bÞ thªm m¸y vi tÝnh cho nh©n m¸y viªn trong phßng.C«ng ty còng cÇn ph¶i chó träng ®Õn c«ng t¸c båi dìng viªn thªm nghiÖp vô cho c¸c nh©n viªn trong phßng kÕ to¸n.HiÖn nay c«ng ty t hªm còng ®· ¸p dông kÕ to¸n m¸y trong c«ng viÖc h¹ch to¸n kinh doanh cña còng m×nh ,nh ng hÖ thèng kÕ to¸n lu«n lu«n ®îc söa ch÷a, c¸c chuÈn mùc kÕ m×nh to¸n th êng xuyªn ®îc thay ®æi cho phï hîp víi t×nh h×nh trong khu vùc vµ to¸n trªn thÕ giíi.HÇu hÕt c¸c c¸n bé trong phßng Tµi Vô hiÖn nay ®Òu ®· cã t rªn th©m niªn c«ng t¸c trªn 20 n¨m, v× vËy chuyªn m«n cã thÓ v÷ng vµng nh ng t h©m kiÕn thøc míi vÒ c¸c hÖ thèng tµi kho¶n míi cã lÏ ch a ®îc ®ñ, cha ®îc ¸p k iÕn dông th êng xuyªn.V× thÕ c«ng ty cã thÓ cÇn ph¶i tuyÓn míi thªm mét dông nh©n viªn kÕ to¸n ®Ó cã thÓ sö dông ®îc c¸c ph ¬ng ph¸p kÕ to¸n míi b©y nh©n giê. giê. 80 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Träng H¶i - Líp Q7T1 T räng Hµ 81 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp H µ Träng H¶i - Líp Q7T1 T×nh h×nh lao ®éng trong c«ng ty cæ phÇn dÖt 10-10 §Çu n¨m 2003 T ×nh DÖt D Öt DÖt V.sÊ C¾ May May TCB KTC§ KHS §BCL V HCY Tæng T TV sè sè KD 1 2 y t 1 2 X 78 45 62 49 79 84 10 28 10 9 6 30 12 502 58 30 16 34 65 72 3 10 4 3 6 17 6 324 3 3 2 3 2 36 CBCN V N÷ Trong ®ã bao gåm CBQL 2 2 2 1 4 4 3 5 3 7 2 5 4 3 5 3 8 5 4 3 1 1 10 8 5 5 TTSX 29 C«ng §oµn Lao 1 1 1 1 1 33 25 ®éng ®éng häc 56 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp H µ Träng H¶i - Líp Q7T1 nghÒ nghÒ N÷ 1 5 6 3 1 3 7 1 3 3 1 16 3 Lao ®éng ®éng 2 1 4 22 1 1 8 t hêi vô N÷ Tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý trong c¸c phßng ban vµ ph©n x ëng ë c«ng ty cæ phÇn dÖt 10-10 DÖt D Öt DÖt V.SÊ C¾ May TCB May 2 1 §¹i häc 2 y t 1 2 2 2 1 3 KTC§ §BCL V 3 4 57 Tæng KHS TV KD HCYT X 4 6 3 céng céng 6 3 2 41 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp H µ Träng H¶i - Líp Q7T1 Trung T rung 4 3 4 1 1 1 4 1 2 2 1 4 4 1 1 1 8 9 1 7 4 30 cÊp cÊp Thî 19 4 bËc cao PTTH 3 1 Tæng 7 3 9 8 4 9 10 4 6 10 6 93 céng céng ( Nguån : Phßng Tæ chøc – B¶o vÖ C«ng ty cæ phÇn DÖt 10-10 ) phÇn 58 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp T räng H¶i - Líp Q7T1 Hµ PhÇn II I P hÇn ******* * * * Môc tiªu cña viÖc hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý C«ng ty Cæ phÇn dÖt 10-10 p hÇn ViÖc hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ph¶i ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu cô thÓ sau ®©y: - N©ng cao ®îc tÝnh n¨ng ®éng cña bé m¸y qu¶n lý, ®em l¹i hiÖu qu¶ N©ng lao ®éng cao h¬n, lµm cho c¸c chØ tiªu cña C«ng ty ® îc n©ng cao nh : chØ lao tiªu n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm quü l ¬ng. t iªu - X©y dùng ®îc c¬ cÊu gän nhÑ h¬n, ph¶n øng linh ho¹t víi bÊt cø t×nh huèng nµo x¶y ra, lµm cho c¸c quyÕt ®Þnh ®îc thùc hiÖn nhanh t×nh chãng. Bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ sÏ ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, tiÕt kiÖm ®chãng. îc c¸c chi phÝ s¶n xuÊt, l u th«ng, phôc vô... - Ph©n c«ng theo nhiÖm vô vµ bè trÝ c¸n bé nh»m khai th¸c tèt h¬n kh¶ n¨ng tr×nh ®é cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n, c«ng k h¶ b»ng sù ®ãng gãp vµ kh¶ n¨ng, tr×nh ®é c¸n bé. b»ng 59 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ T räng H¶i - Líp Q7T1 - Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn ® îc x¸c ®Þnh râ rµng, tr¸nh ®îc nh÷ng kh©u trung gian, nh÷ng viÖc thõa, nh÷ng ngêi râ quen dùa dÉm vµo ng êi kh¸c. quen - K huyÕn khÝch ®éng viªn c¸n bé c«ng nh©n viªn häc tËp, rÌn luyÖn phÊn ®Êu n©ng cao tr×nh ®é vÒ mäi mÆt. phÊn ViÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c theo chøc n¨ng vµ bè trÝ c¸n bé lµm cho c«ng viÖc kh«ng bÞ xÐ lÎ mµ liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau, c¸c c¸n bé hiÓu c«ng biÕt vÒ nhiÒu lo¹i c«ng viÖc, cã kh¶ n¨ng ®¶m nhiÖm mét khèi l îng c«ng biÕt viÖc lín vµ hoµn thiÖn chÊt l îng cao. viÖc Hoµn thiÖn ph©n c«ng lao ®éng theo chøc n¨ng lµ bè trÝ c¸n bé kiªm nhiÖm nhiÒu chøc vô, gi¶m bít sè l îng lao ®éng qu¶n lý, n©ng cao chÊt l nhiÖm îng c«ng t¸c, tiÕt kiÖm qu¶n lý, tiÕt kiÖm thêi gian vµ ®Æc biÖt lµ quü l ¬ng cña C«ng ty. §ång thêi c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch vËt chÊt tinh thÇn, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc... còng nh»m môc tiªu chung lµ t¹o ®éng lùc cho t hiÖn lao ®éng qu¶n lý, gãp phÇn cñng cè vµ hoµn thiÖn h¬n n÷a tæ chøc lao lao ®éng qu¶n lý n©ng cao ®îc hiÖu lùc qu¶n lý, t¨ng thªm søc m¹nh c¹nh ®éng tranh trªn thÞ tr êng. t ranh Nh÷ng gi¶i ph¸p kiÕn nghÞ 60 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ T räng H¶i - Líp Q7T1 Qua nghiªn cøu vµ ph©n tÝch t×nh h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý Qua cña C«ng ty Cæ phÇn DÖt 10-10, ta ®· thÊy ® îc hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña cña bé m¸y qu¶n lý nãi riªng vµ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn C«ng ty nãi bé chung. §Ó kh¾c phôc ®îc nh÷ng tån t¹i vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c chung. tæ chøc lao ®éng qu¶n lý, C«ng ty cÇn ¸p dông ®ång thêi nh÷ng biÖn ph¸p tæ kh¸c nhau. D íi ®©y t«i xin ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn vµ gi¶i ph¸p nh»m hoµn k h¸c chØnh h¬n n÷a c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng qu¶n lý ë C«ng ty. chØnh 1 - Hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý . Trong c¬ chÕ thÞ tr êng, tr íc nh÷ng yªu cÇu g¾t gao cña nÒn kinh tÕ, bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ph¶i ®îc hoµn thiÖn theo h íng chuyªn, tÕ, tinh, gän nhÑ, phï hîp víi môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh. C¬ cÊu tæ chøc t inh, bé m¸y qu¶n lý ph¶i ®¶m b¶o mèi quan hÖ hîp lý víi sè l îng, víi kh©u bé qu¶n lý Ýt nhÊt. §Ó ®¹t ®îc ®iÒu nµy, ®ßi hái c¸n bé l·nh ®¹o C«ng ty, bé qu¶n phËn tæ chøc c¸n bé ph¶i cã sù m¹nh d¹n quyÕt t©m trong s¾p xÕp, bè phËn trÝ l¹i tæ chøc c¸n bé, ph¶i cã sù nh×n nhËn kh¸ch quan phï hîp víi t×nh t rÝ h×nh chung. Cã nh vËy bé m¸y qu¶n lý míi n¨ng ®éng, ®i s¸t vµo phôc vô h×nh s¶n xuÊt kinh doanh. s¶n Mét trong nh÷ng biÖn ph¸p C«ng ty cã thÓ ¸p dông lµ x¸c ®Þnh l¹i ®Þnh møc cho lao ®éng qu¶n lý. ®Þnh 61 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ T räng H¶i - Líp Q7T1 X¸c ®Þnh ®óng sè l îng biªn chÕ lµ mét viÖc hÕt søc cÇn thiÕt vµ X¸c còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, bëi ta ph¶i c¨n cø vµo nhiÒu néi dung ®Ó x¸c còng ®Þnh. §èi víi mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh nh C«ng ty Cæ phÇn DÖt ®Þnh. 10-10 ta cã thÓ c¨n cø vµo c¸c ph ¬ng ph¸p x©y dùng møc lao ®éng ®Ó x¸c 10-10 ®Þnh sè l îng biªn chÕ.Thùc tÕ cho thÊy, trong C«ng ty bè trÝ lao ®éng cha ®Þnh phï hîp víi n¨ng lùc ( VÝ dô nh c«ng t¸c t¹o mÉu vµ c«ng t¸c XDCB ). Mét sè phï lao ®éng cã tr×nh ®é kh«ng cao, mét sè kh¸c l¹i bè trÝ kh«ng phï hîp víi lao ngµnh nghÒ ®· ®îc ®µo t¹o. Nh÷ng lao ®éng nµy hoµn thµnh ®îc c«ng viÖc ngµnh chñ yÕu lµ nhê vµo kinh nghiÖm lµm viÖc l©u n¨m( VÝ dô : nh©n viªn chñ kiÓm tra chÊt l îng thµnh phÈm ...). §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy, C«ng ty k iÓm nªn cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o l¹i, tuyÓn chän nh÷ng ng êi cã chuyªn m«n, s¾p nªn xÕp bè trÝ c«ng viÖc mét c¸ch hîp lý, cô thÓ trong tõng bé phËn. xÕp §èi víi c«ng t¸c hµnh chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh - h¹ch to¸n kinh doanh, tuy khèi l îng c«ng viÖc lín nh ng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong tõng doanh, bé phËn vÉn ®¶m b¶o hoµn thµnh tèt c¸c c«ng viÖc ®îc giao. §èi víi bé bé phËn nµy, C«ng ty cÇn trang bÞ thªm c¸c thiÕt bÞ hç trî cho c«ng viÖc nh phËn m¸y vi tÝnh, m¸y Photocopy. Quan träng h¬n c¶ lµ ph¶i kh«ng ngõng m¸y khuyÕn khÝch mäi ng êi tù n©ng cao tr×nh ®é, kiÕn thøc liªn quan ®n k huyÕn c«ng viÖc. Víi phßng Kinh doanh, biªn chÕ 30 ngêi nh h iÖn nay lµ qu¸ ®«ng. Víi C¸c nh©n viªn thu mua vËt t vµ tiÕp thÞ - tiªu thô s¶n phÈm kh«ng nªn C¸c 62 62 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ T räng H¶i - Líp Q7T1 xÕp vµo biªn chÕ lao ®éng qu¶n lý. Hai kh©u thu mua vËt t vµ tiªu thô xÕp s¶n phÈm nªn giao cho hai chuyªn viªn qu¶n lý vµ chÞu tr¸ch nhiÖm trùc s¶n tiÕp víi Chuyªn viªn chÝnh. Nh vËy, chuyªn viªn qu¶n lý c«ng t¸c thu mua t iÕp vËt t sÏ qu¶n lý 7 nh©n viªn, chuyªn viªn qu¶n lý c«ng t¸c tiªu thô s¶n vËt phÈm sÏ qu¶n lý 20 nh©n viªn. Tæng céng 27 nh©n viªn nµy ta sÏ ®a vµo phÈm biªn chÕ lao ®éng trùc tiÕp chø kh«ng ph¶i lµ lao ®éng qu¶n lý. Trong sè biªn 27 ng êi nµy, cã 3 ng êi ®· tèt nghiÖp ®¹i häc. C«ng ty nªn tæ chøc båi d ìng 27 thªm ®Ó bæ sung 3 ng êi nµy vµo biªn chÕ cña phßng. Biªn chÕ cña phßng t hªm trong t ¬ng lai nh sau: t rong Chuyªn viªn chÝnh - (Tr ëng phßng) ëng 1 ngêi Chuyªn viªn qu¶n lý thu mua vËt t 1 ng êi Chuyªn viªn qu¶n lý tiªu thô s¶n phÈm 1 ng êi Thñ kho 5 ng êi Tæng céng : 8 ng êi Trong c«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh kü thuËt- c«ng nghÖ -s¶n xuÊt vµ chÊt l îng s¶n phÈm, nªn gi¶m bít nh©n viªn qu¶n lý ®Ó bé m¸y gän vµ nhÑ h¬n. Chuyªn viªn chÝnh kiªm phã gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt sÏ chØ nhÑ ®¹o chung toµn bé c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn kü thuËt s¶n xuÊt. Sè l îng ®¹o nh©n viªn KCS còng nªn gi¶m ®Ó phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt cña C«ng ty. nh©n Biªn chÕ míi: B iªn 63 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp T räng H¶i - Líp Q7T1 - Chuyªn viªn chÝnh:Qu¶n lý c«ng t¸c kü thuËt - C«ng nghÖ. Chuyªn Hµ 1 ng- êi êi - Chuyªn viªn chÝnh: Qu¶n lý chÊt l îng s¶n phÈm Chuyªn 1 ngêi ng - Nh©n viªn qu¶n lý kinh tÕ 1 ngêi - Nh©n viªn qu¶n lý kü thuËt 7 ngêi - Nh©n viªn KCS 4 ngêi Tæng céng : 14 ng êi So víi biªn chÕ cò, gi¶m ®îc 20 - 14 = 6 ng êi. îc 20 Qua viÖc s¾p xÕp l¹i tæ chøc nh©n sù nh t rªn, hÇu hÕt c¸c bé phËn sÏ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n, tiÕt kiÖm ®îc hao phÝ thêi gian lao ®éng, sÏ gi¶m bít chi phÝ gi¸n tiÕp. Ngoµi viÖc bè trÝ s¾p xÕp l¹i c¸n bé nh©n viªn gi¶m qu¶n lý, em thÊy cÇn ph¶i n©ng cao chÊt l îng c¸n bé nh©n viªn qu¶n lý qu¶n trong c¸c bé phËn qu¶n lý nãi riªng vµ toµn C«ng ty nãi chung. t rong Do c¶ 3 thµnh viªn cña Ban Gi¸m ®èc ®Òu ®ång thêi lµ thµnh viªn cña Héi ®ång qu¶n trÞ, Chuyªn viªn qu¶n lý c«ng t¸c kÕ ho¹ch - s¶n xuÊt cña còng lµ thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Chuyªn viªn qu¶n lý c«ng t¸c thÞ tr còng êng kiªm KiÓm so¸t viªn tr ëng, nh©n viªn qu¶n lý kinh tÕ cña bé phËn ®iÒu hµnh kü thuËt- c«ng nghÖ- s¶n xuÊt kiªm kiÓm so¸t viªn. Do t×nh ®iÒu 64 64 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ T räng H¶i - Líp Q7T1 tr¹ng kiªm nhiÖm trong bè trÝ lao ®éng qu¶n lý nªn thùc sù lao ®éng qu¶n t r¹ng lý cßn l¹i sÏ lµ 47 ngêi. NÕu tÝnh c¶ nh©n viªn b¶o vÖ, l¸i xe, nh©n viªn t¹p lý vô th× biªn chÕ lao ®éng gi¸n tiÕp sÏ lµ 73 ng êi. So víi biªn chÕ cò gi¶m: vô 104 -73 = 31 ngêi. 104 C¬ së x©y dùng biªn chÕ lao ®éng qu¶n lý míi STTBé phËn qu¶n lýBiªn chÕ còBiªn chÕ míi1H éi ®ång qu¶n ST Biªn Biªn ST t r Þ552Ban gi¸m ®èc333Ban kiÓm so¸t 224C«ng t ¸c t æ chøc c¸n Bé phËn qu¶n lý T chÕ cò chÕ míi chÕ chÕ bé-hµnh chÝnh40385C«ng t ¸c t µi chÝnh vµ h¹ch t o¸n kinh 1 Héi ®ång qu¶n trÞ 6 6 doanh.666C«ng t ¸c kinh doanh t iªu t hô s¶n phÈm3087C«ng3 ¸c t 2 Ban gi¸m ®èc 3 3 Ban kiÓm so¸t 2 2 ®iÒu hµnh kü t huËt - c«ng nghÖ 1078C«ng t ¸c chÊt l-îng s¶n 4 C«ng t¸c tæ chøc c¸n bé-hµnh chÝnh 40 38 phÈm chÝnh C éng10473 phÈm 5 C«ng t¸c tµi(K CS)84vµ h¹ch to¸n kinh 6 6 6 doanh. doanh. C«ng t¸c kÕ ho¹ch vµ Marketing 30 8 2- Hoµn thiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng bé phËn. §Ó n©ng cao chÊt l îng, hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý gi÷a c¸c bé phËn qu¶n lý th× quan hÖ gi÷a chóng vµ c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô trong tõng bé qu¶n phËn ph¶i lu«n lu«n ®îc hoµn thiÖn. Muèn thùc hiÖn ®îc viÖc nµy ph¶i phËn tiÕn hµnh ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng ®· quy t iÕn 65 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ T räng H¶i - Líp Q7T1 ®Þnh, khèi l îng c«ng viÖc ë c¸c bé phËn, còng nh mçi lao ®éng qu¶n lý ; ®Þnh, ph¸t hiÖn ra kh©u yÕu trong viÖc ph©n bæ khèi l îng c«ng t¸c, ph©n chia ph¸t quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm, ph©n ®Þnh nhiÖm vô cho c¸c bé phËn qu¶n lý; quyÒn tû lÖ gi÷a c¸n bé gi¸n tiÕp so víi lao ®éng trùc tiÕp. Trªn c¬ së ®ã ®¸nh gi¸ tû sù hîp lý, ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ sù mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn qu¶n lý. mèi Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c bé phËn qu¶n lý, em thÊy c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô ®ã t ¬ng ®èi hoµn chØnh, chÆt qu¶n chÏ. Song em còng m¹nh d¹n xin ®a ra mét sè kiÕn nghÞ, bæ sung thªm chÏ. nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a chøc n¨ng, nhiÖm vô cña mét sè bé phËn qu¶n nh»m lý tiªu biÓu. lý a/ Ban gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc C«ng ty lµ ng êi ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty trong mäi giao dÞch, trùc tiÕp ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña giao C«ng ty. Gi¸m ®èc cã c¸c quyÒn h¹n vµ nhiÖm vô sau: C«ng - §iÒu hµnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty theo NghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång k inh qu¶n trÞ, NghÞ quyÕt cña §¹i héi cæ ®«ng, §iÒu lÖ C«ng ty vµ tu©n thñ qu¶n ph¸p luËt. ph¸p 66 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ T räng H¶i - Líp Q7T1 - B ¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, thùc hiÖn ph ¬ng ¸n kinh doanh ®· ®îc Héi ®ång qu¶n trÞ phª duyÖt vµ th«ng qua §¹i héi cæ ®«ng. - X©y dùng vµ tr×nh Héi ®ång qu¶n trÞ: kÕ ho¹ch dµi h¹n vµ kÕ ho¹ch hµng n¨m. ho¹ch - QuyÕt ®Þnh c¸c biÖn ph¸p tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ, c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch më réng s¶n xuÊt. biÖn - §Ò nghÞ Héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm vµ miÔn nhiÖm, khen th ëng, kû luËt c¸c chøc danh: Phã Gi¸m ®èc, KÕ to¸n tr ëng. th - QuyÕt ®Þnh, bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen th ëng ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn díi quyÒn. bé - K ý kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ theo luËt ®Þnh. - B¸o c¸o tr íc Héi ®ång qu¶n trÞ t×nh h×nh, kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. s¶n - Cã quyÒn ph¶n ®èi nh÷ng quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ nÕu thÊy tr¸i §iÒu lÖ vµ tr¸i NghÞ quyÕt cña §¹i héi cæ ®«ng hoÆc tr¸i víi nÕu Ph¸p luËt. §ång thêi ph¶i cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o ngay cho c¸c KiÓm so¸t Ph¸p viªn. viªn. 67 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ T räng H¶i - Líp Q7T1 - Gi¸m ®èc C«ng ty cã thÓ uû nhiÖm cho c¸c Phã Gi¸m ®èc hoÆc ngêi kh¸c thay m×nh gi¶i quyÕt mét sè c«ng viÖc cña C«ng ty vµ chÞu ng tr¸ch nhiÖm tr íc ph¸p luËt vÒ sù uû quyÒn, uû nhiÖm cña m×nh. t r¸ch §Ó hoµn thµnh tèt chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh, Gi¸m ®èc nªn phô tr¸ch chung vµ uû quyÒn cho c¸c Phã Gi¸m ®èc C«ng ty ®iÒu hµnh phô theo tõng lÜnh vùc. Gi÷a hai Phã Gi¸m ®èc ph¶i cã mèi liªn hÖ th êng t heo xuyªn, chÆt chÏ, tr¸nh t×nh tr¹ng cã c«ng viÖc mµ kh«ng ai chØ ®¹o hoÆc xuyªn, cã viÖc mµ hai hay ba ng êi cïng chØ ®¹o. Tõ ®ã míi t¹o nªn sù thèng nhÊt cã cao. cao. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Phã Gi¸m ®èc: - ChØ ®¹o nh÷ng lÜnh vùc c«ng viÖc cô thÓ vµ tæ chøc thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô ®îc Gi¸m ®èc C«ng ty giao vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc Gi¸m nh÷ng ®èc vÒ kÕt qu¶ c«ng viÖc ®ã. ®èc - Thay mÆt Gi¸m ®èc vµ ® îc sö dông quyÒn h¹n cña Gi¸m ®èc ®Ó gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc ®îc giao. NhiÖm vô cô thÓ cña tõng Phã Gi¸m ®èc gi¶i ®îc ph©n c«ng theo khèi l îng c«ng viÖc thÓ hiÖn b»ng v¨n b¶n, phï hîp víi ®Æc ®iÓm, yªu cÇu ®ßi hái cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ tr×nh ®Æc ®é, n¨ng lùc, kh¶ n¨ng nhËn hoµn thµnh c«ng viÖc cña tõng ng êi ë tõng ®é, thêi kú. t hêi 68 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ T räng H¶i - Líp Q7T1 - T rong ph¹m vi c«ng viÖc ® îc giao, c¸c Phã Gi¸m ®èc ph¶i chñ ®éng x©y dùng ch¬ng tr×nh c«ng t¸c cho m×nh thùc hiÖn tèt c¸c b íc: chØ ®éng ®¹o, tæng hîp vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ c«ng viÖc, ®Ò xuÊt nh÷ng ý kiÕn, biÖn ®¹o, ph¸p thùc hiÖn c«ng viÖc víi Gi¸m ®èc. ph¸p - K hi cÇn kÕt hîp gi÷a c¸c khèi c«ng viÖc th× c¸c Phã Gi¸m ®èc cÇn chñ ®éng bµn b¹c víi nhau ®Ó cã sù thèng nhÊt, tr¸nh sù chång chÐo chñ hoÆc bá sãt c«ng viÖc. Tr êng hîp kh«ng nhÊt trÝ th× b¸o c¸o Gi¸m ®èc hoÆc quyÕt ®Þnh. quyÕt - C¸c c«ng viÖc ® îc Gi¸m ®èc uû quyÒn cho c¸c Phã Gi¸m ®èc ë nhµ trùc tiÕp gi¶i quyÕt khi Gi¸m ®èc ®i c«ng t¸c v¾ng hoÆc Phã Gi¸m ®èc ®i t rùc häp thay, khi hoµn thµnh ®Òu ph¶i b¸o c¸o kÕt qu¶ gi¶i quyÕt ®Ó Gi¸m häp ®èc biÕt theo ®óng quy chÕ lµm viÖc cña C«ng ty hiÖn hµnh. ®èc - T r êng hîp Gi¸m ®èc ®i v¾ng mµ khi thùc hiÖn c«ng viÖc v ît qu¸ quyÒn h¹n cña m×nh, nÕu xÐt thÊy c«ng viÖc cã tÝnh cÊp b¸ch th× tranh quyÒn thñ ý kiÕn cña c¸c thµnh viªn trong Ban gi¸m ®èc vµ c¸c thµnh viªn Héi t hñ ®ång qu¶n trÞ cã mÆt míi gi¶i quyÕt. ®ång b/ C«ng t¸c Tæ chøc nh©n sù. NhiÖm vô chÝnh cña Phßng Tæ chøc – B¶o vÖ lµ qu¶n lý nh©n sù vµ tiÒn l ¬ng cña C«ng ty. Gióp Gi¸m ®èc vµ §¶ng uû C«ng ty nghiªn cøu vµ chÊp hµnh vµ qu¶n lý viÖc chÊp hµnh ®êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ chÊp 69 69 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ T räng H¶i - Líp Q7T1 Nhµ n íc. Qu¶n lý vµ chØ ®¹o c«ng t¸c c¸n bé, lao ®éng tiÒn l ¬ng, ®µo t¹o, N hµ thi ®ua, khen th ëng. t hi - C«ng t¸c tæ chøc c¸n bé: + X©y dùng c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt bé m¸y qu¶n lý trong toµn bé C«ng ty, tæng hîp chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c bé phËn qu¶n lý trong néi C«ng bé C«ng ty. bé + Tham m u gióp Gi¸m ®èc C«ng ty rµ so¸t l¹i tæ chøc qu¶n lý, x©y dùng ®Ò ¸n vÒ tæ chøc s¶n xuÊt, s¾p xÕp bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty cho dùng phï hîp víi tõng giai ®o¹n. phï + ChuÈn bÞ hå s¬ thñ tôc vÒ hîp ®ång lao ®éng, cho th«i viÖc, ®Ò b¹t n©ng l ¬ng, khen th ëng kû luËt...®Ó Gi¸m ®èc C«ng ty quyÕt ®Þnh. b¹t + Qu¶n lý hå s¬ c«ng nh©n viªn chøc toµn C«ng ty. - C«ng t¸c lao ®éng tiÒn l ¬ng. + Tham gia x©y dùng kÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l ¬ng hµng n¨m cña toµn C«ng ty. toµn +Dù ®o¸n sù biÕn ®éng lùc l îng lao ®éng cña toµn C«ng ty trong mét sè n¨m ®Ó cã c¨n cø bæ sung lao ®éng ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh mét doanh. doanh. 70 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ T räng H¶i - Líp Q7T1 + Qu¶n lý lùc l îng c«ng nh©n, kiÓm tra sö dông c«ng nh©n kü thuËt Qu¶n cña c¸c ®¬n vÞ, ®iÒu phèi c«ng nh©n trong c«ng t¸c ®¸p øng yªu cÇu s¶n cña xuÊt cña c¸c ®¬n vÞ. xuÊt + Th êng xuyªn kiÓm tra viÖc thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng (tiÒn l ¬ng bï gi¸, b¶o hiÓm x· héi, b¶o héi lao ®éng...). ng + §Ò xuÊt biÖn ph¸p gi¶i quyÕt lao ®éng d t hõa trong C«ng ty. + Nghiªn cøu ¸p dông c¸c thang b¶ng l ¬ng vµ møc l ¬ng trong C«ng ty, kiÕn nghÞ viÖc bæ sung c¸c phô cÊp l ¬ng cho c¸c ngµnh nghÒ cña C«ng ty, ty. ty. + H íng dÉn, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ®Þnh møc lao ®éng cña c¸c bé phËn, tæng hîp c¸c kin nghÞ vÒ ®Þnh møc lao ®éng; ®Ò nghÞ bæ sung, phËn, söa ®æi vµ ban hµnh ®Þnh møc míi cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt. söa + Tham m u gióp Gi¸m ®èc C«ng ty quyÕt ®Þnh viÖc khen th ëng vµ h íng dÉn ®«n ®èc c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª lao ®éng tiÒn l ¬ng quy ®Þnh, tæng hîp b¸o c¸o lao ®éng tiÒn l ¬ng cña toµn C«ng ty. t iÒn - C«ng t¸c ®µo t¹o. +X©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi dìng n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n theo c¬ cÊu ngµnh nghÒ ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh. nh©n + Theo dâi viÖc thùc hiÖn néi dung, ch¬ng tr×nh, chÊt l îng ®µo t¹o c¸c líp ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt. c¸c 71 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ T räng H¶i - Líp Q7T1 + Tæ chøc tuyÓn sinh, kiÓm tra d÷ liÖu cña c«ng nh©n vµ thi n©ng Tæ bËc kü thuËt hµng n¨m. Phèi hîp víi bé phËn kü thuËt - c«ng nghÖ - s¶n bËc xuÊt chuÈn bÞ néi dung ®Ò thi; gi¸m s¸t ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thi tèt nghiÖp xuÊt c¸c líp vµ thi n©ng bËc cña C«ng ty. c¸c - C«ng t¸c thi ®ua tuyªn truyÒn. + H íng dÉn thùc hiÖn phong trµo thi ®ua trong toµn C«ng ty. Th êng xuyªn theo dâi tæng hîp viÖc thùc hiÖn c¸c phong trµo thi ®ua cña C«ng ty, lµm thñ tôc ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan chøc n¨ng khen th ëng c¸c tËp C«ng thÓ, c¸ nh©n ®¹t danh hiÖu thi ®ua. t hÓ, + X©y dùng quy chÕ khen th ëng cña C«ng ty, tham gia x©y dùng quy chÕ lµm viÖc. quy c/ C«ng t¸c tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kinh doanh . - LËp vµ qu¶n lý kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh, ®«n ®èc chØ ®¹o, h íng dÉn viÖc thùc hiÖn. dÉn - Qu¶n lý c¸c lo¹i vèn, c¸c quü tËp trung cña toµn C«ng ty. Tham gia lËp ph ¬ng ¸n ®iÒu hoµ vèn, c¸c quü tËp trung cña toµn C«ng ty . l Ëp - Tæng hîp t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty vµ b¸o c¸o lªn trªn theo quy ®Þnh. quy - Tham gia x©y dùng vµ qu¶n lý c¸c møc gi¸ cho C«ng ty. 72 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp T räng H¶i - Líp Q7T1 d/ C«ng t¸c kinh doanh – tiªu thô s¶n phÈm Hµ Theo em, c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm nªn ph¸t triÓn hÖ thèng ®¹i lý T heo tiªu thô ë tõng khu vùc. C¸c ®¹i lý sÏ ®îc h ëng møc hoa hång nhÊt ®Þnh. t iªu Nh vËy, sè l îng nh©n viªn tiÕp thÞ - tiªu thô s¶n phÈm sÏ ®îc gi¶m ®¸ng Nh kÓ. Vµ còng qua ®ã, C«ng ty gi¶m ®îc chi phÝ trung gian khi tiªu thô s¶n kÓ. phÈm ®Õn ngêi tiªu dïng. phÈm e/ C«ng t¸c ®iÒu hµnh kü thuËt - c«ng nghÖ - s¶n xuÊt X©y dùng quy ®Þnh vÒ: Qu¶n lý m¸y mãc, thiÕt bÞ, qu¶n lý bÝ mËt c«ng nghÖ, nghiªn cøu chÕ thö s¶n phÈm míi. mËt f/ C«ng t¸c qu¶n lý chÊt l îng X©y dùng quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt l îng: nguyªn vËt liÖu mua vÒ cho s¶n xuÊt, thµnh phÈm nhËp kho. cho 3 - Hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý. C¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ lµ ph ¬ng thøc ®Êu tranh cã kÕ ho¹ch trªn c¬ së kh¸ch quan cña sù ph¸t triÓn bao gåm tæng thÓ c¸c gi¶i ph¸p, c¸c c¬ h×nh thøc, c¸c thñ tôc ®Ó thùc hiÖn c¸c yªu cÇu cña c¸c quy luËt kh¸ch h×nh quan Êy. quan Qua ph©n tÝch ë trªn, ta thÊy C«ng ty cha thùc sù cã c¬ chÕ qu¶n lý hîp lý bëi lµ mét doanh nghiÖp ®ang ph¸t triÓn m¹nh, ®Þa bµn ho¹t lý 73 73 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ T räng H¶i - Líp Q7T1 ®éng ngµy cµng ®îc më réng nªn viÖc thùc hiÖn qu¶n lý ®«i lóc cha ®i s¸t ®éng t×nh h×nh thùc tÕ. Bªn c¹nh ®ã cha ph¸t huy ®îc tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o t×nh vµ cã ý thøc tr¸ch nhiÖm cña mçi c¸n bé c«ng nh©n viªn. vµ MÆt kh¸c víi kiÓu qu¶n lý hiÖn nay ®· buéc bé m¸y l·nh ®¹o cña C«ng ty ph¶i ®a ra mét l îng lín c¸c quyÕt ®Þnh, ®iÒu ®ã dÉn ®Õn chËm C«ng trÔ khi ra quyÕt ®Þnh. Do ph¶i xö lý qu¸ nhiÒu th«ng tin nªn l·nh ®¹o t rÔ C«ng ty th êng u tiªn c¸c quyÕt ®Þnh phô, c¸c gi¶i ph¸p t¹m thêi, lµm thiÖt C«ng êng t iªn h¹i Õn nh÷ng quyÕt ®Þnh quan träng g¾n liÒn víi t ¬ng lai cña C«ng ty. h¹i Nh vËy, ®Ó ph¸t triÓn C«ng ty nªn x¸c ®Þnh râ môc tiªu ho¹t ®éng cô thÓ cho c¸c tæ s¶n xuÊt (phª duyÖt kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, kÕ cô ho¹ch tµi chÝnh, kÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l ¬ng...) vµ giao cho c¸c Phã gi¸m ho¹ch ®èc, tæ s¶n xuÊt thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®ã.C«ng ty chØ cã tr¸ch nhiÖm ®èc, kiÓm tra, gi¸m s¸t, cung cÊp c¸c ph ¬ng tiÖn thùc hiÖn vµ x©y dùng hµnh k iÓm lang ph¸p lý ®Ó ngêi lao ®éng hoµn thµnh c¸c môc tiªu, nhiÖm vô ®îc lang giao.Víi c¬ chÕ qu¶n lý nµy, c«ng viÖc hµnh chÝnh vÒ giÊy tê gi¶m møc giao.Víi tèi ®a, mäi n¨ng lùc cña C«ng ty ®îc gi¶i phãng, quyÕt ®Þnh ®a ra nhanh tèi chãng h¬n, râ rµng h¬n vµ t¹o cho ng êi lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm h¬n trong chãng c«ng viÖc cña m×nh. c«ng 4 - N©ng cao hiÖu qu¶ ®µo t¹o vµ båi d ìng c¸n bé qu¶n lý cña C«ng ty. t y. 74 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ T räng H¶i - Líp Q7T1 §©y lµ mét gi¶i ph¸p cÇn thiÕt ®Ó ph¸t triÓn C«ng ty Cæ phÇn DÖt §©y 10-10 trong thêi gian tíi. Bëi v×, C«ng ty ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn, cã ®ñ 10-10 kinh nghiÖm liªn doanh, liªn kÕt víi nhiÒu b¹n hµng, ®a d¹ng ho¸ s¶n k inh phÈm s¶n xuÊt... nh ng kh«ng cã ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é t ¬ng øng th× phÈm viÖc ph¸t triÓn cña C«ng ty còng khã cã thÓ thùc hiÖn ®îc. §iÒu cÇn viÖc thiÕt hiÖn nay lµ ®Ò ra ®îc néi dung, ch¬ng tr×nh häc tËp, h×nh thøc tæ t hiÕt chøc ®µo t¹o vµ ®èi t îng ®µo t¹o phï hîp, cã lîi nhÊt cho C«ng ty. chøc Bªn c¹nh c«ng t¸c ®µo ®µo t¹o c¸n bé, C«ng ty cÇn chó träng tíi c«ng t¸c tuyÓn dông c¸n bé c«ng nh©n viªn.HÇu hÕt c¸c c¸n bé qu¶n lý cña c«ng t¸c ty ®Òu cã th©m niªn c«ng t¸c trªn 20 n¨m. Do ®ã viÖc tuyÓn dông thªm ty nh©n lùc lµ ®iÒu tÊt yÕu.TuyÓn dông thªm nh©n lùc kh«ng chØ gióp cho nh©n C«ng ty cã ®îc ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý trÎ, cã nhiÖt huyÕt mµ cßn kh¾c C«ng phôc ®îc nh÷ng nh îc ®iÓm hiÖn vÉn ®ang cßn tån t¹i ë C«ng ty.Nh îc phôc ®iÓm trong c¸ch bè trÝ nh©n sù t¹i c¸c phßng §¶m b¶o chÊt l îng, Phßng ®iÓm Kü thuËt c¬ ®iÖn,Phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt .... nh ®· nªu ë phÇn trªn. Bëi Kü v× ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®ßi hái cã sù v× ®ãng gãp cña tõng c¸ nh©n, nªn nh÷ng c¸n bé ®îc lùa chän ph¶i dùa theo ®ãng tiªu chuÈn ®øc, tµi míi cã thÓ b¶o ®¶m cho viÖc n©ng cao phÈm chÊt, t iªu n©ng cao chÊt l îng vµ hiÖu qu¶ cña c¸n bé. Khi tuyÓn chän vµ bæ nhiÖm n©ng c¸n bé c«ng nh©n viªn, C«ng ty cÇn chó träng tíi tµi n¨ng, tri thøc, høng c¸n thó, phÈm chÊt, t c¸ch, søc khoÎ.. cña tõng ng êi ®Ó s¾p xÕp vµo c¸c vÞ trÝ t hó, 75 75 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ T räng H¶i - Líp Q7T1 t ¬ng øng. ChØ cã nh vËy míi cã thÓ ®¹t tíi sù phèi hîp tèi u gi÷a ng êi víi gi÷a viÖc, míi thùc sù lµm cho ng êi vµo viÖc phï hîp, chøc vô xøng víi n¨ng lùc, viÖc, tõng ngêi lµm hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh vµ mäi tµi n¨ng ®Òu ®îc tËn dông. tõng §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã, ®ßi hái ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o còng nh c¸c bé phËn tham m u gióp viÖc ph¶i lµ nh÷ng ngêi cã ®Çy ®ñ n¨ng lùc vµ phÈm phËn chÊt ®Ó cã thÓ ®iÒu khiÓn hÖ thèng ph¸t triÓn kh«ng ngõng. Trong khi chÊt ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c c¸n bé l·nh ®¹o - cô thÓ lµ Gi¸m ®èc, ®iÒu Phã gi¸m ®èc vµ c¸c chuyªn viªn chÝnh, chuyªn viªn ph¶i lµ nh÷ng ng êi cã Phã n¨ng lùc thùc sù vÒ kinh nghiÖm tæ chøc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh, n¨ng ®Þnh h íng cña Héi ®ång qu¶n trÞ. Bªn c¹nh ®ã, c¸c c¸n bé còng cÇn cã ®ñ ®Þnh phÈm chÊt chÝnh trÞ, gi÷ v÷ng lËp tr êng, quan ®iÓm trong viÖc qu¶n lý phÈm cña m×nh, tr¸nh t×nh tr¹ng dao ®éng tr íc nh÷ng ý ®å kh«ng tèt cña ®èi cña thñ, dÉn tíi hËu qu¶ khã l êng trong kinh doanh. t hñ, Víi ®éi ngò c¸n bé ®Çy ®ñ n¨ng lùc, phÈm chÊt, l¹i ®îc bè trÝ ®óng ngµnh nghÒ chuyªn m«n th× ch¾c ch¾n C«ng ty sÏ ph¸t triÓn, ®¹t hiÖu ngµnh qu¶ kinh doanh cao gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo sù nghiÖp CNH- H§H ®Êt n íc. qu¶ 5 - KhuyÕn khÝch vËt chÊt, tinh thÇn . KhuyÕn khÝch b»ng c¶ biÖn ph¸p kinh tÕ vµ mÆt ®êi sèng tinh thÇn. t hÇn. BiÖn ph¸p kinh tÕ mµ C«ng ty ¸p dông chñ yÕu lµ më réng kinh 76 76 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ T räng H¶i - Líp Q7T1 doanh, ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó t¹o viÖc lµm cho c¸n doanh, bé c«ng nh©n viªn. bé Bªn c¹nh ®ã C«ng ty nªn ¸p dông c¸c ®ßn bÈy kinh tÕ lµm cho c¸c c¸ nh©n vµ tËp thÓ quan t©m vµ cã tr¸ch nhiÖm vËt chÊt vÒ kÕt qu¶ cña nh©n nh÷ng quyÕt ®Þnh ®Ò ra. H íng ng êi lao ®éng vµo viÖc gi¶i quyÕt c¸c nh÷ng nhiÖm vô kinh tÕ kÕ ho¹ch mét c¸ch s¸ng t¹o, kh«ng cÇn cã sù t¸c ®éng th nhiÖm êng xuyªn vµ trùc tiÕp vÒ mÆt hµnh chÝnh cña cÊp trªn. Sau ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p mµ C«ng ty cã thÓ ¸p dông: - KhuyÕn khÝch b»ng vËt chÊt ®èi víi c¸c ®¬n vÞ hoµn thµnh vµ v ît chØ tiªu kÕ ho¹ch. chØ - Th ëng b»ng vËt chÊt ®èi víi c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n gãp ý kiÕn hay vÒ hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý C«ng ty. vÒ - §éng viªn khuyÕn khÝch b»ng vËt chÊt ®èi víi c¸c tËp thÓ, c¸ nh©n tÝch cùc t×m kiÕm nguån hµng, cã s¸ng kiÕn vµ biÖn ph¸p qu¶n lý nh©n kinh tÕ cã hiÖu qu¶. k inh - Ch¨m lo ®Õn ®êi sèng tinh thÇn cña ng êi lao ®éng, ®éng viªn vµ khuyÕn khÝch t¹o nguån høng khëi trong c«ng viÖc. §©y lµ c«ng t¸c hÕt k huyÕn søc quan träng mµ C«ng ty nªn quan t©m, ®Æc biÖt lao ®éng qu¶n lý lµ søc lao ®éng trÝ ãc, nÕu trong khi lµm viÖc, ngêi c¸n bé kh«ng tho¶i m¸i, thÇn lao kinh c¨ng th¼ng sÏ dÉn ®Õn gi¶m hiÖu qu¶ lao ®éng. k inh 6 - Hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc phôc vô n¬i lµm viÖc cho lao ®éng 77 77 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp T räng H¶i - Líp Q7T1 Hµ qu¶n lý. qu¶n Nh chóng ta ®· biÕt hiÖu qu¶ lµm viÖc phô thuéc mét phÇn vµo ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña lao ®éng qu¶n lý. ®iÒu §Ó h¹n chÕ tiÕng ån cho lao ®éng qu¶n lý, C«ng ty cã thÓ sö dông c¸c vËt liÖu lµ khung nh«m, cöa kÝnh, võa c¸ch ly tiÕng ån, võa cã ®iÒu c¸c kiÖn quan s¸t mäi ho¹t ®éng l¹i võa t¹o vÎ sang träng. k iÖn C«ng t¸c tæ chøc phôc vô n¬i lµm viÖc ph¶i ®¶m b¶o tèt c¸c yªu cÇu vÒ ¸nh s¸ng, mµu s¾c, thÈm mü vµ c¸c trang thiÕt bÞ vËt chÊt cho n¬i vÒ lµm viÖc. §èi víi c¸c trang thiÕt bÞ lµm viÖc nh : bµn lµm viÖc, tñ ®ùng hå l µm s¬, ghÕ ngåi...ph¶i ®îc bè trÝ hîp lý trong phßng, nÕu kh«ng sÏ g©y ¶nh s¬, h ëng kh«ng tèt ®Õn hiÖu qu¶ lµm viÖc cña lao ®éng qu¶n lý. 78 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp T räng H¶i - Líp Q7T1 Hµ 79 79 ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online