QT035 - m u I Mc ch nghin cu Bt ng sn(BS gn lin vi cuc sng...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
më ®Çu I. Môc ®Ých nghiªn cøu BÊt ®éng s¶n (B§S) g¾n liÒn víi cuéc sèng cña mäi thμnh viªn trong x· héi. Cïng víi thÞ tr êng vèn, thÞ tr êng lao ®éng thÞ tr êng B§S lμ mét trong nh÷ng thÞ tr êng ®Çu vμo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. ThÞ tr êng B§S lμ mét trong nh÷ng thÞ tr êng quan träng cña nÒn kinh tÕ. Víi m« h×nh kinh tÕ kÕ ho¹ch tËp trung cña níc ta tr íc ®©y thÞ tr êng nμy cha ph¸t triÓn. Trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®aei sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng nhiÒu thμnh phÇn theo ®Þnh híng XHCN cã sù qu¶n lý cña Nhμ níc nh÷ng n¨m võa qua, thÞ tr êng B§S níc ta ®· ®ang h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn víi tèc ®é nhanh vμ hÕt søc phøc t¹p. NÒn kinh tÕ níc ta trong nh÷ng n¨m qua ®· chÊm døt ®îc t×nh tr¹ng suy tho¸i, ph¸t triÓn t¬ng ®èi toμn diÖn vμ liªn tôc t¨ng tr ëng víi nhÞp ®é cao. Tõ n¨m 1986 nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng theo ®Þnh h- íng x· héi cã sù ®iÒu chØnh cña Nhμ níc, nÒn kinh tÕ nhiÒu thμnh phÇn ®ang ®îc h×nh thμnh râ nÐt. NÒn kinh tÕ níc ta ®îc chuyÓn ®aei mét bíc theo híng khai th¸c kh¶ n¨ng ®Çu t vμ ph¸t triÓn toμn diÖn x· héi, lÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi lμm tiªu chuÈn chän ph¬ng h- íng hiÖu qu¶ quy m« ®Çu t. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Thñ ®« Hμ Néi vμ thμnh phè Hå ChÝ Minh lμ n¬i tËp trung nhiÒu ®iÒu kiÖn u viÖt thu hót vèn ®Çu t cña c¶ níc vμ quèc tÕ nh»m ph¸t huy m¹nh mÏ vai trß trung t©m kinh tÕ v¨n ho¸ khoa häc kü thuËt ®Çu mèi ph¸t triÓn kinh tÕ ®èi ngo¹i, liªn kÕt thóc ®Èy vμ l«i kÐo c¸c vïng kh¸c ph¸t triÓn. §Ó t¨ng cêng ®Çu t t¹i c¸c vïng ®« thÞ trªn vμ c¸c khu c«ng nghiÖp Nhμ níc cÇn quan t©m ®Õn viÖc x©y dùng chÝnh s¸ch u tiªn vμ luËt ph¸p nh»m b¶o hé quyÒn lîi hîp ph¸p vμ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña chñ ®Çu t h×nh thμnh ®ång bé c¸c lo¹i thÞ tr êng hμng ho¸, dÞch vô, søc lao ®éng, vèn, kü thuËt c«ng nghÖ trong ®ã naei bËt lªn lμ thÞ tr êng B§S. Thùc tÕ cho thÊy nÕu ®Çu t vμ ph¸t triÓn ®óng møc th× thÞ tr êng B§S sÏ r¹o ra nh÷ng kÕt qu¶ to lín: Kinh doanh B§S t¹o ra lîi nhuËn lín v× vËy dÔ dμng hÊp dÉn vèn ®Çu t vμ B§S nhÊt lμ vèn níc ngoμi vμ vèn tÝch luü cña c¸c tÇng líp d©n c Nhμ níc sÏ t¨ng nguån thu, ®ång thêi qu¶n lý tèt tμi nguyªn ®Êt ThÞ tr êng B§S díi sù qu¶n lý vμ ®iÒu chØnh cña Nhμ níc sÏ ph¸t triÓn lμnh m¹nh, hiÖn tîng kinh doanh ngÇm ®ù¬c xo¸ Nhμ ë vμ ®Êt ë lμ lÜnh vùc quan träng chøa ®ùng c¸c yÕu tè kinh tÕ – x· héi – chÝnh trÞ, do vËy qu¶n lý vμ ph¸t triÓn ®óng møc thÞ tr êng B§S sÏ kÐo theo nhiÒu yÕu tè kh¸c nh: sö 2
Background image of page 2
dông ® Êt ® óng môc ® Ých tr¸nh l·ng phÝ ® Êt, t¹o ®îc chç ë cho
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 229

QT035 - m u I Mc ch nghin cu Bt ng sn(BS gn lin vi cuc sng...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online