{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT036 - M c lc M u 3 Ch ng 1 mt s vn l lun v c phn ho doanh...

Info icon This preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Môc lôc Më ®Çu 3 Ch¬ng 1: mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhμ níc 5 1.1. Sù cÇn thiÕt ph¶i cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhμ níc. 5 1.1.1. Doanh nghiÖp nhμ níc vμ vai trß cña doanh nghiÖp nhμ níc 5 1.1.2. Sù cÇn thiÕt ph¶i cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhμ níc t¹i ViÖt Nam 7 1.2. Néi dung vμ qui tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhμ níc. 11 1.2.1. Néi dung c¬ b¶n cña chñ tr¬ng cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhμ níc 11 1.2.2. Qui tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhμ níc 13 1.3. Kinh nghiÖm cña Trung Quèc vμ Thμnh phè Hå ChÝ Minh vÒ cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhμ níc. 14 1.3.1. Kinh nghiÖm Trung Quèc 14 1.3.2. Kinh nghiÖm Thμnh phè Hå ChÝ Minh 18 Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhμ níc trªn ®Þa bμn Hμ Néi 21 2.1. S¬ lîc qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ ë ViÖt Nam. 21 2.1.1. Giai ®o¹n thÝ ®iÓm (1992-5/1996) 21 2.1.2. Giai ®o¹n më réng (5/1996-6/1998) 23 2.1.3. Giai ®o¹n chñ ®éng (7/1998-nay) 26 2.2. Thùc tr¹ng cæ phÇn ho¸ t¹i c¸c doanh nghiÖp nhμ 28 - 1 -
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
níc ë Hμ Néi. 2.2.1. Kh¸i qu¸t tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhμ n- íc ë Hμ Néi giai ®o¹n 1996-2003 28 2.2.2. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhμ níc ë Hμ Néi 29 Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhμ níc t¹i Hμ Néi 31 3.1. Quan ®iÓm, môc tiªu cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhμ níc cña Hμ Néi ®Õn cuèi n¨m 2005. 31 3.1.1. Quan ®iÓm tiÕn hμnh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhμ níc 31 3.1.2. Môc tiªu 32 3.2. Mét sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhμ níc ë Hμ Néi. 34 3.2.1. N©ng cao nhËn thøc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn vÒ cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhμ níc 34 3.2.2. Hoμn thiÖn c¬ chÕ chÝnh s¸ch vÒ cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhμ níc 35 3.2.3. Lùa chän doanh nghiÖp nhμ níc cæ phÇn ho¸ ®ång thêi cñng cè l¹i doanh nghiÖp tríc khi tiÕn hμnh cæ phÇn ho¸ 42 3.2.4. Hoμn thiÖn c¬ chÕ ®Þnh gi¸ doanh nghiÖp nhμ níc 43 3.2.5. CÇn cã c¬ chÕ ph©n bæ vμ tæ chøc b¸n cæ phiÕu hîp lÝ h¬n 46 3.2.6. G¾n sù ph¸t triÓn thÞ trêng chøng kho¸n víi cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhμ níc 49 KÕt luËn 50 Tμi liÖu tham kh¶o 51 - 2 -
Image of page 2
- 3 -
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Më ®Çu Trong tiÕn tr×nh chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr êng, sù ®a d¹ng c¸c lo¹i h×nh së h÷u ®· trë thμnh ®ßi hái tÊt yÕu vμ ngμy cμng phæ biÕn trong toμn x· héi. Nh÷ng thμnh tùu ®æi míi ®· cho thÊy râ r»ng: bªn c¹nh h×nh thøc së h÷u Nhμ níc, c¸c h×nh thøc së h÷u kh¸c ( T nh©n hay hçn hîp) nÕu ®îc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi còng ph¸t huy vai trß tÝch cùc trong ®êi sèng kinh tÕ. Sù ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u cßn cho phÐp thùc hiÖn triÖt ®Ó nh÷ng nguyªn t¾c kinh tÕ, n©ng cao quyÒn tù chñ tμi chÝnh vμ kh¶ n¨ng qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh, n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm còng nh ®Çu ãc s¸ng t¹o cña ngêi lao ®éng vμ c¸c nhμ qu¶n lý doanh nghiÖp.
Image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern