QT037 - Li m u T nhiu nm nay c ph tr thnh mt nhu cu thit yu...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Li m u T nhiu nm nay c ph tr thnh mt nhu cu thit yu i vi cuc sng con ngi. C ph c gi tr kinh t cao v l mt trong nhng sn phm nng nghip mang ngoi t ln cho nhiu n- c, theo mt s nghin cu cho thy c ph cha mt s vitamin nhm B, AEc bit l axit nicotenic, vitamin pp v mt s cht khc trong ht c ph c ti 670 hp cht thm, ti hng v AEc trng tuyt vi, khin cho vic ung c ph tr thnh thi quen v tp qun ca phn ln dn s trn th gii AEc bit l cc nc pht trin. V cng dng c ph khng ch l mt loi ung m cn l nguyn liu cho mt s ngnh cng nghip pht trin nh: bnh ko, sa, dc phm vv... nhu cu v sn phm ny trn th trng th gii ngy cng tng c v s lng v cht lng i hi nhng ng- i sn xut v cc nh xut khu phi p ng kp thi v linh hot cho cc nhu cu khc nhau ca tng khu vc th trng c th. Trc yu cu t pha th trng ngnh c ph Vit Nam, thc hin ng li ca ng v nh nc ta, bin cy c ph t mt mAEt hng nng sn xut khu ch lc ch ng sau cy la. Sn phm c ph Vit Nam c bit n trn th trng th gii v n- c ta tr thnh mt trong nhng nc trng v xut khu nhiu v ph. Tuy nhin, tim nng vn cha c khai thc hiu qu v xut khu c ph vn cn nhiu bt cp. Cng ty sn xut kinh doanh xut khu tn giao dch l prosimex doanh nghip nh nc thuc b thng mi ra i nm 1989 vi chc nng xut khu cc mAEt hng trong c mAEt hng c ph cng gAEp phi nhiu vn cn phi tm kim gii php tho g. Trong qu trnh hot ng sn xut kinh doanh ca mnh cng ty va phi hch ton c lp sao cho va c li, va p ng 1 c mc tiu l y mnh sn xut v xut khu cc mAEt hng nng nghip, lm nghip v th cng nghip, do yu cu cn thit ca cng ty l phi nghin cu nhm khc phc nhng kh khn ang gAEp phi nht l khu tae chc v thc hin quy trnh xut khu hot ng sn xut kinh doanh xut nhp khu ca cng ty c hiu qu hn. y cng l l do em chn ti Thc trng v gii php nhm nng cao hiu qu quy trnh sn xut v xut khu ti cng ty sn xut v xut khu prosimex. ti ny tp trung phn tch thc trng quy trnh sn xut v xut khu c ph ca cng ty, nhng kh khn m cng ty gAEp phi trong qu trnh thc hin quy trnh xut khu ca mnh t a ra nhng gii php nhm gp phn lm nng cao hiu lc quy trnh xut khu ni ring v hot ng sn xut kinh doanh ca...
View Full Document

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course ECON 410 taught by Professor Magen during the Spring '11 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 47

QT037 - Li m u T nhiu nm nay c ph tr thnh mt nhu cu thit yu...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online