{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT037 - Lêi m ®Çu Tõ nhiÒu n¨m nay cμ phª ® tr...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lêi më ®Çu Tõ nhiÒu n¨m nay cμ phª ®· trë thμnh mét nhu cÇu thiÕt yÕu ®èi víi cu«c sèng con ngêi. Cμ phª cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao vμ lμ mét trong nh÷ng s¶n phÈm n«ng nghiÖp mang ngo¹i tÖ lín cho nhiÒu n- íc, theo mét sè nghiªn cøu cho thÊy cμ phª chøa mét sè vitamin nhãm B, ®AEc biÖt lμ axit nicotenic, vitamin pp vμ mét sè chÊt kh¸c trong h¹t cμ phª cã tíi 670 hîp chÊt th¬m, t¹i h¬ng vÞ ®AEc trng tuyÖt vêi, khiÕn cho viÖc uèng cμ phª trë thμnh thãi quen vμ tËp qu¸n cña phÇn lín d©n sè trªn thÕ giíi ®AEc biÖt lμ c¸c níc ph¸t triÓn. VÒ c«ng dông cμ phª kh«ng chØ lμ mét lo¹i ®å uèng mμ cßn lμ nguyªn liÖu cho mét sè ngμnh c«ng nghiÖp ph¸t triÓn nh: b¸nh kÑo, s÷a, dîc phÈm vv... nhu cÇu vÒ s¶n phÈm nμy trªn thÞ trêng thÕ giíi ngμy cμng t¨ng c¶ vÒ sè lîng vμ chÊt lîng ®ßi hái nh÷ng ng- êi s¶n xuÊt vμ c¸c nhμ xuÊt khÈu ph¶i ®¸p øng kÞp thêi vμ linh ho¹t cho c¸c nhu cÇu kh¸c nhau cña tõng khu vùc thÞ trêng cô thÓ. Tríc yªu cÇu tõ phÝa thÞ trêng ngμnh cμ phª ViÖt Nam, thùc hiÖn ®êng lèi cña ®¶ng vμ nhμ níc ta, ®· biÕn c©y cμ phª tõ mét mAEt hμng n«ng s¶n xuÊt khÈu chñ lùc chØ ®øng sau c©y lóa. S¶n phÈm cμ phª ViÖt Nam ®· ®îc biÕt ®Õn trªn thÞ trêng thÕ giíi vμ n- íc ta ®· trë thμnh mét trong nh÷ng níc trång vμ xuÊt khÈu nhiÒu vμ phª. Tuy nhiªn, tiÒm n¨ng vÉn cha ®îc khai th¸c hiÖu qu¶ vμ xuÊt khÈu cμ phª vÉn cßn nhiÒu bÊt cËp. C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt khÈu tªn giao dÞch lμ prosimex doanh nghiÖp nhμ níc thuéc bé th¬ng m¹i ra ®êi n¨m 1989 víi chøc n¨ng xu©t khÈu c¸c mAEt hμng trong ®ã cã mAEt hμng cμ phª còng gAEp ph¶i nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ph¶i t×m kiÕm gi¶i ph¸p ®Ó th¸o gì. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh c«ng ty võa ph¶i h¹ch to¸n ®éc lËp sao cho võa cã l·i, võa ®¸p øng 1 ®îc môc tiªu lμ ®Èy m¹nh s¶n xuÊt vμ xuÊt khÈu c¸c mAEt hμng n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp vμ thñ c«ng nghiÖp, do ®ã yªu cÇu cÇn thiÕt cña c«ng ty lμ ph¶i nghiªn cøu nh»m kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n ®ang gAEp ph¶i nhÊt lμ kh©u tae chøc vμ thùc hiÖn quy tr×nh xuÊt khÈu ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty cã hiÖu qu¶ h¬n. §©y còng lμ lý do ®Ó em chän ®Ò tμi “Thùc tr¹ng vμ gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ quy tr×nh s¶n xuÊt vμ xuÊt khÈu t¹i c«ng ty s¶n xuÊt vμ xuÊt khÈu prosimex”. §Ò tμi nμy tËp trung ph©n tÝch thùc tr¹ng quy tr×nh s¶n xuÊt vμ xu©t khÈu cμ phª cña c«ng ty, nh÷ng khã kh¨n mμ c«ng ty gAEp ph¶i trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn quy tr×nh xuÊt khÈu cña m×nh ®Ó tõ ®ã ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m gãp phÇn lμm n©ng cao hiÖu lùc quy tr×nh xuÊt khÈu nãi riªng vμ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 47

QT037 - Lêi m ®Çu Tõ nhiÒu n¨m nay cμ phª ® tr...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online