{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT038 - L i ni u 1 l do chn ti Hin nay vi xu h ng ton cu ho...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi nãi ®Çu 1. lý do chän ®Ò tμi. HiÖn nay víi xu híng toμn cÇu ho¸ ®êi sèng kinh tÕ ®· t¹o ra nh÷ng c¬ héi vμ th¸ch thøc ®èi víi mçi doanh nghiÖp, buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®- ¬ng ®Çu víi sù c¹nh tranh kh«ng chØ trong níc mμ cßn ph¶i c¹nh tranh gay g¾t víi thÞ trêng quçc tÕ. Víi xu híng chuyÓn tõ c¹nh tranh gi¸ thμnh sang c¹nh tranh chÊt lîng s¶n phÈm. V× vËy c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vμ ®øng v÷ng trªn thÞ tr êng th× ph¶i giμnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh mμ ®iÒu nμy chØ cã ®îc khi chÊt lîng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ngμy cμng ®îc n©ng cao. ChØ cã kh«ng ngõng ®¶m b¶o vμ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm th× s¶n phÈm cña doanh nghiÖp míi ®îc kh¸ch hμng tin dïng, uy tÝn cña doanh nghiÖp míi ®îc n©ng lªn. Víi xu híng giμnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh b»ng chÊt lîng s¶n phÈm nh hiÖn nay c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm cã tÇm quan träng rÊt lín ®Õn doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i quan t©m, ®a vÊn ®Ò chÊt lîng lªn hμng ®Çu tõ ®ã nhËn thøc mét c¸ch ®óng ®¾n vÒ vÊn ®Ò qu¶n lý chÊt lîng, cÇn ph¶i hiÓu râ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng ¶nh hëng nh thÕ nμo ®èi víi doanh nghiÖp cña m×nh tõ ®ã lªn kÕ ho¹ch chÊt lîng cho doanh nghiÖp cña m×nh. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i XÝ nghiÖp C¬ ®iÖn – VËt t ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña C« gi¸o: TS. TrÇn bÝch ngäc cïng sù gióp ®ì cña c¸c c« chó, anh chÞ ë Phßng Tæ chøc - Qu¶n trÞ, Phßng kü thuËt vμ c¸c phßng ban kh¸c ®· t¹o ®iÒu kiÖn vμ gióp em nghiªn cøu ®Ò tμi: “Ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý chÊt lîng ë XÝ nghiÖp C¬ ®iÖn – VËt t vμ mét sè gi¶i ph¸p ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm”. 2. Môc ®Ých nghiªn cøu. 3
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
C¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i x©y dùng cho m×nh mét hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng toμn diÖn nh»m c¶i thiÖn vμ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp m×nh tõ ®ã ®¹t ®îc môc tiªu cña m×nh ®ã lμ giμnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh b»ng lîi thÕ vÒ chÊt lîng s¶n phÈm vμ uy tÝn cña doanh nghiÖp m×nh. V× vËy kh«ng ngõng n©ng cao vμ hoμn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng lμ mét vÊn ®Ò quan träng cÇn ph¶i quan t©m ®èi víi mçi doanh nghiÖp. Víi nhËn thøc ®ã ®Ò tμi: Ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý chÊt lîng ë XÝ nghiÖp C¬ ®iÖn – VËt t nh»m môc ®Ých sau: VÒ lý thuyÕt: HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc vÒ chÊt lîng vμ chÊt lîng s¶n phÈm. VÒ thùc tiÔn: ¸p dông lý thuyÕt ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng cña XÝ nghiÖp C¬ ®iÖn – VËt t ®a ra gi¶i ph¸p nh»m hoμn thiÖn c«ng t¸c tr¶ l¬ng t¹i C«ng ty.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 110

QT038 - L i ni u 1 l do chn ti Hin nay vi xu h ng ton cu ho...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online