QT038 - Li ni u 1. l do chn ti. Hin nay vi xu hng ton cu ho...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Li ni u 1. l do chn ti. Hin nay vi xu hng ton cu ho i sng kinh t to ra nhng c hi v thch thc i vi mi doanh nghip, buc cc doanh nghip phi - ng u vi s cnh tranh khng ch trong nc m cn phi cnh tranh gay gt vi th tr ng quc t. Vi xu hng chuyn t cnh tranh gi thnh sang cnh tranh cht lng sn phm. V vy cc doanh nghip mun tn ti v ng vng trn th tr ng th phi ginh thng li trong cnh tranh m iu ny ch c c khi cht lng sn phm ca doanh nghip ngy cng c nng cao. Ch c khng ngng m bo v nng cao cht l ng sn phm th sn phm ca doanh nghip mi c khch hng tin dng, uy tn ca doanh nghip mi c nng ln. Vi xu hng ginh thng li trong cnh tranh bng cht lng sn phm nh hin nay cng tc qun l cht lng sn phm c tm quan trng rt ln n doanh nghip. Chnh v vy cc doanh nghip phi quan tm, a vn cht lng ln hng u t nhn thc mt cch ng n v vn qun l cht lng, cn phi hiu r cng tc qun l cht lng nh hng nh th no i vi doanh nghip ca mnh t ln k hoch cht lng cho doanh nghip ca mnh. Qua qu trnh thc tp ti X nghip C in Vt t c s gip tn tnh ca C gio: TS. Trn bch ngc cng s gip ca cc c ch, anh ch Phng Tae chc - Qun tr, Phng k thut v cc phng ban khc to iu kin v gip em nghin cu ti: Phn tch tnh hnh qun l cht lng X nghip C in Vt t v mt s gii php m bo cht lng sn phm. 2. Mc ch nghin cu. 3 Cc doanh nghip cn phi xy dng cho mnh mt h thng qun l cht lng ton din nhm ci thin v nng cao cht lng sn phm ca doanh nghip mnh t t c mc tiu ca mnh l ginh thng li trong cnh tranh bng li th v cht l ng sn phm v uy tn ca doanh nghip mnh. V vy khng ngng nng cao v hon thin cng tc qun l cht lng l mt vn quan trng cn phi quan tm i vi mi doanh nghip. Vi nhn thc ti: Phn tch tnh hnh qun l cht lng X nghip C in Vt t nhm mc ch sau: V l thuyt: H thng ho kin thc v cht lng v cht lng sn phm. V thc tin: p dng l thuyt phn tch, nh gi cng tc qun l cht lng ca X nghip C in Vt t a ra gii php nhm hon thin cng tc tr lng ti Cng ty....
View Full Document

Page1 / 110

QT038 - Li ni u 1. l do chn ti. Hin nay vi xu hng ton cu ho...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online