QT039 - Li m u i vi bt k mt doanh nghip no, d l doanh nghip...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Li m u i vi bt k mt doanh nghip no, d l doanh nghip th ng mi hay doanh nghip sn xut mun tn ti v pht trin phi c th tr ng tiu th sn phm ca mnh. Doanh nghip thng mi th hot ng ch yu l trn th tr ng. Doanh nghip cng nghip phi hot ng c trn lnh vc sn xut c trn th tr ng. Mun duy tr v pht trin sn xut phi lm tt khu tiu th v vic ch thc hin c qua vic m rng th tr ng. Tr c kia trong c ch tp trung quan liu bao cp, doanh nghip khng phi lo v th tr ng tiu th. Sn phm doanh nghip sn xut ra c Nh nc phn phi n cc n v v c nhn c nhu cu. Ngy nay vi c ch th tr ng c s qun l ca Nh nc, mi doanh nghip sn xut ngoi vic phi thc hin tt sn xut, nng cao hiu qu sn xut cn phi tm ra cho mnh mt th tr ng ph hp tiu th nhng sn phm sn xut ra. Trong khi , th tr - ng th c hn v khi lng tiu dng. Do vy cc doanh nghip phi cnh tranh vi nhau gi cho mnh phn th tr ng c v tm kim m rng thm nhng th tr ng mi m rng sn xut kinh doanh. Trong qu trnh thc tp ti Cng ty May Chin Thng em nhn thy hot ng sn xut kinh doanh ca Cng ty hin nay ch yu l gia cng theo n AEt hng ca khch nc ngoi. Hot ng sn xut t c nhng yu cu v m bo cht lng sn phm sn xut ra, sn phm c nhng khch hng nc ngoi kh tnh nh cc nc EU chp nhn. Tuy nhin, nu ch gia cng cho khch 1 hng nc ngoi thi th hiu qu doanh thu em li s khng cao bi v Cng ty ch thu c ph gia cng. MAEt khc, vic gia cng cho khch hng nc ngoi lm cho sn xut ca Cng ty b ng do phi ph thuc vo n hng v nguyn liu ca khch hng a n. Kh khn ca Cng ty hin nay l lm th no m rng th tr ng tiu th trc tip (bn FOB) cc sn phm ca Cng ty. Hnh thc ny em li hiu qu rt cao bi v gi FOB th ng cao hn gi gia cng rt nhiu. Vy yu cu v m rng th tr ng tiu th l mt tt yu khch quan p ng yu cu pht trin Cng ty. M rng th tr ng s cho php doanh nghip chuyn dn t hnh thc gia cng cho nc ngoi sang hnh thc mua nguyn liu bn thnh phm nhm em li hiu qu cao hn. Tr c thc t ca Cng ty kt hp vi nhng kin thc c hc trong thi gian qua em xin chon ti: Mt s bin php nhm m rng th tr ng tiu th sn phm ca Cng ty May Chin Thng . Khng k m u v kt lun chuyn gm ba phn chnh: Chng I: L lun chung v th tr ng v cng tc tiu th...
View Full Document

Page1 / 112

QT039 - Li m u i vi bt k mt doanh nghip no, d l doanh nghip...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online