QT039 - Lêi m ®Çu §èi víi bÊt kú mét doanh...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lêi më ®Çu §èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nμo, dï lμ doanh nghiÖp th ¬ng m¹i hay doanh nghiÖp s¶n xuÊt muèn tån t¹i vμ ph¸t triÓn ph¶i cã thÞ tr êng ®Ó tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh. Doanh nghiÖp th¬ng m¹i th× ho¹t ®éng chñ yÕu lμ trªn thÞ tr êng. Doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ph¶i ho¹t ®éng c¶ trªn lÜnh vùc s¶n xuÊt c¶ trªn thÞ tr êng. Muèn duy tr× vμ ph¸t triÓn s¶n xuÊt ph¶i lμm tèt kh©u tiªu thô vμ viÖc ®ã chØ thùc hiÖn ®îc qua viÖc më réng thÞ tr êng. Tr íc kia trong c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp, doanh nghiÖp kh«ng ph¶i lo vÒ thÞ tr êng tiªu thô. S¶n phÈm doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra ®îc Nhμ níc ph©n phèi ®Õn c¸c ®¬n vÞ vμ c¸ nh©n cã nhu cÇu. Ngμy nay víi c¬ chÕ thÞ tr êng cã sù qu¶n lÝ cña Nhμ níc, mäi doanh nghiÖp s¶n xuÊt ngoμi viÖc ph¶i thùc hiÖn tèt s¶n xuÊt, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cßn ph¶i t×m ra cho m×nh mét thÞ tr êng phï hîp ®Ó tiªu thô nh÷ng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. Trong khi ®ã, thÞ tr - êng th× cã h¹n vÒ khèi lîng tiªu dïng. Do vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i c¹nh tranh víi nhau ®Ó gi÷ cho m×nh phÇn thÞ tr êng cò vμ t×m kiÕm më réng thªm nh÷ng thÞ tr êng míi ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty May ChiÕn Th¾ng em nhËn thÊy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty hiÖn nay chñ yÕu lμ gia c«ng theo ®¬n ®AEt hμng cña kh¸ch níc ngoμi. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®· ®¹t ®îc nh÷ng yªu cÇu vÒ ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra, s¶n phÈm ®· ®îc nh÷ng kh¸ch hμng níc ngoμi khã tÝnh nh c¸c níc EU chÊp nhËn. Tuy nhiªn, nÕu chØ gia c«ng cho kh¸ch 1 hμng níc ngoμi th«i th× hiÖu qu¶ doanh thu ®em l¹i sÏ kh«ng cao bëi v× C«ng ty chØ thu ®îc phÝ gia c«ng. MAEt kh¸c, viÖc gia c«ng cho kh¸ch hμng níc ngoμi lμm cho s¶n xuÊt cña C«ng ty bÞ ®éng do ph¶i phô thuéc vμo ®¬n hμng vμ nguyªn liÖu cña kh¸ch hμng ®a ®Õn. Khã kh¨n cña C«ng ty hiÖn nay lμ lμm thÕ nμo ®Ó më réng thÞ tr êng tiªu thô trùc tiÕp (b¸n FOB) c¸c s¶n ph¶m cña C«ng ty. H×nh thøc nμy ®em l¹i hiÖu qu¶ rÊt cao bëi v× gi¸ FOB th êng cao h¬n gi¸ gia c«ng rÊt nhiÒu. VËy yªu cÇu vÒ më réng thÞ tr êng tiªu thô lμ mét tÊt yÕu kh¸ch quan ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn C«ng ty. Më réng thÞ tr êng sÏ cho phÐp doanh nghiÖp chuyÓn dÇn tõ h×nh thøc gia c«ng cho níc ngoμi sang h×nh thøc mua nguyªn liÖu b¸n thμnh phÈm nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n. Tr íc thùc tÕ ®ã cña C«ng ty kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc trong thêi gian qua em xin chon ®Ò tμi: “ Mét sè biÖn ph¸p nh»m më réng thÞ tr êng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty May ChiÕn Th¾ng ”. Kh«ng kÓ më ®Çu vμ kÕt luËn chuyªn ®Ò gåm ba phÇn chÝnh: Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ thÞ tr êng vμ c«ng t¸c tiªu thô...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 112

QT039 - Lêi m ®Çu §èi víi bÊt kú mét doanh...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online