{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT040 - Chuyn thc tp tt nghip li ni u Nn kinh t Vit Nam sau...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp lêi nãi ®Çu NÒn kinh tÕ ViÖt Nam sau h¬n 15 n¨m thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi do §¶ng khëi xíng vμ l·nh ®¹o, ®Êt níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thμnh tùu quan träng trªn mäi lÜnh vùc kinh tÕ, x· héi, ®èi ngo¹i, an ninh quèc phßng… ®Æc biÖt lμ ®· chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhμ níc. Tõ chç c¸c doanh nghiÖp nhμ nuíc gi÷ vÞ trÝ ®éc t«n trong s¶n xuÊt kinh doanh, theo mÖnh lÖnh hμnh chÝnh, kh«ng cã c¹nh tranh vμ h¹ch to¸n kinh tÕ chØ lμ h×nh thøc, sang ph¸t triÓn mäi lo¹i h×nh doanh nghiÖp thuéc mäi thμnh phÇn kinh tÕ vËn hμnh theo c¬ chÕ thÞ tr êng c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù h¹ch to¸n, ph¶i tù lo mäi kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh danh theo c¬ chÕ thÞ trêng. Ngμy nay m«i tr êng kinh doanh cã sù ¶nh hëng rÊt lín tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty, nã lu«n thay ®æi, ph¸ vì sù cøng nh¾c cña c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. VÊn ®Ò ®Æt ra lμ ph¶i ho¹ch ®Þnh vμ triÓn khai mét c«ng cô kÕ ho¹ch ho¸ h÷u hiÖu ®ñ linh ho¹t øng phã víi nh÷ng thay ®æi cña m«i tr êng kinh doanh, ®ã lμ chiÕn lîc kinh doanh. §Æc biÖt trong xu híng héi nhËp kinh tÕ khu vùc vμ thÕ giíi th× muèn tån t¹i vμ ph¸t triÓn, c¸c doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng ph¶i ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr - êng néi ®Þa mμ ph¶i cã kh¶ n¨ng v¬n ra thÞ tr êng quèc tÕ. VËy lμm thÕ nμo ®Ó cã u thÕ c¹nh tranh h¬n ®èi thñ c¹nh tranh vμ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp c¹nh tranh ®îc víi c¸c ®èi thñ khi hä cã lîi thÕ c¹nh tranh dμi h¹n mμ m×nh kh«ng cã? Kh«ng chØ víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam mμ c¶ ®èi víi c¸c c«ng ty lín trªn thÕ giíi trong suèt qóa tr×nh ®Æt t×nh huèng vμ t×m gi¶i ph¸p, cã mét c©u hái lu«n ®Æt ra lμ: lμm sao doanh nghiÖp cã thÓ gi¶i quyÕt ®îc m©u thuÉn gi÷a mét bªn lμ kh¶ n¨ng cã h¹n cña m×nh vμ ®ßi hái v« h¹n cña thÞ tr êng kh«ng chØ b©y giê mμ c¶ cho t¬ng lai. Gi¶i quyÕt ®îc m©u thuÉn Êy lμ môc tiªu cña ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc kinh doanh. Trong chiÕn lîc chung cña toμn doanh nghiÖp, chiÕn lîc s¶n phÈm cã vÞ trÝ, vai trß v« cïng quan träng, nã lμ c¬ së ®Ó x©y dùng vμ thùc hiÖn c¸c chiÕn lîc vμ kÕ ho¹ch kh¸c nh: chiÕn lîc ®Çu t ph¸t triÓn, chiÕn lîc gi¸, chiÕn lîc ph©n phèi vμ c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn hçn hîp… C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hμ lμ mét trong c¸c doanh nghiÖp nhμ níc chuyªn s¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i b¸nh kÑo. Trong nh÷ng n¨m qua, c«ng ty ®· biÕt ch¨m lo ph¸t huy c¸c nh©n tè néi lùc ®Ó v- ît qua c¸c thö th¸ch cña thêi kú chuyÓn ®æi, ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh ngμy cμng cã hiÖu qu¶. Víi môc tiªu trë thμnh mét
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 84

QT040 - Chuyn thc tp tt nghip li ni u Nn kinh t Vit Nam sau...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online