QT041 - LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa Kinh tÕ §H Th¬ng...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa Kinh tÕ - §H Th¬ng m¹i Ch¬ng I. C¬ së lý luËn vÒ aen ®Þnh vμ më réng thÞ tr êng cña c¸c Doanh nghiÖp I. thÞ tr êng cña doanh nghiÖp vμ vai trß 1. Kh¸i niÖm vÒ thÞ tr êng ThÞ tr êng cã thÓ ®îc kh¸i niÖm theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau. Chóng ®îc xem xÐt tõ nhiÒu gèc ®é vμ ®îc ®a ra vμo c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ hμng ho¸. NÕu hiÓu theo nghÜa hÑp th× thÞ tr êng chØ ®Þa ®iÓm hay kh«ng gian cña trao ®aei hμng ho¸, ®ã lμ n¬i gAEp gì gi÷a ngêi b¸n, ng- êi mua, hμng vμ tiÒn vμ ë ®ã diÔn ra c¸c ho¹t ®éng mua b¸n. Nh vËy, ph¹m vi cña thÞ tr êng ®îc giíi h¹n th«ng qua viÖc xem xÐt b¶n chÊt hμnh vi tham gia thÞ tr êng, ë ®©u cã sù trao ®aei, bu«n b¸n, cã sù lu th«ng hμng ho¸ th× ë ®ã cã thÞ tr êng. §©y lμ c¸ch hiÓu thÞ tr êng g¾n víi yÕu tè ®Þa lý cña hμnh vi tham gia thÞ tr êng, ®ßi hái ph¶i cã sù hiÖp h÷u cña ®èi tîng ®îc ®em ra trao ®aei. N¬i mua b¸n x¶y ra ®Çu tiªn lμ ë chî, sau nμy më réng h¬n vÒ kh«ng gian th× kh¸i niÖm n¬i mua b¸n còng më réng h¬n nh ë cöa hμng, cöa hiÖu cè ®Þnh, siªu thÞ, Trung t©m th ¬ng m¹i… NÕu hiÓu theo nghÜa réng th× thÞ tr êng lμ c¸c hiÖn tîng kinh tÕ ®îc ph¶n ¸nh th«ng qua trao ®aei vμ lu th«ng hμng ho¸ cïng víi c¸c NguyÔn ThÞ Minh Ch©u Líp K37F2 1 LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa Kinh tÕ - §H Th¬ng m¹i quan hÖ kinh tÕ gi÷a ngêi vμ ngêi trong qu¸ tr×nh trao ®aei, mua b¸n hμng ho¸ vμ c¸c dÞch vô. ThÞ tr êng lμ taeng thÓ nh÷ng tho¶ thuËn, cho phÐp nh÷ng ngêi b¸n vμ ngêi mua trao ®aei hμng ho¸ vμ dÞch vô. Nh vËy, thÞ tr êng kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i lμ mét ®Þa ®iÓm cô thÓ nh c¸ch hiÓu theo nghÜa hÑp trªn. Ngêi b¸n vμ ngêi mua cã thÓ kh«ng trùc tiÕp trao ®aei, mμ cã thÓ qua c¸c ph¬ng tiÖn kh¸c ®Ó thiÕt lËp nªn thÞ tr êng. Theo David Begg, thÞ tr êng lμ tËp hîp c¸c sù tho¶ thuËn th«ng qua ®ã ngêi b¸n vμ ngêi mua tiÕp xóc víi nhau ®Ó trao ®aei hμng ho¸ vμ dÞch vô. Theo c¸ch hiÓu nμy th× ngêi ta nhÊn m¹nh ®Õn c¸c quan hÖ trao ®aei còng nh thÓ chÕ vμ c¸c ®iÒu kiÖn thùc hiÖn viÖc mua b¸n. Trong nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i, thÞ tr êng ®îc coi lμ biÓu hiÖn thu gän cña qu¸ tr×nh mμ th«ng qua ®ã c¸c quyÕt ®Þnh cña c¸c gia ®×nh vÒ tiªu dïng mAEt hμng nμo, c¸c quyÕt ®Þnh cña c¸c C«ng ty vÒ s¶n xuÊt c¸i g×?, s¶n xuÊt cho ai? S¶n xuÊt nh thÕ nμo? c¸c quyÕt ®Þnh cña ngêi c«ng nh©n vÒ lμm viÖc bao l©u? cho ai? ®Òu ®îc dung hoμ b»ng sù ®iÒu chØnh gi¸ c¶, quan niÖm nμy cho thÊy mäi quan hÖ trong kinh tÕ ®· ®îc tiÒn tÖ ho¸. Gi¸ c¶ víi t c¸ch lμ yÕu tè th«ng tin cho c¸c lùc lîng tham gia thÞ tr êng trë thμnh trung t©m cña sù chó ý,...
View Full Document

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course ECON 410 taught by Professor Magen during the Spring '11 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 76

QT041 - LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa Kinh tÕ §H Th¬ng...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online