QT042 - Bo co chuyn LI NI U t nc ta sau hn 20 nm i mi chuyn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
B¸o c¸o chuyªn ®Ò LêI NãI §ÇU §Êt níc ta sau h¬n 20 n¨m ®aei míi chuyÓn ®aei tõ nÒn kinh tÕ bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng vμ Nhμ níc ®· cã ®îc nh÷ng thμnh c«ng to lín. NÒn kinh tÕ thÞ trêng buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n phÊn ®Êu nç lùc kh«ng ngõng th× míi cã tån t¹i trong m«i trêng c¹nh tranh khèc liÖt. §AEc biÖt víi nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã tån t¹i ®îc hay kh«ng cßn ph¶i phô thuéc vμo kh©u t×m kiÕm ®Çu ra cho s¶n phÈm cña m×nh, ®a s¶n phÈm ®Õn tay ngêi tiªu dïng. Song c«ng t¸c thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm, ®a s¶n phÈm ®Õn tõng khu vùc thÞ trêng cha ®îc coi träng ®óng møc trong c¸c doanh nghiÖp nμy. ViÖt Nam ®ang tõng bíc më cöa thÞ trêng vμ héi nhËp víi c¸c níc trong khu vùc vμ thÕ giíi ®iÒu ®ã lμm cho møc ®é c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong vμ ngoμi níc sÏ ngμy cμng khèc liÖt h¬n. §iÒu nμy buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i quan t©m ®Õn c«ng t¸c thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm. Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty DÖt May Hμ Néi, em thÊy r»ng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm t¹i c«ng ty nãi riªng vμ c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong ngμnh DÖt May cßn nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ph¶i bμn b¹c. C¸c doanh nghiÖp cha chñ ®éng ®a hμng ho¸ ®Õn tËn tay ngêi tiªu dïng mμ thêng ph¶i ®a qua ngêi trung gian, ®«i khi cßn ph¶i d¸n nh·n m¸c cña nh÷ng h·ng naei tiÕng th× míi dÔ tiªu thô ®îc s¶n phÈm. Do vËy em chän ®Ò tμi “Mét sè gi¶i ph¸p thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty DÖt May Hμ Néi” ®Ó viÕt b¸o c¸o chuyªn ®Ò. §Ò tμi gåm ba ch¬ng: Ch¬ng I: Taeng quan vÒ C«ng ty DÖt May Hμ Néi. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty DÖt May Hμ Néi. Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty DÖt May Hμ Néi. Phan Thu HiÒn 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Do thêi gian vμ kiÕn thøc cßn nhiÒu h¹n chÕ v× vËy bμi viÕt cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù chØ b¶o híng dÉn cña c¸c thÇy c« ®Ó rót ra nh÷ng bμi häc, kinh nghiÖm ®Ó n©ng cao vμ hoμn thiÖn kiÕn thøc cña b¶n th©n. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n Ths TrÇn ThÞ Th¹ch Liªn ®· tËn t×nh gióp ®ì ®Ó em hoμn thμnh b¶n b¸o c¸o nμy còng nh c¸c c« chó, anh chÞ trong phßng KÕ ho¹ch thÞ trêng cña C«ng ty DÖt May Hμ Néi ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho em trong thêi gian thùc tËp ë c«ng ty. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n! Hμ Néi, ngμy .
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course ECON 410 taught by Professor Magen during the Spring '11 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 67

QT042 - Bo co chuyn LI NI U t nc ta sau hn 20 nm i mi chuyn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online