QT043 - Chuyn thc tp tt nghip Li cm n hon thnh tt chuyn thc...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chuyn thc tp tt nghip Li cm n hon thnh tt chuyn thc tp ny chu xin chn thnh cm n ban lnh o Cng ty In Tp ch Cng Sn ,Bc v cc anh ch phng TC-HC-TH nhit tnh gip chu trong sut qu trnh thc tp.Qua y ,em xin chn thnh cm n GS.TS , Phm c Thnh ng v tn tnh hng dn em hon thnh chuyn ny. L Duy Tng - QTNL 43B Chuyn thc tp tt nghip Li ni u Trong qu trnh m ca v hi nhp nc ta bt tay lm bn vi nhiu nc, cc doanh nghip ca chng ta c nhiu c hi pht trin nhng cng phi ng u vi nhiu kh khn th thch c th ng vng c .Trong s cnh tranh gay gt cng ngy ngi ta cng nhn ra tm quan trng ca ngun lc con ngi , chnh l ngun ti sn qu bu ca doanh nghip .Ngun nhn lc l mt trong 3 yu t u vo c bn nht cu qu trnh sn xut kinh doanh .Nhng thng th ng khi nhc n ngun nhn lc l chng ta ngh ngay ti nhng ngi cng nhn sn xut ,nhng ngi trc tip sn xut ra sn phm dch v ma qun i mt b phn ngun nhn lc v cng quan trng L Duy Tng - QTNL 43B Chuyn thc tp tt nghip khng th thiu trong bt k cng ty no , chnh l i ng cn b qun l .Tuy h khng phi l ngi trc tip to ra sn phm nhng h gi mt vai tr quan trng trong cng tc iu hnh s hot ng ca cng ty .B my qun l c v nh nhng ngi cm li hng con thuyn sn xut kinh doanh i ng h- ng ,t hiu qu cao .C cu tae chc b my qun l ca mt tae chc khng phi l bt bin m l kh bin .N tu thuc vo s bin ng ca mi tr ng bn trong v bn ngoi.Khi cc yu t ny thay aei s ko theo s thay aei ca c cu tae chc b my qun l .Trong iu kin hin nay ca cuc cch mng khoa hc cng ngh thng tin th s tc ng ca cc yu t ny cng mnh .Chnh v th c cu tae chc b my qun l lun lun cn c hon thin .S hon thin ny s gip cho tae chc nng cao hn na hiu qu sn xut kinh doanh ,tip tc tn ti v pht trin i ln ,nng cao kh nng chin thng trong cnh tranh . L mt Cng ty trc thuc B bin tp Tp ch Cng sn ,phc v cng tc tuyn truyn ca ng,Cng ty In Tp ch Cng Sn l mt cng ty c b dy kinh nghim trong ngnh in ,lun thc hin tt nhim v ca ng v Nh Nc giao ph .Tuy nhin do vic chuyn aei nn kinh t tp trung sang nn kinh t th tr ng c s qun l ca Nh Nc ,c cu b my qun l ca L Duy Tng - QTNL 43B Chuyn thc tp tt nghip...
View Full Document

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course ECON 410 taught by Professor Magen during the Spring '11 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 104

QT043 - Chuyn thc tp tt nghip Li cm n hon thnh tt chuyn thc...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online