{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT043 - Chuyn thc tp tt nghip Li cm n hon thnh tt chuyn thc...

Info icon This preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi c¶m ¬n §Ó hoμn thμnh tèt chuyªn ®Ò thùc tËp nμy ch¸u xin ch©n thμnh c¶m ¬n ban l·nh ®¹o C«ng ty In T¹p chÝ Céng S¶n ,B¸c vμ c¸c anh chÞ phßng TC-HC-TH ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì ch¸u trong suèt qu¸ tr×nh thùc tËp.Qua ®©y ,em xin ch©n thμnh c¸m ¬n GS.TS , Ph¹m §øc Thμnh ®· ®ång ý vμ tËn t×nh híng dÉn em hoμn thμnh chuyªn ®Ò nμy. Lª Duy Tíng - QTNL 43B
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Trong qu¸ tr×nh më cöa vμ héi nhËp níc ta ®· b¾t tay lμm b¹n víi nhiÒu níc, c¸c doanh nghiÖp cña chóng ta cã nhiÒu c¬ héi ®Ó ph¸t triÓn nhng còng ph¶i ®¬ng ®Çu víi nhiÒu khã kh¨n thö th¸ch ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng ®îc .Trong sù c¹nh tranh gay g¾t ®ã cμng ngμy ngêi ta cμng nhËn ra tÇm quan träng cña nguån lùc con ngêi ,®ã chÝnh lμ nguån tμi s¶n quý b¸u cña doanh nghiÖp .Nguån nh©n lùc lμ mét trong 3 yÕu tè ®Çu vμo c¬ b¶n nhÊt cu¶ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh .Nhng th«ng thêng khi nh¾c ®Õn nguån nh©n lùc lμ chóng ta nghÜ ngay tíi nh÷ng ngêi c«ng nh©n s¶n xuÊt ,nh÷ng ngêi trùc tiÕp s¶n xuÊt ra s¶n phÈm dÞch vô ma quªn ®i mét bé phËn nguån nh©n lùc v« cïng quan träng Lª Duy Tíng - QTNL 43B
Image of page 2
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp kh«ng thÓ thiÕu trong bÊt kú c«ng ty nμo ,®ã chÝnh lμ ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý .Tuy hä kh«ng ph¶i lμ ngêi trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm nhng hä gi÷ mét vai trß quan träng trong c«ng t¸c ®iÒu hμnh sù ho¹t ®éng cña c«ng ty .Bé m¸y qu¶n lý ®îc vÝ nh nh÷ng ngêi cÇm l¸i híng con thuyÒn s¶n xuÊt kinh doanh ®i ®óng h- íng ,®¹t hiÖu qu¶ cao .C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña mét tæ chøc kh«ng ph¶i lμ bÊt biÕn mμ lμ kh¶ biÕn .Nã tuú thuéc vμo sù biÕn ®éng cña m«i tr êng bªn trong vμ bªn ngoμi.Khi c¸c yÕu tè nμy thay ®æi sÏ kÐo theo sù thay ®æi cña c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý .Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ th«ng tin th× sù t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè nμy cμng m¹nh .ChÝnh v× thÕ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý lu«n lu«n cÇn ®îc hoμn thiÖn .Sù hoμn thiÖn nμy sÏ gióp cho tæ chøc n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ,tiÕp tôc tån t¹i vμ ph¸t triÓn ®i lªn ,n©ng cao kh¶ n¨ng chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh . Lμ mét C«ng ty trùc thuéc Bé biªn tËp T¹p chÝ Céng s¶n ,phôc vô c«ng t¸c tuyªn truyÒn cña §¶ng,C«ng ty In T¹p chÝ Céng S¶n lμ mét c«ng ty cã bÒ dμy kinh nghiÖm trong ngμnh in ,lu«n thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña §¶ng vμ Nhμ Níc giao phã .Tuy nhiªn do viÖc chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng cã sù qu¶n lý cña Nhμ Níc ,c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña Lª Duy Tíng - QTNL 43B
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern