{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT044 - Chuyn thc tp tt nghip Nguyn Hi Anh Li m u Tiu th l...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn H¶i Anh Lêi më ®Çu Tiªu thô lμ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng c¬ b¶n vμ quan träng cña mçi doanh nghiÖp khi tiÕn hμnh s¶n xuÊt kinh doanh, ®Æc biÖt khi c¸c doanh nghiÖp ®ã ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng, nã ®ãng vai trß rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tiªu thô s¶n phÈm lμ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vμ tiªu dïng, lμ kh©u cuèi cïng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt vμ còng lμ kh©u ®Çu tiªn cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, theo ®ã c¸c doanh nghiÖp sau mçi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i tiÕn hμnh viÖc b¸n s¶n phÈm ®Ó thu l¹i nh÷ng g× ®· bá ra vμ cã l·i. Th«ng qua ho¹t ®éng nμy, doanh nghiÖp míi cã ®iÒu kiÖn më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Ta thÊy r»ng kh«ng cã tiªu dïng th× kh«ng cã s¶n xuÊt. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng th× ph¶i c¨n cø vμo viÖc tiªu thô ®îc s¶n phÈm hay kh«ng. Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm lμ qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ tõ hμng sang tiÒn, nh»m thùc hiÖn ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ hμng ho¸ s¶n phÈm trong kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng tiªu thô bao gåm nhiÒu ho¹t ®éng kh¸c nhau vμ cã liªn quan chÆt chÏ víi nhau: nh ho¹t ®éng nghiªn cøu vμ dù b¸o thÞ tr êng, x©y dùng m¹ng líi tiªu thô, tæ chøc vμ qu¶n lý hÖ thèng kho tμng, x©y dùng ch¬ng tr×nh b¸n,... Muèn cho c¸c ho¹t ®éng nμy cã hiÖu qu¶ th× ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p & chÝnh s¸ch phï hîp ®Ó ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm, ®¶m b¶o cho hμng ho¸ cña doanh nghiÖp cã thÓ tiÕp xóc mét c¸ch tèi ®a víi c¸c kh¸ch hμng môc 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn H¶i Anh tiªu cña m×nh, ®Ó ®øng v÷ng trªn thÞ tr êng, chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh vμ ®a doanh nghiÖp ngμy cμng ph¸t triÓn lín m¹nh. Trong thùc tÕ hiÖn nay, c«ng t¸c tiªu thô cha ®îc c¸c doanh nghiÖp chó ý mét c¸ch ®óng møc, ®Æc biÖt lμ c¸c doanh nghiÖp nhμ níc. C¸c doanh nghiÖp nhμ níc vÉn cha hoμn toμn xo¸ bá ®îc c¸c ý niÖm vÒ tiªu thô tr íc ®©y, viÖc tiªu thô hoμn toμn do Nhμ níc thùc hiÖn th«ng qua c¸c doanh nghiÖp th¬ng nghiÖp. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng, c¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ dùa vμo Nhμ níc gióp ®ì cho viÖc thùc hiÖn ho¹t ®éng tiªu thô, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù m×nh x©y dùng cho m×nh ch¬ng tr×nh thÝch hîp nh»m ®¶m b¶o cho tiªu thô ®îc tèi ®a s¶n phÈm mμ m×nh s¶n xuÊt. Mét trong c¸c ch¬ng tr×nh ®ã chÝnh lμ ch¬ng tr×nh vÒ x©y dùng c¸c biÖn ph¸p & chÝnh s¸ch phï hîp.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 93

QT044 - Chuyn thc tp tt nghip Nguyn Hi Anh Li m u Tiu th l...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online