QT044 - Chuyn thc tp tt nghip Nguyn Hi Anh Li m u Tiu th l...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chuyn thc tp tt nghip Nguyn Hi Anh Li m u Tiu th l mt trong nhng hot ng c bn v quan trng ca mi doanh nghip khi tin hnh sn xut kinh doanh, AEc bit khi cc doanh nghip hot ng trong nn kinh t th tr ng, n ng vai tr rt quan trng trong qu trnh kinh doanh ca doanh nghip. Tiu th sn phm l cu ni gia sn xut v tiu dng, l khu cui cng trong hot ng sn xut v cng l khu u tin ca qu trnh ti sn xut ca doanh nghip, theo cc doanh nghip sau mi qu trnh sn xut phi tin hnh vic bn sn phm thu li nhng g b ra v c li. Thng qua hot ng ny, doanh nghip mi c iu kin m rng hot ng sn xut kinh doanh ca mnh. Ta thy rng khng c tiu dng th khng c sn xut. Qu trnh sn xut trong nn kinh t th tr ng th phi cn c vo vic tiu th c sn phm hay khng. Hot ng tiu th sn phm l qu trnh chuyn ho t hng sang tin, nhm thc hin nh gi gi tr hng ho sn phm trong kinh doanh ca doanh nghip. Hot ng tiu th bao gm nhiu hot ng khc nhau v c lin quan chAEt ch vi nhau: nh hot ng nghin cu v d bo th tr ng, xy dng mng li tiu th, tae chc v qun l h thng kho tng, xy dng chng trnh bn,... Mun cho cc hot ng ny c hiu qu th phi c nhng bin php & chnh sch ph hp y nhanh tc tiu th sn phm, m bo cho hng ho ca doanh nghip c th tip xc mt cch ti a vi cc khch hng mc 1 Chuyn thc tp tt nghip Nguyn Hi Anh tiu ca mnh, ng vng trn th tr ng, chin thng trong cnh tranh v a doanh nghip ngy cng pht trin ln mnh. Trong thc t hin nay, cng tc tiu th cha c cc doanh nghip ch mt cch ng mc, AEc bit l cc doanh nghip nh nc. Cc doanh nghip nh nc vn cha hon ton xo b c cc nim v tiu th tr c y, vic tiu th hon ton do Nh nc thc hin thng qua cc doanh nghip th ng nghip. Trong nn kinh t th tr ng, cc doanh nghip khng th da vo Nh nc gip cho vic thc hin hot ng tiu th, cc doanh nghip phi t mnh xy dng cho mnh chng trnh thch hp nhm m bo cho tiu th c ti a sn phm m mnh sn xut. Mt trong cc chng trnh chnh l chng trnh v xy dng cc bin php & chnh sch ph hp....
View Full Document

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course ECON 410 taught by Professor Magen during the Spring '11 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 93

QT044 - Chuyn thc tp tt nghip Nguyn Hi Anh Li m u Tiu th l...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online