QT045 - Kho¸ luËn tèt nghiÖp lêi m ®Çu Trong c«ng...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Kho¸ luËn tèt nghiÖp lêi më ®Çu Trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, ViÖt Nam ®ang thùc hiÖn chiÕn lîc híng vÒ xuÊt khÈu kÕt hîp song song víi chiÕn lîc thay thÕ nhËp khÈu. §©y còng lμ mét trong nh÷ng néi dung quan träng ®îc ®Ò cËp trong c¸c kú ®¹i héi cña §¶ng ®· kh¼ng ®Þnh tiÕp “§Èy m¹nh s¶n xuÊt, coi xuÊt khÈu lμ híng u tiªn vμ lμ träng ®iÓm cña kinh tÕ ®èi ngo¹i.” §èi víi ViÖt Nam còng nh tÊt c¶ c¸c níc trªn thÕ giíi, ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®ãng vai trß ®AEc biÖt quan träng trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ vμ x©y dùng ®Êt níc. §ã lμ mét ph¬ng tiÖn h÷u hiÖu cho ph¸t triÓn kinh tÕ, t¨ng thu ngo¹i tÖ, phôc vô cho nhu cÇu xuÊt khÈu, c¶i tiÕn c«ng nghÖ kü thuËt hiÖn ®¹i, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. §AEc biÖt ®©y lμ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu nh»m triÓn khai thùc hiÖn ch¬ng tr×nh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Trong ®iÒu kiÖn ®Êt níc ta ®ang ®aei míi hiÖn nay, ngμnh may mAEc ®îc coi lμ mét ngμnh quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n. Môc tiªu, chiÕn lîc, nhiÖm vô cña ngμnh lμ gãp phÇn thùc hiÖn th¾ng lîi ®êng lèi cña §¶ng, gãp phÇn th¾ng lîi sù nghiÖp C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc ®¶m b¶o nhu cÇu Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh 1 Kho¸ luËn tèt nghiÖp may mAEc toμn x· héi, kh«ng ngõng t¨ng cêng xuÊt khÈu vμ gi¶i quyÕt viÖc lμm cho ngêi lao ®éng. C«ng ty cae phÇn May Lª Trùc lμ mét doanh nghiÖp ®îc thμnh lËp tõ mét trong ba c¬ së may cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng - mét trong nh÷ng c«ng ty may mAEc xuÊt khÈu ®Çu tiªn cña níc ta ra ®êi vμo n¨m 1968 - bíc sang cae phÇn ho¸ cïng víi sù ®aei míi vÒ kinh tÕ tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr êng cã sù qu¶n lý cña nhμ níc, c«ng ty ®· nhanh chãng thÝch nghi víi thÞ tr êng, aen ®Þnh s¶n xuÊt. Cïng víi mAEt hμng may mAEc xuÊt khÈu lμ mAEt hμng chÝnh cña c«ng ty tõ tr íc tíi nay c«ng ty ®· ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá vμo kim ng¹ch xuÊt khÈu hμng may mAEc cña níc ta. V× vËy, ®Ó tiÕp cËn víi thÞ tr êng níc ngoμi ®ßi hái ngμy cμng cao nh hiÖn nay ®· ®AEt ra cho C«ng ty cae phÇn May Lª Trùc nh÷ng c¬ héi vμ thö th¸ch. §Èy m¹nh xuÊt khÈu hμng may mAEc, duy tr× vμ më réng thÞ tr êng n- íc ngoμi lμ mét vÊn ®Ò mang tÝnh chiÕn lîc ®èi víi sù tån t¹i vμ ph¸t triÓn cña c«ng ty hiÖn nay. V× vËy, qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty, em ®· nghiªn cøu ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty vμ chän ®Ò tμi : “ Mét sè gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu hμng may mAEc t¹i C«ng ty cae phÇn May Lª Trùc ” lμm Kho¸ luËn tèt nghiÖp cña m×nh....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 126

QT045 - Kho¸ luËn tèt nghiÖp lêi m ®Çu Trong c«ng...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online