QT045 - Kho lun tt nghip li m u Trong cng cuc cng nghip ho,...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Kho lun tt nghip li m u Trong cng cuc cng nghip ho, hin i ho, Vit Nam ang thc hin chin lc hng v xut khu kt hp song song vi chin lc thay th nhp khu. y cng l mt trong nhng ni dung quan trng c cp trong cc k i hi ca ng khng nh tip y mnh sn xut, coi xut khu l hng u tin v l trng im ca kinh t i ngoi. i vi Vit Nam cng nh tt c cc nc trn th gii, hot ng xut khu ng vai tr AEc bit quan trng trong s nghip pht trin kinh t v xy dng t nc. l mt phng tin hu hiu cho pht trin kinh t, tng thu ngoi t, phc v cho nhu cu xut khu, ci tin cng ngh k thut hin i, nng cao cht lng sn phm. AEc bit y l yu t khng th thiu nhm trin khai thc hin chng trnh Cng nghip ho - Hin i ho t nc. Trong iu kin t nc ta ang aei mi hin nay, ngnh may mAEc c coi l mt ngnh quan trng i vi nn kinh t quc dn. Mc tiu, chin lc, nhim v ca ngnh l gp phn thc hin thng li ng li ca ng, gp phn thng li s nghip Cng nghip ho - Hin i ho t nc m bo nhu cu Khoa Qun tr kinh doanh 1 Kho lun tt nghip may mAEc ton x hi, khng ngng tng cng xut khu v gii quyt vic lm cho ngi lao ng. Cng ty cae phn May L Trc l mt doanh nghip c thnh lp t mt trong ba c s may ca cng ty may Chin Thng - mt trong nhng cng ty may mAEc xut khu u tin ca nc ta ra i vo nm 1968 - bc sang cae phn ho cng vi s aei mi v kinh t t c ch k hoch ho tp trung bao cp sang c ch th tr ng c s qun l ca nh nc, cng ty nhanh chng thch nghi vi th tr ng, aen nh sn xut. Cng vi mAEt hng may mAEc xut khu l mAEt hng chnh ca cng ty t tr c ti nay cng ty ng gp mt phn khng nh vo kim ngch xut khu hng may mAEc ca nc ta. V vy, tip cn vi th tr ng nc ngoi i hi ngy cng cao nh hin nay AEt ra cho Cng ty cae phn May L Trc nhng c hi v th thch. y mnh xut khu hng may mAEc, duy tr v m rng th tr ng n- c ngoi l mt vn mang tnh chin lc i vi s tn ti v pht trin ca cng ty hin nay. V vy, qua thi gian thc tp ti cng ty, em nghin cu hot ng xut khu ca cng ty v chn ti : Mt s gii php nhm thc y hot ng xut khu hng may mAEc ti Cng ty cae phn May L Trc lm Kho lun tt nghip ca mnh....
View Full Document

Page1 / 126

QT045 - Kho lun tt nghip li m u Trong cng cuc cng nghip ho,...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online