QT046 - Chuyn thc tp Li m u Tr ng thnh v pht trin ngay t...

Info icon This preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyªn ®Ò thùc tËp Lêi më ®Çu Trëng thμnh vμ ph¸t triÓn ngay tõ nh÷ng ngμy ®Çu khã kh¨n gian khæ cña ®Êt níc , c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 873 mμ tiÒn th©n lμ §oμn kh¶o s¸t thiÕt kÕ trùc thuéc ban x©y dùng sè 64 ®· sím ®Þnh híng cho m×nh híng ®i ®óng ®¾n trong c«ng cuéc chuyÓn biÕn cña c¶ ®Êt níc khi bíc vμo nÒn kinh tÕ thÞ tr êng . Lμ mét trong nhiÒu nh÷ng c«ng ty kh¸c trùc thuéc sù qu¶n lý cña Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 8 , c«ng ty kh«ng nh÷ng ®· tù kh¼ng ®Þnh ®îc sù tån t¹i vμ ph¸t triÓn cña m×nh trong c¬ chÕ thÞ tr êng mμ ®· vμ ®ang cã nh÷ng bíc ®i v÷ng ch¸c trªn mäi mÆt cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Tuy nhiªn , trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn , bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi trong m«i tr êng kinh doanh nh : nguån lao ®éng dåi dμo , gi¸ c¶ søc lao ®éng rÎ ,c¸n bé c«ng nh©n viªn cã thÕ m¹nh vÒ chuyªn m«n , vÒ c¬ së vËt chÊt ®îc chÝnh phñ quan t©m gióp ®ì vÒ nhiÒu mÆt , ®îc sù quan t©m kÞp thêi cña tæng c«ng ty vμ c¸c cÊp l·nh ®¹o….th× ngμnh x©y dùng vÉn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n do c¬ së h¹ tÇng thÊp kÐm, trang thiÕt bÞ kÜ thuËt phôc vô thi c«ng x©y dùng l¹c hËu , lçi thêi , vμ ®Æc biÖt h¬n c¶ lμ sù c¹nh tranh gay g¾t diÔn ra trong néi bé ngμnh , mμ b¾t ®Çu c¹nh tranh gay g¾t ngay tõ khi míi b¾t ®Êu ®Êu thÇu , kÝ hîp ®ång. ChÝnh v× nhËn thÊy t×nh h×nh næi cém hiÖn nay trong ngμnh x©y dùng nh vËy nªn em ®· ®i 1
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyªn ®Ò thùc tËp sau t×m hiÓu vÒ thùc tr¹ng ®Êu thÇu n¬i c«ng ty m×nh thùc tËp nh»m t×m ra c¸ch thøc ®Èy m¹nh h¬n n÷a n¨ng lùc c¹nh tranh tronh ®Êu thÇu c¶ c«ng ty XDCTGT873 . §ã chÝnh lμ lÝ do gióp em quyÕt t©m nghiªn cua ®Ò tμi nμy , ®Ò tμi “ Thùc tr¹ng vμ gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao søc c¹nh tranh trong ®Êu thÇu ë c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 873 ” .Víi kho¶ng thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 873, ®îc sù híng dÉn cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ Thu Hμ vμ sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c« chó , anh chÞ ë c«ng ty x©y dông c«ng tr×nh giao th«ng 873, em ®· hoμn thμnh chuyªn ®Ò thùc tËp nμy . Trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu vμ hoμn thiÖn chuyªn ®Ò , kh«ng tr¸nh khái cã nh÷ng thiÕu sãt vμ suy nghÜ cha thÊu ®¸o, em kÝnh mong nhËn ®îc sù ®¸nh gi¸ vμ gãp ý cña c« gi¸o vμ c¸c c« chó, anh chÞ ®Ó chuyªn ®Ò cña em ®îc hoμn chØnh h¬n. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n c«! Hμ Néi ngμy 10 th¸ng 4 n¨m 2005 2
Image of page 2
Chuyªn ®Ò thùc tËp Ch¬ng i 3
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyªn ®Ò thùc tËp MéT Sè VÊN §Ò LÝ LUËN C¥ B¶N VÒ §ÊU THÇU C¹NH TRANH TRONG §ÊU THÇU I/ Khái quát chung v đ u th u 1. Khái ni m và đ c đi m c a đ u th u Thu t ng đ u th u đã tr nên quen thu c Vi
Image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern