QT046 - Chuyªn ®Ò thùc tËp Lêi më ®Çu Tr ëng...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chuyªn ®Ò thùc tËp Lêi më ®Çu Tr ëng thμnh vμ ph¸t triÓn ngay tõ nh÷ng ngμy ®Çu khã kh¨n gian khae cña ®Êt níc , c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 873 mμ tiÒn th©n lμ §oμn kh¶o s¸t thiÕt kÕ trùc thuéc ban x©y dùng sè 64 ®· sím ®Þnh híng cho m×nh híng ®i ®óng ®¾n trong c«ng cuéc chuyÓn biÕn cña c¶ ®Êt níc khi bíc vμo nÒn kinh tÕ thÞ tr êng . Lμ mét trong nhiÒu nh÷ng c«ng ty kh¸c trùc thuéc sù qu¶n lý cña Taeng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 8 , c«ng ty kh«ng nh÷ng ®· tù kh¼ng ®Þnh ®îc sù tån t¹i vμ ph¸t triÓn cña m×nh trong c¬ chÕ thÞ tr êng mμ ®· vμ ®ang cã nh÷ng bíc ®i v÷ng ch¸c trªn mäi mAEt cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Tuy nhiªn , trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn , bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi trong m«i tr êng kinh doanh nh : nguån lao ®éng dåi dμo , gi¸ c¶ søc lao ®éng rÎ ,c¸n bé c«ng nh©n viªn cã thÕ m¹nh vÒ chuyªn m«n , vÒ c¬ së vËt chÊt ®îc chÝnh phñ quan t©m gióp ®ì vÒ nhiÒu mAEt , ®îc sù quan t©m kÞp thêi cña taeng c«ng ty vμ c¸c cÊp l·nh ®¹o….th× ngμnh x©y dùng vÉn cßn gAEp nhiÒu khã kh¨n do c¬ së h¹ tÇng thÊp kÐm, trang thiÕt bÞ kÜ thuËt phôc vô thi c«ng x©y dùng l¹c hËu , lçi thêi , vμ ®AEc biÖt h¬n c¶ lμ sù c¹nh tranh gay g¾t diÔn ra trong néi bé ngμnh , mμ b¾t ®Çu c¹nh tranh gay g¾t ngay tõ khi míi b¾t ®Êu ®Êu thÇu , kÝ hîp ®ång. ChÝnh v× nhËn thÊy t×nh h×nh naei cém hiÖn nay trong ngμnh x©y dùng nh vËy nªn em ®· ®i 1 Chuyªn ®Ò thùc tËp sau t×m hiÓu vÒ thùc tr¹ng ®Êu thÇu n¬i c«ng ty m×nh thùc tËp nh»m t×m ra c¸ch thøc ®Èy m¹nh h¬n n÷a n¨ng lùc c¹nh tranh tronh ®Êu thÇu c¶ c«ng ty XDCTGT873 . §ã chÝnh lμ lÝ do gióp em quyÕt t©m nghiªn cua ®Ò tμi nμy , ®Ò tμi “ Thùc tr¹ng vμ gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao søc c¹nh tranh trong ®Êu thÇu ë c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 873 ” .Víi kho¶ng thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 873, ®îc sù híng dÉn cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ Thu Hμ vμ sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c« chó , anh chÞ ë c«ng ty x©y dông c«ng tr×nh giao th«ng 873, em ®· hoμn thμnh chuyªn ®Ò thùc tËp nμy . Trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu vμ hoμn thiÖn chuyªn ®Ò , kh«ng tr¸nh khái cã nh÷ng thiÕu sãt vμ suy nghÜ cha thÊu ®¸o, em kÝnh mong nhËn ®îc sù ®¸nh gi¸ vμ gãp ý cña c« gi¸o vμ c¸c c« chó, anh chÞ ®Ó chuyªn ®Ò cña em ®îc hoμn chØnh h¬n. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n c«!...
View Full Document

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course ECON 410 taught by Professor Magen during the Spring '11 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 90

QT046 - Chuyªn ®Ò thùc tËp Lêi më ®Çu Tr ëng...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online