{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT047 - L un vn tt nghip M u 1 S cn thit ca kho lun Vit Nam...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp Më ®Çu 1. Sù cÇn thiÕt cña kho¸ luËn ViÖt Nam chuyÓn tõ c¬ chÕ kinh tÕ kÕ ho¹ch hãa tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng theo ®Þnh híng XHCN tõ n¨m 1986. C¬ chÕ míi ®· më ra nhiÒu c¬ héi vμ nh÷ng th¸ch thøc míi ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nãi chung vμ víi tõng doanh nghiÖp nãi riªng. §Æc biÖt trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng nμy, ®Ó tiÕn hμnh bÊt kú ho¹t ®éng SXKD, chñ thÓ kinh tÕ nμo còng cÇn ph¶i chñ ®éng vÒ vèn, vèn lμ yÕu tèt cùc kú quan träng trong mäi ho¹t ®éng thuéc lÜnh vùc kinh tÕ cña bÊt kú mét quèc gia nμo. Tríc kia trong c¬ chÕ bao cÊp, c¸c doanh nghiÖp ®îc Nhμ níc cÊp ph¸t vèn, l·i Nhμ níc thu, lç Nhμ níc bï. Do ®ã c¸c doanh nghiÖp kh«ng quan t©m ®Õn hiÖu qu¶ SXKD còng nh hiÖu qu¶ sö dông vèn. Ngμy nay khi tham gia vμo nÒn kinh tÕ thÞ tr êng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù ®èi mÆt víi sù biÕn ®éng cña thÞ tr êng, víi sù c¹nh tranh khèc liÖt cña c¸c doanh nghiÖp trong vμ ngoμi níc. Muèn cã ®îc hiÖu qu¶ cao trong SXKD, t¨ng søc c¹nh tranh cña m×nh c¸c doanh nghiÖp ph¶i t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó huy ®éng vμ sö dông vèn sao cho hîp lý. §©y lμ viÖc lμm cÇn thiÕt, cÊp b¸ch vμ cã ý nghÜa sèng cßn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp còng nh nÒn kinh tÕ quèc gia. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc nªu trªn vμ qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty In - Th¬ng m¹i - DÞch vô Ng©n hμng NN 0 & PTNT ViÖt Nam. T«i quyÕt ®Þnh lùa chän ®Ò tμi: "Qu¶n trÞ vμ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng t¹i C«ng ty In - Th¬ng m¹i - DÞch vô Ng©n hμng " lμm kho¸ luËn tèt nghiÖp cña m×nh. 2. KÕt cÊu cña kho¸ luËn KÕt cÊu cña kho¸ luËn ngoμi phÇn më ®Çu vμ kÕt luËn, kho¸ luËn gåm 3 ch¬ng. Ch ¬ng 1 : Vèn lu ®éng vμ sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng trong c¸c doanh nghiÖp. Ch ¬ng 2 : T×nh h×nh sö dông VL§ vμ hiÖu qu¶ sö dông VL§ t¹i C«ng ty In - Th¬ng m¹i - DÞch vô Ng©n hμng NN 0 & PTNT ViÖt Nam. 1
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp Ch ¬ng 3 : Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng cêng qu¶n lý vμ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VL§ t¹i C«ng ty In - Th¬ng m¹i - DÞch vô Ng©n hμng NN 0 & PTNT ViÖt Nam. Ch¬ng 1 vèn lu ®éng vμ sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng trong c¸c doanh nghiÖp 1.1. Vèn lu ®éng vμ c¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi kÕt cÊu vèn lu ®éng trong doanh nghiÖp. 1.1.1. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, ph©n lo¹i vèn lu ®éng. 1.1.1.1. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm. Trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, mçi doanh nghiÖp ®îc coi nh mét tÕ bμo cña nÒn kinh tÕ víi nhiÖm vô chñ yÕu lμ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh»m t¹o ra c¸c s¶n phÈm hμng ho¸, lao vô, dÞch vô cung cÊp cho x· héi. Doanh nghiÖp cã thÓ thùc hiÖn mét sè hoÆc tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh ®Çu t tõ s¶n xuÊt ®Õn
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern