QT048 - Lêi Nãi §Çu Níc ta tõ mét nÒn kinh tÕ kÕ...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lêi Nãi §Çu Níc ta tõ mét nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung chuyÓn sang nÒn kinh tÕ hμng ho¸ nhiÒu thμnh phÇn víi qu¸ tr×nh më cöa héi nhËp cïng thÕ giíi ®· t¹o ra nh÷ng th¸ch thøc míi trong kinh doanh. §iÒu nμy ®ång nghÜa víi viÖc c¸c doanh nghiÖp ph¶i tham gia vμo mét cuéc ch¹y ®ua thùc sù, cuéc ch¹y ®ua ®em l¹i nh÷ng lîi thÕ trong kinh doanh. ChÝnh v× vËy, c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp trªn thÞ tr êng ngμy cμng trë nªn gay g¾t vμ quyÕt liÖt, chÊt lîng s¶n phÈm ®ang trë thμnh mét yÕu tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh ®Õn sù thμnh b¹i trong c¹nh tranh, quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vμ ph¸t triÓn cña tõng doanh nghiÖp nãi riªng còng nh sù tiÕn bé hay tôt hËu cña nÒn kinh tÕ nãi chung. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh, chÊt l îng ®ang lμ vÊn ®Ò mang tÇm quan träng vÜ m« nhng ®Ó n©ng cao chÊt lîng ®¹t møc tèi u nhÊt ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®a chÊt lîng vμo néi dung qu¶n lý trong hÖ thèng ho¹t ®éng cña m×nh. H¬n n÷a, trong giai ®o¹n hiÖn nay, yªu cÇu cña ng- êi tiªu dïng vÒ s¶n phÈm ngμy cμng cao, s¶n phÈm kh«ng chØ ®Ñp, rÎ mμ ph¶i ®¹t chÊt lîng cao. §©y chÝnh lμ chiÕn lîc hμng ®Çu ®Ó c¸c doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng nç lùc phÊn ®Êu trong qu¸ tr×nh t×m kiÕm, ph¸t huy nh÷ng ph¬ng ¸n kh¶ thi nhÊt cho viÖc s¶n xuÊt vμ cung øng nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt lîng tho¶ m·n vμ vît kú väng cña kh¸ch hμng víi gi¸ thμnh hîp lý nhÊt. Do ®ã, viÖc ®¶m b¶o vμ n©ng cao chÊt l- îng s¶n phÈm lμ yªu cÇu kh¸ch quan thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn, gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp vμ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp, gióp doanh nghiÖp tån t¹i vμ ph¸t triÓn l©u dμi trªn thÞ tr êng. Víi sù chuyÓn ®aei c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ ë níc ta trong thêi gian qua vμ trong xu thÕ khu vùc ho¸, toμn cÇu hãa vÒ kinh tÕ, hμng hãa ngμy cμng phong phó ®a d¹ng h¬n, chÊt lîng s¶n phÈm còng ngμy cμng ®îc n©ng cao. §¶ng vμ nhμ níc ®· cã nhiÒu c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t vμ ph¸t triÓn ngμnh may mAEc, ®iÒu nμy ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ra ®êi hμng lo¹t c¸c doanh nghiÖp may mAEc víi ®ñ mäi thμnh phÇn kinh tÕ vμ qui m« kh¸c nhau ë níc ta. C¸c doanh nghiÖp lu«n t×m mäi c¸ch ®Ó chiÕm lÜnh vμ më réng thÞ tr êng s¶n xuÊt, tiªu thô cña m×nh. ViÖc nμy ®· t¹o ra sù c¹nh tranh gay g¾t trong ngμnh may mAEc. Bªn c¹nh c¸c doanh nghiÖp nhμ níc ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ ®· cã kh«ng Ýt doanh nghiÖp nhμ níc tù kh¼ng ®Þnh m×nh. C«ng ty cae phÇn may Lª Trùc lμ mét trong sè Ýt c¸c doanh nghiÖp cae phÇn ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ mAEc dï míi thμnh lËp cha l©u song ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®· ®i vμo aen ®Þnh vμ ®ang trë thμnh mét doanh nghiÖp v÷ng m¹nh...
View Full Document

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course ECON 410 taught by Professor Magen during the Spring '11 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 157

QT048 - Lêi Nãi §Çu Níc ta tõ mét nÒn kinh tÕ kÕ...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online