{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT049 - K ho lun tt nghip M c lc Qun tr v nng cao hiu qu s...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Kho¸ luËn tèt nghiÖp Môc lôc Qu¶n trÞ vμ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Kho¸ luËn tèt nghiÖp Mai Quang Hîp Néi dung Trang Lêi më ®Çu 4 Ch¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ qu¶n trÞ vèn lu ®éng 7 1.1 – Kh¸i qu¸t chung vÒ vèn lu ®éng : 7 1.1.1 Kh¸i niÖm cña vèn lu ®éng 7 1.1.2 §Æc ®iÓm cña vèn lu ®éng 9 1.1.3 Ph©n lo¹i vèn lu ®éng 10 1.1.3.1- Ph©n lo¹i theo vai trß tõng lo¹i vèn lu ®éng trong qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh 10 1.1.3.2- Ph©n lo¹i vèn lu ®éng theo h×nh th¸i biÓu hiÖn 11 1.1.3.3- Ph©n lo¹i theo quan hÖ së h÷u vÒ vèn 12 1.1.3.4- Ph©n lo¹i theo nguån h×nh thμnh 13 1.2 – C¸c ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhu cÇu Vèn lu ®éng 14 1.2.1 ph¬ng ph¸p trùc tiÕp 14 1.2.2 Ph¬ng ph¸p gi¸n tiÕp 17 1.3 - C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng 18 1.3.1- Tèc ®é lu©n chuyÓn vèn lu ®éng 18 1.3.2- Møc tiÕt kiÖm vèn lu ®éng 19 1.3.3- HiÖu suÊt sö dông vèn lu ®éng 19 1.3.4- Hμm lîng vèn lu ®éng 20 1.3.5- Møc doanh lîi vèn lu ®éng 20 1.4 – Néi dung qu¶n trÞ Vèn lu ®éng 20 1.4.1 – Qu¶n trÞ vèn b»ng tiÒn 21 1.4.2 – Qu¶n trÞ hμng tån kho dù tr÷ 25 1.4.3 – Qu¶n trÞ kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ 27 1.4.4 – Qu¶n trÞ vèn lu ®éng kh¸c 28 Qu¶n trÞ vμ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng 2
Background image of page 2
Kho¸ luËn tèt nghiÖp Mai Quang Hîp Ch¬ng 2: thùc tr¹ng qu¶n lý vμ sö dông vèn lu ®éng t¹i C«ng ty vËt t kü thuËt xi m¨ng- tæng c«ng ty xi m¨ng viÖt nam 30 2.1 - Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty 30 2.1.1 - Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña C«ng ty vËt t kü thuËt xi m¨ng – Tæng c«ng ty xi m¨ng ViÖt nam 30 2.1.2 – Mét sè ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty 31 2.1.2.1– Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban trong C«ng ty 31 2.1.2.2- §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 33 2.1.2.3– §Æc ®iÓm vÒ c¬ cÊu bé m¸y tæ chøc 36 2.1.2.4- §Æc ®iÓm vÒ vèn cña C«ng ty 37 2.2 – Thùc tr¹ng qu¶n trÞ Vèn lu ®éng cña C«ng ty vËt t kü thuËt Xi m¨ng 38 2.2.1 – C¬ cÊu Vèn lu ®éng 38 2.2.2 – C¬ cÊu nguån Vèn lu ®éng 41 2.3 – Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhu cÇu Vèn lu ®éng t¹i C«ng ty 44 2.4 – Néi dung qu¶n trÞ Vèn lu ®éng t¹i C«ng ty 45 2.4.1 – Qu¶n trÞ vèn b»ng tiÒn 45 2.4.2 – Qu¶n trÞ hμng tån kho dù tr÷ 47 2.4.3 – Qu¶n trÞ kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ 48 2.4.4 – Qu¶n trÞ vèn lu ®éng kh¸c 50 Qu¶n trÞ vμ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Kho¸ luËn tèt nghiÖp Mai Quang Hîp 2.5 – C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh qu¶n trÞ Vèn lu ®éng t¹i C«ng ty vËt t kü thuËt Xi m¨ng 51 Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p vμ kiÕn nghÞ nh»m hoμn thiÖn qu¶n trÞ Vèn lu ®éng t¹i C«ng ty vËt t kü thuËt Xi m¨ng 56 3.1 - §¸nh gi¸ u , nhîc ®iÓm cña qu¶n trÞ Vèn lu ®éng 56 3.1.1 - ¦u ®iÓm 56 3.1.2 – Nhîc ®iÓm 58 3.2 – Ph¬ng híng cña C«ng ty trong thêi gian tíi 59 3.2.1 – Ph¬ng híng cña C«ng ty trong s¶n xuÊt KD 59 3.2.2 – Ph¬ng híng vÒ qu¶n trÞ Vèn lu ®éng
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 104

QT049 - K ho lun tt nghip M c lc Qun tr v nng cao hiu qu s...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online