QT049 - Kho¸ luËn tèt nghiÖp Môc lôc Qu¶n trÞ vμ...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Kho¸ luËn tèt nghiÖp Môc lôc Qu¶n trÞ vμ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng Kho¸ luËn tèt nghiÖp Mai Quang Hîp Néi dung Trang Lêi më ®Çu 4 Ch¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ qu¶n trÞ vèn lu ®éng 7 1.1 – Kh¸i qu¸t chung vÒ vèn lu ®éng : 7 1.1.1 Kh¸i niÖm cña vèn lu ®éng 7 1.1.2 §AEc ®iÓm cña vèn lu ®éng 9 1.1.3 Ph©n lo¹i vèn lu ®éng 10 1.1.3.1- Ph©n lo¹i theo vai trß tõng lo¹i vèn lu ®éng trong qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh 10 1.1.3.2- Ph©n lo¹i vèn lu ®éng theo h×nh th¸i biÓu hiÖn 11 1.1.3.3- Ph©n lo¹i theo quan hÖ së h÷u vÒ vèn 12 1.1.3.4- Ph©n lo¹i theo nguån h×nh thμnh 13 1.2 – C¸c ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhu cÇu Vèn lu ®éng 14 1.2.1 ph¬ng ph¸p trùc tiÕp 14 1.2.2 Ph¬ng ph¸p gi¸n tiÕp 17 1.3 - C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng 18 1.3.1- Tèc ®é lu©n chuyÓn vèn lu ®éng 18 1.3.2- Møc tiÕt kiÖm vèn lu ®éng 19 1.3.3- HiÖu suÊt sö dông vèn lu ®éng 19 1.3.4- Hμm lîng vèn lu ®éng 20 1.3.5- Møc doanh lîi vèn lu ®éng 20 1.4 – Néi dung qu¶n trÞ Vèn lu ®éng 20 1.4.1 – Qu¶n trÞ vèn b»ng tiÒn 21 1.4.2 – Qu¶n trÞ hμng tån kho dù tr÷ 25 1.4.3 – Qu¶n trÞ kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ 27 1.4.4 – Qu¶n trÞ vèn lu ®éng kh¸c 28 Qu¶n trÞ vμ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng 2 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Mai Quang Hîp Ch¬ng 2: thùc tr¹ng qu¶n lý vμ sö dông vèn lu ®éng t¹i C«ng ty vËt t kü thuËt xi m¨ng- taeng c«ng ty xi m¨ng viÖt nam 30 2.1 - Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty 30 2.1.1 - Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña C«ng ty vËt t kü thuËt xi m¨ng – Taeng c«ng ty xi m¨ng ViÖt nam 30 2.1.2 – Mét sè ®AEc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty 31 2.1.2.1– Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban trong C«ng ty 31 2.1.2.2- §AEc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 33 2.1.2.3– §AEc ®iÓm vÒ c¬ cÊu bé m¸y tae chøc 36 2.1.2.4- §AEc ®iÓm vÒ vèn cña C«ng ty 37 2.2 – Thùc tr¹ng qu¶n trÞ Vèn lu ®éng cña C«ng ty vËt t kü thuËt Xi m¨ng 38 2.2.1 – C¬ cÊu Vèn lu ®éng 38 2.2.2 – C¬ cÊu nguån Vèn lu ®éng 41 2.3 – Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhu cÇu Vèn lu ®éng t¹i C«ng ty 44 2.4 – Néi dung qu¶n trÞ Vèn lu ®éng t¹i C«ng ty 45 2.4.1 – Qu¶n trÞ vèn b»ng tiÒn 45 2.4.2 – Qu¶n trÞ hμng tån kho dù tr÷ 47 2.4.3 – Qu¶n trÞ kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ 48 2.4.4 – Qu¶n trÞ vèn lu ®éng kh¸c 50 Qu¶n trÞ vμ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng 3 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Mai Quang Hîp 2.5 – C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh qu¶n trÞ Vèn lu ®éng t¹i C«ng ty vËt t kü thuËt Xi m¨ng 51 Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p vμ kiÕn nghÞ nh»m hoμn thiÖn qu¶n trÞ Vèn lu ®éng t¹i C«ng ty vËt t kü thuËt Xi m¨ng 56 3.1 - §¸nh gi¸ u , nhîc ®iÓm cña qu¶n trÞ Vèn lu ®éng 56 3.1.1 - ¦u ®iÓm 3....
View Full Document

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course ECON 410 taught by Professor Magen during the Spring '11 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 104

QT049 - Kho¸ luËn tèt nghiÖp Môc lôc Qu¶n trÞ vμ...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online