QT050 - Chuyn thc tp tt nghip Li m u Trong thi gian thc tp...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chuyn thc tp tt nghip Li m u Trong thi gian thc tp ti Chi nhnh xng du Hi Dng, vi nhng kin thc hc cng vi s nh hng ca thy gio hng dn ti c gng nghin cu v tm hiu, thu thp cc vn thc t chi nhnh xng du Hi Dng tin hnh phn tch nh gi cc lnh vc qun l hot ng sn xut kinh doanh c bn ca Chi nhnh. Chi nhnh xng du Hi Dng l mt doanh nghip Nh nc trong nhng nm gn y tnh hnh kinh doanh ca chi nhnh aen nh v pht trin. Hn na chi nhnh li l n v i din duy nht ca PETROLIMEX ti Hi Dng, chi nhnh c h thng knh phn phi kh a dng, ngoi ra chi nhnh cn c h thng tuyn ng vn hnh bm chuyn cung cp xng du cho cc n v trong ngnh nh Cng ty xng du KVI, Cng ty xng du H Sn Bnh, Cng ty xng du H Nam Ninh. Cng vi mi quan h cng tc ca bn thn vi chi nhnh xng du Hi Dng v kh nng thu thp, khai thc s liu phc v bo co thc tp tt nghip c tt nht, nn ti mnh dn chn chi nhnh xng du Hi Dng lm c s thc tp cho mnh. Trong thi gian thc tp ti nhn c s hng dn tn tnh, chu o ca thy gio Hong Ton v tp th cn b cng SV: Hong Vn Tr ng 1 Chuyn thc tp tt nghip nhn vin trong chi nhnh xng du Hi Dng gip ti hon thnh t thc tp ny. Do trnh tip thu hc tp ca bn thn cn nhiu hn ch, thi gian nghin cu c hn nn trong qu trnh tm hiu v phn tch, nh gi cc lnh vc qun l hot ng sn xut kinh doanh ca chi nhnh khng th trnh khi nhng sai st nht nh. Knh mong s ng gp gip ca thy gio, c gio khoa Khoa hc qun l Tr ng i hc Kinh t Quc dn em hon thnh tt bi chuyn ny. Xin chn thnh cm n s gip nhit tnh to iu kin thun li ca cc bc, cc anh ch trong c quan v s tn tnh hng dn ca thy gio Hong Ton. Sinh vin thc hin SV: Hong Vn Tr ng 2 Chuyn thc tp tt nghip Phn I: Qun l kinh doanh Ton cu ho l mt trong nhng qu trnh x hi ho ngy cng tr nn su sc, qua cc th tr ng c m rng, cc c hi cho mi quc gia cng c gia tng, mAEt khc n to ra mt mi tr - ng cnh tranh rt gay gt v n tr thnh nhn t e do ti tnh hnh pht trin kinh t ca mi quc gia. p ng c nhng yu cu ca qu trnh ton cu ho th cc doanh nghip Vit Nam vi t cch l ch th ca nn kinh t, l t bo ca x hi, l nhng cng c quan trng Nh nc thc hin cc chnh sch...
View Full Document

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course ECON 410 taught by Professor Magen during the Spring '11 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 93

QT050 - Chuyn thc tp tt nghip Li m u Trong thi gian thc tp...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online