{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT051 - L i ni u Ngy nay khi nn kinh t th tr ng pht trin...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi nãi ®Çu Ngμy nay, khi nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ph¸t triÓn m¹nh mÏ, c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp diÔn ra gay g¾t h¬n bao giê hÕt. §èi víi mét doanh nghiÖp ngoμi quèc doanh cã qui m« võa vμ nhá th× viÖc duy tr× ho¹t ®éng vμ kinh doanh cã l·i lμ v« cïng khã kh¨n. Thùc tÕ cho thÊy, c¸c doanh nghiÖp lμm ¨n thua lç, kÐm hiÖu qu¶ lμ do kh«ng t×m ®îc ®Çu ra hay cßn h¹n chÕ trong viÖc t×m kiÕm thÞ tr êng tiªu thô s¶n phÈm. YÕu kÐm trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm kh«ng nh÷ng ¶nh hëng tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, mμ cßn lμm gi¸n ®o¹n qu¸ tr×nh lu th«ng hμng ho¸, ¶nh hëng tíi viÖc s¶n xuÊt hμng ho¸, k×m h·m sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc. Trong bèi c¹nh tranh gay g¾t ®ã, c«ng ty TNHH óC §¹I LîI còng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n ®Ó cã thÓ tån t¹i vμ ph¸t triÓn. Tuy hμng n¨m doanh thu cña c«ng ty vÉn t¨ng víi tû lÖ kh¸ nhng vÉn cßn mét sè h¹n chÕ trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm. §©y lμ kh©u cuèi cïng cña chu kú s¶n xuÊt kinh doanh vμ lμ kh©u gióp n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, gióp c«ng ty cã thÓ tån t¹i vμ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ tr êng. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
VËy lμm thÕ nμo ®Ó ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm? §©y lμ c©u hái ®Æt ra cho c¸c nhμ qu¶n trÞ c«ng ty còng nh sinh viªn khoa Qu¶n trÞ kinh doanh. Do ®ã trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH óC §¹I LîI em ®· chän ®Ò tμi: C¸c biÖn ph¸p ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty TNHH óC §¹I LîI lμm ®Ò tμi chuyªn ®Ò tèt nghiÖp. Em hy väng víi ®Ò tμi nμy sÏ ®ãng gãp mét phÇn c«ng søc nhá bÐ vμo viÖc thóc ®Èy c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty vμ gi¶i ®¸p th¾c m¾c bÊy l©u cña m×nh. Ngoμi phÇn më ®Çu, kÕt luËn vμ danh môc tμi liÖu tham kh¶o, chuyªn ®Ò gåm cã 3 ch¬ng: Ch¬ng I : Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng. Ch¬ng II : Kh¶o s¸t vμ ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm t¹i c«ng ty TNHH óC §¹I LîI. Ch¬ng III : C¸c biÖn ph¸p ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm t¹i c«ng ty TNHH óC §¹I LîI. 2
Background image of page 2
CH¦¥NG I Nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn c¬ b¶n vÒ tiªu thô 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng. I. VÞ trÝ, vai trß cña ho¹t ®éng tiªu thô hμng hãa vμ thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm hμng hãa ®èi víi doanh nghiÖp. 1 / Kh¸i niÖm vÒ tiªu thô s¶n phÈm. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù m×nh quyÕt ®Þnh ba vÊn ®Ò trung t©m cèt lâi trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®ã lμ: s¶n xuÊt vμ kinh doanh c¸i g×? S¶n xuÊt vμ kinh doanh nh thÕ nμo? Vμ cho ai? Cho nªn viÖc tiªu thô s¶n phÈm hμng hãa cÇn ®îc hiÓu theo c¶ nghÜa hÑp vμ nghÜa réng.
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}