QT052 - Li ni u t c hiu qu trong sn xut kinh doanh th vn...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Li ni u t c hiu qu trong sn xut kinh doanh th vn tae chc lao ng l mt trong nhng cng vic thc s cn thit trong qu trnh qun l, iu hnh sn xut kinh doanh. y l mc tiu v l yu t quan trng nht i vi cc doanh nghip trong nn kinh t th tr ng hin nay . Vic tae chc lao ng sao cho ph hp vi kh nng v trnh ca ngi lao ng, lm cho ngi lao ng phn khi ho hng yn tm cng tc v t nng sut cht l ng cao, em li hiu qu cho doanh nghip l vic ht sc cn thit. V vy trong qu trnh hot ng sn xut ca doanh nghip cn phi tae chc lao ng khoa hc, nhm gp phn nng cao cht lng v hiu qu, tch lu v pht trin kinh t, to iu kin cho ngi lao ng ti sn xut sc lao ng . Trong nhng nm qua cc doanh nghip ni chung, i vi doanh nghip Bu chnh vin thng ni ring, cng tc tae chc lao ng ngy cng c quan tm hn, nhm p ng khng ngng s i hi ca c ch th tr ng v hi nhp trong v ngoi nc. Tuy nhin, vic tae chc lao ng c th hin nh th no va t c tnh khoa hc, ng thi em li hiu qu kinh t cao ang l vn bc xc c AEt ra i vi cc nh qun l kinh doanh . Xut pht t thc trng cng tc tae chc lao ng ti Bu in huyn Ta cha(tnh in Bin) v vi mong mun tm hiu v lnh vc tae chc lao ng nn ti chn ti " Cc bin php hon thin cng tc tae chc lao ng ti Bu in huyn Ta cha " lm lun vn tt nghip. Vic tin hnh nghin cu cng tc tae chc lao ng ca mt doanh nghip Bu chnh vin thng tm ra cc thiu st nhm a ra cc gii php hon chnh l mt vic thc s kh khn , v i hi phi c iu kin v cc yu t nh thi gian nghin cu , qu trnh ng dng a vo th nghim trong qu trnh sn xut thc t c s Do vy ni dung ca lun vn vit ln ch yu tp trung phn tch mt s vn chnh l phn cng v hip tc lao ng , nh mc lao ng , tae chc v phc ni lm vic, o to v nng cao trnh mi mAEt cho ngi lao ng lm r nhng vn nu trn lun vn s dng cc phng php nh : - Phng php phn tch taeng hp : Thng qua phng php ny tp hp v phn tch tnh hnh thc hin cng tc tae chc lao ng ti Bu in huyn Ta cha. - Phng php thng k : c s dng nh mt cng c phn tch s liu minh ho cc vn nghin cu ....
View Full Document

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course ECON 410 taught by Professor Magen during the Spring '11 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 122

QT052 - Li ni u t c hiu qu trong sn xut kinh doanh th vn...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online