QT053 - Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp L I M Đ U Ờ Ở Ầ V...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp L I M Đ U Ờ Ở Ầ V i u th v đi u ki n sinh thái và lao đ ng, Vi t Nam có ti m năng ớ ư ế ề ề ệ ộ ệ ề l n v s n xu t các lo i rau qu mà th tr ng th gi i có nhu c u nh chu i, ớ ề ả ấ ạ ả ị ườ ế ớ ầ ư ố v i, d a, xoài nhãn, chôm chôm… và m t s lo i rau v Đông có giá tr kinh ả ứ ộ ố ạ ụ ị t cao nh d a chu t, khoai tây, cà chua, ngô rau… Nh ng năm tr c đây, ế ư ư ộ ữ ướ khi còn th tr ng Liên Xô và các n c trong kh i SEV, năm cao nh t Vi t ị ườ ướ ố ấ ệ Nam đã xu t kh u đ c kh i l ng rau qu t i và rau qu ch bi n tr giá ấ ẩ ượ ố ượ ả ươ ả ế ế ị 30 tri u Rúp chuy n nh ng. T khi đ t n c chuy n đ i c ch qu n lý kinh ệ ể ượ ừ ấ ướ ể ổ ơ ế ả t , do th tr ng truy n th ng b thu h p, th tr ng m i còn đang trong giai ế ị ườ ề ố ị ẹ ị ườ ớ đo n th nghi m, ch a n đ nh, h n n a ch t l ng, s l ng, m u mã, giá ạ ử ệ ư ổ ị ơ ữ ấ ượ ố ượ ẫ c s n ph m đ t đ c còn r t th p. N u so sánh kim ng ch xu t kh u các ả ả ẩ ạ ượ ấ ấ ế ạ ấ ẩ lo i rau qu c a Vi t Nam v i m t s n c Châu Á có ti m năng v s n xu t ạ ả ủ ệ ớ ố ố ướ ề ế ả ấ các lo i rau qu nh n c ta thì kim ng ch xu t kh u rau qu c a Vi t Nam ạ ả ư ướ ạ ấ ẩ ả ủ ệ còn r t th p. Đi u đó ch ng t ti m năng l n v xu t kh u rau qu ch a ấ ấ ề ứ ỏ ề ớ ề ấ ẩ ả ư đ c khai thác. ượ B c đ u tìm hi u nguyên nhân h n ch kh năng xu t kh u rau qu ướ ầ ể ạ ế ả ấ ẩ ả cho th y ngoài lý do bi n đ ng th tr ng xu t kh u truy n th ng thì m t ấ ế ộ ị ườ ấ ẩ ề ố ộ nguyên nhân quan tr ng khác là ch a có nh ng gi i pháp h u hi u thúc đ y ọ ư ữ ả ữ ệ ẩ xu t kh u rau qu . M t th i gian dài, t m vĩ mô, chúng ta còn coi nh s n ấ ẩ ả ộ ờ ở ầ ẹ ả ph m rau qu , ch a đánh giá đúng m c l i th so sánh c a nó trong lĩnh v c ẩ ả ư ứ ợ ế ủ ự xu t kh u. ấ ẩ Cho nên, vi c nghiên c u nh ng gi i pháp và đ xu t các chính sách ệ ứ ữ ả ề ấ tác đ ng thúc đ y ho t đ ng xu t kh u th i gian t i là r t c p thi t góp ph n ộ ẩ ạ ộ ấ ẩ ờ ớ ấ ấ ế ầ tăng nhanh kim ng ch xu t kh u rau qu nên em đã quy t đ nh ch n đ tài: ạ ấ ẩ ả ế ị ọ ề M t s ý ki n v hoàn thi n chính sách thúc đ y xu t kh u các ộ ố ế ề ệ ẩ ấ ẩ s n ph m rau qu Vi t Nam ả ẩ ả ở ệ Đ tài này s t p trung nghiên c u, đ xu t các chính sách và gi i pháp ề ẽ ậ ứ ề ấ ả ch y u nh m thúc đ y xu t kh u m t s s n ph m rau qu Vi t Nam t ủ ế ằ ẩ ấ ẩ ộ ố ả ẩ ả ở ệ ừ nay t i năm 2010, trong đó t p trung vào m t s lo i qu nh chu i, d a, v i ớ ậ ộ ố ạ ả ư ố ứ ả và rau v Đông.và rau v Đông....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 77

QT053 - Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp L I M Đ U Ờ Ở Ầ V...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online