QT054 - Lêi nãi ®Çu §ãi nghÌo lμ mét vÊn ®Ò...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lêi nãi ®Çu §ãi nghÌo lμ mét vÊn ®Ò mang tÝnh chÊt toμn cÇu. Nã kh«ng chØ lμ mét thùc tÕ ®ang diÔn ra ë níc ta mμ cßn lμ mét tån t¹i phae biÕn trªn toμn thÕ giíi vμ trong khu vùc. Ngay c¶ nh÷ng níc ph¸t triÓn cao, vÉn cßn mét bé phËn d©n c sèng ë møc nghÌo khae. Vμo nh÷ng n¨m cuèi cña thÕ kû 21 trªn toμn thÕ giíi vÉn cßn h¬n 1,3 tû ngêi sèng díi møc nghÌo khae, trong ®ã kho¶ng 800 triÖu ngêi sèng ë c¸c quèc gia thuéc khu vùc ch©u ¸ -Th¸i b×nh d¬ng. §©y lμ mét trë ng¹i trÇm träng, mét th¸ch thøc ®èi víi sù ph¸t triÓn cña c¸c níc trªn thÕ giíi. tuy nhiªn møc ®é vμ tû lÖ d©n c nghÌo ®ãi lμ rÊt kh¸c nhau gi÷a c¸c níc, c¸c khu vùc. Nã ph¶n ¸nh sù kh¸c nhau vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña c¸c quèc gia tr íc hÕt lμ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. ViÖt Nam lμ mét trong nh÷ng níc nghÌo nhÊt thÕ giíi, víi gÇn 80% d©n c sèng ë khu vùc n«ng nghiÖp vμ 70% lùc l îng lao ®éng lμm trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp. Do sù ph¸t triÓn chËm cña lùc lîng s¶n xuÊt, sù l¹c hËu vÒ kinh tÕ vμ tr×nh ®é ph©n c«ng lao ®éng x· héi kÐm, dÉn tíi n¨ng suÊt lao ®éng x· héi vμ møc t¨ng tr ëng x· héi thÊp. Víi chñ tr ¬ng ph¸t triÓn mét nÒn kinh tÕ thÞ truêng theo ®Þnh híng XHCN cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhμ Níc th× ®©y võa lμ mét nhiÖm vô chiÕn lîc cña c«ng cuéc ph¸t triÓn KT-XH, võa lμ ph¬ng tiÖn ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu "D©n giμu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh". Muèn ®¹t ®îc môc tiªu nμy th× tr íc hÕt ph¶i xo¸ bá ®ãi nghÌo vμ l¹c hËu. §©y lμ mét tr¸ch nhiÖm hÕt søc nAEng nÒ cña §¶ng vμ Nhμ Níc ta, bëi Nhμ Níc kh«ng chØ b¶o ®¶m nhu cÇu tèi thiÓu cho d©n mμ cßn xoμ bá tËn gèc c¸c nguyªn nh©n g©y ra ®ãi nghÌo trong d©n c. §Ó tËp trung c¸c nguån lùc vμ triÓn khai ®ång bé, thèng nhÊt vμ hiÖu qu¶ c¸c gi¶i ph¸p, chÝnh s¸ch xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ph¶i trë thμnh ch- 1 ¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia phï hîp víi ®Þnh híng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc, nh»m hç trî trùc tiÕp c¸c x· nghÌo, hé nghÌo c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt, t¨ng thu nhËp, aen ®Þnh ®êi sèng, tù v¬n lªn tho¸t khái ®ãi nghÌo, v× vËy mμ §¹i héi 8 cña §¶ng ®· x¸c ®Þnh "" Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo lμ mét trong nh÷ng ch- ¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vïa cÊp b¸ch tr íc m¾t, võa c¬ b¶n l©u dμi". Do vËy mμ th¸ng7.1998 thñ t íng chÝnh phñ ®· phª duyÖt vμ triÓn khai ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo giai ®o¹n 1998-2000 vμ 2001-2005. Thùc hiÖn chñ tr ¬ng vμ ®êng lèi cña §¶ng vμ Nhμ Níc vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vμ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo th× cho ®Õn nay tÊt c¶ c¸c tØnh, thμnh trong c¶ níc ®· x©y dùng ch-...
View Full Document

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course ECON 410 taught by Professor Magen during the Spring '11 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 82

QT054 - Lêi nãi ®Çu §ãi nghÌo lμ mét vÊn ®Ò...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online