{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT055 - L un vn tt nghip li M u Trong giai on pht trin nn...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp lêi Më ®Çu Trong giai ®o¹n ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr êng më cöa héi nhËp vμo nÒn kinh tÕ khu vùc vμ thÕ giíi, hÇu hÕt tÊt c¶ c¸c quèc gia ®Òu ph¶i thõa nhËn trong mäi ho¹t ®éng ®Òu ph¶i cã c¹nh tranh. C«ng ty chØ cã thÓ qua mét thêi gian ng¾n mμ ph¸t triÓn rÊt m¹nh hay cã thÓ ph¸ s¶n, th× viÖc kh«ng ngõng ®æi míi n©ng cao kh¶ n¨ng thÝch øng víi nh÷ng biÕn ®éng cña m«i tr êng ®· trë thμnh nguyªn t¾c hμng ®Çu trong kinh doanh. §Ó lμm ®îc ®iÒu ®ã doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh râ m×nh muèn ®i ®©u? ph¶i ®i nh thÕ nμo? Nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc nμo ph¶i vît qua? Vμ quan träng h¬n c¶ lμ lμm thÕ nμo ®Ó mäi thμnh viªn trong doanh nghiÖp cïng ®ång t©m, nhÊt trÝ, nç lùc hÕt m×nh v× thμnh c«ng chung cña doanh nghiÖp. §iÒu nμy tr íc hÕt phô thuéc vμo c«ng t¸c x©y dùng vμ triÓn khai chiÕn lîc kinh doanh. ChiÕn lîc kinh doanh ®óng ®¾n sÏ lμ ®¶m b¶o cho sù tån t¹i, ph¸t triÓn bÒn v÷ng, l©u dμi theo nh÷ng môc tiªu dμi h¹n cña doanh nghiÖp. Víi ý nghÜa thùc tiÔn ®ã sau 2 th¸ng thùc tËp t¹i Tæng c«ng ty Th¬ng m¹i Hμ Néi, ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña TiÕn sÜ NguyÔn §ç Khuª em ®· chän ®Ò tμi: " Mét sè gi¶i ph¸p hoμn thiÖn c«ng t¸c lËp chiÕn lîc kinh doanh cña Tæng c«ng ty Th¬ng m¹i Hμ Néi tõ nay ®Õn 2010". LuËn v¨n ®îc bè côc lμm 3 phÇn: §μo Lª Cêng - Líp 7A13 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp PhÇn I: Tæng quan vÒ Tæng C«ng ty Th¬ng m¹i Hμ Néi (HAPRO) PhÇn II: T×nh h×nh thùc hiÖn chiÕn lîc kinh doanh cña Tæng C«ng ty Th¬ng m¹i Hμ Néi Hapro PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoμn thiÖn c«ng t¸c lËp chiÕn lîc cña tæng c«ng ty th¬ng m¹i Hμ Néi tõ nay ®Õn 2010 §μo Lª Cêng - Líp 7A13 2
Background image of page 2
LuËn v¨n tèt nghiÖp PhÇn I Tæng quan vÒ Tæng c«ng ty Th¬ng m¹i Hμ Néi 1. Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn Tæng C«ng ty Th¬ng m¹i Hμ Néi lμ doanh nghiÖp Nhμ níc ho¹t ®éng theo m« h×nh C«ng ty mÑ- c«ng ty con, ®îc h×nh thμnh dùa trªn c¬ së tæ chøc l¹i C«ng ty S¶n xuÊt DÞch vô vμ XuÊt nhËp khÈu Nam Hμ Néi (HAPRO) vμ c¸c c«ng ty con lμ c¸c c«ng ty TNHH mét thμnh viªn, c¸c c«ng ty cæ phÇn vμ c¸c c«ng ty liªn doanh liªn kÕt. Tªn giao dÞch quèc tÕ: HANOI TRADE CORPORATION Tªn viÕt t¾t : HAPRO Tªn tiÕng ViÖt : Tæng C«ng ty Th¬ng m¹i Hμ Néi Trô së ®Æt t¹i: Sè 38-40 phè Lª Th¸i Tæ, quËn Hoμn KiÕm, Hμ Néi. Sè ®iÖn tho¹i: 84-4-8267984 Fax:84-4-8267983 Email: [email protected] [email protected] LÞch sö h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña Tæng C«ng ty: Ngμy 14/08/1991 thμnh lËp “Ban ®¹i diÖn phÝa Nam” (lμ tiÒn th©n cña C«ng ty SX-DV vμ XNK Nam Hμ Néi-HAPROSIMEX SAIGON) thuéc liªn hiÖp SX-DV vμ XNK thñ c«ng mü nghÖ Hμ Néi.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}