QT055 - LuËn v¨n tèt nghiÖp lêi Më ®Çu Trong giai...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: LuËn v¨n tèt nghiÖp lêi Më ®Çu Trong giai ®o¹n ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr êng më cöa héi nhËp vμo nÒn kinh tÕ khu vùc vμ thÕ giíi, hÇu hÕt tÊt c¶ c¸c quèc gia ®Òu ph¶i thõa nhËn trong mäi ho¹t ®éng ®Òu ph¶i cã c¹nh tranh. C«ng ty chØ cã thÓ qua mét thêi gian ng¾n mμ ph¸t triÓn rÊt m¹nh hay cã thÓ ph¸ s¶n, th× viÖc kh«ng ngõng ®aei míi n©ng cao kh¶ n¨ng thÝch øng víi nh÷ng biÕn ®éng cña m«i tr êng ®· trë thμnh nguyªn t¾c hμng ®Çu trong kinh doanh. §Ó lμm ®îc ®iÒu ®ã doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh râ m×nh muèn ®i ®©u? ph¶i ®i nh thÕ nμo? Nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc nμo ph¶i vît qua? Vμ quan träng h¬n c¶ lμ lμm thÕ nμo ®Ó mäi thμnh viªn trong doanh nghiÖp cïng ®ång t©m, nhÊt trÝ, nç lùc hÕt m×nh v× thμnh c«ng chung cña doanh nghiÖp. §iÒu nμy tr íc hÕt phô thuéc vμo c«ng t¸c x©y dùng vμ triÓn khai chiÕn lîc kinh doanh. ChiÕn lîc kinh doanh ®óng ®¾n sÏ lμ ®¶m b¶o cho sù tån t¹i, ph¸t triÓn bÒn v÷ng, l©u dμi theo nh÷ng môc tiªu dμi h¹n cña doanh nghiÖp. Víi ý nghÜa thùc tiÔn ®ã sau 2 th¸ng thùc tËp t¹i Taeng c«ng ty Th¬ng m¹i Hμ Néi, ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña TiÕn sÜ NguyÔn §ç Khuª em ®· chän ®Ò tμi: " Mét sè gi¶i ph¸p hoμn thiÖn c«ng t¸c lËp chiÕn lîc kinh doanh cña Taeng c«ng ty Th ¬ng m¹i Hμ Néi tõ nay ®Õn 2010". LuËn v¨n ®îc bè côc lμm 3 phÇn: §μo Lª Cêng - Líp 7A13 1 LuËn v¨n tèt nghiÖp PhÇn I: Taeng quan vÒ Taeng C«ng ty Th ¬ng m¹i Hμ Néi (HAPRO) PhÇn II: T×nh h×nh thùc hiÖn chiÕn lîc kinh doanh cña Taeng C«ng ty Th ¬ng m¹i Hμ Néi Hapro PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoμn thiÖn c«ng t¸c lËp chiÕn lîc cña taeng c«ng ty th¬ng m¹i Hμ Néi tõ nay ®Õn 2010 §μo Lª Cêng - Líp 7A13 2 LuËn v¨n tèt nghiÖp PhÇn I Taeng quan vÒ Taeng c«ng ty Th ¬ng m¹i Hμ Néi 1. Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn Taeng C«ng ty Th¬ng m¹i Hμ Néi lμ doanh nghiÖp Nhμ níc ho¹t ®éng theo m« h×nh C«ng ty mÑ- c«ng ty con, ®îc h×nh thμnh dùa trªn c¬ së tae chøc l¹i C«ng ty S¶n xuÊt DÞch vô vμ XuÊt nhËp khÈu Nam Hμ Néi (HAPRO) vμ c¸c c«ng ty con lμ c¸c c«ng ty TNHH mét thμnh viªn, c¸c c«ng ty cae phÇn vμ c¸c c«ng ty liªn doanh liªn kÕt. Tªn giao dÞch quèc tÕ: HANOI TRADE CORPORATION Tªn viÕt t¾t : HAPRO Tªn tiÕng ViÖt : Taeng C«ng ty Th¬ng m¹i Hμ Néi Trô së ®AEt t¹i: Sè 38-40 phè Lª Th¸i Tae, quËn Hoμn KiÕm, Hμ Néi. Sè ®iÖn tho¹i: 84-4-8267984 Fax:84-4-8267983 Email: [email protected][email protected] LÞch sö h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña Taeng C«ng ty: Ngμy 14/08/1991 thμnh lËp “Ban ®¹i diÖn phÝa Nam” (lμ tiÒn th©n cña C«ng ty SX-DV vμ XNK Nam Hμ Néi-HAPROSIMEX SAIGON) thuéc liªn hiÖp SX-DV vμ XNK thñ c«ng mü nghÖ Hμ Néi....
View Full Document

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course ECON 410 taught by Professor Magen during the Spring '11 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 68

QT055 - LuËn v¨n tèt nghiÖp lêi Më ®Çu Trong giai...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online