QT056 - Chuyn tt nghip Mc lc Ti khon tin gi USD:...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chuyn tt nghip Mc lc Ti khon tin gi USD: 001.370.380 99.5 Ngn hng Ngoi th ng ............................................................................................... 6 MAEt hng .......................................................................................... 34 Bng 3: Kim ngch xut khu hng th cng m ngh ca Cng ty C ng Thnh theo c cu mAEt hng ........................................... 35 II. Mt s gii php nhm thc y hot ng xut khu ca cng ty C ng Thnh ...................................................................... 49 1. Tng cng cng tc nghin cu v hon thin h thng thu thp v x l thng tin ................................................................. 49 1.1. Tng cng cng tc nghin cu v xy dng chin lc th tr - ng ton din............................................................................... 49 2. Nng cao kh nng cnh tranh ........................................... 55 2.1 La chn mAEt hng chin lc ....................................... 55 2.2 Nng cao cht lng sn phm .....................................55 2.3. a dng ho sn phm ..................................................56 2.4 Thc hin tit kim vt t ........................................... 56 3. Huy ng ti a ngun vn kinh doanh ............................. 57 4 . Nng cao hiu qu nghip v kinh doanh ...................... 57 5. Hon thin cng tc lnh o v tae chc nhn s v nng cao cht lng tay ngh cng nhn .............................................. 58 SV: Dng Mnh Tng - Lp: QTKDTH - K33 1 Chuyn tt nghip 5.1 Hon thin cng tc lnh o v tae chc nhn s.......58 5.2 Nng cao cht lng tay ngh cng nhn....................60 10. Nh nc to iu kin gip cc doanh nghip ..........69 12. Kin ton b my cn b hi quan v n gin ho th tc xut khu .................................................................................... 72 a. V cn b ngnh hi quan.............................................. 72 b. n gin th tc xut nhp khu ................................ 72 13. Chnh sch pht trin cc lng ngh th cng m ngh truyn thng................................................................................ 73 a. Tm kim v pht trin cc lng ngh truyn thng.73 b. Chnh sch h tr, khuyn khch pht trin cc lng ngh truyn thng, AEc bit ch n cc ngh nhn...................74 14. Chnh sch tn dng nng cao kh nng qun l h thng ngn hng ......................................................................... 75 Kt lun .......................................................................................... 77 SV: Dng Mnh Tng - Lp: QTKDTH - K33 2 Chuyn tt nghip...
View Full Document

Page1 / 81

QT056 - Chuyn tt nghip Mc lc Ti khon tin gi USD:...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online