QT056 - Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Môc lôc Tμi kho¶n...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Môc lôc Tμi kho¶n tiÒn göi USD: 001.370.380 99.5 – Ng©n hμng Ngo¹i th ¬ng ............................................................................................... 6 MAEt hμng .......................................................................................... 34 B¶ng 3: Kim ng¹ch xuÊt khÈu hμng thñ c«ng mü nghÖ cña C«ng ty C êng ThÞnh theo c¬ cÊu mAEt hμng ........................................... 35 II. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty C êng ThÞnh ...................................................................... 49 1. T¨ng cêng c«ng t¸c nghiªn cøu vμ hoμn thiÖn hÖ thèng thu thËp vμ xö lý th«ng tin ................................................................. 49 1.1. T¨ng cêng c«ng t¸c nghiªn cøu vμ x©y dùng chiÕn lîc thÞ tr - êng toμn diÖn............................................................................... 49 2. N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh ........................................... 55 2.1 Lùa chän mAEt hμng chiÕn lîc ....................................... 55 2.2 N©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm .....................................55 2.3. §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ..................................................56 2.4 Thùc hiÖn tiÕt kiÖm vËt t ........................................... 56 3. Huy ®éng tèi ®a nguån vèn kinh doanh ............................. 57 4 . N©ng cao hiÖu qu¶ nghiÖp vô kinh doanh ...................... 57 5. Hoμn thiÖn c«ng t¸c l·nh ®¹o vμ tae chøc nh©n sù vμ n©ng cao chÊt lîng tay nghÒ c«ng nh©n .............................................. 58 SV: D¬ng M¹nh Tïng - Líp: QTKDTH - K33 1 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 5.1 Hoμn thiÖn c«ng t¸c l·nh ®¹o vμ tae chøc nh©n sù.......58 5.2 N©ng cao chÊt lîng tay nghÒ c«ng nh©n....................60 10. Nhμ níc t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì c¸c doanh nghiÖp ..........69 12. KiÖn toμn bé m¸y c¸n bé h¶i quan vμ ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc xuÊt khÈu .................................................................................... 72 a. VÒ c¸n bé ngμnh h¶i quan.............................................. 72 b. §¬n gi¶n thñ tôc xuÊt nhËp khÈu ................................ 72 13. ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn c¸c lμng nghÒ thñ c«ng mü nghÖ truyÒn thèng................................................................................ 73 a. T×m kiÕm vμ ph¸t triÓn c¸c lμng nghÒ truyÒn thèng.73 b. ChÝnh s¸ch hç trî, khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c lμng nghÒ truyÒn thèng, ®AEc biÖt chó ý ®Õn c¸c nghÖ nh©n...................74 14. ChÝnh s¸ch tÝn dông n©ng cao kh¶ n¨ng qu¶n lÝ hÖ thèng ng©n hμng ......................................................................... 75 KÕt luËn .......................................................................................... 77 SV: D¬ng M¹nh Tïng - Líp: QTKDTH - K33 2 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 81

QT056 - Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Môc lôc Tμi kho¶n...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online