QT057 - Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi giíi...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi giíi thiÖu Tr íc kia trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo c¸c chØ tiªu, kÕ ho¹ch do Nhμ níc ®AEt ra do vËy hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cha cao. MAEt kh¸c do s¶n xuÊt kh«ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu nªn viÖc ph¸t triÓn thÞ tr êng kh«ng ®îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m vμ chó träng. NhiÖm vô cña c¸c doanh nghiÖp lóc nμy lμ hoμn thμnh chØ tiªu kÕ ho¹ch ®AEt ra. Ngμy nay trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng quyÒn tù chñ kinh doanh ®îc trao cho c¸c doanh nghiÖp, c¸c doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t huy søc s¸ng t¹o, n¨ng lùc cña m×nh ®Ó tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng. H¬n thÕ n÷a nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang trong xu thÕ héi nhËp toμn cÇu, ®· gia nhËp khu vùc mËu dÞch tù do (AFTA), diÔn ®μn hîp t¸c ch©u ¸ Th¸i B×nh D¬ng (APEC), ®ang trong tiÕn tr×nh gia nhËp tae chøc th¬ng m¹i thÕ giíi (WTO). V× vËy m«i tr êng kinh doanh cã sù c¹nh tranh gay g¾t, khèc liÖt, mçi ngμnh, mçi doanh nghiÖp ph¶i t×m ra cho m×nh mét híng ®i ®óng phï hîp víi yªu cÇu thùc tÕ vμ thÝch nghi ®îc víi sù biÕn ®aei cña thÞ tr êng. Yªu cÇu ®ã ®AEt ra cho mçi doanh nghiÖp, c«ng ty ph¶i tù hoμn thiÖn m×nh ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt ®ång thêi cã thÓ lμm chñ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. SV: TrÇn §øc Th¾ng Líp C«ng nghiÖp 44 A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp ChiÕn lîc kinh doanh lμ mét c«ng cô cã thÓ biÕn nh÷ng môc tiªu, dù ®Þnh cña doanh nghiÖp trë thμnh hiÖn thùc, hoAEc ®iÒu chØnh nh÷ng híng ®i cña doanh nghiÖp phï hîp víi m«i tr êng kinh doanh ®Çy biÕn ®éng. C«ng ty TNHH Nhμ níc mét thμnh viªn c¬ khÝ Hμ Néi lμ mét thùc thÓ kinh tÕ còng ho¹t ®éng trong m«i tr - êng kinh doanh nh vËy. ViÖc t¸ch ra khái m«i tr êng kinh doanh lμ kh«ng thÓ. §Ó cã ®îc thÕ chñ ®éng trong kinh doanh, chñ ®éng trong s¶n xuÊt, n¾m b¾t ®îc nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng, dù ®o¸n vμ chíp ®îc thêi c¬ kinh doanh trªn thÞ tr êng chØ trong tho¸ng chèc còng ®ñ lμm thay ®aei sè phËn vμ vÞ thÕ cña c«ng ty th× chiÕn l îc ph¸t triÓn thÞ tr êng sÏ phÇn nμo ®ã hç trî tÝch cùc cho c«ng ty thùc hiÖn môc tiªu kinh doanh cña m×nh. NhËn thÊy tÇm quan träng cña thÞ tr êng ®èi víi c¸c c«ng ty, ®AEc biÖt lμ thÞ tr êng ®Çu ra cho c¸c s¶n phÈm. T«i ®· triÓn khai x©y dùng ®Ò tμi: "X©y dùng chiÕn lîc ph¸t triÓn thÞ tr êng cña C«ng ty TNHH Nhμ níc mét thμnh viªn c¬ khÝ Hμ Néi trong giai ®o¹n 2005-2015"....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 113

QT057 - Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi giíi...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online