QT057 - Chuyn thc tp tt nghip Li gii thiu Tr c kia trong nn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chuyn thc tp tt nghip Li gii thiu Tr c kia trong nn kinh t k hoch ho tp trung cc doanh nghip hot ng theo cc ch tiu, k hoch do Nh nc AEt ra do vy hiu qu sn xut kinh doanh cha cao. MAEt khc do sn xut khng p ng c nhu cu nn vic pht trin th tr ng khng c cc doanh nghip quan tm v ch trng. Nhim v ca cc doanh nghip lc ny l hon thnh ch tiu k hoch AEt ra. Ngy nay trong nn kinh t th tr ng quyn t ch kinh doanh c trao cho cc doanh nghip, cc doanh nghip c iu kin pht huy sc sng to, nng lc ca mnh tho mn tt nht nhu cu ca ngi tiu dng. Hn th na nn kinh t Vit Nam ang trong xu th hi nhp ton cu, gia nhp khu vc mu dch t do (AFTA), din n hp tc chu Thi Bnh Dng (APEC), ang trong tin trnh gia nhp tae chc thng mi th gii (WTO). V vy mi tr ng kinh doanh c s cnh tranh gay gt, khc lit, mi ngnh, mi doanh nghip phi tm ra cho mnh mt hng i ng ph hp vi yu cu thc t v thch nghi c vi s bin aei ca th tr ng. Yu cu AEt ra cho mi doanh nghip, cng ty phi t hon thin mnh t hiu qu cao nht ng thi c th lm ch trong qu trnh sn xut kinh doanh ca mnh. SV: Trn c Thng Lp Cng nghip 44 A Chuyn thc tp tt nghip Chin lc kinh doanh l mt cng c c th bin nhng mc tiu, d nh ca doanh nghip tr thnh hin thc, hoAEc iu chnh nhng hng i ca doanh nghip ph hp vi mi tr ng kinh doanh y bin ng. Cng ty TNHH Nh nc mt thnh vin c kh H Ni l mt thc th kinh t cng hot ng trong mi tr - ng kinh doanh nh vy. Vic tch ra khi mi tr ng kinh doanh l khng th. c c th ch ng trong kinh doanh, ch ng trong sn xut, nm bt c nhu cu ca ngi tiu dng, d on v chp c thi c kinh doanh trn th tr ng ch trong thong chc cng lm thay aei s phn v v th ca cng ty th chin l c pht trin th tr ng s phn no h tr tch cc cho cng ty thc hin mc tiu kinh doanh ca mnh. Nhn thy tm quan trng ca th tr ng i vi cc cng ty, AEc bit l th tr ng u ra cho cc sn phm. Ti trin khai xy dng ti: "Xy dng chin lc pht trin th tr ng ca Cng ty TNHH Nh nc mt thnh vin c kh H Ni trong giai on 2005-2015"....
View Full Document

Page1 / 113

QT057 - Chuyn thc tp tt nghip Li gii thiu Tr c kia trong nn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online