QT058 - Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi m ®Çu...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi më ®Çu Thùc hiÖn chñ tr ¬ng ®aei míi cña §¶ng vμ Nhμ níc, nÒn kinh tÕ níc ta ®· chuyÓn sang vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr êng cã sù qu¶n lý cña Nhμ níc. Víi c¬ chÕ nμy ®· t¹o ra cho c¸c doanh nghiÖp cña ViÖt Nam cã quyÒn tù chñ kinh doanh,ph¸t huy ®îc tÝnh s¸ng t¹o cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn c¬ chÕ nμy còng ®AEt ra cho c¸c doanh nghiÖp rÊt nhiÒu th¸ch thøc míi trong viÖc ®èi ®Çu víi c¹nh tranh vμ buéc c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i ph¶i kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao trong tÊt c¶ c¸c chØ tiªu cña m×nh. C«ng ty Cae phÇn may Th¨ng Long lμ c«ng ty ®îc thμnh lËp tõ trong nh÷ng n¨m kh¸ng chiÕn (1958) víi bÒ dμy ho¹t ®éng l©u n¨m cña m×nh, c«ng ty ®ang trªn ®μ ph¸t triÓn m¹nh kh¶ng ®Þnh chç ®øng cña m×nh trªn thÞ tr êng, trë thμnh mét trong nh÷ng c¸nh chim ®Çu ®μn cña ngμnh c«ng nghiÖp may ViÖt Nam. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c«ng ty kh«ng ph¶i kh«ng gAEp nh÷ng khã kh¨n. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty cïng víi sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy GS.TS. Ph¹m Ngäc KiÓm ®· gióp em lùa chän ®Ò tμi: "Ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Cae phÇn may Th¨ng Long giai ®o¹n 2000 - 2005 " lμm chuyªn ®Ò thùc tËp. Vò ThÞ Thanh HuyÒn Líp: Thèng kª 44QN Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp B»ng nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh cïng víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®ù¬c trang bÞ trong qu¸ tr×nh häc tËp em ®· cè g¾ng hoμn thμnh chuyªn ®Ò nμy mét c¸ch tèt nhÊt. Tuy nhiªn víi sù giíi h¹n trong kiÕn thøc, ®Ò tμi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai lÇm vμ h¹n chÕ. V× vËy em mong nhËn ®îc sù nhËn xÐt vμ chØ b¶o cña c¸c thÇy c«. Ngoμi lêi më ®Çu, ®Ò tμi cßn bao gåm nh÷ng néi dung chñ yÕu sau: Ch¬ng I: Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty cae phÇn may Th¨ng Long Ch¬ng II: Ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cae phÇn may Th¨ng Long Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh Ch¬ng I Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty cae phÇn may Th¨ng long- Tªn c«ng ty: C«ng ty cae phÇn may Th¨ng Long- Tªn giao dÞch quèc tÕ: Thang Long Garment Company (Thaloga)- Lo¹i h×nh doanh nghiÖp: C«ng ty cae phÇn- C¬ quan qu¶n lý cÊp trªn: Taeng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam Vò ThÞ Thanh HuyÒn Líp: Thèng kª 44QN Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp- Ngμnh, nghÒ kinh doanh: may mAEc, gia c«ng may mAEc-Trô së chÝnh: 250 Minh Khai - QuËn Hai Bμ Tr ng - Hμ Néi.- Sè ®iÖn tho¹i: 84.4.8-623372- Fax: 84.4.268340- Trung t©m giao dÞch vμ giíi thiÖu s¶n phÈm: 39 Ng« QuyÒn Hμ Néi - Chi nh¸nh Th¨ng Long t¹i H¶i Phßng: 174 Lª Lai - Ng« QuyÒn - Hμ Néi....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 108

QT058 - Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi m ®Çu...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online