QT058 - Chuyn thc tp tt nghip Li m u Thc hin ch tr ng aei...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chuyn thc tp tt nghip Li m u Thc hin ch tr ng aei mi ca ng v Nh nc, nn kinh t nc ta chuyn sang vn ng theo c ch th tr ng c s qun l ca Nh nc. Vi c ch ny to ra cho cc doanh nghip ca Vit Nam c quyn t ch kinh doanh,pht huy c tnh sng to ca doanh nghip. Tuy nhin c ch ny cng AEt ra cho cc doanh nghip rt nhiu thch thc mi trong vic i u vi cnh tranh v buc cc doanh nghip mun tn ti phi kinh doanh t hiu qu cao trong tt c cc ch tiu ca mnh. Cng ty Cae phn may Thng Long l cng ty c thnh lp t trong nhng nm khng chin (1958) vi b dy hot ng lu nm ca mnh, cng ty ang trn pht trin mnh khng nh ch ng ca mnh trn th tr ng, tr thnh mt trong nhng cnh chim u n ca ngnh cng nghip may Vit Nam. Tuy nhin, trong qu trnh hot ng cng ty khng phi khng gAEp nhng kh khn. Qua qu trnh thc tp ti cng ty cng vi s hng dn tn tnh ca thy GS.TS. Phm Ngc Kim gip em la chn ti: "Phn tch tnh hnh hot ng sn xut kinh doanh ca cng ty Cae phn may Thng Long giai on 2000 - 2005 " lm chuyn thc tp. V Th Thanh Huyn Lp: Thng k 44QN Chuyn thc tp tt nghip Bng nhng hiu bit ca mnh cng vi nhng kin thc c trang b trong qu trnh hc tp em c gng hon thnh chuyn ny mt cch tt nht. Tuy nhin vi s gii hn trong kin thc, ti khng trnh khi nhng sai lm v hn ch. V vy em mong nhn c s nhn xt v ch bo ca cc thy c. Ngoi li m u, ti cn bao gm nhng ni dung ch yu sau: Chng I: Khi qut v cng ty cae phn may Thng Long Chng II: Phn tch tnh hnh hot ng sn xut kinh doanh ca Cng ty cae phn may Thng Long Chng III: Mt s gii php nhm ci thin tnh hnh sn xut kinh Chng I Khi qut v cng ty cae phn may Thng long- Tn cng ty: Cng ty cae phn may Thng Long- Tn giao dch quc t: Thang Long Garment Company (Thaloga)- Loi hnh doanh nghip: Cng ty cae phn- C quan qun l cp trn: Taeng cng ty dt may Vit Nam V Th Thanh Huyn Lp: Thng k 44QN Chuyn thc tp tt nghip- Ngnh, ngh kinh doanh: may mAEc, gia cng may mAEc-Tr s chnh: 250 Minh Khai - Qun Hai B Tr ng - H Ni.- S in thoi: 84.4.8-623372- Fax: 84.4.268340- Trung tm giao dch v gii thiu sn phm: 39 Ng Quyn H Ni - Chi nhnh Thng Long ti Hi Phng: 174 L Lai - Ng Quyn - H Ni....
View Full Document

Page1 / 108

QT058 - Chuyn thc tp tt nghip Li m u Thc hin ch tr ng aei...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online