QT059 - Li m u Trong nn kinh t th trng nc ta hin nay cc...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
L i m đ u ở ầ Trong n n kinh t th tr ng n c ta hi n nay, các thành ph n kinh t , ế ị ườ ướ ế các hình th c kinh doanh, các m t hàng tr nên đa d ng và phong phú. Khi đ i s ng c a ng i dân ngày càng c i thi n thì nhu c u tiêu dùng hàng hoá ngày ườ càng tăng. Do đó các ho t đ ng mua, bán các hình th c t ch c th ng m i ứ ổ ươ di n ra t p n p h n và ngày càng m r ng. ơ ở ộ Là m t lo i hình t ch c th ng m i h n h p, ch ra đ i và phát tri n ươ cùng v i s phát tri n c a n n s n xu t xã h i. Tính ch t và trình đ xã h i ớ ự hoá n n s n xu t ngày càng cao, s phân công lao đ ng xã h i ngày càng sâu s c thì nhu c u trao đ i hàng hoá ngày càng l n và ch v i t cách là n i trao ợ ớ ư ơ đ i hàng hoá, d ch v gi a ng i s n xu t v i ng i s n xu t, gi a ng i ườ ả ườ ả ườ s n xu t v i ng i tiêu dùng ngày càng phát tri n. Thông qua b m t và tình ấ ớ ườ ộ ặ hình sinh ho t ch có th đánh giá đ c trình đ phát tri n kinh t , văn hoá, ượ ế xã h i và đ i s ng dân c c a m t vùng, đ a ph ng. ờ ố ư ủ ươ Tuy nhiên, trên th c t h th ng ch n c ta hi n nay còn t n t i nhi u ự ế ệ ố ợ ướ ồ ạ y u kém nh c s v t ch t nhìn chung còn nghèo nàn, l c h u, vi c đ u t ế ư ơ ở ậ ầ ư xây d ng ch m i ch do Nhà n c làm, ch a th c hi n xã h i hoá trong công ợ ớ ướ ư tác đ u t xây d ng ch theo ph ng châm "Nhà n c và nhân dân cùng ư ươ ướ làm", nhi u ch ch a đáp ng đ c yêu c u v sinh, an toàn th c ph m, văn ư ượ minh th ng m i. Công tác qu n lý ch còn nhi u h n ch và y u kém, đ i ươ ế ế ngũ cán b qu n lý còn nhi u ng i ch a qua đào t o và h n ch v năng l c ườ ư ế ề chuyên môn. .. Trên c s đó ta th y đ c s c n thi t ph i phát tri n m ng ở ở ượ ự ầ ế l i ch theo h ng nâng cao ch t l ng và hi u qu ho t đ ng. ướ ướ ấ ượ ạ ộ M t trong nh ng bi n pháp nh m t o ra s phát tri n đ t bi n m ng ế l i ch là chuy n đ i mô hình t ch c qu n lý ch , cho phép các t ch c, cá ướ nhân tham gia đ u t , xây d ng, kinh doanh ch . UBND qu n C u Gi y đã ư lên k ho ch và đ án đ th c hi n vi c chuy n đ i này. Tuy nhiên, vi c ế
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
tri n khai có liên quan đ n nhi u lĩnh v c khác nhau, m i ch d ng l i giai ế ỉ ừ
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 69

QT059 - Li m u Trong nn kinh t th trng nc ta hin nay cc...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online