QT061 - CH¦¥NG 1 TaeNG QUAN VÒ C¤NG TY Cae PHÇN VIÔN...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: CH¦¥NG 1: TaeNG QUAN VÒ C¤NG TY Cae PHÇN VIÔN TH¤NG §IÖN LùC Hμ NéI 1.Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn 1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn C«ng ty Cae phÇn ViÔn th«ng §iÖn lùc Hμ Néi (Tªn giao dÞch HANOI TELECOMS ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY – tªn viÕt t¾t lμ HATEC ) lμ mét c«ng ty cae phÇn ®îc thμnh lËp theo luËt doanh nghiÖp cña ViÖt Nam. C«ng ty ®îc thμnh lËp vμo ngμy 31/3/2000 vμ ho¹t déng díi h×nh thøc C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n víi tªn gäi C«ng ty TNHH ViÔn th«ng §iÖn lùc Hμ Néi (HANOI TELECOMS ELECTRICITY COMPANY LIMITED). Trô së chÝnh cña c«ng ty lóc ®ã ®AEt sè 25B, phè Th¸i Phiªn, Hμ Néi. Víi ®êng lèi vμ chñ tr ¬ng ®óng ®¾n cña §¶ng vμ Nhμ n- íc, xu thÕ thêi ®¹i, ngμy 23/3/2004, C«ng ty TNHH ViÔn Th«ng §iÖn lùc chuyÓn sang h×nh thøc C«ng ty Cae PhÇn ViÔn th«ng §iÖn lùc Hμ Néi ( HANOI TELECOMS ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY). HiÖn nay, c«ng ty ®ang ®AEt trô së chÝnh t¹i sè 8, Gi¸p NhÞ, Hoμng Mai, Hμ Néi. Th¸ng 6 n¨m 2004 C«ng ty ®· cã thªm mét v¨n phßng t¹i TÇng 3, N¬ 8, Khu §« thÞ míi B¾c Linh §μm, Hμ Néi. C«ng ty HATEC lμ mét c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng víi ngμnh nghÒ chÝnh lμ t vÊn thiÕt kÕ, x©y l¾p vμ t vÊn gi¸m s¸t c«ng tr×nh, lËp b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt, cung øng vËt t thiÕt bÞ ngμnh ®iÖn. Lμ mét ®¬n vÞ kinh tÕ ®éc lËp, cã con dÊu riªng, ®îc më tμi kho¶n t¹i ng©n hμng, ®îc ®¨ng kÝ kinh doanh theo quy ®Þnh. Nguån vèn kinh doanh ban ®Çu cña c«ng ty lμ 3.000.000.000 ®ång, trong ®ã:- Vèn cè ®Þnh: 2.160 triÖu ®ång- Vèn lu ®éng: 840 triÖu ®ång Theo nguån vèn:- Vèn vay: 900 triÖu ®ång- Vèn gãp: 2100 triÖu ®ång • Nguån lao ®éng: 26 lao ®éng (trÝch tõ b¸o c¸o cña c«ng ty HATEC) 1.2 LÜnh vùc kinh doanh chÝnh Theo giÊy phÐp ®¨ng kÝ kinh doanh sè 0103003438 do së kÕ ho¹ch vμ ®Çu t thμnh phè Hμ Néi cÊp ®¨ng kÝ, ngμnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty bao gåm:- X©y l¾p ®êng d©y vμ tr¹m biÕn ¸p ®Õn 35 KV- X©y dùng d©n dông vμ c«ng nghiÖp- Kinh doanh vËt t thiÕt bÞ ngμnh ®iÖn, dông cô trang bÞ b¶o hé lao ®éng.- §¹i lý kinh doanh dÞch vô viÔn th«ng - DÞch vô vËn t¶i hμng ho¸ - ThiÕt kÕ cÊp ®iÖn: §èi víi c«ng trÝnh x©y dùng d©n dông vμ c«ng nghiÖp- ThiÕt kÕ quy ho¹ch m¹ng l íi ®iÖn ®« thÞ vμ n«ng th«n- ThiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh ®iÖn ®Õn 35KV- LËp c¸c dù ¸n ®Çu t. (TrÝch Hå s¬ n¨ng lùc ph¸p lý cña c«ng ty ) Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, c«ng ty Cae phÇn ViÔn th«ng §iÖn Lùc Hμ Néi ngμy cμng më réng vÒ quy m« còng nh c¬ cÊu ho¹t ®éng ngμy cμng cã hiÖu qu¶, cã nhiÒu bíc tiÕn ®¸ng kÓ....
View Full Document

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course ECON 410 taught by Professor Magen during the Spring '11 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 92

QT061 - CH¦¥NG 1 TaeNG QUAN VÒ C¤NG TY Cae PHÇN VIÔN...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online