QT062 - Chuyn tt nghip Li M u Nc ta t mt nn kinh t k hoch...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chuyn tt nghip Li M u Nc ta t mt nn kinh t k hoch ho tp trung chuyn sang nn kinh t th tr ng, vn ng theo c ch th tr ng c s qun l ca nh nc theo nh hng XHCN. Nn kinh t thot khi trng thi tr tr, suy thoi, bc sang giai on tng tr ng lin tc tc cao, sc sn xut v tiu dng ln, cng cnh tranh cao v ngy cng gay gt. Cc i th cnh tranh nhau bng mi cch, vi mi hnh thc. Trong naei bt l cnh tranh v sn phm, gi c, cht lng, mu m, phn phi, khuch tr ng... ng vng trong c ch th tr ng i hi cc doanh nghip phi n lc aei mi, nng ng trong sn xut kinh doanh. Doanh nghip hon ton lo liu u vo, u ra, hch ton kinh doanh, chu trch nhim ton b hot ng sn xut kinh doanh ca mnh. i vi Cng ty my tnh CMS, t khi thnh lp n nay tri qua nhng bin ng thng trm ca nn kinh t nhng vn ng vng c nh tch cc aei mi, nng ng trong kinh doanh, a dng ho sn phm, AEc bit l vn m rng th tr ng tiu th sn phm vn c coi l vn bc xc v ht sc quan trng m cc cp lnh o, nhng nh hoch nh chnh sch kinh doanh ca Cng ty lun quan tm. Chuyn tt nghip Vic thc tp l v cng quan trng i vi mi sinh vin ni chung, n gip a cc kin thc sch v ra ng dng thc t, to cho mi sinh vin khi b ng, mnh dn, bit tin vo mnh hn khi i lm vic. Qua thi gian thc tp ti tr ng v qu trnh tm hiu thc t ti Cng ty my tnh CMS em xin chn ti: Ph ng php tr lng ti cng ty CMS" lm ti nghin cu cho chuyn thc tp ca mnh . Ngoi phn m u, kt lun, chuyn gm c ba chng : Chng I: Khi qut v Cng ty my tnh CMS. Chng II : Thc trng cng tc tr lng ca Cng ty my tnh CMS. Chng III : Mt s gii php nhm hon thin phng php tr lng ca Cng ty my tnh CMS. Chuyn c hon thnh nh s gip tn tnh ca cc anh ch trong phng K ton Cng ty My Tnh CMS v s hng dn nhit tnh ca thy gio ThS. Mai Xun c. MAEc d c gng xong chuyn khng th trnh khi nhng thiu st nht nh. V vy em rt mong c s ng gp kin t cc thy c v cc anh ch trong phng K ton Cng ty My tnh CMS chuyn ca em c th hon thin hn. Chuyn tt nghip Chng I Khi qut v cng ty my tnh CMS 1.1. Qu trnh hnh thnh v pht trin ca Cng ty my tnh CMS Cng ty TNHH sn xut v dch v my tnh Th Trung (CMS Co., Ltd.,) c S KH Thnh ph H Ni cp giy php (CMS Co....
View Full Document

Page1 / 75

QT062 - Chuyn tt nghip Li M u Nc ta t mt nn kinh t k hoch...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online