QT062 - Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lêi M ®Çu Níc ta tõ...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lêi Më ®Çu Níc ta tõ mét nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng, vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr êng cã sù qu¶n lý cña nhμ níc theo ®Þnh híng XHCN. NÒn kinh tÕ tho¸t khái tr¹ng th¸i tr× trÖ, suy tho¸i, bíc sang giai ®o¹n t¨ng tr ëng liªn tôc tèc ®é cao, søc s¶n xuÊt vμ tiªu dïng lín, cêng ®é c¹nh tranh cao vμ ngμy cμng gay g¾t. C¸c ®èi thñ c¹nh tranh nhau b»ng mäi c¸ch, víi mäi h×nh thøc. Trong ®ã naei bËt lμ c¹nh tranh vÒ s¶n phÈm, gi¸ c¶, chÊt lîng, mÉu m·, ph©n phèi, khuÕch tr ¬ng... §Ó ®øng v÷ng trong c¬ chÕ thÞ tr êng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i nç lùc ®aei míi, n¨ng ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh. Doanh nghiÖp hoμn toμn lo liÖu ®Çu vμo, ®Çu ra, h¹ch to¸n kinh doanh, chÞu tr¸ch nhiÖm toμn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. §èi víi C«ng ty m¸y tÝnh CMS, tõ khi thμnh lËp ®Õn nay ®· tr¶i qua nh÷ng biÕn ®éng th¨ng trÇm cña nÒn kinh tÕ nhng vÉn ®øng v÷ng ®îc nhê tÝch cùc ®aei míi, n¨ng ®éng trong kinh doanh, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, ®AEc biÖt lμ vÊn ®Ò më réng thÞ tr êng tiªu thô s¶n phÈm vÉn ®îc coi lμ vÊn ®Ò bøc xóc vμ hÕt søc quan träng mμ c¸c cÊp l·nh ®¹o, nh÷ng nhμ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch kinh doanh cña C«ng ty lu«n quan t©m. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ViÖc thùc tËp lμ v« cïng quan träng ®èi víi mçi sinh viªn nãi chung, nã gióp ®a c¸c kiÕn thøc s¸ch vë ra øng dông thùc tÕ, t¹o cho mçi sinh viªn khái bì ngì, m¹nh d¹n, biÕt tin vμo m×nh h¬n khi ®i lμm viÖc. Qua thêi gian thùc tËp t¹i tr êng vμ qu¸ tr×nh t×m hiÓu thùc tÕ t¹i C«ng ty m¸y tÝnh CMS em xin chän ®Ò tμi: “ Ph ¬ng ph¸p tr¶ l¬ng t¹i c«ng ty CMS" lμm ®Ò tμi nghiªn cøu cho chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh . Ngoμi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, chuyªn ®Ò gåm cã ba ch¬ng : Ch¬ng I: Kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty m¸y tÝnh CMS. Ch¬ng II : Thùc tr¹ng c«ng t¸c tr¶ l¬ng cña C«ng ty m¸y tÝnh CMS. Ch¬ng III : Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoμn thiÖn ph¬ng ph¸p tr¶ l¬ng cña C«ng ty m¸y tÝnh CMS. Chuyªn ®Ò ®îc hoμn thμnh nhê sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c anh chÞ trong phßng KÕ to¸n C«ng ty M¸y TÝnh CMS vμ sù híng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o ThS. Mai Xu©n §îc. MAEc dï ®· cè g¾ng xong chuyªn ®Ò kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. V× vËy em rÊt mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn tõ c¸c thÇy c« vμ c¸c anh chÞ trong phßng KÕ to¸n C«ng ty M¸y tÝnh CMS ®Ó chuyªn ®Ò cña em cã thÓ hoμn thiÖn h¬n. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ch¬ng I Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty m¸y tÝnh CMS 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña C«ng ty m¸y tÝnh CMS C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vμ dÞch vô m¸y tÝnh ThÕ Trung (CMS Co., Ltd.,) ®îc Së KH Thμnh phè Hμ Néi cÊp giÊy phÐp (CMS Co....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 75

QT062 - Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lêi M ®Çu Níc ta tõ...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online