QT063 - Trng i Hc Kinh T Quc Dn nghip Chuyn thc tp tt Li m...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Tr ng Đ i H c Kinh T Qu c Dân Chuyên đ th c t p t t ườ ế ự ậ nghi p L i m đ u ở ầ *************** Tiêu th s n ph m hoàn toàn không ph i là v n đ m i m đ i v i ụ ả ề ớ ẻ ố ớ các doanh nghi p. Trong b i c nh kinh t hi n nay, khi mà c nh tranh ngày ố ả ế ệ càng quy t li t, đòi h i doanh nghi p ph i có nh ng bi n pháp qu n tr , t ế ị ổ ch c doanh nghi p phù h p. V i v trí là khâu cu i cùng k t thúc m t chu ớ ị ế kỳ s n xu t, tiêu th s n ph m có vai trò h t s c quan tr ng, th c hi n thu ụ ả ế ứ h i v n ti n t v doanh nghi p đ chu n b cho m t chu kỳ s n xu t kinh ồ ố ề ệ ề doanh m i. Song th c t cho th y, không ph i doanh nghi p nào cũng làm ự ế t t công tác tiêu th s n ph m, nh t là khi tiêu th s n ph m ngày càng ụ ả ụ ả khó khăn do tác đ ng c a môi tr ng c nh tranh. Do đó vi c làm t t công ườ tác tiêu th s n ph m đ m b o cho doanh nghi p có lãi đ t n t i và phát ụ ả ể ồ ạ tri n là nhi m v ngày càng ph c t p và n ng n . ứ ạ Đ làm t t công tác tiêu th s n ph m thì tr c h t doanh nghi p ụ ả ướ ế ph i đ y nhanh đ c t c đ tiêu th s n ph m. Nh ng làm th nào đ đ y ả ẩ ượ ố ụ ả ư ế ể ẩ nhanh t c đ tiêu th s n ph m? Đó c là m t quá trình tìm tòi, nghiên ụ ả c u, phân tích và đánh giá m i m t c a doanh nghi p cũng nh tình hình ư th tr ng, khách hàng. .. k t h p v i năng l c, s sáng t o c a các nhà ị ườ ế qu n lý doanh nghi p đ tìm h ng đi đúng đ n. ướ Làm t t công tác tiêu th s n ph m s giúp doanh nghi p đ ng v ng ụ ả trong c ch th tr ng, t kh ng đ nh s t n t i c a mình đ ti p t c ơ ế ị ườ ự ồ ể ế phát tri n v n lên. Ng c l i, công tác tiêu th làm không t t thì doanh ươ ượ ạ nghi p s b m t đi th ph n , d n d n lo i b mình ra kh i quá trình kinh ẽ ị ấ ạ ỏ doanh. B i v y, tiêu th s n ph m luôn là m i quan tâm hàng đ u c a các ở ậ ụ ả doanh nghi p. Xu t phát t quan đi m này, trong th i gian th c t p t i ự ậ ạ Công ty s n xu t kinh doanh đ u t và d ch v Vi t Hà ầ ư trên c s nh ng lý lu n đã ơ ở đ c h c Tr ng đ i h c kinh t qu c dân và nh ng đi u đã h c đ c ượ ọ ở ườ ạ ọ ế ượ trong th c t c a doanh nghi p. Đ c s giúp đ t n tình c a ế ủ ượ ỡ ậ cô giáo ThS.Nguy n Thu Thu
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course ECON 410 taught by Professor Magen during the Spring '11 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 74

QT063 - Trng i Hc Kinh T Quc Dn nghip Chuyn thc tp tt Li m...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online