{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT064 - Chuyn tt nghip LI M U Trong bi cnh i mi nn kinh t v...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp L I M Đ U Trong b i c nh đ i m i n n kinh t và xu th h i nh p kinh t qu c ế ế ế t các t ch c cũng có nh ng bi n đ ng l n. M t s doanh nghi p nh ế ế s thích ng h p v i c ch đ có th c nh tranh, nâng cao hi u qu trong ơ ế s n xu t kinh doanh cũng nh c ng c v th nâng cao th ng hi u c a ư ế ươ mình trong n n kinh t có nhi u lo i hình s h u thu c các thành ph n ế kinh t khác nhau. Nh ng bên c nh đó cũng còn có nh ng doanh nghi p còn ế ư th đ ng ph n ng ch m ch p v i nh ng bi n đ ng c a n n kinh t ế ế không phát huy đ c nh ng th m nh kh c ph c nh ng đi m y u c a ượ ế ế mình đ đ n t i nh ng k t c c trong đào th i trong quy lu t v n có nh ế ế ư n n kinh t th tr ng. ế ườ Có nhi u y u t t o nên s thành công c a doanh nghi p, ngu n l c ế ố ạ là m t trong nh ng y u t đó: Ngu n l c tài chính, ngu n l c nhân s ế Ngu n l c nào cũng quan tr ng và cùng h tr cho nhau t o nên s thành công c a doanh nghi p y. M t doanh nghi p cho dù có ngu n tài chính phong phú l n m nh cũng ch là vô nghĩa khi thi u y u t con ng i. Con ế ế ườ ng i s bi n nh ng máy móc thi t b hi n đ i phát huy có hi u qu ho t ườ ế ế đ ng c a nó trong vi c t o ra s n ph m. Nói đ n con ng i trong m t t ế ườ ch c không ph i là m t con ng i chung chung mà là nói t i s l ng và ườ ố ượ ch t l ng hay chính là năng l c ph m ch t, công su t, hi u qu làm vi c ượ c a ng i lao đ ng. T t c các ho t đ ng trong m t doanh nghi p đ u có ườ s tham gia tr c ti p hay gián ti p c a con ng i, n u doanh nghi p t o ế ế ườ ế l p s d ng t t ngu n này thì đó là m t l i th r t l n so v i các doanh ế nghi p khác trên th tr ng. ườ Công vi c đ u tiên tr c h t đ có m t đ i ngũ lao đ ng ch t l ng ướ ế ượ là vi c tuy n d ng. Công vi c tuy n d ng có hi u qu thì đó m i là c s ơ đ có đ i ngũ lao đ ng gi i. §ç M¹nh Cêng - Líp QTKDTH - K34
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp M i lo i hình doanh nghi p có nh n quá trình tuy n d ng khác nhau mi n là phù h p và mang l i hi u qu . Trong công ty Nhà n c, công vi c ướ tuy n d ng có nhi u khác bi t so v i công ty TNHH hay công ty liên doanh.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 72

QT064 - Chuyn tt nghip LI M U Trong bi cnh i mi nn kinh t v...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online