{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT065 - Ch¬ng I ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ch¬ng I ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô Internet ë c«ng ty ®iÖn to¸n vμ truyÒn sè liÖu - vdc 1. Giíi thiÖu vÒ c«ng ty VDC C«ng ty §iÖn to¸n vμ TruyÒn sè liÖu (VDC) lμ mét doanh nghiÖp Nhμ níc, lμ ®¬n vÞ thμnh viªn Taeng C«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam, ®îc thμnh lËp chÝnh thøc vß ngμy 06 th¸ng 12 n¨m 1989, QuyÕt ®Þnh sè 1216-TCCB-L§ cña Taeng côc Bu ®iÖn, víi GiÊy phÐp ®¨ng kÝ kinh doanh sè: 109883 do Bé kÕ ho¹ch vμ §Çu t cÊp ngμy 20/6/1995. Tªn ®Çy ®ñ cña c«ng ty: C«ng ty ®iÖn to¸n vμ truyÒn sè liÖu Vietnam Datacommunication Company Tªn giao dÞch: VDC Trô së chÝnh: 292 T©y S¬n - Hμ Néi Tel: (84-4) 5372763 Fax: (84-4) 537261; (84-4) 5372753 E-mail: [email protected]Öt Nam C«ng ty §iÖn to¸n vμ TruyÒn sè liÖu ho¹t ®éng trªn c¸c lÜnh vùc tin häc, Internet vμ truyÒn sè liÖu víi c¸c s¶n phÈm vμ dÞch vô chÝnh: * Cung cÊp c¸c dÞch vô TruyÒn sè liÖu trªn ph¹m vi toμn quèc vμ tíi h¬n 150 níc trªn thÕ giíi.- DÞch vô X25, X28: truyÒn sè liÖu chuyÓn m¹ch gãi- DÞch vô Frame Relay: truyÒn sè liÖu chuyÓn m¹ch khung- DÞch vô truyÒn b¸o. + Cung cÊp dÞch vô VNN/Internet t¹i ViÖt Nam vμ c¸c dÞch vô t¨ng trªn Internet vμ trªn nÒn c¬ së giao thøc IP víi m¹ng trôc quèc gia bao phñ trªn tÊt c¶ c¸c tØnh thμnh phè.- C¸c dÞch vô truy nhËp, ®Êu nèi Internet: trùc tiÕp vμ gi¸n tiÕp (DÞch vô VNN 1260,VNN 1268, VNN 1269, VNN Card).- C¸c dÞch vô c¬ b¶n trªn Internet: Web, FTP, Email, Telnet.- DÞch vô cho thuª chç ®AEt trang Web, cho thuª chç ®AEt m¸y chñ.- DÞch vô ®iÖn tho¹i gäi 171, Fax gi¸ rÎ qua giao thøc Internet (VOIP, FOIP).- C¸c dÞch vô trªn Web vμ th ¬ng m¹i ®iÖn tö (E-Commerce)- C¸c dÞch vô th«ng tin, dÞch vô trùc tuyÕn, danh b¹ vμ danh b¹ ®iÖn tö.- C¸c dÞch vô Multimedia: ph¸t thanh, truyÒn h×nh trªn m¹ng- Kinh doanh dÞch vô qu¶ng c¸o, qu¶ng c¸o trùc tuyÕn - Online Advertising. + C¸c s¶n phÈm vμ dÞch vô tin häc- Gi¶i ph¸p tÝch hîp cho phÒn mÒm ®iÒu khiÓn, thiÕt bÞ vμ m¹ng- §μo t¹o, t vÊn, kh¶o s¸t thiÕt kÕ, x©y l¾p, b¶o trÝ chuyªn ngμnh tini häc.- S¶n xuÊt, kinh doanh c¸c phÇn mÒm tin häc, vËt t , thiÕt bÞ c«ng nghÖ th«ng tin.- Kinh doanh dÞch vô qu¶ng c¶o, qu¶ng c¸o trùc tiÕp - Online Advertising. * HiÖn t¹i trô së chÝnh cña C«ng ty §iÖn to¸n vμ TruyÒn sè liÖu (VDC) t¹i 292 T©y S¬n, Hμ Néi, ViÖt Nam, lμ ®¬n vÞ cña Taeng c«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam; víi c¸c ®¬n vÞ thμnh viªn ho¹ch to¸n phô thuéc: 1. Trung t©m §iÖn to¸n - TruyÒn sè liÖu khu vùc 1 - VDC1, Trô së 292 T©y S¬n TP - Hμ Néi....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 72

QT065 - Ch¬ng I ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online