{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT066 - Bo co thc tp tt nghip Mc lc Li ni u 3 Ch ng 1 Vn v...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Môc lôc Lêi nãi ®Çu ..................................................................................................... 3 Ch¬ng 1: Vèn vμ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr êng 1.1: Vèn vμ vai trß cña vèn ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt ................... 5 1.1.1: Kh¸i niÖm ........................................................................ 5 1.1.2.: Ph©n lo¹i vèn .................................................................. 6 1.1.2.1: Ph©n lo¹i vèn theo nguån h×nh thμnh .................... 6 1.1.2.1.1: Vèn chñ së h÷u .......................................................... 6 1.1.2.1.2: Vèn huy ®éng cña doanh nghiÖp ............................. 7 1.1.2.2: Ph©n lo¹i vèn heo h×nh thøc chu chuyÓn ............... 10 1.1.2.2.1: Vèn cè ®Þnh ............................................................ 10 1.1.2.2.2: Vèn lu ®éng ............................................................. 13 1.2: HiÖu qu¶ sö dông vèn ........................................................................... 16 1.2.1: Quan ®iÓm vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn ......................... 16 1.2.1.1: ChØ tiªu ®¸nh gi¸ vÒ sö dông hiÖu qu¶ vèn cè ®Þnh ............................................................................................................ 20 1.2.1.2: ChØ tiªu ®¸nh gi¸ vÒ sö dông hiÖu qu¶ vèn lu ®éng ............................................................................................................ 21 1.3: Nh©n tè ¶nh hëng tíi viÖc sö dông vèn cña doanh nghiÖp vμ ý nghÜa cña viÖc n©ng cao hiªô qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp ............. 24 1.3.1: Nh©n tè ¶nh hëng ®Õn viÖc sö dông vèn cña doanh nghiÖp ............................................................................................... 24 1.3.1.1: Chu kú s¶n xuÊt kinh doanh .................................... 24 1.3.1.2: Kü thuËt s¶n xuÊt .................................................... 25 1.3.1.3: §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm .......................................... 25 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 1.3.1.4: T¸c ®éng cña thÞ trêng .............................................. 26 1.3.1.5: Tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn .................. 26 1.3.1.6: Ho¹t ®éng tæ chøc ...................................................... 27 1.3.1.7: C¸c nh©n tè t¸c ®éng vμo s¶n xuÊt kinh doanh ....... 27 1.3.2: ý nghÜa cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp .................................................................................... 28 Ch¬ng 2: Ph©n tÝch thùc tr¹ng hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i c«ng ty s«ng §μ 11 2.1: Tæng quan vÒ c«ng ty S«ng §μ 11 ....................................................... 30 2.1.1: Sù h×nh thμnh vμ ph¸t tiÓn cña C«ng Ty ................... 30 2.1.2: §Æc ®iÓm c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty ........................ 32 2.1.3: Nguån nh©n lùc cña c«ng ty ......................................... 38 2.1.4: ThÞ trêng vμ lÜnh vùc kinh doanh cña C«ng ty ......... 38 2.2: Thùc tr¹ng huy ®éng vμ sö dông vèn cña c«ng ty ............................ 39 2.2.1: T×nh h×nh ho¹t ®éng SXKD cña CTy trong vμi n¨m gÇn ®©y ............................................................................................ 39 2.2.2: T×nh h×nh huy ®éng vèn ............................................. 43 2.2.3: HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh .................................... 45 2.2.3.1: C¬ cÊu tμi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty ........................ 45 2.2.3.2: HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña C«ng ty ............ 48 2.2.4: HiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng ..................................... 50 2.2.3.2.1: C¬ cÊu tμi s¶n lu ®éng cña doanh nghiÖp ........... 50 2.2.3.2.2: HiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng cña C«ng ty .......... 52 2.3: Nh÷ng h¹n chÕ vμ vÊn ®Ò ®Æt ra ................................ 55 Ch¬ng 3: Nh÷ng ®Þnh híng cña c«ng ty trong thêi gian tíi 3.1: Hoμn c¶nh lÞch sö ............................................................ 58 3.2: §Þnh híng ph¸t triÓn cña C«ng ty trong thêi gian tíi ..... 59 3.2.1: Nh÷ng thuËn lîi vμ khã kh¨n trong thêi gian tíi ........ 59 2
Background image of page 2
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 3.2.2: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt KD cña c«ng ty trong thêi gian tíi ............................................................................................................ 61 3.3: Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ huy ®éng vμ sö vèn cña C«ng ty ............................................................................................... 64 KÕt luËn ...................................................................................................... 71 Lêi më ®Çu Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hay trong lÜnh vùc s¶n xuÊt nμo th× vèn lμ mét nhu cÇu tÊt yÕu. Nã lμ mét thø mμ bÊt cø mét doanh nghiÖp nμo còng ph¶i cã mét lîng vèn nhÊt ®Þnh, ®ã lμ mét tiÒn ®Ò cÇn thiÕt.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 138

QT066 - Bo co thc tp tt nghip Mc lc Li ni u 3 Ch ng 1 Vn v...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online