QT068 - Chuyn thc tp Li ni u Tiu th sn phm dch v l mt trong...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chuyn thc tp Li ni u Tiu th sn phm dch v l mt trong nhng chc nng quan trng ca hot ng sn xut kinh doanh. N c s quan tm ca tt c cc doanh nghip t doanh nghip sn xut n cc doanh nghip hot ng trong lnh vc th ng mi, dch v. Hot ng ny quyt nh rt ln i vi s sng cn ca cc doanh nghip. Cng ty thit b v pht trin cht lng(EVD) l mt trong nhng cng ty hot ng trn lnh vc bun bn thit b cng nghip: hn/ct, thit b v ph tng xe Volvo xy dng. V vy vn tiu th sn phm i vi cng ty l hotng quan trng nht. Tt c b my ca cng ty hot ng v mc ch y mnh hot tiu th sn phm. Hin nay trmn th tr ng c rt nhiu cng ty ang kinh doanh trn lnh vc ny v s dng rt nhiu bin php c th p ng nhu cu khch hng mt cch tt nht. Trong qu trnh thc tp cng ty em thy rng trong nm 2003 v nhng thng u nm 2004 cng ty ang s dng nhng bin php Marketing nhm tng kh nng tiu th. Gii thch cho vn ny l do cc i th cnh tranh tung ra trn th tr ng nhiu sn phm ca cc nh sn xut khc nhau trn th gii vi gi c rt linh hot v thu ht c nhiu khch hng mua sn phm ca h. Trong khi sn phm chnh ca cng ty l vt liu v thit b hn ca hng ESAB th gi c li tng v cao hn cc i th cnh tranh, mAEc d nm 2003 doanh thu tiu th vn tng nhng l do vic thc hin nhng hp ng c k kt t nm 2002 v do cng ty thc hin tng chit khu i vi cc i l v gim gi hng bn. T dn li nhun ca cng ty nm 2003 so vi nm 2002 gim rt nhiu. Cng ty cn phi thc hin mt s gii php nhm nng cao kh nng tiu th sn phm l mt i hi cp thit, do em mnh dn chn ti: Mt s gii php Marketing nhm Hong Th Thanh Tm - Qun l kinh t 42A 1 Chuyn thc tp nng cao kh nng tiu th sn phm ti Cng ty Thit b v pht trin cht lng. ti gm ba phn chnh: Chng I: L lun v tiu th sn phm v hot ng Marketing trong tiu th sn phm. Ch ng II: Thc trng tnh hnh hot ng kinh doanh v hot ng Marketing ti Cng ty thit b v pht trin cht l- ng. Chng III: Mt s gii php Marketing nhm tng kh nng tiu th sn phm ti Cng ty Thit b v pht trin cht lng....
View Full Document

Page1 / 93

QT068 - Chuyn thc tp Li ni u Tiu th sn phm dch v l mt trong...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online