{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT068 - Chuyn thc tp Li ni u Tiu th sn phm dch v l mt trong...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyªn ®Ò thùc tËp Lêi nãi ®Çu Tiªu thô s¶n phÈm dÞch vô lμ mét trong nh÷ng chøc n¨ng quan träng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Nã ®îc sù quan t©m cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp tõ doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®Õn c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc th¬ng m¹i, dÞch vô. Ho¹t ®éng nμy quyÕt ®Þnh rÊt lín ®èi víi sù sèng cßn cña c¸c doanh nghiÖp. C«ng ty thiÕt bÞ vμ ph¸t triÓn chÊt lîng(EVD) lμ mét trong nh÷ng c«ng ty ho¹t ®éng trªn lÜnh vùc bu«n b¸n thiÕt bÞ c«ng nghiÖp: hμn/c¾t, thiÕt bÞ vμ phô tïng xe Volvo x©y dùng. V× vËy vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm ®èi víi c«ng ty lμ ho¹t®éng quan träng nhÊt. TÊt c¶ bé m¸y cña c«ng ty ho¹t ®éng v× môc ®Ých ®Èy m¹nh ho¹t tiªu thô s¶n phÈm. HiÖn nay trªmn thÞ tr êng cã rÊt nhiÒu c«ng ty ®ang kinh doanh trªn lÜnh vùc nμy vμ sö dông rÊt nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hμng mét c¸ch tèt nhÊt. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp ë c«ng ty em thÊy r»ng trong n¨m 2003 vμ nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m 2004 c«ng ty ®ang sö dông nh÷ng biÖn ph¸p Marketing nh»m t¨ng kh¶ n¨ng tiªu thô. Gi¶i thÝch cho vÊn ®Ò nμy ®ã lμ do c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®· tung ra trªn thÞ tr êng nhiÒu s¶n phÈm cña c¸c nhμ s¶n xuÊt kh¸c nhau trªn thÕ giíi víi gi¸ c¶ rÊt linh ho¹t vμ ®· thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hμng mua s¶n phÈm cña hä. Trong khi ®ã s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty ®ã lμ vËt liÖu vμ thiÕt bÞ hμn cña h·ng ESAB th× gi¸ c¶ l¹i t¨ng vμ cao h¬n c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, mÆc dï n¨m 2003 doanh thu tiªu thô vÉn t¨ng nhng ®ã lμ do viÖc thùc hiÖn nh÷ng hîp ®ång ®· ®îc ký kÕt tõ n¨m 2002 vμ do c«ng ty ®· thùc hiÖn t¨ng chiÕt khÊu ®èi víi c¸c ®¹i lý vμ gi¶m gi¸ hμng b¸n. Tõ ®ãdÉn lîi nhuËn cña c«ng ty n¨m 2003 so víi n¨m 2002 ®· gi¶m rÊt nhiÒu. C«ng ty cÇn ph¶i thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm lμ mét ®ßi hái cÊp thiÕt, do ®ã em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tμi: “Mét sè gi¶i ph¸p Marketing nh»m Hoμng ThÞ Thanh T©m - Qu¶n lý kinh tÕ 42A 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyªn ®Ò thùc tËp n©ng cao kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty ThiÕt bÞ vμ ph¸t triÓn chÊt lîng”. §Ò tμi gåm ba phÇn chÝnh: Ch¬ng I: Lý luËn vÒ tiªu thô s¶n phÈm vμ ho¹t ®éng Marketing trong tiªu thô s¶n phÈm. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh vμ ho¹t ®éng Marketing t¹i C«ng ty thiÕt bÞ vμ ph¸t triÓn chÊt l- îng. Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p Marketing nh»m t¨ng kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty ThiÕt bÞ vμ ph¸t triÓn chÊt lîng.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 93

QT068 - Chuyn thc tp Li ni u Tiu th sn phm dch v l mt trong...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online