QT069 - Chuyn thc tp tt nghip Li ni u Trong nhng nm gn y,...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chuyn thc tp tt nghip Li ni u Trong nhng nm gn y, vi ng li aei mi ca ng v Nh nc tng bc to iu kin thun li cho cc doanh nghip ni chung v Cng ty Bng n phch nc Rng ng ni ring i ln v ng vng trong c ch th tr ng c s iu tit v m ca Nh nc. Nn kinh t x hi nc ta khng ngng pht trin v trong tng lai c th hi nhp vi nn kinh t th gii cng nh cc nc pht trin trong khu vc. V vy, i vi cc nh qun l doanh nghip, chi ph sn xut kinh doanh v tnh gi thnh sn phm l nhng ch tiu quan trng lun c ch trng quan tm v chng phn nh cht lng ca hot ng sn xut kinh doanh ca ton Cng ty. Cng ty Bng n phch nc Rng ng l c quan trc thuc ca B Cng nghip, khi lng sn phm sn xut ra rt ln p ng nhu cu tiu dng trong nc cng nh xut khu ra nc ngoi vi mu m, chng loi rt phong ph v a dng. Cng nh cc doanh nghip sn xut khc, vic tae chc cng tc k ton chi ph sn xut v tnh gi thnh sn phm Cng ty l mt vn bc thit v ti quan trng ang cn c quan tm lu . Sau thi gian thc tp ti Cng ty, em phn no tm hiu c thc t cng tc tae chc k ton chi ph sn xut v tnh gi 1 Chuyn thc tp tt nghip thnh sn phm. V em chn ti: Chi ph sn xut iu kin v cc gii php h thp chi ph sn xut kinh doanh ti Cng ty Bng n Phch nc Rng ng lm chuyn thc tp tt nghip ca mnh. Ni dung chuyn gm 3 phn: Phn I : Chi ph sn xut v gi thnh sn phm ca doanh nghip trong nn kinh t th tr ng c s qun l ca Nh nc. Phn II : Thc trng v chi ph sn xut v h thp chi ph Cng ty Bng n Phch nc Rng ng Phn III : Mt s xut nhm h thp chi ph ca Cng ty Trong qu trnh lm chuyn , mAEc d em c nhiu c gng v nhn c s hng dn nhit tnh ca gio vin hng dn l c Phm Th Thu Trang cng s gip tn tnh ca Bc Thnh - k ton tr ng Cng ty, cc bc, cc c ch, anh ch phng k ton ca Cng ty, song do nhn thc v trnh c hn, thi gian thc t cha nhiu nn bn chuyn ca em khng trnh khi nhng khim khuyt v thiu st. EM rt mong mun v xin chn thnh tip thu kin ng gp, bae sung ca Cng ty cng gio vin hng dn bn chuyn tt nghip ca em c hon thin hn....
View Full Document

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course ECON 410 taught by Professor Magen during the Spring '11 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 85

QT069 - Chuyn thc tp tt nghip Li ni u Trong nhng nm gn y,...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online