QT069 - Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi nãi...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, víi ®êng lèi ®aei míi cña §¶ng vμ Nhμ níc ®· tõng bíc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp nãi chung vμ C«ng ty Bãng ®Ìn phÝch níc R¹ng §«ng nãi riªng ®i lªn vμ ®øng v÷ng trong c¬ chÕ thÞ tr êng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhμ níc. NÒn kinh tÕ x· héi níc ta kh«ng ngõng ph¸t triÓn vμ trong t¬ng lai cã thÓ héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi còng nh c¸c níc ph¸t triÓn trong khu vùc. V× vËy, ®èi víi c¸c nhμ qu¶n lý doanh nghiÖp, chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vμ tÝnh gi¸ thμnh s¶n phÈm lμ nh÷ng chØ tiªu quan träng lu«n ®îc chó träng quan t©m v× chóng ph¶n ¸nh chÊt lîng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña toμn C«ng ty. C«ng ty Bãng ®Ìn phÝch níc R¹ng §«ng lμ c¬ quan trùc thuéc cña Bé C«ng nghiÖp, khèi lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra rÊt lín ®ñ ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng trong níc còng nh xuÊt khÈu ra níc ngoμi víi mÉu m·, chñng lo¹i rÊt phong phó vμ ®a d¹ng. Còng nh c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kh¸c, viÖc tae chøc c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vμ tÝnh gi¸ thμnh s¶n phÈm ë C«ng ty lμ mét vÊn ®Ò bøc thiÕt vμ tèi quan träng ®ang cÇn ®îc quan t©m lu ý. Sau thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty, em ®· phÇn nμo t×m hiÓu ®îc thùc tÕ c«ng t¸c tae chøc kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vμ tÝnh gi¸ 1 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp thμnh s¶n phÈm. Vμ em ®· chän ®Ò tμi: “ Chi phÝ s¶n xuÊt ®iÒu kiÖn vμ c¸c gi¶i ph¸p h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty Bãng ®Ìn PhÝch níc R¹ng §«ng ” lμm chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh. Néi dung chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn: PhÇn I : Chi phÝ s¶n xuÊt vμ gi¸ thμnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng cã sù qu¶n lý cña Nhμ níc. PhÇn II : Thùc tr¹ng vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vμ h¹ thÊp chi phÝ ë C«ng ty Bãng ®Ìn PhÝch níc R¹ng §éng PhÇn III : Mét sè ®Ò xuÊt nh»m h¹ thÊp chi phÝ cña C«ng ty Trong qu¸ tr×nh lμm chuyªn ®Ò, mAEc dï em ®· cã nhiÒu cè g¾ng vμ nhËn ®îc sù híng dÉn nhiÖt t×nh cña gi¸o viªn híng dÉn lμ c« Ph¹m ThÞ Thu Trang cïng sù gióp ®ì tËn t×nh cña B¸c Thμnh - kÕ to¸n tr ëng C«ng ty, c¸c b¸c, c¸c c« chó, anh chÞ ë phßng kÕ to¸n cña C«ng ty, song do nhËn thøc vμ tr×nh ®é cã h¹n, thêi gian thùc tÕ cha nhiÒu nªn b¶n chuyªn ®Ò cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt vμ thiÕu sãt. EM rÊt mong muèn vμ xin ch©n thμnh tiÕp thu ý kiÕn ®ãng gãp, bae sung cña C«ng ty cïng gi¸o viªn híng dÉn ®Ó b¶n chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña em ®îc hoμn thiÖn h¬n....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 85

QT069 - Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi nãi...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online