{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT070 - danh môc tõ viÕt t¾t s dông trong ®Ò tμi...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: danh môc tõ viÕt t¾t sö dông trong ®Ò tμi Tõ viÕt t¾t DiÔn gi¶i HTPT Hç trî ph¸t triÓn KHNV KÕ ho¹ch nguån vèn H§QL Héi ®ång qu¶n lý H§BT Héi ®ång bé tr ëng Q§ QuyÕt ®Þnh VN§ ViÖt nam ®ång N§-CP NghÞ ®Þnh – ChÝnh phñ NSNN Ng©n s¸ch Nhμ níc BHXH B¶o hiÓm x· héi TW Trung ¬ng H§ND Héi ®ång nh©n d©n UBND Uû ban nh©n d©n TD §TPT TÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn CNTT C«ng nghÖ th«ng tin Kho¸ luËn tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ HiÒn DÞu 1 Môc lôc Lêi më ®Çu ..................................................................................................................... .........5 1/ TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tμi ......................................................................................................5 2/ Môc ®Ých nghiªn cøu ............................................................................................................6 3/ §èi tîng vμ ph¹m vi nghiªn cøu ...................................................................................6 4/ Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu ...................................................................................................7 5/ Nh÷ng ®ãng gãp cña kho¸ luËn .....................................................................................7 6/ KÕt cÊu cña kho¸ luËn .........................................................................................................7 Ch ¬ng I: vèn vμ c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i Chi nh¸nh Quü hç trî ph¸t triÓn Hμ giang ..................................................................................... 9 I. Vèn huy ®éng vμ vai trß cña vèn huy ®éng ®èi víi ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh Quü HTPT Hμ giang ...................................................................................................9 Kho¸ luËn tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ HiÒn DÞu 2 1/ Quü HTPT vμ vèn huy ®éng cña Quü HTPT .............................................................9 1.1. Quü HTPT vμ kh¸i qu¸t ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh Quü HTPT Hμ giang..........9 1.2. Nguån vèn huy ®éng vμ h×nh thøc huy ®éng vèn cña Chi nh¸nh Quü HTPT Hμ giang........................................................................................................... ...............................10 1.2.1. Kh¸i niÖm nguån vèn huy ®éng ................................................................................10 1.2.2. Nguån vèn Chi nh¸nh ®îc huy ®éng ....................................................................10 1.2.3. C¸c h×nh thøc huy ®éng vèn cña Chi nh¸nh Quü ............................................11 2/ C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c huy ®éng vèn cña Chi nh¸nh Quü HTPT Hμ giang .............................................................................................................
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 90

QT070 - danh môc tõ viÕt t¾t s dông trong ®Ò tμi...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online