{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT071 - L i ni u Trong nn kinh t th tr ng cnh tranh gay gt...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng c¹nh tranh gay g¾t, mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vμ ph¸t triÓn th× ngoμi c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt nh: Vèn kinh doanh, chiÕn lîc kinh doanh... ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ph¶i cã mét c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lÝ phï hîp víi quy m« vμ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®ã. Nã lμ ®iÒu kiÖn ®ñ quyÕt ®Þnh sù thμnh c«ng cña mçi doanh nghiÖp trªn th¬ng tr êng. Do c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lÝ cã vai trß vμ ¶nh hëng lín tíi sù tån t¹i cña mçi doanh nghiÖp, nªn trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty xuÊt nhËp khÈu vμ ®Çu t x©y dùng Hμ Néi em ®· chän ®Ò tμi: "Hoμn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t¹i C«ng ty liªn doanh c¬ khÝ x©y dùng" lμm ®Ò tμi cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. Víi mong muèn vËn dông kiÕn thøc ®· häc ®Ó t×m hiÓu vμ ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p nh»m hoμn thiÖn c¬ cÊu æ chøc bé m¸y qu¶n lÝ cña C«ng ty. LuËn v¨n cña em gåm 3 ch¬ng : Ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ bé m¸y qu¶n lý Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng tæ chøc bé m¸y qu¶n lÝ cña C«ng ty 1
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoμn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lÝ t¹i C«ng ty liªn doanh c¬ khÝ x©y dùng Hμ Néi . §©y lμ mét ®Ò tμi khã, ®ßi hái sù hiÓu biÕt s©u réng c¶ vÒ lý thuyÕt còng nh kinh nghiÖm thùc tÕ. V× vËy, dï ®· cè g¾ng nhng ch¾c ch¾n chuyªn ®Ò cña em cßn nhiÒu thiÕu sãt, rÊt mong ®îc ý kiÕn ®ãng gãp cña thÇy c«, c¸c anh chÞ ë C«ng ty vμ c¸c b¹n ®Ó chuyªn ®Ò cña em ®îc hoμn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n sù chØ b¶o tËn t×nh cña ThÇy Gi¸o NguyÔn VÜnh Giang, chó Hång, anh Thanh vμ c¸c anh chÞ ë C«ng ty ®· gióp em hoμn thμnh chuyªn ®Ò thùc tËp nμy. Hμ Néi: Ngμy 12 th¸ng 5 n¨m 2004 SV Thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Hêng Ch¬ng 1: lý luËn chung vÒ bé m¸y qu¶n lý . I: Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n. 1.Qu¶n lý . HiÖn nay cã rÊt nhiÒu quan niÖm vÒ Qu¶n lý, cã quan niÖm cho r»ng: Qu¶n lý lμ hμnh chÝnh lμ cai trÞ; cã quan niÖm l¹i cho r»ng: Qu¶n lý lμ ®iÒu hμnh, ®iÒu khiÓn, lμ chØ huy. C¸c quan 2
Image of page 2
niÖm nμy kh«ng cã g× kh¸c nhau vÒ néi dung mμ chØ kh¸c nhau ë c¸ch dïng thuËt ng÷. Do vËy ta cã thÓ hiÓu kh¸i niÖm qu¶n lý theo c¸ch thèng nhÊt nh sau: - Qu¶n lý lμ sù t¸c ®éng cã híng cña con ngêi nh»m môc ®Ých biÕn ®æi ®èi tîng qu¶n lý tõ tr¹ng th¸i nμy sang tr¹ng th¸i kh¸c b»ng c¸c ph¬ng ph¸p t¸c ®éng kh¸c nhau. - Qu¶n lý doanh nghiÖp lμ qu¸ tr×nh vËn dông nh÷ng quy luËt kinh tÕ, quy luËt x· héi, quy luËt tù nhiªn trong viÖc lùa chän, x¸c ®Þnh nh÷ng biÖn ph¸p vÒ kinh tÕ, x· héi, tæ chøc, kü thuËt .... ®Ó t¸c ®éng ®Õn c¸c yÕu tè vËt chÊt cña s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó ®¹t ®îc c¸c môc tiªu ®· x¸c ®Þnh.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern