QT072 - M c lc Tran Mc lc g 1 Li ni u 5 Ch ng I: C s khoa...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Môc lôc Tran g Môc lôc 1 Lêi nãi ®Çu 5 Ch¬ng I: C¬ së khoa häc cña viÖc cae phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhμ níc trong n«ng nghiÖp 7 1. VÞ trÝ, vai trß cña kinh tÕ Nhμ níc, doanh nghiÖp nhμ níc trong n«ng nghiÖp 7 1.1. Kh¸i niÖm kinh tÕ Nhμ níc trong n«ng nghiÖp 8 1.2. VÞ trÝ, vai trß cña kinh tÕ Nhμ níc trong n«ng nghiÖp 8 2. NhËn thøc c¬ b¶n vÒ cae phÇn ho¸ vμ C«ng ty cae phÇn 10 2.1. Kh¸i niÖm cae phÇn ho¸ 10 2.2. Kh¸i niÖm vÒ C«ng ty cae phÇn 11 3. Nh÷ng ®AEc ®iÓm c¬ b¶n cña cae phÇn ho¸ trong n«ng nghiÖp 11 3.1. Trong c¸c doanh nghiÖp n«ng nghiÖp gi¸ trÞ cña ®Êt ®ai chiÕm mét tû träng lín trong gi¸ trÞ doanh nghiÖp 12 3.2. N«ng nghiÖp tõ l©u nay vÉn ®îc coi lμ ngμnh s¶n xuÊt kinh doanh kÐm hiÖu qu¶ ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n cßn gAEp nhiÒu khã kh¨n 12 3.3. Trong n«ng nghiÖp cã mét phÇn tμi s¶n cè ®Þnh cã nguån gèc sinh häc 13 4. Sù cÇn thiÕt cae phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhμ níc trong 13 Mét sè gi¶i ph¸p thóc ®Èy cae phÇn ho¸ ë C«ng ty thùc phÈm xuÊt khÈu B¾c Giang 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
n«ng nghiÖp 4.1. CPH cho phÐp huy ®éng tèi ®a nguån vèn tõ c¸c tae chøc trong vμ ngoμi níc ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ 16 4.2. CPH ®Ó ®aei míi c«ng nghÖ n©ng cao søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp 17 4.3. N©ng cao tiÒm lùc kinh tÕ Nhμ níc 17 4.4. Do yªu cÇu n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp nhμ níc trong n«ng nghiÖp 18 4.5. T¹o ®éng lùc míi trong qu¶n lÝ doanh nghiÖp 18 5. Nh÷ng chñ tr ¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vμ Nhμ níc vÒ cae phÇn ho¸ vμ qu¸ tr×nh thùc hiÖn 19 5.1. Nh÷ng chñ tr ¬ng chÝnh s¸ch 19 5.2. KÕt qu¶ sau h¬n 10 n¨m thùc hiÖn 29 6. Kinh nghiÖm cae phÇn ho¸ ë mét sè níc trªn thÕ giíi 35 6.1. CPH ë Trung Quèc 35 6.2. CPH ë c¸c níc ASEAN 37 6.3. Nh÷ng kinh nghiÖm quèc tÕ vÒ CPH cã thÓ ¸p dông trong viÖc thùc hiÖn CPH DNNN chÕ biÕn thùc phÈm xuÊt khÈu 38 Ch¬ng II: Thùc tr¹ng tiÕn tr×nh cae phÇn ho¸ ë C«ng ty thùc phÈm xuÊt khÈu B¾c Giang 40 I. Chñ tr ¬ng cña TØnh vÒ cae phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhμ níc 40 1. Môc tiªu cña tØnh B¾c Giang vÒ s¾p xÕp vμ ®aei míi doanh nghiÖp nhμ níc trªn ®Þa bμn TØnh qu¶n lý 40 2. Nh÷ng biÖn ph¸p thùc hiÖn 41 Mét sè gi¶i ph¸p thóc ®Èy cae phÇn ho¸ ë C«ng ty thùc phÈm xuÊt khÈu B¾c Giang 2
Background image of page 2
II. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn cae phÇn ho¸ ë C«ng ty thùc phÈm xuÊt khÈu B¾c Giang 43 1. Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña C«ng ty 43 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn 43 1.2. Bé m¸y tae chøc 44 1.3. Ho¹t ®éng chÝnh cña C«ng ty hiÖn nay 44 1.4. Nguån lùc hiÖn t¹i cña C«ng ty 45 1.5. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 47 2. Nh÷ng ®AEc ®iÓm kinh tÕ kÜ thuËt cña C«ng ty cã ¶nh hëng ®Õn tiÕn tr×nh CPH 47 2.1. VÞ trÝ ®Þa lÝ cña C«ng ty
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course ECON 410 taught by Professor Magen during the Spring '11 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 139

QT072 - M c lc Tran Mc lc g 1 Li ni u 5 Ch ng I: C s khoa...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online