QT073 - Li ni u Tiu th sn phm l mt trong su chc nng hot ng...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Li ni u Tiu th sn phm l mt trong su chc nng hot ng c bn ca doanh nghip: tiu th, sn xut, hu cn kinh doanh, ti chnh, k ton v qun tr doanh nghip. MAEc d sn xut l chc nng trc tip to ra sn phm song tiu th li ng vai tr l iu kin tin khng th thiu sn xut c hiu qu. Qun tr kinh doanh truyn thng quan nim tiu th l hot ng i sau sn xut, ch c thc hin khi sn xut c sn phm. Trong c ch th tr ng, mi hot ng ca doanh nghip u tu thuc vo kh nng tiu th, nhp tiu th qui nh nhp sn xut, th hiu ca ngi tiu dng v sn phm qui nh cht l - ng ca sn xut. Ngi sn xut ch c th phi bn ci m th tr ng cn ch khng th bn ci m mnh c. V vy, qun tr kinh doanh hin i quan nim mt s ni dung hot ng tiu th ng v tr tr c hot ng sn xut v tc ng mnh m c tnh cht quyt nh n hot ng sn xut. Cng ty Xng du H Giang l mt doanh nghip nh nc vi hnh thc hot ng chnh l kinh doanh xng du v cc sn phm ho du. Tri qua 37 nm hot ng c hai c ch: (c ch k hoch ho, tp trung, bao cp v c ch th tr ng) Cng ty Xng du H Giang tng bc vn ln khng nh mnh, gy c ch tn i vi khch hng trong v ngoi tnh nh cht lng phc v v cht lng nhin liu t tiu chun, Cng ty khng ngng ln mnh cng vi s pht trin nhiu mAEt ca t nc. Tuy nhin mt b phn trong cn b qun l v ngi trc tip sn xut chm thay aei c t duy cn mang nAEng cung cch lm vic thi k bao cp: th ng, 1 my mc, khng khoa hc do nh hng n hot ng tiu th xng du chung ton Cng ty. Qua thi gian thc tp ti Cng ty Xng du H Giang kt hp vi kin thc lnh hi c tr ng, cc Thy C, l mt sinh vin khoa Qun tr kinh doanh vi hy vng ng gp mt phn cng sc nh b ca mnh vo s pht trin chung v hon thin cc hot ng tiu th ni ring ca Cng ty Xng du H Giang, em mnh dn nghin cu v vit ti: " Mt s gii php ch yu tng cng hot ng tiu th ti Cng ty Xng du H Giang " lm kho lun tt nghip ca mnh. Ngoi phn m u v kt lun, kho lun gm 03 chng: Chng I: Gii thiu khi qut v Cng ty Xng du H Giang Chng II: Thc trng cng tc tae chc tiu th Cng ty Xng du H Giang Chng III: Mt s gii php ch yu tng cng hot ng tiu th Cng ty Xng du H Giang....
View Full Document

Page1 / 107

QT073 - Li ni u Tiu th sn phm l mt trong su chc nng hot ng...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online