QT073 - Lêi nãi ®Çu Tiªu thô s¶n phÈm lμ mét...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lêi nãi ®Çu Tiªu thô s¶n phÈm lμ mét trong s¸u chøc n¨ng ho¹t ®éng c¬ b¶n cña doanh nghiÖp: tiªu thô, s¶n xuÊt, hËu cÇn kinh doanh, tμi chÝnh, kÕ to¸n vμ qu¶n trÞ doanh nghiÖp. MAEc dï s¶n xuÊt lμ chøc n¨ng trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm song tiªu thô l¹i ®ãng vai trß lμ ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò kh«ng thÓ thiÕu ®Ó s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶. Qu¶n trÞ kinh doanh truyÒn thèng quan niÖm tiªu thô lμ ho¹t ®éng ®i sau s¶n xuÊt, chØ ®îc thùc hiÖn khi ®· s¶n xuÊt ®îc s¶n phÈm. Trong c¬ chÕ thÞ tr êng, mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®Òu tuú thuéc vμo kh¶ n¨ng tiªu thô, nhÞp ®é tiªu thô qui ®Þnh nhÞp ®é s¶n xuÊt, thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng vÒ s¶n phÈm qui ®Þnh chÊt l - îng cña s¶n xuÊt. Ngêi s¶n xuÊt chØ cã thÓ ph¶i b¸n c¸i mμ thÞ tr êng cÇn chø kh«ng thÓ b¸n c¸i mμ m×nh cã. V× vËy, qu¶n trÞ kinh doanh hiÖn ®¹i quan niÖm mét sè néi dung ho¹t ®éng tiªu thô ®øng ë vÞ trÝ tr íc ho¹t ®éng s¶n xuÊt vμ t¸c ®éng m¹nh mÏ cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt. C«ng ty X¨ng dÇu Hμ Giang lμ mét doanh nghiÖp nhμ níc víi h×nh thøc ho¹t ®éng chÝnh lμ kinh doanh x¨ng dÇu vμ c¸c s¶n phÈm ho¸ dÇu. Tr¶i qua 37 n¨m ho¹t ®éng ë c¶ hai c¬ chÕ: (c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸, tËp trung, bao cÊp vμ c¬ chÕ thÞ tr êng) C«ng ty X¨ng dÇu Hμ Giang ®· tõng bíc v¬n lªn ®Ó kh¼ng ®Þnh m×nh, g©y ®îc ch÷ tÝn ®èi víi kh¸ch hμng trong vμ ngoμi tØnh nhê chÊt lîng phôc vô vμ chÊt lîng nhiªn liÖu ®¹t tiªu chuÈn, C«ng ty ®· kh«ng ngõng lín m¹nh cïng víi sù ph¸t triÓn nhiÒu mAEt cña ®Êt níc. Tuy nhiªn mét bé phËn trong c¸n bé qu¶n lý vμ ngêi trùc tiÕp s¶n xuÊt chËm thay ®aei ®îc t duy cßn mang nAEng cung c¸ch lμm viÖc thêi kú bao cÊp: thô ®éng, 1 m¸y mãc, kh«ng khoa häc do ®ã ®· ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô x¨ng dÇu chung toμn C«ng ty. Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty X¨ng dÇu Hμ Giang kÕt hîp víi kiÕn thøc ®· lÜnh héi ®îc ë tr êng, ë c¸c ThÇy C«, lμ mét sinh viªn khoa Qu¶n trÞ kinh doanh víi hy väng ®ãng gãp mét phÇn c«ng søc nhá bÐ cña m×nh vμo sù ph¸t triÓn chung vμ hoμn thiÖn c¸c ho¹t ®éng tiªu thô nãi riªng cña C«ng ty X¨ng dÇu Hμ Giang, em m¹nh d¹n nghiªn cøu vμ viÕt ®Ò tμi: " Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu t¨ng cêng ho¹t ®éng tiªu thô t¹i C«ng ty X¨ng dÇu Hμ Giang " lμm kho¸ luËn tèt nghiÖp cña m×nh. Ngoμi phÇn më ®Çu vμ kÕt luËn, kho¸ luËn gåm 03 ch¬ng: Ch¬ng I: Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty X¨ng dÇu Hμ Giang Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c tae chøc tiªu thô ë C«ng ty X¨ng dÇu Hμ Giang Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu t¨ng cêng ho¹t ®éng tiªu thô ë C«ng ty X¨ng dÇu Hμ Giang....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 107

QT073 - Lêi nãi ®Çu Tiªu thô s¶n phÈm lμ mét...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online