{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT074 - k ho lun tt nghip b ng gii thch cc t hut ng vit tt...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
kho¸ luËn tèt nghiÖp b¶ng gi¶i thÝch c¸c thuËt ng÷ viÕt t¾t ATVSL§ BC - VT BHL§ BHXH BHYT BCC CB - L§ CNVC PKTTKTC SXKD TCCBL§ TSC§ VNPT VTN XDCB An toμn vÖ sinh lao ®éng Bu chÝnh - ViÔn th«ng B¶o hé lao ®éng B¶o hiÓm x· héi B¶o hiÓm y tÕ Liªn doanh liªn kÕt C¸n bé lao ®éng C«ng nh©n viªn chøc Phßng kÕ to¸n thèng kª tμi chÝnh S¶n xuÊt kinh doanh Tæ chøc c¸n bé lao ®éng Tμi s¶n cè ®Þnh Tªn giao dÞch Quèc tÕ Tæng c«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam C«ng ty viÔn th«ng liªn tØnh X©y dùng c¬ b¶n hoμng v¨n ga khoa qtkd - §¹i häc kinh tÕ quèc d©n 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
kho¸ luËn tèt nghiÖp Môc lôc Lêi nãi ®Çu 3 Ch¬ng I: Giíi thiÖu bu ®iÖn tØnh Hμ Giang 4 1. Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn 4 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ Bu ®iÖn tØnh 8 3. C¸c thμnh tùu chñ yÕu Bu ®iÖn tØnh Hμ Giang ®· ®¹t ®îc 15 Ch¬ng II: Thùc tr¹ng x©y dùng vμ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng líi viÔn th«ng Hμ Giang 22 1. §Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt chñ yÕu ¶nh hëng ®Õn viÖc ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch ë Bu ®iÖn tØnh Hμ Giang 22 2. §¸nh gi¸ c«ng t¸c x©y dùng vμ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng líi viÔn th«ng 28 Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p hoμn thiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l- íi viÔn th«ng t¹i bu ®iÖn Hμ Giang 43 1. §Þnh híng chung 43 hoμng v¨n ga khoa qtkd - §¹i häc kinh tÕ quèc d©n 2
Background image of page 2
kho¸ luËn tèt nghiÖp 2. C¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn m¹ng líi viÔn th«ng 47 3. KiÕn nghÞ 53 KÕt luËn 66 Tμi liÖu tham kh¶o 67 hoμng v¨n ga khoa qtkd - §¹i häc kinh tÕ quèc d©n 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
kho¸ luËn tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Trong thêi ®¹i th«ng tin x· héi loμi ngêi, nhu cÇu th«ng tin ngμy cμng t¨ng nhanh. ViÔn th«ng trë thμnh mét ngμnh quan träng ë bÊt cø Quèc gia nμo trªn mäi lÜnh vùc kinh tÕ vμ x· héi. M¹ng viÔn th«ng ®ãng vai trß nh cÇu nèi ®Ó trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c chÝnh phñ, c¸c tæ chøc x· héi vμ gi÷a mäi ngêi víi nhau. HiÖn nay Ngμnh Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam ®ang tiÕn hμnh hiÖn ®¹i ho¸ m¹ng líi víi nh÷ng ph¬ng thøc truyÒn dÉn, chuyÓn m¹ch tiªn tiÕn, c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, sö dông trªn m¹ng nh÷ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn trªn thÕ giíi. §Ó ®¸p øng nhu cÇu sö dông th«ng tin vμ c¸c dÞch vô th«ng tin ngμy cμng cao cña x· héi trong c¶ níc nãi chung vμ TØnh Hμ Giang nãi riªng, lu«n t×m c¸c gi¶i ph¸p ®Ó ph¸t triÓn m¹ng líi ViÔn th«ng trªn c¬ së thiÕt bÞ, c«ng nghÖ míi. §Ó c«ng viÖc nμy tiÕn hμnh theo ®óng ý ®å víi hiÖu qu¶ cao th× c«ng t¸c x©y dùng vμ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch lμ ®iÒu kiÖn quan träng.
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}