QT074 - kho lun tt nghip b ng gi i thch cc thu t ng vi t t...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: kho lun tt nghip b ng gi i thch cc thu t ng vi t t t ATVSL BC - VT BH L BHX H BHYT BCC CB - L CNVC PKTT K TC SXKD TCCBL TSC VNPT VTN XDCB An ton v sinh lao ng B u chnh - Vin thng Bo h lao ng Bo him x hi Bo him y t Lin doanh lin k t Cn b lao ng Cng nhn vin chc Phng k ton thng k ti chnh Sn xu t kinh doanh Tae chc cn b lao ng Ti sn c nh Tn giao dch Quc t Taeng cng ty B u chnh Vin thng Vi t Nam Cng ty vin thng lin tnh Xy dng c bn hong vn ga khoa qtkd - i hc kinh t quc dn 1 kho lun tt nghip Mc lc Li ni u 3 Chng I: Gii thiu bu in tnh H Giang 4 1. Qu trnh hnh thnh v pht trin 4 2. C cu tae chc b my qun tr Bu in tnh 8 3. Cc thnh tu ch yu Bu in tnh H Giang t c 15 Chng II: Thc trng xy dng v tae chc thc hin k hoch pht trin mng li vin thng H Giang 22 1. AEc im kinh t k thut ch yu nh hng n vic hoch nh k hoch Bu in tnh H Giang 22 2. nh gi cng tc xy dng v tae chc thc hin k hoch pht trin mng li vin thng 28 Chng III: Gii php hon thin k hoch pht trin mng l- i vin thng ti bu in H Giang 43 1. nh hng chung 43 hong vn ga khoa qtkd - i hc kinh t quc dn 2 kho lun tt nghip 2. Cc gii php pht trin mng li vin thng 47 3. Kin ngh 53 Kt lun 66 Ti liu tham kho 67 hong vn ga khoa qtkd - i hc kinh t quc dn 3 kho lun tt nghip Li ni u Trong thi i thng tin x hi loi ngi, nhu cu thng tin ngy cng tng nhanh. Vin thng tr thnh mt ngnh quan trng bt c Quc gia no trn mi lnh vc kinh t v x hi. Mng vin thng ng vai tr nh cu ni trao aei thng tin gia cc chnh ph, cc tae chc x hi v gia mi ngi vi nhau. Hin nay Ngnh Bu chnh Vin thng Vit Nam ang tin hnh hin i ho mng li vi nhng phng thc truyn dn, chuyn mch tin tin, cc thit b hin i, s dng trn mng nhng cng ngh tin tin trn th gii. p ng nhu cu s dng thng tin v cc dch v thng tin ngy cng cao ca x hi trong c nc ni chung v Tnh H Giang ni ring, lun tm cc gii php pht trin mng li Vin thng trn c s thit b, cng ngh mi. cng vic ny tin hnh theo ng vi hiu qu cao th cng tc xy dng v tae chc thc hin k hoch l iu kin quan trng....
View Full Document

Page1 / 121

QT074 - kho lun tt nghip b ng gi i thch cc thu t ng vi t t...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online