The_Role_of_Local_Authorities_in_Educati.pdf - Studia Periegetica nr 1(15\/2016 Sustainable Development in the Baltic Sea Region \u2013 Focus on Education

The_Role_of_Local_Authorities_in_Educati.pdf - Studia...

This preview shows page 1 - 5 out of 178 pages.

Sustainable Development in the Baltic Sea Region – Focus on Education Studia Periegetica nr 1(15)/2016
Image of page 1
Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w regionie Morza Bałtyckiego redaktor naukowy Arnold Bernaciak Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Poznań 2016 Studia Periegetica nr 1(15)/2016
Image of page 2
Sustainable Development in the Baltic Sea Region – Focus on Education volume editor Arnold Bernaciak The WSB University in Poznan Press Poznań 2016 Studia Periegetica No. 1(15)/2016
Image of page 3
Komitet wydawniczy / Editorial Board Przewodnicz ą cy / Chair: prof. dr hab. Józef Orczyk Cz ł onkowie / Members: dr hab. W ł adys ł aw Balicki , dr hab. Arnold Bernaciak, dr Piotr Dawidziak, dr hab. Marek Dylewski , dr hab. S ł awomir Jankiewicz , Gra ż yna Krasowska-Walczak (dyrektor Wydawnictwa WSB w Poznaniu / Director of the WSB University in Poznan Press), dr Alicja Kaiser , dr hab. in ż . Tadeusz Leczykiewicz , dr hab. Magdalena Majchrzak , Andrzej Ma ł ecki (sekretarz / Secretary), dr hab. Ilona Romiszewska , dr Ł ukasz Wawrowski , prof. dr hab. Stanis ł aw Wykr ę towicz , dr Maria Zamelska Rada naukowa / Scienti fi c Advisory Board dr hab. Stefan Bosiacki (Polska), prof. dr hab. Wanda M. Gaczek (Polska), dr hab. Zygmunt Kruczek (Polska), dr hab. Ryszard Asienkiewicz (Polska), Assoc. Prof. Miroslava Pridalova, PhD (Czechy), dr hab. Ewa Szczepanowska (Polska), dr hab. Agata Wiza (Polska) Czasopismo umieszczone na li ś cie „B” MNSW, w bazach: Index Copernicus, BazEkon, PBN i POL-Index. Czasopismo recenzowane wed ł ug standardów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy ż szego. Lista recenzentów na stronie oraz w ostatnim numerze czasopisma z danego roku. Journal included in List B of the Ministry of Science and Higher Education as well as in Index Copernicus, BazEkon, PBN and POL-Index databases. Journal reviewed in compliance with the standards set forth by the Ministry of Science and Higher Education. A list of referees is available at and published in the last issue of the Journal each year. Procedura recenzowania / Review procedure Redaktor naczelny czasopisma / Editor-in-chief dr hab. Arnold Bernaciak Zast ę pca redaktora naczelnego / Assistant Editor-in-Chief dr Maria Zamelska Sekretarz redakcji / Secretary dr Alicja Kaiser Redaktor naukowy (tematyczny) / Scienti fi c ( Th eme) editor dr hab. Arnold Bernaciak Redaktor statystyczny / Statistical editor dr hab. Maria Chromi ń ska T ł umaczenie abstraktów angielskich na j ę zyk polski / English abstracts translated into Polish by dr Jaros ł aw Szostak Wery fi kacja abstraktów w j ę zyku angielskim / English abstracts revised by Victoria Szpyrka (native speaker) Redaktor prowadz ą cy / Text editor El ż bieta Turzy ń ska Redakcja, sk ł ad i ł amanie / Copyedited and typeset by Adriana Staniszewska Projekt ok ł adki / Cover design by Martyna Dawidziak Publikacja fi nansowana przez Wy ż sz ą Szko łę Bankow ą w Poznaniu Publication fi nanced by the WSB University in Pozna ń Wersja pierwotna – publikacja drukowana / Source version – print publication Nak ł ad: 150 egz. / Circulation: 150 copies
Image of page 4
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 178 pages?

 • Summer '20
 • Dr joseph

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes