Introduction-of-Pho-24 - SHORT INTRODUCTION OF PHO 24 WHAT...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
SHORT INTRODUCTION OF PHO 24. WHAT: Ph 24 là m t chu i nhà hàng c t bún thu c t p đoàn Nam An – m t t p đoàn g m 17 ộ ậ ộ ậ nhà hàng, bars, cafes do ông Lý Quí Trung – là m t bác sĩ làm t ng giám đ c. WHEN: Ph 24 có m t t i Thành Ph H Chí Minh b t đ u tháng 6 năm 2003. G i là ph 24 ặ ạ ố ồ ắ ầ vì n c súp đ c n u trong 24 gi tr c khi ph c v , bao g m 24 gia v , v i mong ướ ượ ờ ướ ị ớ c m c a 24/24 và lúc m i khai tr ng bán v i giá 24,000 đ ng/tô. ướ ở ử ươ G n 1 năm r i sau, t c tháng 12 năm 2004, Ph 24 m c a hàng đ u tiên t i Hà N i ưỡ ở ử – n i đ c coi là “ trang ch c a Ph ”, và c a hàng này ti p t c đ c h ng ng nh ơ ượ ủ ủ ế ụ ượ ưở ư các c a hàng trong thành ph H Chí Minh. ố ồ Đ n tháng 1 năm 2005, m c a hàng nh ng quy n th ng m i đ u tiên t i Qu n 7, ế ở ử ượ ươ ạ ầ TP.HCM, ti p theo sau là chu i các c a hàng khác Hu , Đà N ng, Bình D ng, ế ế ươ Vũng Tàu, Nha Trang. Đ n tháng 7 năm 2005, m c a hàng nh ng quy n th ng m i đ u tiên t i n c ế ở ử ượ ươ ạ ầ ạ ướ ngoài ( Jarkata, Indonesia), đáng d u m t b c ngo t quan tr ng c a s m nh công ty: ộ ướ ủ ứ ệ mang ph 24 đ n v i th gi i. ế ế ớ WHERE: Và cho đ n nay, ph 24 đã đ t đ c nhi gi i th ng cao quý nh “ S Tin C y ế ạ ượ ề ả ưở ư Nhi u Nh t Vi t Nam”, đ c ch n là 1 trong 20 th ng hi u hàng đ u Phía Nam”, ượ ươ ầ ở gi i th ng The Guide”…. .và t ng s c a hàng c a Ph 24 Vi t Nam trong n c và ưở ố ử ướ ngoài n c cho đ n nay là 65 c a hàng. ướ ế HOW: Ph 24 đ c bán v i s chuyên nghi p c a nhà hàng, th hi n ngay t c a, trong logo, ượ ớ ự ễ ệ ừ ử s ti p đón khách, cách trang trí mang dáng d p c đi n c a Ph ng Đông, k t h p s ự ế ổ ể ươ ế ợ hi n đ i c a Tây ph ng. Ph 24 k t h p kinh nghi m làm nhà hàng h n 20 năm c a ạ ủ ươ ế ợ ơ Nam An Group và kh năng trang trí n i th t c a m t th ng hi u n i ti ng là AA ấ ủ ươ ổ ế décor, Tri t lý c a Ph 24 là “ M i th chúng tôi làm à d a trên ch t l ng, d ch v ế ấ ượ khách hàng và tính liêm chính. Chúng tôi nghĩ r ng , s quay tr l i c a khách hàng là ở ạ ủ ngu n s ng c a công ty……. .” phở 24 GIÁ TRỊ THUƠNG HIỆU:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Với thực khách trong nước và quốc tế, phở đã trở thành một món ăn đặc trưng của người Việt  Nam, và chỉ có người Việt Nam mới phát huy hết sự tinh tế của ẩm thực góp phần giữ gìn bản sắc 
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 48

Introduction-of-Pho-24 - SHORT INTRODUCTION OF PHO 24 WHAT...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online