50 mẹo sử dụng XP

50 mẹo sử dụng XP - 50 mo s dng XP ( I )

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
50 m o s d ng XP ( I ) ử ụ Có rất nhiều tùy chọn điều chỉnh trong Windows XP mà có thể sửa đổi để cải thiện cách thức làm việc của hệ điều hành, tăng tốc độ của máy tính và  làm cho chúng trở nên dễ dàng sử dụng hơn.  Trong bài vi t sau, xin gi i thi t đ n các b n 50 th thu t khác nhau, đ c h ng d n ế ệ ế ượ ướ theo t ng b c đ m i v n đ có th th c hi n đ c d dàng và thích h p ngay c ướ ể ọ ấ ể ự ượ v i nh ng ng i m i làm quen v i máy tính. ườ Nh ng th thu t liên quan đ n toàn b h đi u hành Windows, internet, email và ế ộ ệ ề nh ng ph n c ng khác nhau c a máy tính. M t s th thu t b n s ph i s d ng đ n ộ ố ủ ậ ạ ả ử ụ ế m t s b ng đi u khi n riêng. Đ làm m i th tr nên đ n gi n, chúng tôi khuyên ộ ố ả ứ ở ơ b n hãy chuy n Control Panel v d ng Classic View. B n có th làm đi u này b ng ề ạ cách vào Control Panel, trong danh m c góc trên bên click vào Control Panel và ch n ụ ở “Switch to classic View”. N u b n không nhìn th y tùy ch n này nghĩa là b n đang s ế d ng tùy ch n này và không c n ph i s a l i gì khác. ả ử ạ 1. T m bi t chi c k p gi y và nh ng hình nh h ng d n ế ướ : Khi b n s d ng ử ụ Microsoft Office thì kèm theo đó th ng là m t bi u t ng chi c k p gi y ho c m t ườ ể ượ ế bi u t ng nào đó làm nhi m v giúp đ b n. Nh ng công c giúp đ này có th h u ể ượ ỡ ạ ể ữ ích nh ng chúng th m chí cũng r t khó ch u. Đ g b chúng, hãy vào ư ể ỡ ỏ Control Panel và click vào Add or Remove Programs . Ch m t lát đ danh sách các ph n m m có ờ ộ trong máy b n hi n ra. B n hãy click lên Microft Office trong danh sách đó và ch n Change , ti p t c ch n tùy ch n “ ế ụ Add or Remove Features” và nh n Ok. Đánh d u vào h p tho i Choose advanced customization or applocations và ch n Next. Ti p t c đánh ế ụ d u vào tùy ch n “ Office Shared Features ” và click vài bi u t ng chi c đĩa c nh bên ể ượ ế Office Assistant ” và ch n “ Not Available ” t th c đ n s xu ng. Cu i cùng click vào ơ Update đ công vi c đ c th c hi n. ượ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Bây gi , b n s không c m th y phi n khi m i l n vào Microsoft Office đ u xu t ờ ạ ỗ ầ hi n nh ng bi u t ng h ng d n đó n a. ể ượ ướ 2. Thay đ i cách th c các bi u t ng đ c hi n th bên trong Folder ể ượ ượ : Trong c a
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 09/16/2011 for the course ESWRG 425 taught by Professor 2352345 during the Spring '11 term at Hanoi University of Technology.

Page1 / 19

50 mẹo sử dụng XP - 50 mo s dng XP ( I )

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online