{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Cải thiá»�n tá»�c Ä�á»� cá&ra

Cải thiá»�n tá»�c Ä�á»� cá&ra - Ci...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
C i thi n t c đ c a Win XP ộ ủ Hiện winXP đang là một trong những hệ điều hành được ưa thích bởi vẻ đẹp và các tính năng mới  của nó . Đối với các máy tính cấu hình mạnh thì việc chạy WinXP trở nên dễ dàng . Còn đối với  các máy cấu hình yếu , đã lỗi thời thì Win XP chạy khá chậm. Trong bài viết này , xin trình bày với  các bạn một thủ thuật làm cho Win XP của bạn chạy nhanh hơn và tiết kiệm tài nguyên cảu hệ  thống.  1 . Tắt bớt các dịch vụ không sử dụng : Các dịch vụ này đều nằm trong Trong Control Panel > Administrative Tools > Component  Services > Services ( local ) . Chọn và nhấp kép vào các dịch vụ trên , trong Startup type , chọn  Disable để không cho tự khởi động với máy hoặc Stopped trong Service Status nếu thấy không  cần dùng đến nữa:   Alerter ; Universal Plug and Play Device Host ; Human Interface Devices ; Net Logon ; Indexing  Service ; Messenger ; QOS RSVP ; Web Client ; Remote Registry ; Routing & Remote Access ;  Fast UserSwitching ; Application Management ; Remote Desktop Help Session Manager ; SSDP  Discovery Service ; Clipbook … :  2 . Dọn dẹp thư mục Prefecth và Temp.   Prefecth là nét đặc trưng mới của WinXP, nơi đây lưu giữ các Shortcut của các chương trình bạn  thường sử dụng nhằm giúp việc mở chương trình nhanh hơn . Tuy nhiên , càng về sau thư mục 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Cải thiá»�n tá»�c Ä�á»� cá&ra - Ci...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online